ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HOÁ 8

3 54 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:05

Đề kiểm tra 45 phút hóa 8 chương IMôn: Hoá học – LỚP 8Thời gian làm bài: 45 phútĐỀ SỐ 01Câu 1. (1đ)a. Đơn chất là gì?b. Chất nào là đơn chất trong các chất có công thức hoá học sau: Br2; N2O; Ba; NH3; Cl2.Câu 2. (3đ)a. Nêu ý nghĩa của công thức hoá học.b. Từ công thức của chất oxit sắt từ là Fe3O4. Hãy cho biết: Oxit sắt từ do những nguyên tố hoá học nào tạo nên? Số nguyên tử của từng nguyên tố hoá học trong 1 phân tử oxit sắt từ? Tính phân tử khối của oxit sắt từ.Câu 4. (1đ) Hãy cho biết hoá trị của các nguyên tố sau: Hiđro, Oxi, Clo. Người ta quy ước lấy nguyên tố nào làm đơn vị hoá trị?Câu 5. (2đ)Tám nguyên tử của nguyên tố X nặng bằng 7 nguyên tử của nguyên tố đồng. Hãy tính toán để cho biết tên và kí hiệu hoá học của X?Câu 6. (2đ)Tính hoá trị của: a. Nguyên tố S trong hợp chất SO2 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG I: CHẤT , NGUYÊN TỬ , PHÂN TỬ Môn: Hoá học – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ SỐ 01 Câu (1đ) a Đơn chất gì? b Chất đơn chất chất có công thức hoá học sau: Br 2; N2O; Ba; NH3; Cl2 Câu (3đ) a Nêu ý nghĩa công thức hoá học b Từ công thức chất oxit sắt từ Fe3O4 Hãy cho biết: - Oxit sắt từ nguyên tố hoá học tạo nên? - Số nguyên tử nguyên tố hoá học phân tử oxit sắt từ? - Tính phân tử khối oxit sắt từ Câu (1đ) Hãy cho biết hoá trị nguyên tố sau: Hiđro, Oxi, Clo Người ta quy ước lấy nguyên tố làm đơn vị hoá trị? Câu (2đ) Tám nguyên tử nguyên tố X nặng nguyên tử nguyên tố đồng Hãy tính toán biết tên kí hiệu hoá học X? Câu (2đ) Tính hoá trị của: a Nguyên tố S hợp chất SO2 b Nhóm nguyên tử CO3 hợp chất K2CO3 biết K(I) Câu (1đ) Lập công thức hoá học hợp chất gồm: Al(III) S(II) Mg(II) nhóm SO4 (II) ĐỀ SỐ 02 Câu 1: (2 điểm) a/ Viết CTHH hợp chất sau: Nước tạo 2H, 1O Axit clohydric tạo 1H, 1Cl Khí clo tạo 2Cl b/ Chất đơn chất, chất hợp chất Vì sao? Câu 2: (1 điểm) Công thức hóa học chất cho ta biết gì? Minh họa với chất BaSO4 Câu 3: (2 điểm) Các cách viết sau có ý nghĩa gì: 2N, 3Br2, KCl, Fe3O4 Câu 4: (3 điểm) Lập CTHH hợp chất theo hóa trị: a/ C (IV) O (II) b/ Ca (II) nhóm NO3 (I) Tính phân tử khối chất c/ P (III) H Câu 5: (2 điểm) Công thức sau viết sai: K2O, Fe(OH)3, NaO, CaO Hãy sửa lại công thức hóa học viết sai (Ba = 137, S = 32, O = 16, C = 12, Ca = 40, N = 14) HẾT ... K2CO3 biết K(I) Câu (1đ) Lập công thức hoá học hợp chất gồm: Al(III) S(II) Mg(II) nhóm SO4 (II) ĐỀ SỐ 02 Câu 1: (2 điểm) a/ Viết CTHH hợp chất sau: Nước tạo 2H, 1O Axit clohydric tạo 1H, 1Cl Khí
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HOÁ 8, ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HOÁ 8, ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HOÁ 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay