de kiem tra thang 11 lop 5 co dap an (1)

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:02

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Lớp: 5……… Họ tên: …………………………… Ngày kiểm tra:……./………./……… KIỂM TRA THÁNG 11 MƠN : TỐN LỚP Điểm NĂM HỌC: 2013- 2014 Thời gian : 40 phút Phần 1: Khoanh vào trước kết (3 điểm) Câu 1: a) Số thích hợp viết vào trống 3,952 < 3,9512 là: A B C Câu 2: Cho số thập phân 32,415 Chữ số giá trị là: A 10 B 100 C 1000 Câu 4: Số bé số: 3,215 ; 3,199 ; 3,205 ; 3,201 ; 3,210 là: A 3,199 B 3,201 C 3,210 Câu 5:Tuổi cha tuổi Cha 35 tuổi Tuổi là: A tuổi B tuổi C 10 tuổi Câu 6: Số thập phân gồm bốn trăm, bốn đơn vị, hai phần mười chín phần nghìn viết là: A 44,209 B 404,209 C 404,0029 Câu 3: 3m2 25cm2 = ………cm2 Số thích hợp điền vào chỗ trống là: A 32500 B 30025 C 325 Phần 2: Tự luận (7 điểm) Bài 1: Đặt tính tính ( điểm) a 356,83 + 549,67 b 75,5 – 30,26 c 7,826 x 4,5 d 912,8 : 28 Bài 2: Tính (1 điểm): 6,78 – ( 8,951 + 4,784) : 15 Bài (3 điểm) Một ruộng hình chữ nhật chu vi 840m chiều rộng chiều dài a)Tìm chiều dài, chiều rộng ruộng b)Người ta cấy lúa ruộng đó, tính 100m2 thu hoạch 50 kg thóc Hỏi thu hoạch ruộng tạ thóc? - -Trường tiểu học:……………………… Lớp: ……… Họ tên: …………………………… Ngày kiểm tra:……./………./……… KIỂM TRA THÁNG 11 T ẬP L ÀM VĂN LỚP Điểm NĂM HỌC: 2013- 2014 Thời gian : 40 phút Đề bài: Xung quanh em nhiều người bạn, em tả người bạn than thiết gần gũi em HƯỚNG DẪN CHẤM LỚP THÁNG 11 NĂM HỌC: 2013- 2014 A.MƠN : TỐN Phần 1: (3 điểm) Hs khoanh câu đạt 0,5 điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu A C B A C B Phần 2: Tự luận Bài 1: (3 điểm) HS tính 0,75 điểm Bài 2: ( điểm) HS tính điểm Bài 3: (3 điểm) Bài giải a) Tổng số phần là: 1+ = (phần) (0,5đ) N ửa chu vi ruộng là: 840 : = 420(m) (0,5đ) Chiều rộng ruộng là: 420 : = 140(m) (0,5đ) Chiều dài ruộng là: 420 - 140 = 280 (m) (0,5đ) b) Diện tích ruộng là: 140 x 280 = 39200 (m2 ) (0,5đ) Số tạ thóc thu hoạch là: 39200 x 50 : 100 = 19600 (kg) 19600kg = 196 tạ (0,5đ) Đáp số: a) Rộng 140m, dài 280m b) 196 tạ thóc (Nếu phép tính mà khơng lời giải lời giải sai khơng tính điểm.) B.M ƠN : TẬP L ÀM V ĂN u cầu: -Thể loại: Tả người -Nội dung: Học sinh chọn viết văn tả người theo u cầu đề -Hình thức: * Học sinh biết trình bày văn theo trình tự hợp lý, cân đối * Học sinh biết dùng từ ngữ thích hợp (chính xác, hình ảnh, thể tình cảm) *Bài viết tả, ngữ pháp, bố cục hợp lý, chữ viết rõ ràng, trình bày Biểu điểm Điểm - 10: Thực đầy đủ u cầu, nội dung phong phú Diễn đạt mạch lạc Điểm - 8: Đúng nội dung đề ý chưa phong phú Mắc 3-4 lỗi chung Điểm - 6: Đúng cấu trúc văn tả người, diễn đạt chưa sn sẻ, gãy gọn Mắc 5-6 lỗi chung Điểm - 4: Thiếu ý, chưa theo cấu trúc văn tả người Mắc từ lỗi chung Điểm 1: Lạc đề GV vào u cầu để đánh giá mức, cơng làm học sinh Tùy theo mức độ sai sót cụ thể ý, diễn đạt chữ viết cho mức điểm: đ; đ; đ; …vv… Chun mơn Tổ khối trưởng Dương Thị Hương Bùi Thị Niềm Tin ... …………………………… Ngày kiểm tra: ……./………./……… KIỂM TRA THÁNG 11 T ẬP L ÀM VĂN LỚP Điểm NĂM HỌC: 2013- 2014 Thời gian : 40 phút Đề bài: Xung quanh em có nhiều người bạn, em tả người bạn than thiết gần gũi... (0 ,5 ) N ửa chu vi ruộng là: 840 : = 420(m) (0 ,5 ) Chiều rộng ruộng là: 420 : = 140(m) (0 ,5 ) Chiều dài ruộng là: 420 - 140 = 280 (m) (0 ,5 ) b) Diện tích ruộng là: 140 x 280 = 39200 (m2 ) (0 ,5 )... DẪN CHẤM LỚP THÁNG 11 NĂM HỌC: 2013- 2014 A.MÔN : TOÁN Phần 1: (3 điểm) Hs khoanh câu đạt 0 ,5 điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu A C B A C B Phần 2: Tự luận Bài 1: (3 điểm) HS tính 0, 75 điểm Bài 2: (
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra thang 11 lop 5 co dap an (1), de kiem tra thang 11 lop 5 co dap an (1), de kiem tra thang 11 lop 5 co dap an (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay