Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

2 64 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:05

Chương II Chương II NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI ( Thế kỉ XI – XII ) ( Thế kỉ XI – XII ) BÀI 10 BÀI 10 Tiết 14: Tiết 14: 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập: 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập: - Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần - Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần tôn Công Uẩn lên ngôi vua. tôn Công Uẩn lên ngôi vua. T T öôïng öôïng Lyù Lyù Coâng Coâng Uaån Uaån Hình roàng bay Hình roàng bay Chiếu dời đô- Đại Việt sử ký toàn thư Chiếu dời đô- Đại Việt sử ký toàn thư 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập: - Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần - Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần tôn Công Uẩn lên ngôi vua. tôn Công Uẩn lên ngôi vua. - Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi - Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành là Thăng Long. tên thành là Thăng Long. Kinh thaønh Kinh thaønh Thaêng Thaêng Long Long 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập: - Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần - Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần tôn Công Uẩn lên ngôi vua. tôn Công Uẩn lên ngôi vua. - Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi - Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành là Thăng Long. tên thành là Thăng Long. - Năm 1054, nhà đổi tên nước là Đại Việt. - Năm 1054, nhà đổi tên nước là Đại Việt. BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI CÁC QUAN VÕ CÁC QUAN VÕ LỘ, PHỦ LỘ, PHỦ H H UYỆN UYỆN HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, XÃ HƯƠNG XÃ HƯƠNG XÃ VUA, QUAN VUA, QUAN ĐẠI THẦN ĐẠI THẦN CÁC QUAN VĂN CÁC QUAN VĂN [...]...NHÀ TIỀN LÊ NHÀ VUA, QUAN ĐẠI THẦN VUA ĐẠI THÁI CÁC QUAN VĂN CÁC QUAN VÕ CÁC QUAN VĂN CÁC QUAN VÕ LỘ, PHỦ LỘ HUYỆN PHỦ CHÂU HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, XÃ 1 Nhà thành lập: - Cuối năm 100 9, Lê Long Đỉnh mất Triều thần tôn Công Uẩn lên ngôi vua - Năm 101 0, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành là Thăng Long - Năm 105 4, nhà đổi tên nước là Đại Việt Vua đứng đầu,... chức vụ quan trọng, nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ 2 Luật pháp và quân đội - Năm 104 2, nhà ban hành bộ Hình Thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta - Nhằm bảo vệ Vua và cung điện, bảo vệ sản xuất nông nghiệp Cấm quân Quân đòa phương Tượng binh Thuỷ binh Kỵ binh 2 Luật pháp và quân đội - Năm 104 2, nhà ban hành bộ Hình Thư: + Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta + Nhằm bảo vệ... phương Bao gồm quân bộ, thuỷ, kò và tượng binh Thực hiện chính sách “Ngụ binh ư nông” - Gã công chúa, ban chức tước cho tù trưởng Trấn áp tù trưởng nổi loạn - Về đối ngoại: Quan hệ bình thường với nhà Tống, dẹp tan các cuộc nổi loạn của ChămPa Bài tập Hoàn chỉnh sơ đồ để thấy rõ sự phân cấp của bộ máy chính quyền nhà a Lộ - Phủ b Các quan võ c Huyện d Các quan văn e Vua quan đại thần 1 2 3 4 f Hương... người ta thường gọi ông là Lê Ngoạ Triều X X Năm 105 4, nhà đổi tên nước ta là gì? X X Kinh đô của nước Đại Việt được gọi tên là gì? X X Về quân đội nhà thi hành chính sách gửi binh về nhà nông cho quân só luân phiên về cày ruộng gọi là chính sách gì? X X Giếng đào trong kinh thành Thăng Long Bệ đá trong kinh thành Thăng Long (thời Lý) ... có công dẹp loạn 12 sứ quân X X Mùa xuân vua Đinh hiệu là gì? năm 970 đặt niên X X Khi Đinh Tiên Hoàng mất các tướng lónh và quân đội suy tôn ai lên làm vua để chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống X X Thời Lê ông vua càn rỡ tàn bạo khiến triều thần ngoài nội ai cũng căm giận, vì ăn chơi sa đọa n VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 10 Nhà đẩy mạnh công xây dựng đất nước Tại nhà VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nhà thành lập nào? Trả lời: Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đình lên vua Cuối năm 1009, Lê Long Đình qua đời Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, tăng đại thần, đứng đầu Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc, tôn Công Uẩn lên vua Nhà thành lập Nhà tổ chức quyền trung ương địa phương sao? Trả lời: Tổ chức quyền trung ương địa phương thời Lý: Dựa vào nội dung mục sơ đồ tổ chức máy nhà nước để trả lời Lưu ý kiện: Sau Thái Tổ lên Chiếu dời đô từ Hoa Lư Đại La (1010) đổi tên nước thành Đại Việt Nhà tổ chức lạ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chương II Chương II NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI ( Thế kỉ XI – XII ) ( Thế kỉ XI – XII ) BÀI 10 BÀI 10 Tiết 14: Tiết 14: 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập: 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập:                     - - Cuối năm 1009, Lê Long Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần Đỉnh mất. Triều thần tôn Công Uẩn lên tôn Công Uẩn lên ngôi vua. ngôi vua. Nh L đ Nh L đ                                                                       Tươ ̣ ng Ly ́ Tươ ̣ ng Ly ́ Công Uâ ̉ n Công Uâ ̉ n (Ly ́ Tha ́ i (Ly ́ Tha ́ i Tô ̉ ) Tô ̉ ) Tưng L Công Tưng L Công Un (L Thi Un (L Thi T) T) L Công Un (L Thi T) L Công Un (L Thi T) L Công Un người làng C Php, (Từ Sơn, Bắc Ninh) L Công Un người làng C Php, (Từ Sơn, Bắc Ninh) Công Un sinh nǎm Gip Tuất (974), là con nuôi của thiền Công Un sinh nǎm Gip Tuất (974), là con nuôi của thiền L Khnh Vǎn từ nǎm 3 tui và truyền thuyết vẫn cho rằng ông L Khnh Vǎn từ nǎm 3 tui và truyền thuyết vẫn cho rằng ông là con của Vạn Hạnh, anh ruột Khnh Vǎn. là con của Vạn Hạnh, anh ruột Khnh Vǎn. Cũng theo truyền thuyết, ông thân sinh ra L Công Un nhà Cũng theo truyền thuyết, ông thân sinh ra L Công Un nhà nghèo đi làm ruộng thuê ở chùa Tiên Sơn (An Phong, Bắc Ninh) nghèo đi làm ruộng thuê ở chùa Tiên Sơn (An Phong, Bắc Ninh) phải lòng một tiểu nữ rồi làm nàng có thai Nhà thấy thế đui phải lòng một tiểu nữ rồi làm nàng có thai Nhà thấy thế đui đi nơi khc. Hai vợ chồng dẫn nhau đến khu rừng Bng mệt đi nơi khc. Hai vợ chồng dẫn nhau đến khu rừng Bng mệt mỏi, dừng lại nghỉ. Chồng kht nước, đến chỗ giếng nước giữa mỏi, dừng lại nghỉ. Chồng kht nước, đến chỗ giếng nước giữa rừng uống, chẳng may sy chân chết đuối. Vợ chờ lâu không rừng uống, chẳng may sy chân chết đuối. Vợ chờ lâu không thấy, đến xem thì đất đã đùn lấp giếng. Người phụ nữ bất hạnh thấy, đến xem thì đất đã đùn lấp giếng. Người phụ nữ bất hạnh than khóc một hồi rồi xin vào ngủ nhờ ở chùa Ư'ng Tâm gần than khóc một hồi rồi xin vào ngủ nhờ ở chùa Ư'ng Tâm gần đấy. trụ trì chùa Ư'ng Tâm đêm trước nằm mơ thấy Long đấy. trụ trì chùa Ư'ng Tâm đêm trước nằm mơ thấy Long thần bo mộng rằng: "Ngày mai dọn chùa cho sạch có Hoàng thần bo mộng rằng: "Ngày mai dọn chùa cho sạch có Hoàng đế đến". Tỉnh dậy, nhà sai chú tiểu quét dọn sạch sẽ, túc đế đến". Tỉnh dậy, nhà sai chú tiểu quét dọn sạch sẽ, túc trực từ sng đến chiều chỉ thấy một người đàn bà có thai xin trực từ sng đến chiều chỉ thấy một người đàn bà có thai xin ngủ nhờ. Được vài thng bỗng có chuyện lạ: Một đêm khu tam ngủ nhờ. Được vài thng bỗng có chuyện lạ: Một đêm khu tam quan của chùa sng rực hẳn lên, hương thơm ngào ngạt lan quan của chùa sng rực hẳn lên, hương thơm ngào ngạt lan toả. toả. Nhà cùng bà hộ chùa ra xem thì thấy người đàn bà ấy đã Nhà cùng bà hộ chùa ra xem thì thấy người đàn bà ấy đã sinh một con trai, hai bàn tay có bốn chữ son "sơn hà xã tắc". sinh một con trai, hai bàn tay có bốn chữ son "sơn hà xã tắc". Sau đó, trời bỗng ni trận mưa to gió lớn, mẹ chú bé chết ngay Sau đó, trời bỗng ni trận mưa to gió lớn, mẹ chú bé chết ngay khi sinh con và chú bé được nhà chùa nuôi nấng. Khi 8, 9 tui khi sinh con và chú bé được nhà chùa nuôi nấng. Khi 8, 9 tui nhà cho chú bé theo học Vạn Hạnh ở chùa Tiên Sơn. Chú Moân Lòch söû 7 Moân Lòch söû 7 Nêu những nét phát triển của nền kinh Nêu những nét phát triển của nền kinh tế tự chủ dưới thời Đinh – Tiền Lê? tế tự chủ dưới thời Đinh – Tiền Lê? Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : Chương II Chương II NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI ( Thế kỉ XI – XII ) ( Thế kỉ XI – XII ) BÀI 10 BÀI 10 Tiết 14: Tiết 14: 1. 1. Nhà thành lập Nhà thành lập : : - Bối cảnh ra đời nhà Bối cảnh ra đời nhà : : * Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đónh nối * Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đónh nối ngôi và năm 1009 thì qua đời. ngôi và năm 1009 thì qua đời. * Triều thần chán ghét nhà Lê đã tôn Công * Triều thần chán ghét nhà Lê đã tôn Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà thành lập. Uẩn lên ngôi vua. Nhà thành lập. Hỏi Hỏi : Công Uẩn đã làm gì khi lên ngôi? : Công Uẩn đã làm gì khi lên ngôi? Hình roàng bay Hình roàng bay Chiếu dời đô- Đại Việt sử ký toàn thư Chiếu dời đô- Đại Việt sử ký toàn thư 1. 1. Nhà thành lập Nhà thành lập : : - Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi - Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là thành Thăng Long. tên là thành Thăng Long. Kinh thaønh Kinh thaønh Thaêng Thaêng Long Long [...]...1 Nhà thành lập: - Năm 101 0, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành là Thăng Long - Năm 105 4, nhà đổi tên nước là Đại Việt •Thảo luận: •- Nêu và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời •- Nhận xét tổ chức bộ máy nhà nước thời với thời Tiền Lê BỘ... VĂN CÁC QUAN VÕ 24 LỘ, PHỦ 10 LỘ HUYỆN PHỦ CHÂU HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, XÃ 1 Nhà thành lập: - Tổ chức bộ máy nhà nước: + Chính quyền trung ương:Đứng đầu là vua, dưới có quan đại thần và các ban ở hai ban văn, võ + Chính quyền đòa phương: Cả nước chia thành 24 lộ, phủ, dưới là huyện, hương và xã 2 Luật pháp và quân đội Hỏi:Nhà ban hành bộ luật có tên gọi là gì? Nội dung -Năm 104 2, nhà ban hành bộ Hình... 24 lộ, phủ, dưới là huyện, hương và xã 2 Luật pháp và quân đội Hỏi:Nhà ban hành bộ luật có tên gọi là gì? Nội dung -Năm 104 2, nhà ban hành bộ Hình Thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta -Nội dung: Những quy đònh chặt chẽ về việc bảo vệ vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản nhân dân,nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò,bảo vệ sản xuất nông nghiệp Người phạm tội bò xử phạt nghiêm... Hoàn Thời Lê ông vua càn rỡ tàn bạo khiến triều thần ngoài nội ai cũng căm giận, vì ăn chơi sa đọa nên ông chỉ nằm không thể ngồi khi yết triều, người ta thường gọi ông là Lê Ngoạ Triều Lê Long Đónh Năm 105 4, nhà đổi tên nước ta là gì? Đại Việt Kinh đô của nước Đại Việt được gọi tên là gì? Thăng Long Về quân đội nhà thi hành chính sách gửi binh về nhà nông cho quân só luân phiên về cày ruộng gọi[...]... cho HS viết bài vào vở * Chấm, chữa bài c/ Hướng dẫn làm bài tập Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập - Treo các tờ giấy đã chép sẵn bài tập 2 lên - Yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu bài và làm bài cá nhân - Mời 2 nhóm, mỗi nhóm 6 em lên bảng nối tiếp nhau thi làm bài nhanh - Nhận xét, chốt lại lời giải đúng - Mời 5 – 7 em đọc lại kết quả Bài 3 : - Gọi HS yêu cầu của bài tập - Yêu cầu HS làm bài cá nhân... động của thầy * Bài mới: a) Giới thiệu bài: b)Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Bài 1: -Yêu cầu đọc nội dung bài tập 1 - Yêu cầu các nhóm làm bài vào tờ giấy to, xong dán bài trên bảng - Giáo viên chốt lại lời giải đúng - Dán băng giấy viết tên 1 số dân tộc chia theo khu vực, chỉ vào bản đồ nơi cư trú của dân tộc đó - Cho HS viết vào VBT tên các dân tộc Bài 2 : - Yêu cầu một em đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc... - mú, Ê - đê, Ba - na + Khơ - me, Hoc, xtriêng, - Một em đọc bài tập Lớp đọc thầm - Cả lớp làm bài - 3 em lên bảng điền từ, lớp nhận xét bổ sung Các từ có thể điền vào chỗ trống trong bài là: Bậc thang ; Nhà rông ; Nhà sàn ; Chăm - Học sinh đọc nội dung bài tập 3 Bài 3: - Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 3 - Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập - Mời 4 em tiếp nối nói tên từng cặp sự vật - 4 em nêu... hoa / Bé cười tươi như hoa + Đèn sáng như sao / Đèn điện sáng như sao trên trời + Đất nước ta cong cong hình chữ S Bài 4: - Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài tập 4 - Học sinh đọc nội dung bài tập 4 - Cả lớp tự làm bài - Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập - 3 em nối tiếp dọc bài làm của mình, lớp - Mời HS tiếp nối đọc bài làm Mùng Đức Tài - Trường Tiểu học Nghiên Loan I, Pác Nặm, Bắc Kạn Trang 19 Giáo... Bắc Kạn Trang 14 Giáo án lớp 3B - Điểm trường Cốc Bát Hoạt động của thầy 1 Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2 em làm lại bài tập 2, ba câu văn ở BT4 - Nhận xét ghi điểm 2 .Bài mới: a) Giới thiệu bài: b)Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Bài 1: -Yêu cầu đọc nội dung bài tập 1 - Yêu cầu các nhóm làm bài vào tờ giấy to, xong dán bài trên bảng - Giáo viên chốt lại lời giải đúng - Dán băng giấy viết tên 1 số dân... viên kết luận d) Học thuộc lòng bài thơ : - Giáo viên đọc lại bài - Hướng dẫn HS học thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài thơ theo PP xóa dần - Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp 3 khổ thơ - Mời lần lượt từng em đọc thuộc lòng bài thơ - Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất đ) Củng cố - Dặn dò - Nội dung bài thơ nói gì? - Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới Tiết 2: + Bạn yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người... viết bài vào vở - Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì - Học sinh đọc thầm ND bài, làm vào VBT - 2 nhóm lên thi làm bài - Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc - 5HS đọc lại kết quả trên bảng Mùng Đức Tài - Trường Tiểu học Nghiên Loan I, Pác Nặm, Bắc Kạn Trang 13 Giáo án lớp 3B - Điểm trường Cốc Bát Bài 3 : - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 3b - Yêu cầu các nhóm làm vào VBT - Gọi HS nêu kết quả làm bài. .. đánh giá * Đọc cho học sinh viết vào vở * Chấm, chữa bài c/ Hướng dẫn làm bài tập Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập 2 - Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập - Mời 2 nhóm, mỗi nhóm 4 em lên bảng thi làm đúng, làm nhanh - Nhận xét, chốt lại lời giải đúng Bài 3 : - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 3b - Yêu cầu các nhóm làm vào VBT - Gọi HS nêu kết quả làm bài - GV chốt lại lời giải đúng - Gọi 1 số em đọc đoạn... học - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới Tiết 2: nhận xét bổ sung Các từ cần điền: như núi Thái Sơn - như nước trong nguồn chảy ra - bôi mỡ - núi (trái núi) - 2 em Môn : Lịch Sử Lớp : 7B Giáo viên: Lê Văn Lương Trường : THCS thị trấn Bá Thước Năm học: 2016 - 2017 Công Uẩn làm sau lên ? Thăng Long Chương II NƯỚC ĐẠI VỆT THỜI ( TK XI – đầu TKXIII) LỊCH SỬ VIỆT NAM Tiết 14 Bài 10 NHÀ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Củng cố 10 3456789012 Trò chơi đoán ô chữ Đ L T Đ I Ê H Ạ N H Ă I H O N V Chìa khóa B À G I A Ộ L Ĩ N H N L O N G Ệ T HÀ N Ộ I B C D Thời gian Câu 2: Ai là người triều thần thời Đinh suy tôn làm Câu Câu 1: 4:Thời Ai người tên dẹp gọi nước loạn 12 ta sứ gì? quân? Câu 3:Dưới chốn kinh Tống đô nước vua để khángthời chiến ? tên gọi ? [...]... Chương II NƯỚC ĐẠI VỆT THỜI ( TK XI – đầu TKXIII) LỊCH SỬ VIỆT NAM Tiết 14 Bài 10 NHÀ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Củng cố 10 345 678 9012 Trò chơi đoán ô chữ 1 2 3 4 Đ L T Đ I Ê H Ạ N H Ă I H O N V Chìa khóa B À G I A Ộ L Ĩ N H N L O N G Ệ T HÀ N Ộ I B C D Thời gian Câu 2: Ai là là người được triều thần thời Đinh suy tôn làm Câu Câu 1: 4:Thời Ai người tên dẹp gọi nước loạn 12 ta... Ĩ N H N L O N G Ệ T HÀ N Ộ I B C D Thời gian Câu 2: Ai là là người được triều thần thời Đinh suy tôn làm Câu Câu 1: 4:Thời Ai người tên dẹp gọi nước loạn 12 ta sứ là gì? quân? Câu 3:Dưới chốn kinh Tống đô nước vua để khángthời chiến ? tên gọi là gì ? ... tôn Lý Công Uẩn lên vua Nhà Lý thành lập Nhà Lý tổ chức quyền trung ương địa phương sao? Trả lời: Tổ chức quyền trung ương địa phương thời Lý: Dựa vào nội dung mục sơ đồ tổ chức máy nhà nước. .. sơ đồ tổ chức máy nhà nước để trả lời Lưu ý kiện: Sau Lý Thái Tổ lên Chiếu dời đô từ Hoa Lư Đại La (1010) đổi tên nước thành Đại Việt Nhà Lý tổ chức lạ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu... pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nhà Lý thành lập nào? Trả lời: Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đình lên vua Cuối năm 1009, Lê Long Đình qua đời Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, tăng sư đại thần,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước, Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước, Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay