BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề SINH HOẠT CHI bộ

15 167 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 21:21

BÀI THU HOẠCH LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHI BỘ MỞ ĐẦU Như biết, sinh hoạt chi nguyên tắc Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trình hoạt động lãnh đạo Đảng sở Đảng viên, sinh hoạt chi biện pháp công tác tư tưởng đảng viên, tác động trực tiếp đến trình nhận thức cán Đảng viên lĩnh vực đời sống xã hội Do đó, nói sinh hoạt chi thực chất nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở Đảng Cho nên, sinh hoạt chi xem hoạt động chủ yếu chi Không sinh hoạt chi bộ, xem chi ngưng hoạt động Chi nơi trực tiếp đưa đường lối sách, nghị Đảng ủy sở vào quần chúng nhân dân tổ chức thực Sinh họat chi có vai trò tác dụng to lớn xây dựng nội Đảng, củng cố, tăng cường đoàn kết thống Đảng, khẳng định phát huy mặt mạnh, sai lầm, khuyết điểm cán bộ, đảng viên chi bộ, đảng sở Sinh hoạt chi diễn đàn dân chủ phát huy tính sáng tạo đảng viên để tìm chủ trương, giải pháp thực nhiệm vụ trị Qua sinh hoạt chi bộ, trình độ mặt đảng viên nâng lên, đảng viên trưởng thành Do vậy, chất lượng sinh hoạt chi yếu tố định sức sống, tồn tại, phát triển chi Không tổ chức sinh hoạt chi tổ chức sinh hoạt chi chất lượng sinh hoạt chi thấp chi hoàn thành nhiệm vụ Thực tiễn chứng minh, chi vững mạnh chi trì thành nếp sinh hoạt chi bộ, có nội dung sinh hoạt chi phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt chi đa dạng, sinh hoạt chi có chất lượng tốt Tuy nhiên, thực tế chất lượng sinh hoạt nhiều chi thấp Tình trạng phổ biến sinh hoạt chi thất thường, nội dung sinh hoạt chi nghèo nàn, thiết thực, hình thức sinh hoạt chi đơn điệu Ở nơi đó, sinh hoạt chi chưa thật trở thành nơi phát huy trí tuệ đảng viên tìm chủ trương, giải pháp thực nhiệm vụ trị, giải vấn đề thiết nảy sinh quan đơn vị … Việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi thực vấn đề cấp bách NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN Vị trí, vai trò sinh hoạt ĐB, CB: 1.1 Vị trí sinh hoạt Đảng bộ, chi Điều 21 Điều lệ Đảng xác định: “Chi tảng Đảng, hạt nhân trị sở ” Với vị trí tảng Đảng, chi có vai trò đặc biệt quan trọng vững mạnh lực lãnh đạo Đảng Chi cấp tổ chức cuối cùng hệ thống tổ chức bốn cấp Đảng, sở để xây dựng nên toàn hệ thống tổ chức Đảng, cấp tổ chức sâu rộng nhất, bám sát đơn vị sở toàn lãnh thổ nghành, lĩnh vực đời sống xã hội, bảo đảm lãnh đạo Đảng tới đảng viên, đơn vị sở người dân Chi nơi trực tiếp thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, đồng thời nơi kiểm nghiệm góp phần quan trọng vào việc hình thành phát triển đường lối, chủ trương, sách Đảng thông qua kinh nghiệm thực tiễn phong phú đội ngũ đảng viên quần chúng nhân dân Ghi nhận đóng góp quan trọng chi vào trình hình thành đường lối đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta khẳng định: “Những thành tựu đạt được, tiềm khai thác, kinh nghiệm có giá trị bắt nguồn từ nỗ lực phấn đấu quần chúng sở mà hạt nhân lãnh đạo tổ chức đảng” Chi nơi trực tiếp tiến hành hoạt động xây dựng nội Đảng như: kết nạp, quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá đảng viên; nơi thường xuyên thực hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; nơi xuất phát đề cử quan lãnh đạo cấp Đảng Chất lượng chi có ảnh hưởng tới chất lượng nội Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh Đảng mạnh chi tốt” Chi cầu nối Đảng với quần chúng nhân dân, mắt khâu trọng yếu để trì mối quan hệ Đảng với dân – tảng sức mạnh Đảng, tổ chức đảng gần dân nhất, trực tiếp lãnh đạo nhân dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng quần chúng nhân dân để phản ánh với Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Tác dụng chi cực kỳ quan trọng, sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng” Do tác dụng quan trọng chi vậy, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chi móng Đảng, chi tốt việc tốt” Với vị trí hạt nhân trị sở, chi phận hệ thống trị sở, tổ chức lãnh đạo tất tổ chức khác hệ thống trị đó, tổ chức đảm bảo cho hoạt động sở theo định hướng trị Đảng 1.2 Vai trò sịnh hoạt Đảng bộ, chi SH ĐB,CB có vai trò quan trọng với việc nâng cao lực LĐ sức CĐcủa ĐB,CB Qua sh ĐB,CB xác định đắn nhiệm vụ trị Sh ĐB,CB giúp nâng cao trình độ mặt cho ĐV Sh ĐB,CB QĐ chủ trương giải pháp XD nội đảng, giúp tăng cường đoàn kết thống ĐB,CB Sh ĐB,CB sở có vai trò to lớn, quan trọng việc thực nhiệm vụ trị cấp cấp Sh ĐB,CB bàn bạc định giải pháp thực thắng lợi nhiệm vụ trị Sh ĐB,CB nơi đúc rút kinh nghiệm góp phần hoàn thiện chủ trương đường lối cấp - Sh ĐB,CB sở hoạt động thiếu nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết đảng bộ, chi bộ, quyền sở với ND Sh ĐB,CB đề giải pháp nâng cao chất lượng đời sống ND, uốn nắn biểu quan liêu quyền đội ngũ cán đv - Sh ĐB,CB sở góp phần nâng cao lực LĐ sức CĐ tổ chức đảng cấp Sh ĐB,CB có chất lượng nhân tố quan trọng để ĐB,CB có lực LĐ, sức CĐ cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao lực LĐ sức CĐ tổ chức đảng cấp 2.Nội dung, tính chất Sh ĐB,CB 2.1 Nội dung sinh hoạt chi bộ: Theo HD số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 Ban Tổ Chức Trung ương Đảng, nội dung sinh hoạt chi gồm: - Nội dung sh hàng tháng Thứ nhất: Thông tin tình hình thời bật nước, quốc tế địa phương, quan, đơn vị, phổ biến quán triệt chủ trương đường lối sách đảng,NN đạo cấp Nhận xét tình hình tư tưởng đv quần chúng thuộc phạm vi LĐ CB, vấn đề tư tưởng CB cần quan tâm Thứ hai: Dánh giá tình hình thực nhiệm vụ CB tháng trước, nêu rõ việc làm được, chưa làm đươpcj, nguyên nhân tình hình đv thực đường lối chủ trương sách đảng NN, NQ, CT cấp nhiệm vụ CB phân công Thứ ba: Đánh giá việc học tập tư tưởng làm theo gương đạo đức HCM đv quần chúng thuộc phạm vi LĐ CB, biểu dương đv tiền phong gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực việc học tập TT làm theo gương đạo đức HCM, đồng thời giáo dục giúp đỡ đv có sai phạm (nếu có) Thứ tư: Thông báo ý kiến đv, quần chúng LĐ CB vai trò tiền phong gương mẫu đv (nếu có) để CBN có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm kịp thời ngăn chặn đấu tranh với biểu quan liêu tham nhũng lãng phí, tiêu cực Thứ Năm: Đề số nhiệm vụ cụ thể thiết thực, xúc trước mắt để thực tháng tới theo chức nhiệm vujcuar Cb đạo cấp ủy cấp trên, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đv thực Thứ sáu: CB thảo luận tham gia đóng góp ý kiến nội dung trên, trình thảo luận đ/c chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến đv gợi ý thảo luận nội dung quan trọng để đv tham gia thảo luận, thể chứng kiến Khi có vấn đề cần biểu mà có ý kiến khác nhau, CB cần trao đổi kỹ trước biểu - Nội dung Sh CB theo chuyên đề Ngòai buổi sinh hoạt với nội dung nêu quý lần Cb chon chuyên đề sau để Sh chuyên đề: Nội dung học tâp làm HCM giải pháp XD NTM Công tác đào tạo bồi dưỡng cán tạo nguồn pt đv 2.2 Nội dung Sh ĐB ĐB sở Sh thường kỳ năm lần Thường tổ chức vào thời điểm năm cuối năm, có Sh bất thường, Sh nhiệm kỳ, Sh ĐB thường gọi Hội nghị Đb Hội nghị ĐB thực nội dung chủ yếu sau; Sơ kết hoạt động tháng, năm Xác định phương hương giải pháp thực nhiệm vụ thời gian CHƯƠNG THỰC TRẠNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI ĐẢNG BỘ XÃ HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ Đặc điểm tình hình Minh Côi xã miền núi, cách Thị trấn Hạ Hòa 7km phía Đông Nam, Phía Đông tiếp giáp với xã Tuy Lộc huyện Cẩm Khê, Phía Nam giáp xã Tiên Lương huyện Cẩm Khê, Phía Tây giáp xã Văn Lang, Phía Bắc giáp xã Mai Tùng huyện Hạ Hòa Diện tích đất tự nhiên 962,1ha, địa hình đồi núi chiếm 50% diện tích đất tự nhiên xã thấp dần từ Tây Bắc sang Đông Nam Diện tích: đất lúa chiếm 140,34ha, đất nông nghiệp chiếm 189,5ha, đất nuôi trồng thủy hải sản 68,1ha, đất rừng 345,97ha, diện tích đất ở, đất chưa sử dụng, đất phi nông nghiệp 358,53ha Được quan tâm giúp đỡ Huyện ủy, UBND huyện, cố gắng nỗ lực Đảng quyền địa phương lãnh đạo, tổ chức thực hoàn thành Nghị đại hội Đảng xã nhiệm kỳ 2010-2015 đề Đảng xã có 218 đảng viên, sinh hoạt 10 chi (trong có 07 chi khu dân cư, 01 chi trường học, 01 chi Trạm y tế, 01chi quan) Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 97% trở lên đảng viên hoàn đủ tư cách hoàn thành tốt nhệm vụ hàng năm từ 74,3-81% tỷ lệ chi đạt vững mạnh đạt 50,26%, Đảng 3/5 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ Công tác xây dựng, củng cố quyền quan tâm đạo, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, UBND Tổng số cán bộ, công chức có 20 đồng chí Trình độ Đại học, cao đẳng chiếm 23,8%, trung cấp chiếm 71,4%, sơ cấp 4,8% Trình độ lý luận trị 95% cán bộ, công chức có trung cấp lý luận Hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân tăng cường bước đổi nội dung, hình thức sinh hoạt, tạo nhiều phong trào hoạt động quần chúng thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương Kết hoạt động năm qua đoàn thể xếp loại vững mạnh xuất sắc Đã tích cực tham gia xây dựng quyền, công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên gắn với việc thực quy chế dân chủ sở góp phần xây dựng quyền vững mạnh Kết công tác sinh hoạt chi Đảng xã… tỉnh Phú Thọ 2.1 Kết đạt - Chi xác định: sinh hoạt chi nhằm thực vai trò lãnh đạo chi hoạt động đơn vị Từ đó, chi chủ động nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời đề phương hướng hoạt động - Chi xác định: sinh hoạt chi nhằm vào việc quản lý đảng viên, kiểm tra đảng viên chấp hành, phân công công tác cho đảng viên Do đó, sinh hoạt chi kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động đảng viên kể công tác sinh hoạt, nhằm giúp cho đảng viên giữ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Trong kỳ sinh hoạt chi đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình phê bình, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật đảng viên Xây dựng chi thật hạt nhân lãnh đạo, thực tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý, giám sát rèn luyện đội ngũ đảng viên, góp phần khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị Trung ương (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng nay” - Chi đảng viên thực nghiêm túc, nếp chế độ sinh hoạt chi hàng tháng theo quy định Điều lệ Đảng; sinh hoạt chi thực mở rộng phát huy dân chủ, việc thảo luận, định vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ chi trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ kiến, tâm tư, nguyện vọng mình; thực nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình phê bình, bảo vệ đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống biểu sai trái, tiêu cực, tăng cường đoàn kết, thống tình thương yêu đồng chí Đảng Trong đảng viên cán lãnh đạo, quản lý đơn vị gương mẫu sinh hoạt chi để người noi theo - Khi xác định nội dung sinh hoạt, chi bám sát vào nhiệm vụ trị đơn vị, vào đạo Đảng xã, Đảng huyện… Từ mà nội dung sinh hoạt chi thiết thực, bảo đảm tính thời vấn đề đáp ứng yêu cầu mong muốn đội ngũ đảng viên chi - Đối với Bí thư Phó bí thư chi quan tâm đến chất lượng hiệu sinh hoạt chi nên xác định nội dung, thời gian thời điểm hợp lý với điều kiện hoạt động đơn vị - Thực hội họp thường lệ qui định, tháng lần - Nội dung sinh hoạt chi thiết thực, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế đơn vị, gắn chặt với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đảng viên sau đợt kiểm điểm tự phê bình phê bình theo Nghị Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng nay” - Mở rộng hình thức sinh hoạt theo chuyên đề, năm qua quý lần chi tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề với nội dung sinh hoạt phong phú, hấp dẫn, góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên như: sinh hoạt bàn công tác giáo dục rèn luyện đảng viên; 2.2 Về hạn chế - Trong nội dung hình thức sinh hoạt chi đơn điệu, rập khuôn, nên làm ảnh hưởng không đến hấp dẫn buổi sinh hoạt Vì vậy, tâm lý ngán ngại sinh hoạt chi tránh đảng viên - Nội dung sinh hoạt chi bộ, vấn đề xoay quanh chuyên môn, xây dựng ngôn phong đạo đức, tinh thần thái độ tham gia thực công tác … thiếu quan tâm đến đời sống sinh hoạt cá nhân đảng viên Do đó, chưa hiểu rõ hết hoàn cảnh khó khăn đảng viên chi để kịp thời giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện giúp họ hoàn thành nhiệm vụ Chỉ quan tâm đến trường hợp thật đặc biệt mà - Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề có quan tâm, chưa nhiều hạn chế, lúng túng việc chọn chuyên đề sinh hoạt Từ làm giảm mặt công tác xây dựng Đảng, làm cho nội dung sinh hoạt đôi lúc đơn điệu, phong phú chất lượng chưa cao - Vẫn có số đảng viên chưa thể tính tiên phong gương mẫu công tác, vào họp thụ động, tham gia đóng góp ý kiến, ý thức trách nhiệm tập thể chưa cao, ngại va chạm lòng, tính chiến đấu tự phê bình phê bình vài đảng viên chưa cao Chỉ đóng ý kiến cách gượng ép, nội dung không thiết thực, chiều sâu - Trình độ lý luận số đảng viên hạn chế, nên chưa có nhiều ý kiến hay để đóng góp vào trình hoạt động lãnh đạo chi 2.3 Nguyên nhân 2.3.1 Nguyên nhân ưu điểm - Đảng ủy quan tâm lãnh, đạo kiểm tra việc thực nghị chi - Chi quan tâm quán triệt thực nghiên túc thị, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi - Trong công tác quản lý, chi ủy thường xuyên tổ chức quán triệt thông suốt thị, nghị Đảng cấp trên, đưa nghị vào thực tiễn đơn vị; Thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; đảm bảo trì chế độ hội họp theo định kỳ - Chi ủy quan tâm, nhiệt tình thể tính tiên phong, gương mẫu công tác, chủ động trau dồi trình độ lý luận, kiến thức quản lý qua sách báo, tài liệu luật - Đảng viên có lập trường, quan điểm vững vàng, không dao động trước khó khăn, phức tạp, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, giữ vững quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết, gắn bó, thống hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn nhiệm vụ chi phân công; đảng viên thực nghiêm túc tinh thần tự phê bình phê bình, thực tốt quy chế dân chủ; có tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghịêp vụ công tác xây dựng Đảng, qua góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi - Tinh thần đoàn kết ý thức chấp hành đảng viên chi cao 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Hoạt động tổ chức Đảng quyền, có lúc trùng hợp liên tục Chi ủy BGH nhà trường Nên không kịp thời gian để cùng lúc thực tốt hoạt động Nhất công tác phong trào - Chi ủy chưa khắc phục thời điểm thích hợp để họp chi điều kiện thời gian không bị áp lực tâm lý - Trình độ lý luận trị đảng viên chưa cao CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ 1Giải pháp: 3.1.1 Chi ủy, Chi phải thực nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ tháng lần theo quy định Điều lệ Đảng - Chi ủy, chi vào tình hình thực tế quan, đơn vị để quy định thống ngày sinh hoạt chi tháng; sở có chương trình, kế hoạch chuẩn bị tốt nội dung họp chi bộ; - Tỉ lệ đảng viên có mặt sinh hoạt chi phải đảm bảo đạt từ 80% trở lên so với tổng số đảng viên chi (trừ đảng viên miễn công tác, miễn sinh hoạt đảng, đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời) 3.1.2 Chi ủy, trước hết đồng chíthư chi phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt - Căn chức năng, nhiệm vụ, tình hình cụ thể chi đạo cấp ủy cấp trên, đồng chíthư chi dự kiến nội dung, chương trình thời gian sinh hoạt chi bộ, đưa họp chi ủy (nơi ban chi uỷ trao đổi, có thống bí thư phó bí thư chi bộ); - Chi uỷ (bí thư, phó bí thư chi bộ) thảo luận nội dung bí thƯ chuẩn bị, thống đánh giá tình hình thực nhiệm vụ tháng trước, đề (bổ sung) nhiệm vụ lãnh đạo tháng tới; định thời gian lựa chọn hình thức sinh hoạt chi phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay số nội dung sinh hoạt chuyên đề); - Bí thư chi hoàn chỉnh nội dung sinh hoạt; thông báo trước (ít ngày) cho đảng viên biết nội dung, địa điểm, thời gian để đảng viên chuẩn bị ý kiến phát biểu dự họp chi bộ; báo cáo với cấp ủy cấp trực tiếp 3.1.3 Sinh hoạt chi gắn với thực Nghị Trung ương (khóa XI, nq tw KHÓA XII); Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Trong họp chi bộ, việc kiểm điểm, đánh giá kết làm được, chưa thực kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết đểm sau kiểm điểm theo Nghị Trung ương kề hoạch làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tập thể chi đảng viên; nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 3.1.4 Nâng cao ý thức đảng viên việc tham gia sinh hoạt chi - Thông qua sinh hoạt chi nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, bồi dưỡng vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc đảng, đề cao vai trò tiên phong gương mẫu, rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức lối sống cho đảng viên - Trước sinh hoạt cho bộ, đảng viên phải nghiên cứu trước nội dung, chuẩn bị ý kiến phát biểu; sinh hoạt chi phải tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thể rõ kiến mình, tham gia biểu quyết, xây dựng nghị định vấn đề quan trọng chi bộ, để lãnh đạo, thực nhiệm vụ trị đơn vị; 3.1.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp - Cấp ủy cấp phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ, thường xuyên tham dự sinh hoạt chi để hướng dẫn, giúp đỡ; có kế hoạch kiểm tra chấp hành chi trực thuộc về: Nội dung chế độ sinh hoạt đảng; tình hình thực nhiệm vụ; thực nguyên tắc sinh hoạt đảng , để kịp thời chấn chỉnh; 3.2 Kiến nghị - Tiếp tục mở rộng đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn hóa cán Các đồng chí chi ủy phải có lý luận trị từ trung cấp trở lên - Thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao trình độ lý luận trị cho đội ngũ đảng viên - Đảng ủy cấp cần phổ biến thực thường xuyên chuyên đề: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, giai đoạn có theo dõi kiểm tra, có sơ tổng kết rút kinh nghiệm qua thực tiễn - Đối với đảng viên đạt thành tích tốt thực nhiệm vụ, cần có chế độ khen thưởng phù hợp - Thường xuyên sàng lọc đảng viên, kiên đưa người không đủ tiêu chuẩn khỏi Đảng hình thức thích hợp - Việc kết nạp đảng viên cần coi trọng chất lượng, tuyệt đối không chạy theo tiêu số lượng Đặc biệt lưu ý đến tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng Đảng KẾT LUẬN Thực tiễn chứng minh nơi nào, lúc mà sinh hoạt chi lỏng lẻo nội dung trị tư tưởng cụ thể, thiết thực, không thực nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu kiểm tra tự phê bình, không kịp thời khắc phục sửa chữa khuyết điểm chi buông lỏng vai trò lãnh đạo, đảng viên thiếu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tượng tiêu cực nảy sinh, phát triển làm lòng tin quần chúng, uy tín Đảng, không thực nhiệm vụ trị đơn vị Hơn nữa, đất nước giai đoạn hội nhập kinh tế tri thức, đòi hỏi Đảng phải có lĩnh trị vững vàng lực tổ chức thực động sáng tạo hoạt động Để làm điều việc cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi biện pháp quan trọng nhằm nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng Khi đội ngũ đảng viên vững mạnh góp phần làm cho chi tốt, chi tốt tức Đảng mạnh, Đảng mạnh tức toàn Đảng vững mạnh Đủ sức lãnh đạo toàn đời sống xã hội Chính mà đảng viên phải tự rèn luyện để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi nơi công tác Tóm lại, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi biện pháp quan trọng để củng cố, kiện, đảng sở đội ngũ đảng viên cần nắm vấn toàn chi nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng Các chi đề chủ yếu nêu vận dụng vào điều kiện cụ thể chi để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đóng góp tích cực có hiệu thực nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng giai đoạn ... Do đó, nói sinh hoạt chi thực chất nâng cao lực lãnh đạo sức chi n đấu tổ chức sở Đảng Cho nên, sinh hoạt chi xem hoạt động chủ yếu chi Không sinh hoạt chi bộ, xem chi ngưng hoạt động Chi nơi trực... mạnh chi trì thành nếp sinh hoạt chi bộ, có nội dung sinh hoạt chi phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt chi đa dạng, sinh hoạt chi có chất lượng tốt Tuy nhiên, thực tế chất lượng sinh hoạt. .. lượng sinh hoạt chi yếu tố định sức sống, tồn tại, phát triển chi Không tổ chức sinh hoạt chi tổ chức sinh hoạt chi chất lượng sinh hoạt chi thấp chi hoàn thành nhiệm vụ Thực tiễn chứng minh, chi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề SINH HOẠT CHI bộ , BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề SINH HOẠT CHI bộ , BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề SINH HOẠT CHI bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay