Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Gio Hải, Quảng Trị năm học 2016 - 2017

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:14

ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2 Câu 1: Viết các số: a) Viết các số: Từ 60 đến 70: Các số tròn chục bé hơn 60: b) Viết số: Số liền trước của 87: Số liền sau của 99: Số lớn hơn 50 và bé hơn 56: Số liền trước của 1: Câu 2: Tính nhẩm (1đ) 9+2+4 = ………………… 8+2+7 = ………… 9+1+3= …………………. 8+3-5 = ……………. Câu 3: đặt tính rồi tính (2đ) 24+36 96-42 80+15 _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Câu 4: Điền dấu <, >, = , vào chổ trống (2đ) 19+ 7 ………… 9+17 9+6 ………… 5+9 29+7 …………….48 -8 18+9 ………… 9+18 Câu 5: 1đ 1dm = ……… cm 40cm= ………….dm 5dm= ………… cm 20cm=………… dm Câu 6: 1đ Một đoạn thẳng MN dài 8cm, đoạn thẳng PQ dài hơn đoạn thẳng MN là 2cm a) Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng ti mét? Giải b) Vẽ đoạn thẳng PQ? Câu 7: 1đ Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng: Số hình tứ giác trong hình vẽ là: a) 2 b) 3 c) 4 HẾT TRƯỜNG TH LÊ LỢI - THỐNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC I NHẤT - ĐỒNG NAI MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 40 phút Họ tên: ………………………… Lớp: 2… Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ A, B, C trước câu trả lời Câu 1: Số liền trước 69 là: A 60 B 68 C 70 D 80 Câu 2: Số lớn có hai chữ số là: A 10 B 90 C 99 D 100 Câu 3: chiều hay gọi … A 12 B 13 C 14 D 15 Câu 4: Thứ tuần ngày 21 tháng 12 Thứ tuần sau ngày nào? A 28 tháng 12 B 24 tháng 12 C 22 tháng 12 D 30 tháng 12 Phần 2: Tự luận 1.a Đặt tính tính: 37 + 54 65 - 29 79 + 13 80 – 44 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b Ghi kết phép tính: 27 kg - kg + kg = 18l - 10 l + 2l = Tìm x: a x + 34 = 57 b 56 – x = 38 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Đọc, viết ngày tháng: Đọc Viết Ngày hai mươi mốt tháng Ngày 17 tháng a Bao gạo nặng 45 kg Bao ngô nặng bao gạo 25 kg Hỏi bao ngô nặng kg? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b Quyển truyện có 85 trang Tâm đọc 79 trang Hỏi Tâm phải đọc trang hết truyện? …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Nhà Ngân nuôi 69 vừa gà vừa vịt, có 26 gà Hỏi nhà Ngân nuôi vịt? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP CUỐI I Năm học: 20162017 Phần 1: điểm Đáp án Điểm Câu B 0,5 điểm Câu C 0,5 điểm Câu B 0,5 điểm Câu A 0,5 điểm Phần 2: điểm a Đặt tính tính: Mỗi câu 0,5 đ + 37 54 91 - 65 29 36 + 79 13 92 - 80 44 36 b Ghi kết phép tính: Mỗi câu 0,5 điểm a 27 kg - kg + kg = 23 kg b.18l - 10 l + 2l = 101 Tìm x: điểm a x + 34 = 57 b 56 – x = 38 x = 57 – 34 x = 56 - 38 x = 23 x = 18 Đọc, viết ngày tháng: điểm Đọc Viết Ngày hai mươi mốt tháng Ngày 21 tháng Ngày mười bảy tháng chín Ngày 17 tháng điểm a Bao gạo nặng 45 kg Bao ngô nặng bao gạo 25 Hỏi bao ngô nặng kg? Bài giải Bao ngô nặng: 45 + 25 = 70 ( kg ) 0,75 đ Đáp số: 70 kg 0,25 đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b Quyển truyện có 85 trang Tâm đọc 79 trang Hỏi Tâm phải đọc trang hết truyện? Bài giải Số trang Tâm phải đọc nữa: 85 – 79 = (trang) 0,75 đ Đáp số: trang 0,25 đ điểm: Nhà Ngân nuôi 69 vừa gà vừa vịt, có 26 gà Hỏi nhà Ngân nuôi vịt? Bài giải Số vịt nhà Ngân là: 69 – 26 = 43 (con vịt) 0,75 đ Đáp số: 43 vịt 0, 25 đ PHÒNG GD& ĐT GIO LINH TRƯỜNG TIỂU HỌC GIO HẢI PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Lớp 2: Môn Toán Năm học 2016-2017 Họ tên : Lớp Bài (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: a Số lớn số: 70; 39; 91; 48 là: A 39 B 70 C 48 D 91 b Kết phép tính 47 + 35 = ? A 82 B 72 C 12 D 42 c dm = cm A cm B 44cm C 40cm D 14 cm Bài (2 điểm) Đặt tính tính: a) 39 + 14 b) 48 + c) 72 - 34 d) 100 - 25 Bài 3: (2 điểm) Tìm x a) x + 24 = 32 b) x – 15 = 26 …………… ……………… ……………… ……………… Bài 4: (2 điểm) An có 12 viên bi, Dũng có nhiều An viên bi Hỏi Dũng có viên bi? Bài 5: (1 điểm) Hình vẽ có là: Có hình tam giác Có hinh tứ giác ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2 Câu 1: Viết các số: a) Viết các số: Từ 60 đến 70: Các số tròn chục bé hơn 60: b) Viết số: Số liền trước của 87: Số liền sau của 99: Số lớn hơn 50 và bé hơn 56: Số liền trước của 1: Câu 2: Tính nhẩm (1đ) 9+2+4 = ………………… 8+2+7 = ………… 9+1+3= …………………. 8+3-5 = ……………. Câu 3: đặt tính rồi tính (2đ) 24+36 96-42 80+15 _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Câu 4: Điền dấu <, >, = , vào chổ trống (2đ) 19+ 7 ………… 9+17 9+6 ………… 5+9 29+7 …………….48 -8 18+9 ………… 9+18 Câu 5: 1đ 1dm = ……… cm 40cm= ………….dm 5dm= ………… cm 20cm=………… dm Câu 6: 1đ Một đoạn thẳng MN dài 8cm, đoạn thẳng PQ dài hơn đoạn thẳng MN là 2cm a) Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng ti mét? Giải b) Vẽ đoạn thẳng PQ? Câu 7: 1đ Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng: Số hình tứ giác trong hình vẽ là: a) 2 b) 3 c) 4 HẾT Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Họ tên: Lớp: Điểm BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC I NĂM HỌC: 2016 - 2017 Môn: ToánLớp Thời gian: 40 phút Nhận xét giáo viên …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… I TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: Câu 1: (0,5 điểm) Số liền trước 69 là: A 60 B 68 C 70 D 80 Câu 2: (0,5 điểm) Số lớn có hai chữ số là: A 10 B 90 C 99 D 100 Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45 90 – 30 A < B > C = D + Câu 4: (0,5 điểm) - 35 = 65 Số cần điền vào ô trống là: A 90 B 35 C 100 D 30 Câu 5: (0,5 điểm) ngày có … Số cần điền vào chỗ chấm là: A 12 B 24 C 14 Câu 6: (0,5 điểm) Hình bên có số hình tứ giác là: A B C D 15 D II TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực toán theo yêu cầu: Câu 1: (1 điểm) Đặt tính tính: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 26 + 29 …………………… …………………… …………………… 45 + 38 …………………… …………………… …………………… 41 - 27 …………………… …………………… …………………… 60 – 16 …………………… …………………… …………………… Câu 2: (1 điểm) Tìm x: x + 28 = 54 …………………… …………………… 44 + x = 72 …………………… …………………… x – 38 = 62 …………………… …………………… 98 - x = 19 …………………… …………………… Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng chục ki – lô - gam Bao thóc nặng bao ngô 5kg Hỏi bao thóc cân nặng ki – lô – gam? Bài giải Câu 4: (2 điểm) Năm nay, bố Lan 43 tuổi Bố nhiều Lan 35 tuổi Hỏi năm Lan tuổi? Bài giải Câu 5: (0,5 điểm) Trong phép tính trừ có số bị trừ số trừ 16 lúc hiệu mấy? Bài giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Họ tên: Lớp: Điểm ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC I NĂM HỌC: 2016 - 2017 Môn: ToánLớp Thời gian: 40 phút Nhận xét giáo viên …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… I TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: Câu 1: (0,5 điểm) Số liền trước 69 là: A 60 B 68 C 70 D 80 Câu 2: (0,5 điểm) Số lớn có hai chữ số là: A 10 B 90 C 99 D 100 Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45 90 – 30 A < B > C = D + Câu 4: (0,5 điểm) - 35 = 65 Số cần điền vào ô trống là: A 90 B 35 C 100 D 30 Câu 5: (0,5 điểm) ngày có … Số cần điền vào chỗ chấm là: A 12 B 24 C 14 Câu 6: (0,5 điểm) Hình bên có số hình tứ giác là: A B C D 15 D II TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực toán theo yêu cầu: Câu 1: (1 điểm) Đặt tính tính: Mỗi phép tính 0,25 điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 26 + 29 45 + 38 41 - 27 26 45 41 + + 29 38 27 55 83 14 Câu 2: (1 điểm) Tìm x: Mỗi phép tính 0,25 điểm x + 28 = 54 44 + x = 72 x – 38 = 62 x = 54 - 28 x = 72 – 44 x = 62 + 38 x = 26 x = 28 x = 100 60 – 16 60 - 16 44 98 - x = 19 x = 98 - 19 x = 79 Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng chục ki – lô - gam Bao thóc nặng bao ngô 5kg Hỏi bao thóc cân nặng Đề thi tuần môn Toán lớp (Đề kiểm tra chất lượng học 1) trường THCS Nhân Mỹ – Hà Nam có đáp án hướng dẫn chấm ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN MÔN TOÁN TRƯỜNG THCS NHÂN MỸ (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu (2,5 điểm): a Viết đẳng thức đáng nhớ: b Tính: (x-1/3)2; (2x + 1)2 ; (x – 2y)(x + 2y) Câu (2 điểm): Phân tích đa thức sau thành nhân tử a x2 – 6x – y2 + b x2y – y + xy2 – x c (7x – 4)2 – (2x + 3)2 d x2 – x – 12 Câu (1,5 điểm): Tìm x biết: a x3 – 4x = b (3x – 1)(2x + 7) – (x + 1)(6x – 5) = 16 Câu (3 điểm): Cho hình bình hành ABCD Gọi M trung điểm AB, N trung điểm CD a Chứng minh tứ giác AMCN hình bình hành b DM cắt AC E, BN cắt AC F Chứng minh AE = EF = FC Câu (1 điểm): Cho a ∈ Z Chứng minh rằng: M = (a + 1)(a + 2)(a + 3)(a + 4) + bình phương số nguyên Đáp án hướng dẫn chấm đề thi tuần môn Toán lớp trường THCS Nhân Mỹ Câu 1: 2.5 điểm a Viết đẳng thức 0.25 đ b Tính ý 025 đ Câu 2: điểm Phân tích đa thức 0.5 đ 1.5 điểm a x3 – 4x = x(x – 2)(x + 2) = x = x – = x +2 = ⇒ x = 0; x = 2; x = -2 Câu b Biểu điểm Đáp án (3x – 1)(2x + 7) – (x + 1)(6x – 5) = 16 6x2 +21x – 2x – – (6x2 – 5x + 6x – 5) = 16 18x – x = 16 =1 0.25 0.25 0.25 vẽ hình 0.5 ghi GT, KL a điểm – Chỉ AM//CN 0.25 – Chứng minh AM = CN – Kết luận tg AMCN hình bình hành 0.25 b 0.5 – Chứng minh MBND hbh 0.5 – AF Chứng minh E trung điểm – FC Chứng minh F trung điểm 0.25 0.25 0.5 – Suy AE = EF = FC M = (a + 1)(a + 2)(a + 3)(a + 4) + = [(a + 1)(a + 4)][(a + 2)(a + 3)] + 0.25 = (a2 + 5a + 4)(a2 + 5a + 6) + Đặt: a2 + 5a + = x điểm 0.25 ⇒M = x (x + 2) +1 = (x + 1)2 = (a2 + 5a + +1)2 = (a2 + 5a + 5)2 0.25 Vì a ∈ Z ⇒ a2 + 5a + ∈Z ⇒ Kết luận 0.25 Trường TH Bình Hòa Hưng KIỂM TRA CUỐI HỌC I NĂM HỌC: 2015 – 2016 MÔN: TOÁNLớp THỜI GIAN: 40 phút Bài Viết số chữ thích hợp vào chỗ chấm: Đọc số Ba mươi sáu Viết số 71 Bài Tính nhẩm : 50 + 50 = … 30 + 70 = … Bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 12 + = … Bài Số + + = … Bài Đặt tính tính: 36 + 36 100 – 42 Bài Tính (theo mẫu): dm + 1dm = dm dm + dm = … 90 80 + + 19 – 16 71 – – 10 20 = … = … = – 25 16 dm – … = … 56 dm + 44 = … Bài Nhận dạng hình: Bài Thùng lớn đựng 60l nước, thùng bé đựng thùng lớn 22l nước Hỏi thùng bé đựng lít nước? Đáp án Bài 1: điểm Viết số chữ đạt 0,5 điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp số: 36; Bảy mươi mốt Bài 2: điểm Tính phép tính đạt 0,25 điểm Đáp số: 100; 100; 100; 100 Bài 3: điểm Làm phép tính đạt 0,5 điểm Đáp số: 17; 13 Bài 4: điểm Làm phép tính đạt 0,5 điểm Đáp số: 15; Bi 5: điểm Làm phép tính đạt 0,5 điểm Đáp số: 72; 58; 46; 100 Bài 6: điểm Làm phép tính đạt 0,5 điểm Đáp số: 14 dm; 10 dm Bài 7: điểm Nhận dạng hình đạt 0,5 điểm Đáp số: Hình chữ nhật, hình tứ giác Bài 8: điểm Ghi câu lời giải 0,25 điểm ; Ghi phép tính 1,5 điểm :Ghi đáp số 0,25 điểm Không ghi đơn vị (hoặc ghi sai đơn vị) trừ 0,25 điểm Đáp số : Thùng bé: 38l VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Anh (chị) hãy: a) Cho biết bước sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học b) Nêu cách thông dụng để tạo tình có vấn đề dạy học Toán Câu 2: Tìm giá trị nhỏ F(x,y) = (x+y)2 + (x+1)2 + (y-x)2 Một học sinh giải sau: Ta thấy (x+y)2; (x+1)2; (y-x)2 không đồng thời nên F(x,y) > F(x,y) đạt giá trị nhỏ A = (x+1)2 B = (x+y)2 + (y-x)2 đồng thời đạt giá trị nhỏ Ta có A = (x+1)2   Min A =  x = -1 Khi B = (x+y)2 + (y-x)2 = 2y2 +   Min B =  y = Vậy Min F(x, y) =  x = -1 ; y = Anh (chị) phân tích sai lầm học sinh Trình bày lời giải toán Câu 3: a) Chứng minh phân số A = 2n+1 tối giản với số tự nhiên n 2n+3 b) Tìm hai số a, b khác 0; biết tổng, hiệu, tích chúng tỉ lệ với 3; 4; c) Chứng minh với a, b hai số không âm ta có: 3a3 + 7b3  9ab2 Câu 4: Giải phương trình: x2 + = 2(x3+8) Anh (chị) nêu định hướng để học sinh tìm cách giải phương trình Hãy giải hướng dẫn học sinh giải (một cách) phương trình Câu 5: Cho tam SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn: Địa lí - lớp 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 28/02/2015 Câu I. (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học hãy làm rõ các đặc điểm của khí hậu Việt Nam. Câu II. (5,0 điểm) So sánh đặc điểm địa hình của miền Địa lí tự nhiên Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Câu III. (6,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học hãy: 1) Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố không đều. 2) Nêu hậu quả của việc gia tăng dân số nhanh và hướng giải quyết. Câu IV. (5,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của Việt Nam (giá thực tế) (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Công nghiệp khai thác Công nghiệp chế biến Sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước Tổng cộng 1996 20 688 119 438 9 306 149 432 1999 36 219 195 579 14 030 254 828 2000 53 035 264 459 18 606 336 100 2004 103 815 657 115 48 028 808 958 2005 110 949 824 718 55 382 991 049 1) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của Việt Nam trong giai đoạn 1996 – 2005. 2) Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta giai đoạn 1996 – 2005. Hết (Đề thi gồm 01 trang) Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: ToánLớp 10 – THPT Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12 tháng năm 2016 Câu (2,5 điểm) Cho hàm số y  x  x  có đồ thị (P) đường thẳng (d) có phương trình y  x  m Tìm m để đường thẳng d cắt (P) hai điểm phân biệt A, B cho OA2  OB  82 Câu (3,0 điểm) Giải bất phương trình  x  3x   x2  x   Giải phương trình x   x   2 2 x  2( x  y )  Giải hệ phương trình  2( x  y )  Câu (2,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD  A  D  90  có đỉnh D(2; 2) CD  AB Gọi H hình chiếu vuông góc điểm D lên đường chéo AC 22 14 ; ) trung điểm HC Xác định toạ độ đỉnh B , biết đỉnh B nằm 5 đường thẳng  : x  y   Điểm M ( Cho tam giác ABC tam giác Chứng minh với số x ta có: 1  x  cosA  x  cos B  cos C  Câu (1,5 điểm) Chứng minh rằng:   sin10 cos100 Câu (1,0 điểm) 1    Chứng minh rằng: a b c a2 b2 c2 abc    a  bc b  ca c  ab Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn -Hết Họ tên thí sinh : Số báo danh Họ tên, chữ ký: Giám thị 1: Họ tên, chữ ký: Giám thị 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: ToánLớp 10 – THPT Lời giải sơ lược Hoành độ giao điểm d (P) nghiệm phương trình: x  x   x  m  x  x   m  (1) Điểm 2,5 0,5 Để d cắt (P) hai điểm phân biệt A, B  (1) có hai nghiệm phân biệt     4(2  m)   4m    m  1/ (*) Với điều kiện (*), gọi hai giao điểm A( x1 ; x1  m), B ( x2 ; x2  m) , x1 , x2 nghiệm 1,0 (1) Theo định lý Viet ta có: x1  x2  3, x1 x2   m Ta có: OA2  OB  82  x12   x1  m   x22   x2  m   82 2   x12  x22   2m  x1  x2   2m  82   x1  x2   x1 x2  m  x1  x2   m  41 m    2(2  m)  3m  m  41  m  5m  36    m  9 Đối chiếu điều kiện (*) ta m = giá trị cần tìm 2.1 0,5 0,5 1,0 ĐKXĐ: x  2  x  1 Ta có:  x  x    (2 x  1)     với x   , nên 0,5 BPT   x  x    x  x    x  x   x  x   x  x   x  x    x  3x   x  x    x x  x  x  1  13     1  13 1  13  x  2 x x  x 1  4x 3 x  x   x   2 0,5  1  13  Vậy BPT có tập nghiệm S   ;     2.2 1,0 ĐKXĐ: x  7 / Đặt: x   t  x  t3  PT trở thành:  3(t  6)  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THPT Trần Nhân Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học: 2014-2015 Môn thi: Toán 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1 (3 điểm) Cho hàm số y = có đồ thị (C). 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2 Tìm m để đường thẳng (d): y = -3x + m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho AB = 5√2. Câu 2 (3 điểm) Giải các phương trình a) 4 x-1 .0,25 = 8 2/x b) c) Câu 3 (3 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tam giác ABC là tam giác vuông tại B, BC = a, góc CAB = 30 o . Biết góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (A’B’C’) bằng 60 o . a.Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’. b. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (BA’C’) c. Gọi M là trung điểm của AC. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp MA’B’C’. Câu 4 (1 điểm) Tìm m để phương trình sau vô nghiệm: Trường tiểu học Vạn Thái ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI I MÔN: ToánLớp Năm học: 2016 - 2017 A- Phần I : (5 điểm) Câu1: (1 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S: a) + = 17 b) 16 – = Câu 2: (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: *2dm là: A 20cm B 10cm C 2cm D 30cm Câu 3: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: tối Câu 4: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: * Hình bên có hình tứ giác? A B C D Câu 5: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: * 36 + 39 – 28 = ? A 75 B 65 C 11 D 47 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B – Phần II: điểm Câu 1: (1 điểm) Đặt tính tính : 28 + 26 100 – 59 Câu 2: (1 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán 75 kg gạo, buổi chiều bán nhiều buổi sáng 18 kg gạo Hỏi buổi chiều hàng bán kg gạo? Câu 3: (1 điểm) Tìm y: 72 – y = 11 - Câu : (1 điểm) Năm tuổi ông cụ số tròn chục lớn có hai chữ số, cụ ông nhiều cụ bà tuổi Hỏi cụ bà năm tuổi? Bài 5: (1 điểm) Hình vẽ bên có: Mấy hình tam giác? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ToánLớp Năm học: 2016 - 2017 A- Phần I : (5 điểm) Câu1: (1 điểm) (Mỗi phép tính điền cho 0,5 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S: a) + = 17 S b) 16 – = Đ Câu 2: (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: *2dm là: (A) 20cm B.10cm C 2cm D 30cm Câu 3: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: tối 19 Câu 4: (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: * Hình bên có hình tứ giác? A B (C) D Câu 5: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: * 36 + 39 – 28 = ? A 75 B 65 C 11 (D) 47 B – Phần II : điểm Câu 1: (1 điểm) ( Mỗi phép tính điền cho 0,5 điểm) Đặt tính tính : VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 28 + 26 28 + 26 54 Câu 2: (1 điểm) 100 – 59 _ 100 59 041 Bài giải Buổi chiều hàng bán số kg gạo là: 75 + 18 = 93( kg) Đáp số: 93 kg gạo Câu 3: (1 điểm) Tìm y: 72 – y = 11 - 72 – y = y = 72 – y = 66 Câu : (1 điểm) Bài giải Số tròn chục lớn có chữ số 90 Vậy năm ông cụ 90 tuổi Năm cụ bà có số tuổi là: 90 – = 81 ( Tuổi) Đáp số: 81 tuổi Bài 5: (1 điểm) Hình vẽ bên có: 09 hình tam giác VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THPT Trần Nhân Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học: 2014-2015 Môn thi: Toán 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1 (3 điểm) Cho hàm số y = có đồ thị (C). 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2 Tìm m để đường thẳng (d): y = -3x + m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho AB = 5√2. Câu 2 (3 điểm) Giải các phương trình a) 4 x-1 .0,25 = 8 2/x b) c) Câu 3 (3 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tam giác ABC là tam giác vuông tại B, BC = a, góc CAB = 30 o . Biết góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (A’B’C’) bằng 60 o . a.Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’. b. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (BA’C’) c. Gọi M là trung điểm của AC. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp MA’B’C’. Câu 4 (1 điểm) Tìm m để phương trình sau vô nghiệm: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THPT Trần Nhân Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học: 2014-2015 Môn thi: Toán 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1 (3 điểm) Cho hàm số y = có đồ thị (C). 1 Khảo sát sự biến thiên và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Gio Hải, Quảng Trị năm học 2016 - 2017, Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Gio Hải, Quảng Trị năm học 2016 - 2017, Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Gio Hải, Quảng Trị năm học 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay