Tập đọc lớp 3: Trận bóng dưới lòng đường

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:12

TUẦN 7 – TIẾT 13 TUẦN 7 – TIẾT 13 GV th c hi n: ự ệ Nguyễn Thị Hằng Nga Tr ng ti u h c THANH MINHườ ể ọ Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2010 Chính tả: Kiểm tra bài cũ: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2010 Chính tả: Tập chép TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: - Thật là quá quắt! Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: - Ông ơi… cụ ơi…! Cháu xin lỗi cụ. NGUYỄN MINH H: Những chữ nào trong đoạn văn được viết hoa? - Các chữ đầu câu, đầu đoạn, tên riêng của người. Tìm hiểu nội dung bài: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2010 Chính tả: Tập chép TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG H: Lời các nhân vật được đặt sau những dấu câu gì? - Dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. Tìm hiểu nội dung bài: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2010 Chính tả: Tập chép TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG Hướng dẫn viết từ khó xích lô Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2010 Chính tả: Tập chép TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội: - Thật là quá quắt! Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: - Ông ơi… cụ ơi…! Cháu xin lỗi cụ. NGUYỄN MINH VIẾT CHÍNH TẢ Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2010 Chính tả: Tập chép TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG Bài tập chính tả Bài 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch: tr Ch Mình ….òn, mũi nhọn …ẳng phải bò, …âu Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn tr Bi tp 3: Vit vo v nhng ch v tờn ch cũn thiu trong bng sau: Soỏ thửự tửù Chửừ Teõn chửừ 1 q 2 e-r 3 ột-sỡ 4 tờ 5 th 6 tờ e-r 7 u 8 9 10 x 11 i di vờ quy t ớch xỡ tr s r u tờ hỏt y v Các bạn nhỏ chơi đá bóng đâu? Trả lời: Các bạn nhỏ chơi bóng lòng đường nơi có nhiều người xe cộ qua lại Vì trận bóng phải tạm dừng lần đầu? Trả lời: Trận bóng phải tạm dừng lần đầu Long mải đá bóng tông phải xe gắn máy chạy đường Chuyện khiến trận bóng phải dừng hẳn? Trả lời: Trận bóng phải dừng hẳn Quang sút trái bóng bay chệch lên vỉa hè, đập vào đầu cụ già khiến cụ lảo đảo ôm lấy đầu khuỵu xuống Tìm chi tiết cho thấy Quang ân hận trước tai nạn gây ra? Trả lời: Chi tiết sau cho thấy Quang ân hận trước tai nạn gây ra: cậu thấy lưng còng ông cụ giống lưng ông nội Quang chạy theo xích lô chở ông cụ mếu máo: Ông ơi… cụ Nội dung: Không chơi bóng lòng đường dễ gây tai nạn Phải tôn trọng Luật giao thông để bảo vệ tính mạng cho cho người VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí T T Ậ Ậ P P Đ Đ Ọ Ọ C C – – K K Ể Ể C C H H U U Y Y Ệ Ệ N N T T R R Ậ Ậ N N B B Ó Ó N N G G D D Ư Ư Ớ Ớ I I L L Ò Ò N N G G Đ Đ Ư Ư Ờ Ờ N N G G ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 1 1 9 9 + + 2 2 0 0 ) ) I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : A A . . T T ậ ậ p p đ đ ọ ọ c c : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c t t h h à à n n h h t t i i ế ế n n g g : : B B i i ế ế t t đ đ ọ ọ c c p p h h â â n n b b i i ệ ệ t t l l ờ ờ i i d d ẫ ẫ n n c c h h u u y y ệ ệ n n v v ớ ớ i i l l ờ ờ i i c c á á c c n n h h â â n n v v ậ ậ t t . . - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c h h i i ể ể u u : : H H i i ể ể u u n n g g h h ĩ ĩ a a c c á á c c t t ừ ừ t t r r o o n n g g b b à à i i , , h h i i ể ể u u ý ý n n g g h h ĩ ĩ a a c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n . . B B . . K K ể ể t t r r u u y y ệ ệ n n : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n ó ó i i : : B B i i ế ế t t n n h h ậ ậ p p v v a a i i m m ộ ộ t t n n h h â â n n v v ậ ậ t t , , k k ể ể l l ạ ạ i i m m ộ ộ t t đ đ o o ạ ạ n n c c ủ ủ a a c c â â u u c c h h u u y y ệ ệ n n . . - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g n n g g h h e e : : B B i i ế ế t t n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á l l ờ ờ i i k k ể ể c c ủ ủ a a b b ạ ạ n n . . I I I I . . Đ Đ Ồ Ồ D D Ù Ù N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C G G V V : : T T r r a a n n h h S S G G K K . . I I I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H A A . . k k i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c b b à à i i : : “ “ N N h h ớ ớ l l ạ ạ i i b b u u ổ ổ i i đ đ ầ ầ u u đ đ i i h h ọ ọ c c ” ” B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c : : ( ( 2 2 4 4 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c c c â â u u - - Đ Đ ọ ọ c c t t ừ ừ k k h h ó ó : : n n g g ầ ầ n n n n g g ừ ừ , , k k h h u u n n g g t t h h à à n n h h , , k k h h u u ỵ ỵ u u x x u u ố ố n n g g . . - - Đ Đ ọ ọ c c đ đ o o ạ ạ n n - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c b b à à i i v v à à t t r r ả ả l l ờ ờ i i c c â â u u h h ỏ ỏ i i - - H H S S , , G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - G G V V : : d d ù ù n n g g t t r r a a n n h h đ đ ể ể g g i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c , , h h ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n đ đ ọ ọ c c đ đ ú ú n n g g - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c n n ố ố i i t t i i ế ế p p c c â â u u - - G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c t t ừ ừ k k h h ó ó - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c n n ố ố i i t t i i ế ế p p đ đ o o ạ ạ n n - - H H S S , , G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t 3 3 [...]... năm 2010 Tập đọc Trận bóng dưới lòng đường Kể chuyện Kể chuyện Nguyễn Minh Kể lại một đọan của câu chuyện: Trận bóng dưới lòng đường theo lời một nhân vật - Đoạn 1: theo lời: Quang, Vũ, Long, bác đi xe máy - Đoạn 2: theo lời Quang, Vũ, Long, bác đứng tuổi, cụ già - Đoạn 3: theo lời: Quang, ông cụ, bác đứng tuổi, bác xích lô SGK/54 SGK/54 Thứ ngày tháng năm 2010 Tập đọc Trận bóng dưới lòng đường Nguyễn... ngày tháng năm 2010 Tập đọc Trận bóng dưới lòng đường Nguyễn Minh Đoạn 1 A Đoạn 2 Đoạn 2 Đoạn 3 Đoạn 1 B Đoạn 3 Kể lại một đọan của câu chuyện: Trận bóng dưới lòng đường theo lời một nhân vật SGK/54 SGK/54 Thứ ngày tháng năm 2010 Tập đọc Trận bóng dưới lòng đường Nguyễn Minh (Xem sách trang 54) Bài sau: Bận Tập đọc – Kể chuyện. Trận bóng dưới lòng đường. I/ Mục tiêu: A. Tập đọc. a) Kiến thức: - Nắm được nghĩa của các từ ngữ trong bài: cánh phải, cầu thủ, khung thành. - Hiểu nội dung câu chuyện : Không được chơi bóng dưới lòng đường dễ gây tai nạn. Phải tôn trọng luận giao thông, tôn trọng luận lệ qui tắc chung của cộng đồng. b) Kỹ năng: Rèn Hs - Đọc trôi chảy cả bài. - Chú ý các từ ngữ các từ dễ phát âm sai: dẫn bóng, ngần ngừ, khung thành, sững lại, nổi nóng, lảo đảo, xuýt xoam, xịch tới. - Biết phân biệt lời người kể và với các nhân vật. Biết đọc thầm nắm ý cơ bản. c) Thái độ: Giáo dục Hs tuân theo luân giao thông, biết nhận lỗi. B. Kể Chuyện. - Dựa vào trí nhớ và các tranh minh hoạ kể lại được câu chuyện. - Biết theo dõi bạn kể, nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn. II/ Chuẩn bị: * GV: Tranh minh họa bài học trong SGK. Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc. * HS: SGK, vở. III/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Nhớ lại buổi đầu đi học. - Gv mời 2 Hs đọc bài “ Nhớ lại buổi đầu đi học” và hỏi. + Điều gì gợi tác giả nhớ những kĩ niệm của buổi tựa trường? + Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ, rụt rè của đám học trò mới tựa trường ? - Gv nhận xét. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiiệu bài – ghi tựa: 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Luyện đọc. - Mục tiêu: Giúp Hs bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài.  Gv đọc mẫu bài văn. - Giọng đọc nhanh, dồn dập ở đoạn 1, 2. - Nhịp chậm hơn ở đoạn 3. - Gv cho Hs xem tranh minh họa.  Gv hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ. - Gv mời Hs đọc từng câu. PP : Thực hành cá nhân, hỏi đáp, trực quan. Học sinh đọc thầm theo Gv. Hs xem tranh minh họa. - Gv mời Hs đọc từng đoạn trước lớp. - Gv mời Hs giải thích từ mới: cánh phải, cầu thủ, khung thành. - Gv cho Hs đọc từng đoạn trong nhóm. - Ba nhóm tiếp nối nhau đọc đồng thanh 3 đoạn. - Gv mời 1 Hs đọc lại toàn truyện. * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài. - Mục tiêu: Giúp Hs nắn được cốt truyện, hiểu nội dung bài. - Gv đưa ra câu hỏi: - Hs đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi: + Các bạn nhỏ chơi bóng ở đâu ? + Vì sao trận bóng phải dừng lần đầu Hs nối tiếp nhau đọc 11 câu trong đoạn. Hs đọc từng đoạn trước lớp. Hs giải thích và đặt câu với từ Hs đọc từng đoạn trong nhóm. Hs nối tiếp nhau đọc 3 đoạn trong bài. 1 Hs đọc lại toàn truyện. PP: Đàm thoại, hỏi đáp, giảng giải. - Gv mời 1 Hs đọc đoạn 2. + Chuyện gì khiến trận bóng phải dừng hẳn? + Thái độ của các bạn nhỏ như thế nào khi thấy tai nạn xảy ra? - Cả lớp đọc thầm đoạn 3. - Gv cho Hs thảo luận từng nhóm đôi để trả lời câu hỏi : +Tìm những chi tiết cho thấy quang rất ân hận trước tai nạn do mình gây ra? + Câu chuyện muốn nói với em điều gì? + Bài học giúp em hiểu điều gì? - Gv chốt lại: Câu chuyện khuyên các em không được chơi bóng dưới lòng đường vì sẽ gây tai nạn cho chính mình, cho người đi đường. * Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố. Cả lớp đọc thầm. Chơi bónglòng lề đường . Vì Long mải đá bóng suýt tông phải xe gắng máy. Hs đọc đoạn 2. Quang sút bóng chệnh lên vĩa hè, đập vào đầu một cụ già qua đường. Cả bọn hoảng sợ bỏ chạy. Học sinh đọc đoạn 3. Hs thảo luận nhóm đôi. Hs đứng lên trả lới. Hs nhận xét. - Mục tiêu: Giúp HS đ ọc đúng những câu văn dài, toàn bài. - GV chia Hs thành 4 nhóm. Hs sẽ phân vai (người dẫn chuyện, bác đứng tuổi, Quang). - Gv nhận xét. * Hoạt động 4: Kể chuyện. - Mục tiêu: Mỗi Hs sẽ nhập vai một nhân vật trong câu chuyện, kể lại một đoạn của câu chuyện. - Gv gợi ý: + Câu chuyện vốn được kể theo lời ai? + Có thể kể từng đoạn của câu chuyện theo lời nhân vật nào? - Kể đoạn 1: theo lời Quang, Vũ, Long, bác đi xe máy . - Kể đoạn 2: theo lời quang, Vũ, Long, cụ già, bác đứng tuổi. PP: Kiểm tra, đánh giá trò chơi. Hs thi đọc toàn truyện theo vai. Hs nhận xét. PP: Kể chuyện, thực hành, trò chơi. Hs lắngnghe. - Kể Chính tả (Tiết 6) : Đề bài: TẬP CHÉP : CHỊ EM. I.Mục tiêu: - Rèn kĩ năng viết chính tả. - Chép lại đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ lục bát : “ Chị em” (56 chữ). - Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm vần dễ lẫn ch /tr hoặc ăc /oăc. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết bài thơ: Chị em. - Bảng lớp viết 2 hoặc 3 lần nội dung bài tập 2. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS A.Bài cũ (3-4phút) -Gv đọc cho 3 hs viết bảng lớp. lớp viết bảng con các từ: thước kẻ, học vẽ, vẻ đẹp, thi đỗ. -3 hs đọc thuộc đúng thứ tự 19 chữ và tên chữ đã học. -Nhận xét. -Hs viết lại các từ khó đã học. -3 hs học thuộc 19 chữ và tên chữ. B.Bài mới 1.Gt bài (1-2 phút) 2.Hd hs nghe viết (18-20 phút) -Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. -Ghi đề bài. a.Hướng dẫn chuẩn bị: -Gv đọc bài thơ trên bảng phụ. -Gv giúp hs nắm nội dung bài: +Người chị trong bài thơ làm được những việc gì? -HD hs nhận xét về cách trình bày bài thơ. +Bài thơ viết theo thể thơ gì? -2 hs đọc đề bài. -2 hs đọc lại bài thơ -Cả lớp theo dõi trong SGK. -Chị trải chiếu, buông màn cho em ngủ. Chị quét sạch thềm/ đuổi gà không cho phá vườn rau / chị ngủ cùng em / -Thơ lục bát, dòng 3.HD hs +Cách trình bày bài thơ lục bát như thế nào? +Những chữ nào trong bài viết hoa? -Yêu cầu hs tự viết vào bảng con các từ khó như: trải chiếu, lim dim, luống rau, buông màn, trán ướt. b.Hs nhìn SGK, chép bài vào vở. c.Chấm chữa bài: -Hs tự chấm chữa bài bằng bút chì, ghi số lỗi ra lề đỏ. -Gv chấm từ 5-7 bài, nêu nhận xét cụ thể về nội dung, cánh trình bày, chữ viết của hs. a.Bài tập 2: Gv nêu yêu cầu của bài tập. trên 6 chữ, dòng dưới 8 chữ. -Chữ đầu của dòng thơ 6 chữ cách lề vở 2 ô, chữ đầu của dòng 8 cách lề vở 1 ô. -Các chữ đầu dòng -Hs tự viết vào bảng con các từ khó. -Hs chép bài vào vở. -Hs tự chấm chữa bài bằng bút chì. -Hs chú ý lắng làm bài tập (6-7phút) 4.Củng cố, dặn dò (1-2 phút) -Cho cả lớp làm bài vào vở. -GV mời 2,3 hs lên bảng thi làm bài. -Cả lớp và GV nhận xét, Gv chốt lại lời giải đúng. -Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn. -Cả lớp chữa bài tập trong vở. b.Bài tập 3b (lựa chọn): -Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài tập. -Mời 2 hs lên bảng thi làm bài, hs cả lớp tự làm bài vào vở. -Cả lớp và Gv nhận xét, Gv chốt lại lời giải đúng. -Mở, bể, mũi. -Nhận xét tiết học. -Yêu cầu những hs viết chưa đạt về nhà viết lại. -Cả lớp đọc lại bài tập 3, ghi nhớ chính tả. nghe. -Hs làm bài. -Nhận xét bài làm của bạn. -1 hs đọc yêu cầu của bài tập. -Hs làm bài. -Nhận xét bài làm của bạn. -Chuẩn bị bài sau: Nghe viết: Người mẹ. Điền vào chỗ trống giải câu đố a) tr hay ch? Mình …òn mũi nhọn Chẳng phải bò, …âu Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn b) iên hay iêng? Trên trời có gi nước Con k… chẳng lọt, ong chẳng vào a) tr hay ch? Mình tròn mũi nhọn Chẳng phải bò, trâu Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn (Là ?) • Giải đáp câu đối trên: Đó bút mực b) iên hay iêng? Trên trời có giếng nước Con kiến chẳng lọt, ong chẳng vào (Là gì?) • Giải đáp câu đối trên: Đó dừa n Viết vào chữ tên chữ cò thiếm th tê-hát tr tê-e-rờ u u ư v vê 10 x ich-xì 11 y i dài Chính tả (tiết 10): Đề bài: Tập chép : MÙA THU CỦA EM. I.Mục tiêu: - Rèn kĩ năng viết chính tả. - Chép lại chính xác bài thơ: Mùa thu của em (Chép bài từ SGK). - Từ bài chép, củng cố cách trình bày bài thơ thể 4 chữ, chữ đầu các dòng viết hoa, tất cả các chữ đầu dòng viết cách lề vở 2 ô li. - Ôn luyện vần khó: oam, viết đúng và nhơ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn do ảnh hưởng cách phát âm địa ...Nội dung: Không chơi bóng lòng đường dễ gây tai nạn Phải tôn trọng Luật giao thông để bảo vệ tính mạng cho cho người VnDoc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập đọc lớp 3: Trận bóng dưới lòng đường, Tập đọc lớp 3: Trận bóng dưới lòng đường, Tập đọc lớp 3: Trận bóng dưới lòng đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay