Bài tập cách thành lập từ tiếng Anh lớp 8

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:08

Exercise 1: Rerwite the following sentences that keep the same meaning. 1. It isn’t necessary to finish the work to day. --> You don’t ……………………………………………… ……………………………… ……………………… … 2. Sally finally managed to get a job. --> Sally finally succeeded …………………………… ……………………………… …………………… .……. 3. That’s the last time I go to that restaurant. --> I certainly ………………………… .… ……………………………… ……… .…………… 4. “I advise you to take a holiday,” the doctor continued. --> You’d …………………………… ……………………………… ……………………… 5. If you don’t rest yourself you really will be ill. --> Unless …………………………… ……………………………… ……………………………… …… 6. I should like someone to take me out to dinner. --> What I should …………………………… ……………………………… ……………………………… ……… 7. Martin may not be very well but he still manages to enjoy life. --> Martin’s poor …………………………… ……………………………… …………………………… .… 8. They’ll have to take the dog on holiday with them. --> They can’t leave …………………………… ……………………………… ………………………… . 9. My aunt got heavily stressed because her marriage broke up. --> The break-up of the marriage …………………………… ……………………………… …………………… 10. I can’t believe that he passed the exam. --> I find …………………………… ……………………………… ………………………… Exercise 2: Rerwite the following sentences that keep the same meaning. 1. This is the fastest way to get to the city center.  There ………………………… ………… .… ……… .…… 2. If anyone succeeds in solving the problems, it will probably be him.  He is the most ………… ………… .… ……… .…… 3. We arrived too late to see the first film.  We didn’t ………… ………… .… ……… .…… 4. “Would you mind not smoking in here?”  I’d rather …… ………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 34 In……………… , there are other religions (add) II/ Rearrange the words to make meaningful sentences: exported/ many/ last year / rice / how / to / Japan / tons / were / of ? ……………………………………………………………………………………… ……… trees / planting / on / the boys / the hill / group / are / the / in / volunteer ……………………………………………………………………………………… ……… rain / heavy / from / prevented / the / playing / us / soccer ……………………………………………………………………………………… ……… if / he / me / some / asked / I / money / could / then / lend / him ……………………………………………………………………………………… ……… design / to send / friends / someone / greetings / Englishman / a card / Christmas / to /an /his /had ……………………………………………………………………………………… ……… NHỮNG LỖI HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT HÀ NỘI-AMSTERDAM THƯỜNG GẶP KHI LÀM BÀI TẬP THỜI THÌ ĐỘNG TỪ TIẾNG ANHCÁCH KHẮC PHỤC Nguyễn Thị Hòa - 09 E1 Nguyễn Huy Hoàng - 09 E1 Khoa Sư phạm tiếng Anh GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà PHẦN 1: GIỚI HIỆU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trên thế giới hiện nay tiếng Anh ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Do đó, bắt đầu từ cuộc cải cách chương trình giáo dục từ 2002, Tiếng Anh đã trở thành bộ môn bắt buộccho hầu hết các học sinh trung học phổ thông (theo thuvienphapluat.vn). Tiếng Anh được giảng dạy 3 tiết một tuần ở các lớp không chuyên, và ở lớp chuyên là khoảng 4 – 6 tiết. Do ngữ pháp tiếng Anh rất được chú trọng đối với học sinh cấp III, chúng tôi thực hiện đề tài “Những lỗi học sinh lớp 10 trường THPT Hà nội- Amsterdam thường gặp khi làm bài tập thời thì động từ tiếng Anhcách khắc phục” nhằm giúp học sinh nắm rõ hơn các quy tắc chia động từ, một mảng quan trọng của ngữ pháp. Đối tượng của nghiên cứu là học sinh lớp 10 chuyên Anh của trường Hà Nội - Amsterdam, một trường chuyên hàng đầu của cả nước. 2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Khi tiến hành nghiên cứu này, mục đích của chúng tôi là để trả lời hai câu hỏi: 1. Những lỗi động từ tiếng Anh phổ biến mà học sinh lớp 10 thường mắc khi làm bài tập thời thì động từ là gì? 2. Có thể có những đề nghị nào giúp học sinh tránh những lỗi đó trong tương lai? Về đối tượng của nghiên cứu, chúng tôi chọn học sinh lớp 10 trường THPT Hanoi- Amsterdam 3. Cấu trúc của nghiên cứu Nghiên cứu của chúng tôi gồm 5 phần: Phần 1: Giới thiệu - Phần 2: Cơ sở lý luận - Phần 3: Phương pháp nghiên cứu - Phần 4: Kết quả và bàn luận - Phần 5: Kết luận PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Định nghĩa những khái niệm chính 1.1. Động từ Động từ là những từ dùng để chỉ hành động hay trạng thái. Xét về quy tắc sử dụng, động từ được chia theo các dạng khác nhau (bằng cách thêm –s, -ed, -ing hay dùng dạng quá khứ phân từ) và cách kết hợp của chúng với những từ khác. Khi thay đổi dạng, động từ thể hiện những trạng thái và hoàn cảnh khác nhau. 1.2. Hai khái niệm chỉ lỗi trong tiếng Anh Có rất nhiều cách định nghĩa hai khái niệm chỉ lỗi trong tiếng Anh là mistake và error. Theo từ điển Oxford phiên bản 8 năm 2010, từ điển online trên trang Glossary.com, cả hai từ đều chỉ một hành động sai do đánh giá sai, không biết hoặc không chú ý, và có thể thay thế cho nhau trong một số trường hợp nhất định, tuy nhiên error trang trọng hơn và chỉ lỗi trầm trọng hơn. Mặt khác, xét về cách dùng tổng quát của ngôn ngữ thứ hai, hai khái niệm có sự phân biệt rõ ràng khi người nói có khả năng nhận ra và sửa lỗi (mistake) và khi lỗi lặp đi lặp lại và người nói không nhận ra (error). Nghiên cứu của chúng tôi dựa chủ yếu theo cách phân loại của Kane (1983) nên error và mistake là hai từ có thể thay thế cho nhau, mặc dù error có pham vi lớn hơn mistake, cả hai từ đều chỉ những lỗi học sinh mắc phải trong khi làm bài tập chia động từ. 2. Lý thuyết những cách phân loại lỗi khác nhau 2.1. Lỗi phân loại theo nguyên nhân ngôn ngữ Theo Aitken (1992), lỗi có thể được phân loại theo các nguyên nhân liên quan đến ngôn ngữ như ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ, sử dụng sai ngữ cảnh hoặc sự trộn ngôn ngữ (liên quan tới sự không tương ứng giữa dịch nghĩa từ tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh). Cách phân loại này khá hay nhưng trừu tượng, chưa phải là mối quan tâm lớn nhất đối với học sinh 501 Sentence Completion Questions 1 WORD FORMATION EXERCISES Exercise 1 1. Detroit is renowned for the………… of cars. PRODUCE 2. If you make a good……………… at the interview, you will get the job. IMPRESS 3. Teaching and medicine are more than…………………., they're professions. OCCUPY 4. My history teacher has a vast…………………. of past events. KNOW 5. You are never too old to go to college and gain some……………. QUALIFY 6. My greatest…………… was graduating from the university. ACHIEVE 7. The weatherman said there is a strong…………… of rain today. POSSIBLE 8. Some old laws are no longer……………… EFFECT 9. Athens is…………………. for its ancient buildings. FAME 10. He was caught shoplifting so now he has a……………… record. CRIME 11. Despite her severe………… , she fulfilled her goals in life. DISABLE 12. Being……………. is the worst thing that can happen to someone. EMPLOY 13. If you buy presents in the summer your…………………… can be very high. SAVE 14. Due to the pilot's…………………, the copilot managed to land safely. GUIDE 15. It's important to also see the less………………… sides of the job. DESIRE 16. I was surprised at his………………… to give up. REFUSE 17. Children are by nature………………… of danger. AWARE 18. She is always……………. towards her parents. RESPECT 19. The hospital has the best medical……………. and fast ambulances. EQUIP 20. You can relax in the comfortable………………… of the hotel. SURROUND 21. The…………………… looked dark and there were hardly any other guests. ENTER 22. Artists must be…………………., otherwise they just repeat what they see or hear. CREATE 23. Why are you so……………… of his work? He's just doing his best. CRITIC 24. Have you made up your mind? We need to know your ……………as soon as possible. DECIDE 25. He's too shy to look people …………………… when he talks to them. DIRECT 26. Have they put the Christmas………………… yet? DECORATE 27. They put too many unnecesary ……………………… in food. ADD 28. I ……………… think that there's no point in arguing with him. Just ignore him. HONEST 29. Extraterrestrial life has not been…………………. proved yet. SCIENCE 30. Why don't you call the …………………. if the lights don't work? ELECTRIC 31. Music and television are forms of………………… ENTERTAIN 32. The concert didn't live up to our………………… EXPECT 33. The electric company admitted their ………………… for the blackout. RESPOND 34. Did you use to have …………………… as a child? ALLOW 35. I don't like those trousers, no matter how …………………… they are. FASHION 36. Life ……………… varies according to country and gender. EXPECT Exercise 2 1) We need to find a __________ to the problem as soon as possible. (solve) 2) Juan speaks English fluently and makes very few __________ mistakes. (grammar) 3) The teacher keeps a record of every student's __________ . (attend) 4) Air-conditioning is a ___________ if you live somewhere like the south of Spain. (necessary) 5) Don't be afraid of the dog. He's absolutely __________ . (harm) 6) The company is trying hard to improve customer __________ . (satisfy) 7) Measures were taken around the world to __________ airport security after the 11 September attacks. (tight) 8) We're going to change our suppliers as they have become very __________ in the last year. (rely) 2 9) Patricia's very __________ . She writes short stories, paints and makes mosaics. (create) 10) We need your __________ at the bottom of the page. (sign) Exercise 3 1) The index at the back of the book is in __________ order. (alphabet) 2) The fans waved __________ as the film star stepped out of the limousine. (excite) 3) Chickenpox is a highly __________ disease which many people catch as a child. (infect) 4) Matt is very __________ . He wants to be number one at everything. (compete) 5) Harry loves cars and he's so __________ about them. (knowledge) 6) There is little __________ of the president being re-elected. (likely) 7) The prime minister thinks there may be a __________ to overthrow him. (conspire) 8) In __________ with Tokyo, London and Paris are relatively cheap. (compare) 9) The police were VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 7) Measures were taken around the world to airport security after the 11 September attacks (tight) 8) We're going to change our suppliers as they have become very in the last year (rely) 9) Patricia's very She writes short stories, paints and makes mosaics (create) 10) We need your at the bottom of the page (sign) WORD FORMATION EXERCISES Exercise 1 Detroit is renowned for the………… of cars PRODUCE If you make a good……………… at the interview, you will get the job IMPRESS Teaching and medicine are more than…………………., they're professions OCCUPY My history teacher has a vast………………… of past events KNOW You are never too old to go to college and gain some…………… QUALIFY My greatest…………… was graduating from the university ACHIEVE The weatherman said there is a strong…………… of rain today POSSIBLE Some old laws are no longer……………… EFFECT Athens is………………… for its ancient buildings FAME 10 He was caught shoplifting so now he has a……………… record CRIME 11 Despite her severe………… , she fulfilled her goals in life DISABLE 12 Being…………… is the worst thing that can happen to someone EMPLOY 13 If you buy presents in the summer your…………………… can be very high SAVE 14 Due to the pilot's…………………, the copilot managed to land safely GUIDE 15 It's important to also see the less………………… sides of the job DESIRE 16 I was surprised at his………………… to give up REFUSE 17 Children are by nature………………… of danger AWARE 18 She is always…………… towards her parents RESPECT 19 The hospital has the best medical…………… and fast ambulances EQUIP 20 You can relax in the comfortable………………… of the hotel SURROUND 21 The…………………… looked dark and there were hardly any other guests ENTER 22 Artists must be…………………., otherwise they just repeat what they see or hear CREATE 23 Why are you so……………… of his work? He's just doing his best CRITIC 24 Have you made up your mind? We need to know your ……………as soon as possible DECIDE 25 He's too shy to look people …………………… when he talks to them DIRECT 26 Have they put the Christmas………………… yet? DECORATE 27 They put too many unnecesary ……………………… in food ADD 28 I ……………… think that there's no point in arguing with him Just ignore him HONEST 29 Extraterrestrial life has not been………………… proved yet SCIENCE 30 Why don't you call the ………………… if the lights don't work? ELECTRIC 31 Music and television are forms of………………… ENTERTAIN 32 The concert didn't live up to our………………… EXPECT 33 The electric company admitted their ………………… for the blackout RESPOND 34 Did you use to have …………………… as a child? ALLOW 35 I don't like those trousers, no matter how …………………… they are FASHION 36 Life ……………… varies according to country and gender EXPECT Exercise 1) The index at the back of the book is in order (alphabet) 2) The fans waved as the film star stepped out of the limousine (excite) 3) Chickenpox is a highly disease which many people catch as a child (infect) 4) Matt is very He wants to be number one at everything (compete) 5) Harry loves cars and he's so about them (knowledge) 6) There is little of the president being re-elected (likely) 7) The prime minister thinks there may be a to overthrow him (conspire) 8) In with Tokyo, London and Paris are relatively cheap (compare) 9) The police were unable to that she had committed the crime (proof) 10) The president's speech went on for so long that I almost died of ! (bore) Exercise 1) Naomi and Kurt have three children Naomi also has a daughter from a previous (marry) 2) The film was so You knew exactly how it was going to end (predict) 3) The goverment is concerned about the significant rise in (homeless) 4) It has been proven that stroking a cat can lower your blood pressure (scientific) 5) Thanks to the large from her grandmother Paula was able to buy a villa in the south of France (inherit) 6) In the UK it is
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cách thành lập từ tiếng Anh lớp 8, Bài tập cách thành lập từ tiếng Anh lớp 8, Bài tập cách thành lập từ tiếng Anh lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay