Phân phối chương trình môn Tin học Tiểu học

10 17 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:11

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC (Áp dụng từ năm học 2011-2012) LỚP 10 Cả năm : 35 tuần x 2tiết/ tuần =70 tiết + Học kì 1 : 18 tuần x 2tiết/ tuần =36 tiết ; Học kì 2 : 17 tuần x 2tiết/ tuần =34 tiết (Học kỳ 1 : 21 LT + 7 BT&TH + 4 BT + 2 KT 1 tiết + 1 Ôn tập + 1 KTHK = 36 tiết) TUẦN TIẾT CT NỘI DUNG LT BT &TH BT CHƯƠNG I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 20(15LT+ 3BT&TH + 2BT) 1 1 § 1. Tin học là một ngành khoa học 1 2 § 2. Thông tin và dữ liệu (Mục 1, 2, 3) 1 2 3 § 2. Thông tin và dữ liệu (Mục 4, 5) 1 4 Bài tập và thực hành 1 1 3 5 + 6 § 3. Giới thiệu về máy tính (Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 2 4 7 § 3. Giới thiệu về máy tính (Mục 8) 1 8 Bài tập và thực hành 2 1 5 9 Bài t 1 10 § 4. Bài toán và thuật toán (Mục 1, 2) 1 6 11 + 12 § 4. Bài toán và thuật toán (Mục 3 - VD 1, 2) 2 7 13 § 4. Bài toán và thuật toán (Mục 3 - VD 3) 1 14 1 8 15 1 16 Kiểm tra 1 tiết 9 17 § 5. Ngôn ngữ lập trình 1 18 § 6. Giải bài toán trên máy tính 1 10 19 § 7. Phần mềm máy tính 1 20 § 8. Những ứng dụng của tin học 1 11 21 § 9. Tin học và xã hội 1 CHƯƠNG II : HỆ ĐIỀU HÀNH 12(6, 4, 2) 11 22 § 10. Khái niệm hệ điều hành 1 12 23 + 24 § 11. Tệp và quản lý tệp 2 13 25 + 26 § 12. Giao tiếp với hệ điều hành 2 14 27 1 28 Bài tập và thực hành 3 1 15 29 Bài tập và thực hành 4 1 30 Bài tập và thực hành 5 2 16 31 32 Kiểm tra 1 tiết 17 33 1 34 § 13. Một số hệ điều hành thông dụng 1 18 35 Ôn tập 1 36 Kiểm tra học kì I 1 Học kỳ 2 : 14 LT + 12 BT&TH + 4 BT + 2 KT 1 tiết + 1 Ôn tập + 1 KTHK = 34 tiết TUẦN TIẾT CT NỘI DUNG LT BT &TH BT CHƯƠNG III : SOẠN THẢO VĂN BẢN 19(8LT + 8 BT &TH + 3 BT) 19 37 + 38 § 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản 2 20 39 98) 1 40 § 15. Làm quen với Microsoft Word 1 21 41 § 15. Làm quen với Microsoft Word (tiếp theo) 1 42 Bài tập và thực hành 6 1 22 43 Bài tập và thực hành 6 (tiếp theo) 1 44 § 16. Định dạng văn bản 1 23 45 + 46 Bài tập và thực hành 7 2 24 47 § 17. Một số chức năng khác 1 48 Bài tập 1 25 49 § 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo 1 50 Bài tập và thực hành 8 1 26 51 Bài tập và thực hành 8 (tiếp theo) 1 52 § 19. Tạo và làm việc với bảng 1 27 53 Bài tập và thực hành 9 1 54 Bài tập và thực hành 9 (tiếp theo) 1 28 55 128) 1 56 Kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG IV. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 11(6, 4, 1) 29 57 + 58 § 20. Mạng máy tính 2 30 59 + 60 § 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet 2 31 61 + 62 § 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet 2 32 63 + 64 Bài tập và thực hành PHÒNG GD&ĐT ĐẮK HÀ TRƢỜNG TH NG BÁ NGỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP Năm học 20 -20 Tuần 10 11 Cả năm: 35 tuần x tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x tiết/tuần = 34 tiết Sách giáo khoa: Cùng học tin học Tiết Bài (Mục) CT Học kì I Chƣơng I: Làm quen với máy tính Bài 1: Người bạn em Bài 1: Người bạn em Bài 2: Thông tin xung quanh ta Bài 2: Thông tin xung quanh ta Bài 3: Bàn phím máy tính Bài 3: Bàn phím máy tính Bài 4: Chuột máy tính Bài 4: Chuột máy tính Bài 5: Máy tính đời sống 10 Bài kiểm tra số Chƣơng II: Chơi máy tính 11 Bài 1: Trò chơi Blocks 12 Bài 1: Trò chơi Blocks 13 Bài 2: Trò chơi Dots 14 Bài 2: Trò chơi Dots 15 Bài 3: Trò chơi Sticks 16 Bài 3: Trò chơi Sticks Chƣơng III: Em tập gõ bàn phím 17 Bài 1: Tập gõ phím hàng sở 18 Bài 1: Tập gõ phím hàng sở 19 Bài 2: Tập gõ phím hàng 20 Bài 2: Tập gõ phím hàng 21 Bài 3: Tập gõ phím hàng 22 Bài 3: Tập gõ phím hàng -1- Ghi Chú Tuần 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tiết CT 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Bài (Mục) Bài 4: Tập gõ phím hàng số Bài 4: Tập gõ phím hàng số Bài 5: Ôn tập gõ phím Bài kiểm tra số Chƣơng IV: Em tập vẽ Bài 1: Tập tô màu Bài 1: Tập tô màu Bài 2: Tô màu màu Bài 2: Tô màu màu Thực hành tổng hợp Thực hành tổng hợp Ôn tập học kì I Ôn tập học kì I Thi học kì I Thi học kì I Học kì II Chƣơng IV: Em tập vẽ Bài 3: Vẽ đoạn thẳng Bài 3: Vẽ đoạn thẳng Bài 4: Tẩy xoá hình Bài 4: Tẩy xoá hình Bài 5: Di chuyển hình Bài 5: Di chuyển hình Bài 6: Vẽ đường cong Bài 6: Vẽ đường cong Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn Bài kiểm tra số Bài kiểm tra số Chƣơng V: Em tập soạn thảo Bài 1: Bước đầu soạn thảo Bài 1: Bước đầu soạn thảo Bài 2: Chữ hoa Bài 2: Chữ hoa -2- Ghi Chú Tuần 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Tiết CT 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Bài (Mục) Bài 3: Gõ chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ Bài 3: Gõ chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã Bài 6: Luyện gõ Bài 7: Ôn tập Bài kiểm tra số Bài kiểm tra số Ôn thi học kì II Ôn thi học kì II Thi học kì II Thi học kì II Chƣơng VI: Học máy tính Bài 1: Học toán với phần mềm học Bài 1: Học toán với phần mềm học Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN BỘ MÔN -3- Ghi Chú PHÒNG GD&ĐT ĐẮK HÀ TRƢỜNG TH NG BÁ NGỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP Năm học 20 -20 Tuần 10 11 12 Cả năm: 35 tuần x tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x tiết/tuần = 34 tiết Sách giáo khoa: Cùng học tin học Tiết Bài (Mục) CT Học kỳ I Chƣơng I: Khám phá máy tính Bài 1: Những em biết Bài 1: Những em biết Bài 2: Khám phá máy tính 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bài 2: Khám phá máy tính Bài 3: Chương trình máy tính lưu đâu Bài 3: Chương trình máy tính lưu đâu Ôn tập chương I Bài kiểm tra số Chƣơng II: Em tập vẽ Bài 1: Những em biết Bài 1: Những em biết Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông Bài 3: Sao chép hình Bài 3: Sao chép hình Bài kiểm tra số Bài kiểm tra số Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn Bài 5: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì Bài 5: Vẽ tự cọ vẽ, bút chì Bài 6: Thực hành tổng hợp Bài 6: Thực hành tổng hợp Ôn tập chương II Bài kiểm tra số -4- Ghi Tuần 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tiết CT 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Bài (Mục) Chƣơng III: Em tập gõ 10 ngón Bài 1: Vì phải tập gõ 10 ngón Bài 1: Vì phải tập gõ 10 ngón Bài 2: Gõ từ đơn giản Bài 2: Gõ từ đơn giản Bài 3: Sử dụng phím Shift Bài 3: Sử dụng phím Shift Bài 4: Ôn luyện gõ Bài kiểm tra số Ôn tập học kì I Ôn tập học kì I Thi học kì I Thi học kì I Học kì II Chƣơng IV: Học chơi máy tính Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán Chƣơng V: Em tập soạn thảo Bài 1: Những em biết Bài 1: Những em biết Bài 2: Căn lề Bài 2: Căn lề Bài 3: Cỡ chữ phông chữ Bài 3: Cỡ chữ phông chữ Bài 4: Thay đổi cỡ chữ phông chữ Bài 4: Thay đổi cỡ chữ phông chữ Bài 5: Sao chép văn Bài 5: Sao chép văn Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng Bài 7: Thực hành tổng hợp Bài 7: Thực hành tổng hợp Bài kiểm tra số Bài kiểm tra số Chƣơng III: Thế giới Logo em Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo -5- Ghi Tuần 29 30 31 32 33 34 35 Tiết CT 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Ghi Bài (Mục) Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo Bài 2: Thêm số lệnh Logo Bài 2: Thêm số lệnh Logo Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp Bài 4: Ôn tập Bài 4: Ôn tập Ôn tập học kì II Ôn tập học kì II Thi học kì II Thi học kì II Trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới Trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới Trò chơi Tập thể thao với trò chơi ... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC THCS LỚP 6 Cả năm: 37 tuần – 74 tiết HKI: 18 tuần – 36 tiết + 1 tuần dự phòng HKII: 17 tuần – 34 tiết + 1 tuần dự phòng HỌC KỲ I Tuần Tiết Tên bài học 1 1 Bài 1: Thông tintin học 2 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin 2 3 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (tiếp theo) 4 Bài 3: Em có thể làm gì nhờ máy tính 3 5 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính 6 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính (tiếp theo) 4 7 Bài TH1: Làm quen với thiết bị máy tính 8 Bài 5: Luyện tập chuột 5 9 Bài 5: Luyện tập chuột (tiếp theo) 10 Bài 6: Học gõ mười ngón 6 11 Bài 6: Học gõ mười ngón (tiếp theo) 12 Bài 6: Học gõ mười ngón (tiếp theo) 7 13 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario 14 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario (tiếp theo) 8 15 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario (tiếp theo) 16 Bài 8: Quan sát hệ mặt trời 9 17 Ôn tập 18 Kiểm tra một tiết 10 19 Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành 20 Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? 11 21 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy 22 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy (tiếp theo) 12 23 Bài 12: Hệ điều hành Windows 24 Bài TH2: Làm quen với Windows 13 25 Bài TH3: Thao tác với thư mục 26 Bài TH3: Thao tác với thư mục (tiếp theo) 14 27 Bài TH3: Thao tác với thư mục (tiếp theo) 28 Bài TH4: Thao tác với tập tin 15 29 Bài TH4: Thao tác với tập tin (tiếp theo) 30 Bài TH4: Thao tác với tập tin (tiếp theo) 16 31 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học 32 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 17 33 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 34 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 18 35 Kiểm tra HKI 36 Kiểm tra HKI 1 HỌC KỲ II Tuần Tiết Tên bài học 20 39 Bài 13: Làm quen soạn thảo văn bản 40 Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản 21 41 Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản (tiếp theo) 42 Bài TH5: Văn bản đầu tiên của em 22 43 Bài TH5: Văn bản đầu tiên của em (tiếp theo) 44 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản 23 45 Bài TH6: Em tập chỉnh sửa văn bản 46 Bài TH6: Em tập chỉnh sửa văn bản (tiếp theo) 24 47 Bài 16: Định dạng văn bản 48 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản 25 49 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản (tiếp theo) 50 Bài TH7: Em tập trình bày văn bản 26 51 Bài TH7: Em tập trình bày văn bản (tiếp theo) 52 Ôn tập 27 53 Ôn tập 54 Kiểm tra một tiết 28 55 Bài 18: Trình bày trang văn bản 56 Bài 19: Tìm kiếm và thay thế 29 57 Bài 20: Thêm hình ảnh minh họa 58 Bài 20: Thêm hình ảnh minh họa (tiếp theo) 30 59 Bài TH8: Em viết báo tường 60 Bài TH8: Em viết báo tường (tiếp theo) 31 61 Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng 62 Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng (tiếp theo) 32 63 Bài TH9: Danh bạ của em 64 Bài TH9: Danh bạ của em (tiếp theo) 33 65 Bài THTH: Du lịch ba miền 66 Bài THTH: Du lịch ba miền (tiếp theo) 34 67 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học 68 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 35 69 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 70 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 36 71 Kiểm tra HKII 72 Kiểm tra HKII Hướng dẫn thực hiện: Tuần 19(HKI) và tuần 37(HKII): là tuần dự phòng, nhà trường tự sắp xếp 2 LỚP 7 Cả năm: 37 tuần – 74 tiết HKI: 18 tuần – 36 tiết + 1 tuần dự phòng HKII: 17 tuần – 34 tiết + 1 tuần dự phòng HỌC KỲ I Tuần Tiết Tên bài học 1 1 Phần mềm Typing test 2 Phần mềm Typing test (tiếp theo) 2 3 Phần mềm Typing test (tiếp theo) 4 Phần mềm Typing test (tiếp theo) 3 5 Bài 1: Chương trình bảng tính là PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC THCS LỚP 6 Cả năm: 37 tuần – 74 tiết HKI: 18 tuần – 36 tiết + 1 tuần dự phòng HKII: 17 tuần – 34 tiết + 1 tuần dự phòng HỌC KỲ I Tuần Tiết Tên bài học 1 1 Bài 1: Thông tintin học 2 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin 2 3 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (tiếp theo) 4 Bài 3: Em có thể làm gì nhờ máy tính 3 5 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính 6 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính (tiếp theo) 4 7 Bài TH1: Làm quen với thiết bị máy tính 8 Bài 5: Luyện tập chuột 5 9 Bài 5: Luyện tập chuột (tiếp theo) 10 Bài 6: Học gõ mười ngón 6 11 Bài 6: Học gõ mười ngón (tiếp theo) 12 Bài 6: Học gõ mười ngón (tiếp theo) 7 13 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario 14 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario (tiếp theo) 8 15 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario (tiếp theo) 16 Bài 8: Quan sát hệ mặt trời 9 17 Ôn tập 18 Kiểm tra một tiết 10 19 Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành 20 Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? 11 21 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy 22 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy (tiếp theo) 12 23 Bài 12: Hệ điều hành Windows 24 Bài TH2: Làm quen với Windows 13 25 Bài TH3: Thao tác với thư mục 26 Bài TH3: Thao tác với thư mục (tiếp theo) 14 27 Bài TH3: Thao tác với thư mục (tiếp theo) 28 Bài TH4: Thao tác với tập tin 15 29 Bài TH4: Thao tác với tập tin (tiếp theo) 30 Bài TH4: Thao tác với tập tin (tiếp theo) 16 31 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học 32 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 17 33 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 34 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 18 35 Kiểm tra HKI 36 Kiểm tra HKI 1 HỌC KỲ II Tuần Tiết Tên bài học 20 39 Bài 13: Làm quen soạn thảo văn bản 40 Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản 21 41 Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản (tiếp theo) 42 Bài TH5: Văn bản đầu tiên của em 22 43 Bài TH5: Văn bản đầu tiên của em (tiếp theo) 44 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản 23 45 Bài TH6: Em tập chỉnh sửa văn bản 46 Bài TH6: Em tập chỉnh sửa văn bản (tiếp theo) 24 47 Bài 16: Định dạng văn bản 48 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản 25 49 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản (tiếp theo) 50 Bài TH7: Em tập trình bày văn bản 26 51 Bài TH7: Em tập trình bày văn bản (tiếp theo) 52 Ôn tập 27 53 Ôn tập 54 Kiểm tra một tiết 28 55 Bài 18: Trình bày trang văn bản 56 Bài 19: Tìm kiếm và thay thế 29 57 Bài 20: Thêm hình ảnh minh họa 58 Bài 20: Thêm hình ảnh minh họa (tiếp theo) 30 59 Bài TH8: Em viết báo tường 60 Bài TH8: Em viết báo tường (tiếp theo) 31 61 Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng 62 Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng (tiếp theo) 32 63 Bài TH9: Danh bạ của em 64 Bài TH9: Danh bạ của em (tiếp theo) 33 65 Bài THTH: Du lịch ba miền 66 Bài THTH: Du lịch ba miền (tiếp theo) 34 67 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học 68 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 35 69 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 70 Ôn luyện các nội dung và kỹ năng thực hành đã học (tiếp theo) 36 71 Kiểm tra HKII 72 Kiểm tra HKII Hướng dẫn thực hiện: Tuần 19(HKI) và tuần 37(HKII): là tuần dự phòng, nhà trường tự sắp xếp 2 LỚP 7 Cả năm: 37 tuần – 74 tiết HKI: 18 tuần – 36 tiết + 1 tuần dự phòng HKII: 17 tuần – 34 tiết + 1 tuần dự phòng HỌC KỲ I Tuần Tiết Tên bài học 1 1 Phần mềm Typing test 2 Phần mềm Typing test (tiếp theo) 2 3 Phần mềm Typing test (tiếp theo) 4 Phần mềm Typing test (tiếp theo) 3 5 Bài 1: Chương trình bảng tính là BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIN HỌC Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010 A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCS I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-2010, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT (một số phần có sự điều chỉnh so với năm học 2008-2009). 1. Về Khung phân phối chương trình KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề, .), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó. Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước. Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả dạy học tự chọn cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THCS thuộc quyền quản lí. Các trường THCS có điều kiện bố trí giáo viên (GV) và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức quy định (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể chủ động đề nghị Phòng GDĐT xem xét trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu). 2. Về phân phối chương trình dạy học tự chọn a) Thời lượng và cách tổ chức dạy học tự chọn: Thời lượng dạy học tự chọn của các lớp cấp THCS trong Kế hoạch giáo dục là 2 tiết/tuần, dạy học chung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏ hơn nhưng vẫn phải đủ thời lượng quy định). Việc sử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây: Cách 1: Chọn 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục : Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông (trong đó Ngoại ngữ 2 có thể bố trí vào 2 tiết dạy học tự chọn này hoặc bố trí ngoài thời lượng dạy học 6 buổi/tuần). Cách 2: Dạy học các chủ đề tự chọn nâng cao, bám sát (CĐNC, CĐBS). − Dạy học CĐNC là để khai thác sâu hơn kiến thức, kĩ năng của chương trình, bổ sung kiến thức, bồi dưỡng năng lực tư duy nhưng phải phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh. Các Sở GDĐT tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu CĐNC (trong đó có các tài liệu Lịch sử, Địa lí, Văn học địa phương), dùng cho cấp THCS theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (tài liệu CĐNC sử dụng cho cả GV và HS) và quy định cụ thể PPCT dạy học các CĐNC cho phù hợp với mạch kiến thức của môn học đó. Các Phòng GDĐT đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện PPCT dạy học các CĐNC. 2 − Dạy học các CĐBS là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng (không bổ sung kiến thức nâng cao mới). Trong điều kiện chưa ban hành được tài liệu CĐNC, cần dành thời lượng dạy học tự chọn để thực hiện CĐBS nhằm ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng cho HS. Hiệu trưởng các trường THCS chủ động lập Kế hoạch dạy học các CĐBS (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, ổn định trong từng học kì trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn và GV chủ nhiệm lớp. GV chuẩn bị kế hoạch bài dạy (giáo án) CĐBS với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn. b) Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học tự chọn: Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập CĐTC của môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại HS trung học 1 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3 – NĂM HỌC 2013-2014 Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Học kì I Phần I: Làm quen với máy tính 1 Bài 1: Người bạn mới của em 2 Bài 1: Người bạn mới của em 3 Bài 2: Thông tin xung quanh ta 4 Bài 2: Thông tin xung quanh ta 5 Bài 3: Bàn phím máy tính 6 Bài 3: Bàn phím máy tính 7 Bài 4: Chuột máy tính 8 Bài 4: Chuột máy tính 9 Bài 5: Máy tính trong đời sống 10,11 Ôn tập Phần II: Chơi cùng máy tính 12 Bài 1: Trò chơi Blocks 13 Bài 1: Trò chơi Blocks 14 Bài 2: Trò chơi Dots 15 Bài 2: Trò chơi Dots 16 Bài 3: Trò chơi Sticks 17 Bài 3: Trò chơi Sticks Chương III: Em tập gõ bàn phím 18 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 19 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 20 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên 21 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên 22 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới 23 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới 24 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số 25 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số 26,27 Bài 5: Ôn tập gõ phím 28, 29 Thực hành tổng hợp 2 Tiết thứ Bài (Mục) Phần IV: Em tập vẽ 30 Bài 1: Tập tô màu 31 Bài 1: Tập tô màu 32 Bài 2: Tô màu bằng màu nền 33 Bài 2: Tô màu bằng màu nền 34 Ôn tập học kì I 35 Ôn tập học kì I 36 Kiểm tra học kì I Học kì II Phần IV: Em tập vẽ 37 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 38 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 39 Bài 4: Tẩy xoá hình 40 Bài 4: Tẩy xoá hình 41 Bài 5: Di chuyển hình 42 Bài 5: Di chuyển hình 43 Bài 6: Vẽ đường cong 44 Bài 6: Vẽ đường cong 45 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 46 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 47 Thực hành tổng hợp 48 Thực hành tổng hợp Phần V: Em tập soạn thảo 49 Bài 1: Bước đầu soạn thảo 50 Bài 1: Bước đầu soạn thảo 51 Bài 2: Chữ hoa 52 Bài 2: Chữ hoa 53 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 54 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 55 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 56 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 57 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 58 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 59 Bài 6: Luyện gõ 60 Bài 6: Luyện gõ 61 Thực hành tổng hợp 62 Thực hành tổng hợp 63 Ôn tập 64 Ôn tập cuối năm 65 Ôn tập cuối năm 3 Tiết thứ Bài (Mục) 66 Kiểm tra cuối năm Phần VI: Học cùng máy tính 67 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3 68 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3 69 Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp 70 Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Anh Thư 4 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 4 – NĂM HỌC 2013-2014 Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Phần I: Khám phá máy tính 1 Những gì em đã biết 2 Những gì em đã biết 3 Khám phá máy tính 4 Khám phá máy tính 5 Chương trình máy tính được lưu ở đâu 6 Chương trình máy tính được lưu ở đâu 7 Ôn tập Phần II: Em tập vẽ 8 Những gì em đã biết 9 Những gì em đã biết 10 Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 11 Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 12 Sao chép hình 13 Sao chép hình 14 Vẽ hình elip, hình tròn 15 Vẽ hình elip, hình tròn 16 Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 17 Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 18 Thực hành tổng hợp 19 Thực hành tổng hợp Phần III: Em tập gõ 10 ngón 20 Vì sao phải tập gõ 10 ngón 21 Vì sao phải tập gõ 10 ngón 22 Gõ từ đơn giản 23 Gõ từ đơn giản 24 Sử dụng ... kiểm tra số Ôn thi học kì II Ôn thi học kì II Thi học kì II Thi học kì II Chƣơng VI: Học máy tính Bài 1: Học toán với phần mềm học Bài 1: Học toán với phần mềm học Bài 2: Học làm công việc gia... kiểm tra số Ôn tập học kì I Ôn tập học kì I Thi học kì I Thi học kì I Học kì II Chƣơng IV: Học chơi máy tính Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán Chƣơng V:... HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 1/ Tổ chức dạy học - Thời lượng dạy học môn tin học lớp 3, 4, 70 tiết, dạy trải 35 tuần năm học, tuần tiết - Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài thực hành chương năm học - Các Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình môn Tin học Tiểu học, Phân phối chương trình môn Tin học Tiểu học, Phân phối chương trình môn Tin học Tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay