Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 4 - 5

23 28 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:09

Kim An primary school Grade: 3 ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 PHẦN 1 A. PART I: I. CÂU HỎI VỚI “ WHAT ” 1. WHAT: Dùng để hỏi tên. Ví dụ: What`s your name? - My name`s Nam. (is =`s) What`s his name? - His name`s Ba. What`s her name? - Her name`s Lan. What`re their name? - Their name`re Tom and Peter. (are =`re) *. BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi câu trả lời: a. What`s ……………. Name? - His name … … .… b. ………`s your name? - My ……… …. Mai c. What`re their ……… ? - ……. name `re Ba and Nam 2. WHAT: Hỏi về màu sắc. Ví dụ: What colour is it? – It`s red *. BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi câu trả lời: (blue, black, pink, green….) - What colour are they? –They’re red (Yellow, brown, pink, orange….) 3. WHAT: Hỏi bạn làm gì …. Ví dụ: What do you do at break time? – I play football *. BÀI TẬP THỰC HÀNH (badminton, soccer, chess, volleyball, tennis…) - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi câu trả lời: II. CÂU HỎI VỚI “HOW”. 1. Hỏi về sức khỏe: Ví dụ: How are you? - I`m fine.Thank you. (am=`m) 2. Hỏi về tuổi: Ví dụ: How old are you? – I`m eight years old. *. BÀI TẬP THỰC HÀNH (Seven, nine, eleven, six.) - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi câu trả lời: 99 Kim An primary school Grade: 3 ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 PHẦN 1 ( tiếp) A. PART II: PRACTICE. Bài 1. Khoanh tròn từ khác loại. 1. a. is b. are c. do d. am 2. a. big b. five c. nice d. new 3. a. how b. we c. what d. when 4. a. class b. book c. pen d. eraser 5. a. hi b. good morning c. good bye d. hello 6. a. classroom b. bedroom c. library d. school 7. a. your b. he c. she d. they 8. a. mother b. father c. teacher d. brother 9. a. its b. this c. his d. her 10. a. down b. up c. to d. name 11. a. close b. open d. good d. look 12. a. please b. ten c. eight d. one 13. a. meet b. fine c. see d. thank 14. a. rulers b. pencils c. school bags d. friends 15. a. friend b. teacher c. sister d. student 16. a. it b. this c. these d. that 17. a. fine b. four c. six d. nine 18. a. read b. may c. come d. go 19. a. Lili b. Peter c. Alan d. Tom 20. a. desk b. dog c. cat c. fish Bài 2. Nối các câu trả lời ở cột B với các câu hỏi ở cột A. A B A->B 1. How is your mother? a. I am eight years old. 1-> 2. What is her name? b. Yes, it is. 2-> 3. How old are you? c. I'm fine , thank you. 3-> 4. Is your name Lan? d. My mother is well, thanks. 4-> 5. How are you? e. No. It is small. 5-> 6. Is your book big? f. He is my brother. 6-> 7. May I come in? g. That is my teacher 7-> 8. What is its name? h. It is Kim Dong primary school. 8-> 9. Who is he? i. Sure. 9-> 10. Who is that? k. Her name is Hoa. 10-> 11. What is his name? l. Yes, my school is . 11-> 12. Who is this? m. Bye. See you later. 12-> 13. Is your school big and nice? n. No, she isn't. 13-> 100 Kim An primary school Grade: 3 14. Goodbye! o. He is fine. Thank you. 14-> 15. Hi, I'm Peter. p. No. It is old. 15-> 16. Is she your sister? r. Good night, Dad and Mum. 16-> 17. How is your father? s. Hello. My name is Trang. 17-> 18. Is your ruler new? t. Good morning, Linda. 18-> 19. Good night, children. u. His name is Tuan. 19-> 20. Good morning, Miss Chi. v. This is my friend. 20-> Bài 3. Sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh. 1. name / Phuong / My / is. _________________________________________________ 2. is / Who / that/ ? __________________________________________________ 3. are / How / you? __________________________________________________ 4. come / May / I / in? _________________________________________________ 5. meet / you / Nice / to /. __________________________________________________ 6. your / What / name / is / ? ________________________________________________ 7. my/ This/ friend / is / new. _________________________________________________ 8. school / Is / small/ your/ bag? _________________________________________________ 9. please/ ,/ your /close / book/ __________________________________________________ 10. name / VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TỔNG HỢP TỒN BỘ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4- PHẦN I: REMEMBER GRADE PHẦN II: REMEMBER GRADE PHẦN I: REMEMBER GRADE Chào hỏi: a Good afternoon: xin chào (vào buổi chiều) b Good evening: xin chào (vào buổi tối) c Good morning: xin chào (vào buổi sáng) d Nice to see you again: vui gặp lại bạn Tạm biệt a See you tomorrow: gặp lại bạn vào ngày mai b See you later: hẹn gặp lại c Goodbye: chào tạm biệt d Good night: chúc ngủ ngon Hỏi – Đáp sức khỏe: How are you?: bạn có khỏe khơng Hỏi – Đáp đến từ đâu Tên nước: Vietnam, English, America, Japanese, Australia, Malaysia Quốc tịch: Vietnamese, England, American, Japanese, Australian, Malaysian - Where are you from? - I’m from Vietnam - Where is he/she from? - He/She is from England Hỏi – Đáp quốc tịch: Bạn có quốc tịch nước nào? – Tơi người -What antionality are you? - I am Vietnamese Hỏi – đáp ngày tháng: Hơm ngày tháng mấy?/ Hơm ngày tháng - What day is today? - It’s Monday (Hơm thứ mấy? Hơm thứ hai) -What’s the date today? - It’s October 10th 2009 Gọi tên ngày tuần: - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Monday ( Thứ hai, ba, ) Gọi tên tháng: - January, February, March, April, May, June, (Tháng 1, 2, 3, 5, 6) - July, August, September, October, November, December (Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12) Hỏi – Đáp ngày sinh nhật: Khi đến sinh nhật ? Đó vào tháng - When is your birthday? - It’s on June eighth 10 Liệt kê số hành động: Swim (bơi), dance (múa), ride (cởi), play (chơi) , sing (hát), learn (học), write (viết), read (đọc), listen (nghe), speak (nói), draw (vẽ), cook ( nấu ăn), skate (trượt patanh) 11 Diễn tả khả năng: Bạn .khơng? - Vâng, tơi có thể./ Khơng, tơi khơng thể - Can you swim? - Yes, I can - Can you dance? - No, I can’t - What can you do? - I can play the guitar/ piano/ table tennis/ volley ball/ chess ( bạn làm gì?) ( Tơi chơi đàn ghita, đàn piano, bóng bàn, bóng chuyền, cờ) 12 Gọi tên địa danh: - street (đường phố), road (hương lộ), village (làng), district (quận, huyện), class (lớp học), school (trường) 13 Hỏi đáp trường lớp: Trường bạn đâu? Trường tơi / Bạn học lớp mấy? Tơi học lớp - Where is your school? - My school is in Bat Trang Villge - Which class are you in? - I am in class B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 14 Gọi tên hoạt động ưa thích - Swimming (bơi) , cooking ( nấu ăn), collecting stamps ( sưu tập tem), riding a bike ( cởi xe đạp), Playing badminton ( chơi cầu lơng), flying a kite ( thả diều), watching TV (xem Tivi) 15 Hỏi đáp hoạt động ưa thích: Bạn thích làm gì? Tơi thích - What you like doing? - I like swimming/ playing badminton - What is your hobby? - I like, flying a kite/ watching TV (xem 16 17 Gọi tên mơn học: Math ( tốn), Literature (Văn), English (tiếng Anh), Art (hoạ), Music (nhạc) , Science (khoa học) Hỏi đáp q khứ: Hơm qua bạn đâu/ làm gì? Tơi / tơi - Where were you yesterday? - I was in the library - What did you yesterday? - I read a book 18 mơn học ngày: Hơm bạn học mơn gì? Hơm tơi học mơn - What subject you have today? - I have English and Art 19 Gọi tên ngày tuần: - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (thứ Hai –Chủ Nhật) 20 Hỏi đáp lịch học mơn tuần: Khi học mơn ? tơi học vào thứ - When you have English? - I have it on Wednesday and Thursday 21 Gọi tên hoạt động: - read (đọc), write ( viết), paint (sơn), make (làm), watch (xem), listen (nghe), water (tưới) 22 Hỏi đáp làm gì: Cơ/ Cậu làm gì? - Cơ/ Cậu sơn mặt nạ/ làm rối? - What’s he/she doing? - He’She’s paiting mashs./ making a puppet/ making paper planes - What are they doing? - They’re drawing pictutres/ making a papar boat 23 Gọi tên vị trí: - at home (ở nhà, at school (ở trường), at the zoo (ở sở thú), on the beach (ở biển), in the library 24 Đốn sở thích mơn học: ( bạn có thích mơn khơng?) - Do you like Math? - Yes, I do./ No, I don’t 25 Hỏi đáp mơn học ưa thích: - What subject you like? - I like English 26 Hỏi đáp mơn học u thích nhất: thích học mơn nhất?/ thích mơn - What’s your favorite subject? - I like English best 27 Hỏi đáp lý ưa thích mơn học : Vì thích mơn ? Bởi thích - Why you like Music? - Because I like to sing 28 Hỏi đáp hoạt động lớp: làm suốt tiết ? - Tơi học - What you during English lessons? - I learn to write and read in English 29 Đếm số: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, (1-12) - thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty (13-20) 30 Hỏi giờ: - What time is it? - It’s o’clock./ It’s 10:30 31 Hỏi - đáp thực hoạt động hàng ngày: thức dậy lúc ? thức dậy lúc - What time you get up? - I get up at six o’clock - What time does she/ he get up? - He/ She gets up at six o’clock 32 Hỏi - đáp cơng việc/ nghề nhgiệp: làm nghề ./ - What’s your job? - I am a student - What’s his/her job? - She’s/ He’s a teacher 33 Hỏi - đáp ăn - đồ uống ưa thích nhất: thức ăn/ thức uống ưa thích ? - What’s your favorite food? - My favorite food is chicken./ ...NGỮ PHÁP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM 1. Từ chỉ số lượng: - a lot of + N đếm được không đếm được - lots of - many + N danh từ đếm được số nhiều - much + N không đếm được Ex: She has lots of / many books. There is a lot of / much water in the glass. 2. Câu so sánh: a. So sánh hơn: - Tính từ ngắn: S + be + adj + er + than … I am taller than Tuan. - Tính từ dài: S + be + more + adj + than …. My school is more beautiful than your school. b. So sánh nhất: - Tính từ ngắn: S + be + the + adj + est … He is the tallest in his class. - Tính từ dài: S + be + the most + adj …. My school is the most beautiful. c. Một số từ so sánh bất qui tắc: - good / well better the best - bad worse the worst 3. Từ nghi vấn: - what cái gì - where ở đâu - who ai - why tại sao - when khi nào - how như thế nào - how much giá bao nhiêu - how often hỏi tần suất - how long bao lâu - how far bao xa - what time mấy giờ - how much + N không đếm được có bao nhiêu - how many + N đếm được số nhiều có bao nhiêu Ex: ______________ do you learn English? - Twice a week. _______________ have you learn English? – For two years. _______________ is it from your house to your school? – It’s 3 km ________________ are you? – I’m fine. Thanks. ______________ is your mother? – She is forty. ______________ do you go to the market? – To buy some food. _______________ is a pen? – it’s 3,000 dong. _______________ chairs are there in the class? – There are twenty. _______________ do you get up? – At 6 a.m. 4. Thì Thì Cách dùng Dấu hiệu Ví dụ SIMPLE PRESENT (Hiện tại đơn) - To be: thì, là, ở KĐ: S + am / is / are PĐ: S + am / is / are + not - chỉ một thói quen ở hiện tại - chỉ một sự thật, một chân lí. - always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai - She often gets up at 6 am. - The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng Đông) 1 NV: Am / Is / Are + S …? - Động từ thường: KĐ: S + V1 / V(s/es) PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1 NV: Do / Does + S + V1 …? lần) PRESENT CONTINUOUS (Hiện tại tiếp diễn) KĐ: S + am / is / are + V-ing PĐ: S + am / is / are + not + V-ing NV: Am / Is /Are + S + V-ing? - hành động đang diễn ra ở hiện tại. - at the moment, now, right now, at present - Look! Nhìn kìa - Listen! Lắng nghe kìa - Now, we are learning English. - She is cooking at the moment. SIMPLE PAST (Quá khứ đơn) - To be: KĐ: I / He / She / It + was You / We / They + were PĐ: S + wasn’t / weren’t NV: Was / were + S …? - Động từ thường: KĐ: S + V2 / V-ed PĐ: S + didn’t + V1 NV: Did + S + V1 ….? - hành động xảy ra chấm dứt trong quá khứ. - yesterday, last week, last month, … ago, in 1990, in the past, … - She went to London last year. - Yesterday, he walked to school. SIMPLE FUTURE (Tương lai đơn) KĐ: S + will / shall + V1 I will = I’ll PĐ: S + will / shall + not + V1 (won’t / shan’t + V1) NV: Will / Shall + S + V1 …? - hành động sẽ xảy ra trong tương lai - tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) …. - He will come back tomorrow. - We won’t go to school next Sunday. * Một số động từ bất qui tắc khi chia quá khứ đơn: Nguyên mẫu Quá khứ Nghĩa - be - was / were - thì, là, ở - go - went - đi - do - did - làm - have - had -- see - saw - nhìn thấy - give - gave - cho - take - took - lấy - teach - taught - dạy - eat - ate - eaten - send - sent - gửi - teach - taught - dạy - think - thought - nghĩ - buy - bought - mua 2 - cut - cut - cắt, chặt - make - made - làm - drink - drank - uống - get - got - có, lấy - put - put - đặt, để - tell - told - kể, bảo - lttle - less - ít hơn 5. Số thứ tự: - first - eleventh - twenty-first - second - twelfth - twenty-second - third - thirteenth - twenty-third - fourth - fourteenth - twenty-fourth - fifth - fifteenth - twenty-fifth - sixth - sixteen - …………… - seventh - seventeenth - ………… - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP ( BÀI ) A PART I: - By the end of the lesson Sts will be able to remember how to talk about daily activies - Language focus:I /YOU / WE / THEY +V +AT … O’CLOCK HE /SHE /IT +Vs/es +AT +…….O’CLOCK - Material:books, chalk pictures,wordcards CONTENT: - Sts remember the verbs : go to school homework Get up have breakfast Watch TV have dinner Have lunch go to bed - To talk about daily activities we say: I get up at six o’clock He gets up at six oclock I / WE /YOU THEY Get up Have breakfast Watch TV Do homework Go to school - Ask Sts to compare the use of two columns - Let them work in pair and practice before class PRACTISE - Ask them to write about themselves Eg: I get up at six o’clock I have breakfast at 6:15 HE /SHE / IT gets up has breakfast watch TV does homework goes to school I go to school at 6: 45 I homework at o’clock I watch TV at 8:30 I go to bed at 9:00 - Give Sts some verds: brush teeth Play football wash face comb hair - Ask them to talk aloud before class - Ask them to change subject I →HE or SHE -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP ( BÀI 1- tiếp ) B PART II :EXERCISE I Choose the best answer My father ………… to work at 7:30 a go b gos c.goes We ………… breakfast at 6:15 a have b has c haves Nam …………….TV at 3p.m a watch b watchs c watches Lili and Alan ………….homework at o’clock a b dos c does Her friends………… lunch at 12:00 at school a go b have c II Use the given words to make complete sentences I / school /7 o’clock Peter / homework / 3pm Linda and Mai / TV / evening I and Lan / lunch / 11:30 My sister / up / o’clock III Find and correct the mistake We go to bed on o’clock May watchs TV at o’clock I gets up at 5:30 Tony and Mary has dinner at 6:30 His brother his homework in the evening IV.Translate into English Tôi ăn sáng lúc 6:30 Me dậy lúc 5:30 Chúng học lúc 7:00 -=   = - ÔN TÂP TIÊNG ANH LỚP - BÀI A PART I I Overview Objective: - By the end of the lesson Sts will be able to ask and answer about time Language focus: - What time you get up ? I get up at o’clock - What time does Mai get up ?She gets up at o’clock Teaching aids: - books , pictures ,wordcards…… II Content of review: - Sts know how to tell the time - 6:00→six o’clock - 6:10→six –ten - 6:15→six- fifteen - 6:30→six -thirty - Sts can use other way to tell the time Eg: 6:10→ten past six 6:15→aquarter past six (fifteen past six) 6:30→haft past six - T Shows the picture and ask sts to practice - Sts repeat the question of time + What is the time? + What time is it ? - It’s seven –twenty - Give some pictures and ask sts to practice - Go ask about the time of doing sth we use: What time you get up ?I get up at six o’clock What time does Mai get up ?She gets up at six o’clock - Give some pictures and ask sts to practice more Sts1; What time you go to school? Sts 2: Igo to school at seven o’clock Sts 3: What time you have lunch ? Sts : I have lunch at twelve - fifteen Sts 5: What time does Nam watch TV? Sts 6: He watches TV at :15 pm - Guide sts answer the Yes / No question Eg: Do you go to bed at ten o’clock ?Yes ,I (No ,I don’t) Do they have breakfast at 6:30? Yes ,they (No ,they don’t) Does Hoa get up early at five o’clock? Yes , She does (No ,She doesn’t) Does your father have dinner at 6:30 pm ?Yes,He does (No, He doesn’t) - Ask sts to practice in pair - Call sts ask and answer before class - Correct the sts’mistake -=   = - ÔN TÂP TIÊNG ANH LỚP - BÀI (Tiếp) B PART II :EXERCISE I Tell the time in English 1:00 3:20 5:35 7:45 10:50 12:15 II Add s/es after the verbs - get - watch go - have cook - work play - listen study III Choose the best answer 1………… you and Hoa go to bed ? a what b what time c how d T TỔNG HỢP TỒN BỘ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4- PHẦN I: REMEMBER GRADE PHẦN II: REMEMBER GRADE PHẦN I: REMEMBER GRADE Chào hỏi: a Good afternoon: xin chào (vào buổi chiều) b Good evening : xin chào (vào buổi tối) c Good morning: xin chào (vào buổi sáng) d Nice to see you again: vui gặp lại bạn Tạm biệt a See you tomorrow : gặp lại bạn vào ngày mai b See you later : hẹn gặp lại c Goodbye: chào tạm biệt d Good night: chúc ngủ ngon Hỏi – Đáp sức khỏe: How are you? : bạn có khỏe khơng Hỏi – Đáp đến từ đâu Tên nước: Vietnam, English, America, Japanese, Australia, Malaysia Quốc tịch: Vietnamese, England, American, Japanese, Australian, Malaysian - Where are you from? - I’m from Vietnam - Where is he/she from? - He/She is from England Hỏi – Đáp quốc tịch: Bạn có quốc tịch nước nào? – Tơi người -What antionality are you? - I am Vietnamese Hỏi – đáp ngày tháng: Hơm ngày tháng mấy?/ Hơm ngày tháng - What day is today? - It’s Monday (Hơm thứ mấy? Hơm thứ hai) -What’s the date today? - It’s October 10th 2009 Gọi tên ngày tuần: - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Monday ( Thứ hai, ba, ) Gọi tên tháng: - January, February, March, April, May, June, (Tháng 1, 2, 3, 5, 6) - July, August, September, October, November, December (Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12) Hỏi – Đáp ngày sinh nhật: Khi đến sinh nhật ? Đó vào tháng - When is your birthday? - It’s on June eighth 10 Liệt kê số hành động: Swim (bơi), dance (múa), ride (cởi), play (chơi) , sing (hát), learn (học), write (viết), read (đọc), listen (nghe), speak (nói), draw (vẽ), cook ( nấu ăn), skate (trượt patanh) 11 Diễn tả khả năng: Bạn .khơng? - Vâng, tơi / Khơng, tơi khơng thể - Can you swim? - Yes, I can - Can you dance? - No, I can’t - What can you do? - I can play the guitar/ piano/ table tennis/ volley ball/ chess ( bạn làm gì?) ( Tơi chơi đàn ghita, đàn piano, bóng bàn, bóng chuyền, cờ) 12 Gọi tên địa danh: - street (đường phố), road (hương lộ), village (làng), district (quận, huyện), class (lớp học), school (trường) 13 Hỏi đáp trường lớp: Trường bạn đâu? Trường tơi / Bạn học lớp mấy? Tơi học lớp - Where is your school? - My school is in Bat Trang Villge - Which class are you in? - I am in class B 14 Gọi tên hoạt động ưa thích - Swimming (bơi) , cooking ( nấu ăn), collecting stamps ( sưu tập tem), riding a bike ( cởi xe đạp), Playing badminton ( chơi cầu lơng), flying a kite ( thả diều), watching TV (xem Tivi) T 15 Hỏi đáp hoạt động ưa thích: Bạn thích làm gì? Tơi thích - What you like doing? - I like swimming/ playing badminton - What is your hobby? - I like, flying a kite/ watching TV (xem 16 Gọi tên mơn học: Math ( tốn), Literature (Văn), English (tiếng Anh), Art (hoạ), Music (nhạc) , Science (khoa học) 17 Hỏi đáp q khứ: Hơm qua bạn đâu/ làm gì? Tơi / tơi - Where were you yesterday? - I was in the library - What did you yesterday? - I read a book 18 mơn học ngày: Hơm bạn học mơn gì? Hơm tơi học mơn - What subject you have today? - I have English and Art 19 Gọi tên ngày tuần: - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (thứ Hai –Chủ Nhật) 20 Hỏi đáp lịch học mơn tuần: Khi học mơn ? tơi học vào thứ - When you have English? - I have it on Wednesday and Thursday 21 Gọi tên hoạt động: - read (đọc), write ( viết), paint (sơn), make (làm), watch (xem), listen (nghe), water (tưới) 22 Hỏi đáp làm gì: Cơ/ Cậu làm gì? - Cơ/ Cậu sơn mặt nạ/ làm rối? - What’s he/she doing? - He’She’s paiting mashs./ making a puppet/ making paper planes - What are they doing? - They’re drawing pictutres/ making a papar boat 23 Gọi tên vị trí: - at home (ở nhà, at school (ở trường), at the zoo (ở sở thú), on the beach (ở biển), in the library 24 Đốn sở thích mơn học: ( bạn có thích mơn khơng?) - Do you like Math? - Yes, I do./ No, I don’t 25 Hỏi đáp mơn học ưa thích: - What subject you like? - I ... sinh nhật: - Happy birthday, Mai 44 Cám ơn phản hồi ý kiến : Cám ơn./ Bạn thật tử tế - Thanks (Thank you) - You are welcome 45 Xin lỗi phản hồi ý kiến :Xin lỗi! Khơng - I’m sorry - Not at all./... black (xanh da trời/ trắng/ đỏ/ đen) 42 Hỏi - đáp giá cả: giá bao nhiêu? Nó/chúng giá đồng - How much is the T- shirt? - It’s 30.000 dong - How much are the blouses? - They’re 50 .000 dong 43 Chúc... What’s your job? - I am a student - What’s his/her job? - She’s/ He’s a teacher 33 Hỏi - đáp ăn - đồ uống ưa thích nhất: thức ăn/ thức uống ưa thích ? - What’s your favorite food? - My favorite
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 4 - 5, Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 4 - 5, Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 4 - 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay