BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề sử DỤNG cán bộ

14 187 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 21:21

BÀI THU HOẠCH LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ CHỦ ĐỀ SỬ DỤNG CÁN BỘ A MỞ ĐẦU Cán đóng vai trò đặc biệt quan trọng định đến thành công hay thất bại nghiệp cách mạng Cán người hoạch định đường lối, chiến lược phát triển, lãnh đạo việc thực hiện, quản lý việc thi hành, đồng thời cán người lắng nghe tâm tư, nguyện vọng Nhân dân để phản ánh lên cấp quyền cấp trên, từ cấp đề đường lối lãnh đạo, định quản lý điều chỉnh đường lối sách thực cho phù hợp Từ đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm đến công tác cán Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng công tác cán Người thường nói: “Cán gốc công việc"; cán vốn quý cách mạng, có vốn làm lãi, sách, công tác có cán tốt thành công tức có lãi, cán tốt hỏng việc tức lỗ vốn Vì vậy, công tác cán phải xem công việc gốc Đảng, phải biết cách lựa chọn, sử dụng không ngừng bồi dưỡng cán để vốn quý ngày to lớn lên theo yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng Công tác cán gồm nhiều khâu như: đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng bố trí, sử dụng cán Mỗi khâu có vị trí định khâu có quan hệ mật thiết với nhau, đánh giá khâu tiền đề đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng sở khâu khác Bên cạnh đó, việc sử dụng cán hợp lý hay không hợp lý định đến phát triển đất nước thời kỳ CNH, HĐH nước nhà Cụ thể là, đánh giá sử dụng có sở cho lựa chọn, quy hoạch, bố trí cán đúng; ngược lại, đánh giá sử dụng sai lựa chọn, quy hoạch, bố trí sai cán hậu thật khôn lường Thị trấn nhiều năm qua đạt nhiều thành tích phát triển kinh tế, trị, xã hội Những kết có nhờ quan tâm lãnh đạo huyện ủy, đạo Ủy ban nhân dân huyện …, điều hành Đảng ủy-chính quyền lĩnh vực, có công tác đánh giá, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác đánh giá, sử dụng cán phường bộc lộ số bất cập chưa thật hợp lý Điều đòi hỏi cần có giải pháp đồng nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá sử dụng cán thị trấn năm tới B NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN Công tác đánh giá cán 1.1 Vai trò, ý nghĩa đánh giá cán Nhận xét, đánh giá cán việc hệ trọng, khâu mở đầu có ý nghĩa định công tác cán bộ, sở để lựa chọn, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm thực sách cán Đánh giá cán phát huy tiềm cán đội ngũ cán Đánh giá không cán dẫn tới bố trí, sử dụng đề bạt, bổ nhiệm sai, gây ảnh hưởng không tốt cho địa phương, quan, đơn vị Song, đánh giá cán công việc phức tạp Nhận xét, đánh giá cán góp phần xây dựng đội ngũ cán phát triển vững mạnh toàn diện, mà góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực đội ngũ cán bộ, ngăn chặn phần tử hội, giữ gìn an ninh trị nội bộ, làm thất bại âm mưu phá hạo ta từ bên lực thù địch Thực tiễn công tác cán Đảng ta cho thấy, đánh giá cán công việc cực ký khó khăn, hệ trọng Vì vậy, việc đánh giá cán cần phải có nguyên tắc, quy trình, quy chế chặt chẽ, thống toàn Đảng, cấp, ngành, bảo đảm cho công tác đánh giá cán đạt độ xác cao 2.1.2 Nguyên tắc đánh giá cán cấp sở Để đánh giá cán bộ, công tác đánh giá cán trước hết phải nắm vững nguyên tắc sau đây: Các cấp ủy đảng mà thường xuyên trực tiếp Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Thường vụ đảng ủy cấp sở thống quản lý công tác đánh giá phạm vi trách nhiệm phân công Đánh giá cán phải lấy tiêu chuẩn hiệu công việc làm thước đo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ quy trình Đánh giá cán phải khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể phát triển Sử dụng cán sở 2.1 Bổ nhiệm cán * Khái niệm bổ nhiệm cán Bổ nhiệm cán định cử cán giữ chức vụ lãnh đạo máy tổ chức, thực chất giao trách nhiệm, quyền hạn cho cán lãnh đạo ban, một ngành, quan đơn vị…Đây khâu định công tác cán * Nguyên tắc bổ nhiệm cán Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán Tập thể lãnh đạo quan có thẩm quyền xem xét, định cách dân chủ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm quyền hạn thành viên, người đứng đầu quan, đơn vị Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức, quan, đơn vị; phải vào phẩm chất, đạo đức, lực sở trường cán Đảm bảo ổn định, kế thừa phát triển đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động tổ chức, quan, đơn vị * Trách nhiệm thẩm quyền bổ nhiệm cán Trong phạm vi quản lý cán theo quy định phân cấp Bộ Chính trị: Người đứng đầu thành viên cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo quan, đơn vị đề xuất nhân nhận xét, đánh giá cánđề xuất Tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo quan, đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá cán bộ, định bổ nhiệm đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, định Cá nhân, tập thể đề nghị bổ nhiệm cán phải chịu trách nhiệm đề nghị * Thời hạn bổ nhiệm cán Thời hạn lần bổ nhiệm chức vụ năm cán cấp trưởng, cấp phó quan, đơn vị máy tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, đơn vị nghiệp từ cấp huyện trở lên; thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước Thời hạn lần bổ nhiệm chức vụ năm số chức vụ đặc thù theo quy định riêng * Điều kiện bổ nhiệm cán Bảo đảm tiêu chuẩn chung cán quy định Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII tiêu chuẩn cụ thể chức danh bổ nhiệm Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lý lịch quan chức có thẩm quyền xác minh rõ ràng Tuổi bổ nhiệm: Cán quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không 55 tuổi nam, 50 tuổi nữ; Cán quan huyện, quận tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không 45 tuổi (cả nam nữ) Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ giao Cán bị kỷ luật từ khiển trách trở lên không bổ nhiệm vào chức vụ cao thời gian năm kể từ có định kỷ luật * Quy trình bổ nhiệm cán Người đứng đầuvà thành viên ban lãnh đạo tổ chức đảng (cấp ủy đảng, chi bộ) người đứng đầu quan, đơn vị đề xuất nhân dự kiến bổ nhiệm Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức quan, đơn vị công tác Tập thể lãnh đạo xem xét, định bổ nhiệm trình lên cấp bổ nhiệm theo quy định phân cấp quản lý cán Quy trình bổ nhiệm cán nói áp dụng chung cho đối tượng cán bộ, nhiên cán thuộc quyền quản lý Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định riêng 2.2 Điều động, luân chuyển cán * Điều động cán Điều động cán hoạt động quan quản lý cán làm thay đổi vị trí công tác hay nhiều cán từ quan đơn vị đến quan đơn vị khác nhằm thực mục tiêu tổ chức cán Chủ thể hoạt động điều động cán bộ: quan quản lý cán cấp Đảng, gồm cấp ủy, thường vụ cấp ủy ban cán đảng cấp Đảng Nội dung điều động cán chuyển vị trí công tác cán từ quan đơn vị đến hoạt động quan đơn vị khác, có vị trí tương đương khác với vị trí cũ Mục đích: xếp lại tổ chức đội hình cán cho hợp lý hơn, bảo đảm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ giao Vai trò: điều động cán có vai trò quan trọng xây dựng tổ chức thông qua việc xếp, điều chỉnh lập thành tổ chức mới, góp phần phát huy tốt khả cán cương vị giao * Luân chuyển cán - Luân chuyển cán hoạt động chuyển đổi vị trí công tác cán cấu tổ chức theo vòng khâu, có tính lặp lại nhằm đạt tới mục tiêu lãnh đạo, quản lý quan có thẩm quyền quản lý cán - Vai trò luân chuyển cán bộ: + Sử dụng có hiệu tạo đồng điệu toàn đội ngũ cán bộ, cán trải qua cương vị khác có thêm nhiều kinh nghiệm, học hỏi thêm nhiều kiến thức lĩnh vực công tác giao + Tạo điều kiện cho quan quản lý đánh giá khả cán thuộc quyền + Bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán thực tiễn + Khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín công tác cán CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở THỊ TRẤN…, HUYỆN…., TỈNH… HIỆN NAY Đặc điểm tình hình Thị trấn….nằm phía nam huyện…, có tổng diện tích tự nhiên 100,88 ha, mặt địa lý thuận lợi, phía đông giáp ….và …, phía tây giáp …, phía bắc giáp xã …, phía nam giáp Sông Hồng Thị trấn… nằm vị trí thuận lợi , địa hình tương đối phẳng, khí hậu ôn hòa tạo điều kiện cho thị trấn phát triển toàn diện Các hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy thuận lợi, tạo điều kiện cho giao thông lại giao lưu trao đổi hàng hóa Đầu tư xây dựng sở hạ tầng trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, công trình văn hóa, thể dục thể thao đầu tư xây dựng Tổng số nhân toàn thị trấn … người với … hộ gia đình sinh sống ở… khu dân cư Số người độ tuổi lao động toàn thị trấn năm 2016 … người, chiếm 48,9% ; tổng dân số chủ yếu ND, bên cạnh có cán bộ, công nhân viên chức, người làm dịch vụ - thương mại – tiểu thủ công nghiệp ngành nghề khác Kết công tác đánh giá sử dụng đội ngũ cán thị trấn…, huyện…, tỉnh… 2.1 Về đánh giá cán Có thể nói, thị trấn thực đầy đủ bước công tác đánh giá cán Kết đánh giá cán phù hợp với thực chất hiệu thực nhiệm vụ trị đơn vị Đây sở để TT lựa chọn, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm thực tốt sách cán Nhờ thực tốt công tác đánh giá cán bộ, TT phát huy tiềm cán đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán phát triển vững mạnh toàn diện, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực đội ngũ cán bộ, ngăn chặn phần tử hội, giữ gìn an ninh trị nội Trong nhiều năm liền tỷ lệ tổ chức sở đảng đạt TSVM trở lên mức cao, tổ chức sở đảng yếu, kém, tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo công tác cán Cũng nhờ thực tốt công tác đánh giá cán mà tốc độ phát triển kinh tế TT dẫn đầu toàn H, đời sống người dân cải thiện rõ rệt qua năm, đưa TT trở thành đơn vị trung tâm kinh tế, trị, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng H tỉnh 2.2 Về sử dụng cán - Công tác bổ nhiệm cán Quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán TT thực theo quy định công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, quy định văn bản: Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Quyết định số 747/QĐ/TW Ban thường vụ Tỉnh ủy, ngày 02/7/2012 ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng tương đương, thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị, đơn vị nghiệp trực thuộc quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã; Quyết định số 510-QĐ/TW ngày 20/1/2012 Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế đánh giá, bổ nhiệm bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý; Quyết định số 2518-QĐ/TW ngày 24/4/2015 việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… ban hành kèm theo Quyết định số 747-QĐ/TW ngày 02/7/2012 Ban thường vụ Tỉnh ủy Trong nhiệm kỳ từ 2010 đến 2015 bầu, bổ nhiệm chức vụ sau: cán tư pháp bổ nhiệm Phó Chủ tịch TT; Phó Chủ tịch bầu Chủ tịch; Chủ tịch bầu Bí thư Đảng ủy - Công tác điều động, luân chuyển cán bộ: Luôn quán triệt nội dung Nghị quyết, kế hoạch thành ủy Tỉnh ủy giúp cho cán nắm vững chủ trương Đảng, nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc luân chuyển cán Sau đó, lãnh đạo tiến hành rà soát lại chức danh quy hoạch cán để điều chỉnh, bổ sung xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho chức danh làm sở cho công tác luân chuyển cán Với phương châm tích cực, thận trọng, phường chọn số cán có lực, triển vọng, chuẩn bị đội ngũ cán kế cận chức danh chủ chốt đề nghị thành phố xem xét Quy trình thực cán kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng tổ chức, coi trọng công tác tư tưởng có yêu cầu luân chuyển Cán luân chuyển trao đổi thông suốt chủ trương, thống tư tưởng để tự giác chấp hành, thực định điều động luân chuyển tổ chức Việc thực luân chuyển cán góp phần tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng thử thách cán bộ, cán trẻ, có triển vọng; đồng thời giúp cán trưởng thành nhanh toàn diện, vững vàng trị, đáp ứng yêu cầu đào tạo xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp, ngành vừa có kiến thức vừa có lực thực tiễn Mặt khác, luân chuyển cán góp phần chống tư tưởng chủ quan, không phát huy tính động sáng tạo cán Quá trình thực luân chuyển cán tạo chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, nhận thức cán bộ, đảng viên, đưa việc luân chuyển cán vào nề nếp, thường xuyên công tác cán bộ, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín quan, đơn vị Sau thời gian luân chuyển đa số cán trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đề bạt bổ nhiệm chức vụ cao phù hợp với khả năng, trình độ cán Về góc độ phòng, chống tham nhũng tình trạng đơn, thư khiếu kiện kéo dài, đoàn kết nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ; yếu quản lý, điều hành, lĩnh vực ngân sách, tài công, đất đai, tình hình TTXH sau có cán luân chuyển, đồng chí tập thể cấp ủy sở xây dựng lại quy chế làm việc, quản lý, điều hành bảo đảm dân chủ, khách quan, không lấn sân, bao biện làm thay từ xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn đảng bộ, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội 2.2 Tồn tại, hạn chế Bên cạnh kết đạt được, công tác bổ nhiệm điều động, luân chuyển cán tồn số hạn chế, bất cập 10 + Một số trường hợp cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đắn mục đích yêu cầu việc luân chuyển, có đồng chí thuyên chuyển suy tính cá nhân, ngại khó, thiếu tính tự giác việc tiếp nhận nhiệm vụ + Việc bố trí, sử dụng cán sau đào tạo chưa phù hợp chuyên môn đào tạo với lĩnh vực phụ trách Một số cán làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm, lối mòn, chất lượng hiệu công tác không cao + Công tác luân chuyển chậm so với mục tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán sở + Công tác tự đánh giá cán bộ, công chức chưa thật nghiêm túc Nhìn chung tinh thần tự phê bình phê bình chủ yếu nhắc nhở, động viên thiếu biện pháp kiên xử lý khắc phục + Chưa kiên công tác đánh giá sử dụng cán Đối với cán bộ, công chức làm việc trì trệ, cầm chừng biết hưởng lợi, không hoàn thành nhiệm vụ Đảng ủy cần phải kiên xử lí, không khoan nhượng, kịp thời loại bỏ phần tử xấu khỏi đội ngũ Đảng, tạo niềm tin với quần chúng nhân dân 2.3 Nguyên nhân 2.3.1 Nguyên nhân ưu điểm Tính linh động, sáng tạo, cụ thể hóa văn cấp Đảng ủy TT Thực quy trình đánh giá cán vận dụng tốt nguyên tắc, nội dung đánh giá cán bộ, công chức Tinh thần đoàn kết, phối kết hợp chặt chẽ tổ chức, đoàn thể Đảng ủy, đồng tình ủng hộ quần chúng nhân dân 2.3.2 Nguyên nhân khuyết điểm 11 - Khách quan: Sức ép việc chuẩn hoá đội ngũ cán sở gây áp lực lớn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Chính sách cán sở chưa thật phát huy hết tài năng, sáng tạo đội ngũ cán - Chủ quan: Nguồn cán cho công tác qui hoạch, đào tạo đó, chất lượng cán thấp; Một phận cán phường thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống nên ý thức học tập sở đào tạo kém, uy tín quần chúng không cao chí gây lòng tin nhân dân; Ý thức tự phê bình phê bình số cán bộ, công chức chưa thể vai trò, ý thức trách nhiệm người đảng viên; Vẫn số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc vị trí, vai trò cán bộ, công tác cán việc xây dựng đội ngũ cán bộ; Tinh thần đấu tranh xây dựng Đảng, quyền đoàn thể chưa mạnh, thiếu kiên quyết, nể nang, bao biện CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Một số giải pháp Một là: Nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng công tác cán bộ; quán triệt thực quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Hai là: Làm tốt khâu công tác cán đặc biệt ý công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán Ba là: Tạo chuyển biến sâu sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cấu lại đội ngũ cán theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo đồng theo hướng kế thừa phát triển 12 Bốn là: tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán Tăng cường công tác kiểm tra giám sát cấp ủy cấp cấp việc giáo dục, quản lý cán thực công tác cán Năm là: Đảm bảo đồng bộ, thống thực sách cán Đồng thời tạo dựng phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việc tốt để phát huy tốt khả cống hiến cán kiến nghị - Đối với Đảng Nhà nước: + Tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ, đặc biệt công tác đánh giá sử dụng cán bộ, thường xuyên đổi công tác sử dụng cán thông qua hệ thống văn bản, quy định, hướng dẫn… + Có sách thu hút trọng dụng nhân tài công tác sở - Đối với tỉnh, H: + UBND tỉnh có văn giải chế độ tiền lương, ưu đãi, có cán thực tốt công tác mà Đảng giao phó + UBND H cần tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức + Đối với công tác luân chuyển: gắn luân chuyển quy hoạch với đào tạo bố trí sử dụng cán bộ; luân chuyển cán thời gian nên bố trí tối đa không năm tránh tình trạng cán điều động tăng cường cho sở giữ lại lâu nên không phát huy tính động sáng tạo cán Đánh giá cán trước luân chuyển phải đảm bảo tính toàn diện khách quan để bố trí công việc phù hợp gắn với chức danh quy hoạch nhằm tạo tâm trạng an tâm thoải mái cán Ban hành quy chế chế độ trách nhiệm cấp ủy người đứng đầu nơi tiếp nhận cán luân chuyển đến nhằm khắc phục tư tưởng cục bộ, thái độ bất hợp tác cô lập người luân chuyển từ nơi khác đến 13 - Đối với TT: + Thực tốt công tác tham mưu với Đảng ủy cấp trên, tranh thủ điều kiện nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cán + Xây dựng cụ thể quy chế, nội dung quy hoạch dài hạn để tạo nguồn phát triển cán bộ, công chức chỗ KẾT LUẬN Công tác đánh giá cán sử dụng cán bộ, công chức vấn đề then chốt định phát triển địa phương nói riêng, đất nước nói chung Đánh giá cán khâu hệ trọng, nhạy cảm, tế nhị, phức tạp công tác cán Đối với đơn vị, công tác đánh giá sử dụng cán quan trọng Đánh giá cán bộ, sử dụng sở trường, lực người khó khăn Đánh giá sử dụng sai cán mặt kìm hãm nhân tài, mặt khác tạo hội cho phần tử xấu phát triển, làm ảnh hưởng đến phát triển đơn vị Muốn đánh giá xác cán bộ, công chức cần phải đặt họ hoàn cảnh cụ thể, phải có môi trường thử thách, luyện, đặc biệt điều kiện khó khăn, phức tạp; cần vào hành vi, thái độ cán bộ, công chức mà xem xét, đánh giá xu hướng trị, lập trường giai cấp, giới quan cán bộ, công chức mối quan hệ thừa nhận hay phủ nhận, bảo vệ hay chống lại, kiên định hay không kiên định, có lửa hay thiếu lửa…; cần thực tốt công tác dân vận, thăm dò tìm hiểu trước đưa định cuối công tác cán Có vậy, góp góp phần xây dựng hành sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân 14 ... nghĩa định công tác cán bộ, sở để lựa chọn, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm thực sách cán Đánh giá cán phát huy tiềm cán đội ngũ cán Đánh giá không cán dẫn tới bố trí, sử dụng đề bạt, bổ nhiệm... định phân cấp quản lý cán Quy trình bổ nhiệm cán nói áp dụng chung cho đối tượng cán bộ, nhiên cán thu c quyền quản lý Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định riêng 2.2 Điều động, luân chuyển cán * Điều... tốt khả cống hiến cán kiến nghị - Đối với Đảng Nhà nước: + Tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ, đặc biệt công tác đánh giá sử dụng cán bộ, thường xuyên đổi công tác sử dụng cán thông qua hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề sử DỤNG cán bộ , BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề sử DỤNG cán bộ , BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề sử DỤNG cán bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay