BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề KHIẾU nại tố cáo

19 146 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 21:21

BI THU HOCH LP TRUNG CP CHNH TR CH KHIU NI T CO A Mở đầu Khiu ni, t cỏo l nhng quyn c bn ca cụng dõn c quy nh Hin phỏp, Lut v cỏc bn quy phm phỏp lut khỏc õy l cn c phỏp lý quan trng cụng dõn bo v quyn v li ớch hp phỏp ca mỡnh, ca nh nc b xõm hi, ng thi l biu hin tớnh dõn ch h thng phỏp lut xó hi ch ngha iu 30 Hin phỏp nm 2013 khng nh l: Mi ngi cú quyn khiu ni, t cỏo vi c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn v nhng vic lm trỏi phỏp lut ca c quan, t chc, cỏ nhõn Nh nc thụng qua vic tip dõn v gii quyt khiu ni, t cỏo cú th kim tra, giỏm sỏt, vic chp hnh phỏp lut ca cỏc c quan, t chc v cỏ nhõn v phỏt hin nhng vic lm sai trỏi kp thi khc phc, chn chnh v x lý nhng vi phm Thc hin tt cụng tỏc tip dõn v gii quyt khiu ni, t cỏo l c s quan trng ng v Nh nc ta nhn nh ỏnh giỏ ỳng tỡnh hỡnh thc hin, thi hnh chớnh sỏch, phỏp lut ca cỏc cp cỏc ngnh ỏnh giỏ ỳng nng lc, phm cht ca cỏn b cụng chc vic thc thi nhim v, cụng v c giao, t ú a nhng bin phỏp hu hiu vic thc hin chớnh sỏch, phỏp lut quỏ trỡnh thc hin chc nng qun lý Nh nc Vi ý ngha trờn, nhng nm qua cụng tỏc gii quyt khiu ni, t cỏo trờn a bn tnh Phỳ Th núi chung, xó .núi riờng luụn c chỳ trng, qua ú ó phỏt huy c tớnh dõn ch i sng xó hi, phỏt hin nhiu tiờu cc, nhng bt cp, k h c ch, chớnh sỏch ca Nh nc Thc tin cụng tỏc gii quyt khiu ni, t cỏo ó gúp phn khụi phc li quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn, thu hi tin, ti sn b tht thoỏt v cho Nh nc, th v cụng dõn b chim ot trỏi phộp, x lý k lut cỏn b sai phm, cng c lũng tin ca qun chỳng nhõn dõn vi ng v Nh nc, gúp phn gi vng an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi thỳc y phỏt trin kinh t Bờn cnh nhng vic ó lm c cụng tỏc gii quyt khiu ni t cỏo a bn xó n cũn bc l nhng hn ch, cn phi c nghiờn cu a nhng gii phỏp gúp phn nõng cao cht lng gii quyt khiu ni thi gian ti B Nội Dung Chng I: Cơ sở lý luận Khỏi nim khiu ni, t cỏo v quyn khiu ni, t cỏo 1.1 Khỏi nim, khiu ni, t cỏo + Khỏi nim khiu ni: Theo khon iu Lut khiu ni 2011: Khiu ni l vic cụng dõn, c quan, t chc hoc cỏn b, cụng chc theo th tc Lut ny quy nh, ngh c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn xem xột li quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh ca c quan hnh chớnh nh nc, ca ngi cú thm quyn c quan hnh chớnh nh nc hoc quyt nh k lut cỏn b, cụng chc cú cn c cho rng quyt nh hoc hnh vi ú l trỏi phỏp lut, xõm phm quyn, li ớch hp phỏp ca mỡnh + Khỏi nim t cỏo: Ti khon iu ca Lut T cỏo nm 2011 quy nh: " t cỏo l vic cụng dõn theo th tc Lut ny quy nh bỏo cho c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn bit v hnh vi vi phm phỏp lut ca bt c c quan, t chc, cỏ nhõn no gõy thit hi hoc e da gõy thit hi li ớch ca Nh nc, quyn, li ớch hp phỏp ca cụng dõn, c quan, t chc 1.2 Khỏi nim quyn khiu ni, t cỏo : Quyn khiu ni, t cỏo l quyn nng ca cỏc ch th, l kh nng x s ca cỏ nhõn, c quan, t chc nhm bo v quyn, li ớch hp phỏp ca mỡnh, ca cỏc c quan, t chc v cụng dõn Quyn v ngha v ca ngi khiu ni, t cỏo v ngi b khiu ni t cỏo 2.1 Quyn, ngha v ca ngi khiu ni, ngi b khiu ni Theo quy nh ca Lut khiu ni nm 2011 thỡ: ngi khiu ni l cụng dõn, c quan, t chc hoc cỏn b, cụng chc thc hin quyn khiu ni, ngi b khiu ni l: c quan hnh chớnh nh nc hoc ngi cú thm quyn c quan hnh chớnh nh nc cú quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh b khiu ni; c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn cú quyt nh k lut cỏn b, cụng chc b khiu ni Cỏc ch th ca phỏp lut khiu ni tham gia vo quan h phỏp lut khiu ni cú nhng quyn v ngha v nht nh 2.1.1 Quyn v ngha v ca ngi khiu ni, ngi b khiu ni 2.1.1.1 Quyn ca ngi khiu ni: - T mỡnh khiu ni - Nh lut s t v phỏp lut hoc y quyn cho lut s khiu ni bo v quyn, li ớch hp phỏp ca mỡnh - Tham gia i thoi hoc y quyn cho ngi i din hp phỏp tham gia i thoi; - c bit, c, chp, chộp, ti liu, chng c ngi gii quyt khiu ni thu thp gii quyt khiu ni, tr thụng tin, ti liu thuc mt nh nc; - Yờu cu cỏ nhõn, c quan, t chc cú liờn quan ang lu gi, qun lý thụng tin, ti liu liờn quan ti ni dung khiu ni cung cp thụng tin, ti liu ú cho mỡnh thi hn 07 ngy, k t ngy cú yờu cu giao np cho ngi gii quyt khiu ni, tr thụng tin, ti liu thuc mt nh nc; - c yờu cu ngi gii quyt khiu ni ỏp dng cỏc bin phỏp khn cp ngn chn hu qu cú th xy vic thi hnh quyt nh hnh chớnh b khiu ni; - a chng c v vic khiu ni v gii trỡnh ý kin ca mỡnh v chng c ú; - Nhn bn tr li v vic th lý gii quyt khiu ni, nhn quyt nh gii quyt khiu ni; - c khụi phc quyn, li ớch hp phỏp ó b xõm phm; c bi thng thit hi theo quy nh ca phỏp lut; - Khiu ni ln hai hoc kin v ỏn hnh chớnh ti To ỏn theo quy nh ca Lut t tng hnh chớnh; - Rỳt khiu ni 2.1.1.2 Ngi khiu ni cú cỏc ngha v sau õy: - Khiu ni n ỳng ngi cú thm quyn gii quyt; - Trỡnh by trung thc s vic, a chng c v tớnh ỳng n, hp lý ca vic khiu ni; - Chp hnh quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh m mỡnh khiu ni thi gian khiu ni, - Chp hnh nghiờm chnh quyt nh gii quyt khiu ni ó cú hiu lc phỏp lut - Ngi khiu ni thc hin cỏc quyn v ngha v khỏc theo quy nh ca phỏp lut 2.1.2 Quyn v ngha v ca ngi khiu ni, ngi b khiu ni 2.1.2.1 Ngi b khiu ni cú cỏc quyn sau õy: - a chng c v tớnh hp phỏp ca quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh b khiu ni; - c bit, c, chp, chộp cỏc ti liu, chng c ngi gii quyt khiu ni thu thp gii quyt khiu ni, tr thụng tin, ti liu thuc mt nh nc; - Yờu cu cỏ nhõn, c quan, t chc cú liờn quan ang lu gi, qun lý thụng tin, ti liu liờn quan ti ni dung khiu ni cung cp thụng tin, ti liu ú cho mỡnh thi hn 07 ngy, k t ngy cú yờu cu giao cho ngi gii quyt khiu ni, tr thụng tin, ti liu thuc mt nh nc; - Nhn quyt nh gii quyt khiu ni ln hai 2.1.2.2 Ngi b khiu ni cú cỏc ngha v sau õy: - Tham gia i thoi hoc y quyn cho ngi i din hp phỏp tham gia i thoi; - Chp hnh quyt nh xỏc minh ni dung khiu ni ca c quan, n v cú thm quyn gii quyt khiu ni; - Cung cp thụng tin, ti liu liờn quan n ni dung khiu ni, gii trỡnh v tớnh hp phỏp, ỳng n ca quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh b khiu ni ngi gii quyt khiu ni hoc c quan, n v kim tra, xỏc minh yờu cu thi hn ngy, k t ngy cú yờu cu; - Chp hnh nghiờm chnh quyt nh gii quyt khiu ni ó cú hiu lc phỏp lut; - Sa i hoc hy b quyt nh hnh chớnh, chm dt hnh vi hnh chớnh b khiu ni; - Bi thng, bi hon thit hi quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh trỏi phỏp lut ca mỡnh gõy theo quy nh ca phỏp lut v trỏch nhim bi thng ca Nh nc - Ngi b khiu ni thc hin cỏc quyn v ngha v khỏc theo quy nh ca phỏp lut 2.2 Quyn, ngha v ca ngi t cỏo v ngi b t cỏo Theo quy nh ca Lut t cỏo nm 2011 thỡ: ngi cỏo l cụng dõn thc hin quyn t cỏo, ngi b t cỏo l: c quan, t chc, cỏ nhõn cú hnh vi b t cỏo Cỏc ch th t cỏo v b t cỏo cú nhng quyn v ngha v sau: 2.2.1 Quyn, ngha v ca ngi t cỏo + Ngi t cỏo cú cỏc quyn sau õy: - Gi n hoc trc tip t cỏo vi c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn theo quy nh ca phỏp lut; - c gi mt h, tờn, a ch, bỳt tớch v cỏc thụng tin cỏ nhõn khỏc ca mỡnh; - Yờu cu c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn thụng bỏo v vic th lý gii quyt t cỏo, thụng bỏo chuyn v vic t cỏo sang c quan cú thm quyn gii quyt, thụng bỏo kt qu gii quyt t cỏo; - T cỏo tip cú cn c cho rng vic gii quyt t cỏo ca c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn khụng ỳng phỏp lut hoc quỏ thi hn quy nh m t cỏo khụng c gii quyt; - Yờu cu c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn bo v b e da, tr thự, trự dp; - c khen thng theo quy nh ca phỏp lut + Ngi t cỏo cú cỏc ngha v sau õy: - Nờu rừ h, tờn, a ch ca mỡnh; - Trỡnh by trung thc v ni dung t cỏo; cung cp thụng tin, ti liu liờn quan n ni dung t cỏo m mỡnh cú c; - Chu trỏch nhim trc phỏp lut v ni dung t cỏo ca mỡnh; - Bi thng thit hi hnh vi c ý t cỏo sai s tht ca mỡnh gõy 2.2.2 Quyn v ngha v ca ngi b t cỏo + Ngi b t cỏo cú cỏc quyn sau õy: - c thụng bỏo v ni dung t cỏo; - a chng c chng minh ni dung t cỏo l khụng ỳng s tht; - Nhn thụng bỏo kt lun ni dung t cỏo; - Yờu cu c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn x lý ngi c ý t cỏo sai s tht, ngi c ý gii quyt t cỏo trỏi phỏp lut; - c khụi phc quyn, li ớch hp phỏp b xõm phm, c xin li, ci chớnh cụng khai, c bi thng thit hi vic t cỏo, gii quyt t cỏo khụng ỳng gõy + Ngi b t cỏo cú cỏc ngha v sau õy: - Gii trỡnh bng bn v hnh vi b t cỏo; cung cp thụng tin, ti liu liờn quan c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn yờu cu; - Chp hnh nghiờm chnh quyt nh x lý ca c quan, t chc, cỏ nhõn cú thm quyn; - Bi thng, bi hon thit hi hnh vi trỏi phỏp lut ca mỡnh gõy Thm quyn, th tc gii quyt khiu ni ca chớnh quyn cp xó iu 17 ca Lut Khiu ni quy nh: Ch tch y ban nhõn dõn xó, phng, th trn (gi chung l cp xó); th trng c quan thuc y ban nhõn dõn huyn, qun, th xó, thnh ph thuc tnh cú thm quyn gii quyt khiu ni i vi quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh ca mỡnh, ca ngi cú trỏch nhim mỡnh qun lý trc tip Trỡnh t, th tc gii quyt khiu ni cp xó (gii quyt khiu ni ln u) Lut khiu ni s 02/2011/QH13 ngy 11 thỏng 11 nm 2011, Ngh nh s 75/2012/N-CP ngy 03 thỏng 10 nm 2012 ca Chớnh ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut khiu ni quy nh v c hng dn c th ti Thụng t s 07/2013/TT-TTCP ngy 31 thỏng 10 nm 2013 ca Thanh tra Chớnh ph quy nh quy trỡnh gii quyt khiu ni hnh chớnh Theo quy nh ny, quy trỡnh, th tc gii quyt khiu ni gm 03 bc: th lý, chun b xỏc minh ni dung khiu ni; tin hnh xỏc minh ni dung khiu ni v kt thỳc gii quyt khiu ni Thm quyn, th tc gii quyt t cỏo Theo quy nh ti Khon iu 13 Lut T cỏo thỡ thm quyn gii quyt t cỏo ca UBND xó, phng, th trn c quy nh nh sau: Ch tch y ban nhõn dõn xó, phng, th trn (sau õy gi chung l cp xó) cú thm quyn gii quyt t cỏo hnh vi vi phm phỏp lut vic thc hin nhim v, cụng v ca cỏn b, cụng chc mỡnh qun lý trc tip Trong trng hp t cỏo v hnh vi vi phm nhim v, cụng v ca Phú ch tch y ban nhõn dõn cp xó thỡ v vic khụng thuc thm quyn ca Ch tch y ban nhõn dõn cp xó m thuc thm quyn gii quyt ca Ch tch y ban nhõn dõn cp huyn i vi nhng t cỏo v hnh vi phm ti thỡ khụng thuc thm quyn gii quyt ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc núi chung v ca Ch tch y ban nhõn dõn cp xó núi riờng; trng hp nhn c nhng t cỏo ny thỡ Ch tch y ban nhõn dõn cp xó phi chuyn cho c quan iu tra hoc Vin kim sỏt cú thm quyn gii quyt theo thi hn quy nh Trong quỏ trỡnh xem xột, gii quyt t cỏo thuc thm quyn ca mỡnh, nu phỏt hin hnh vi vi phm v nhim v, cụng v cú du hiu phm ti thỡ Ch tch y ban nhõn dõn cp xó cng phi chuyn v vic, cỏc thụng tin, ti liu cú c cho c quan chc nng gii quyt theo trỡnh t, th tc lut nh Th tc gii quyt Trỡnh t th tc gii quyt t cỏo theo quy nh ca Lut t cỏo s 03/2011/QH13 ngy 11/11/2011, Ngh nh s 76/2012/N-CP ngy 03/10/2012 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut t cỏo v Thụng t s 06/2013/TT-TTCP ngy 30/9/2013 ca Thanh tra Chớnh ph quy nh quy trỡnh gii quyt t cỏo Quy trỡnh gii quyt t cỏo gm 03 bc: + Tip nhn v x lý n t cỏo: + Gii quyt t cỏo + X lý t cỏo ca ngi gii quyt t cỏo: HNG II THC TRNG CễNG TC GII QUYT KHIU NI, T CO CA CHNH QUYN X c im tỡnh hỡnh 1.1 iu kin t nhiờn Minh Cụi l xó nỳi, cỏch Th trn H Hũa 7km v phớa ụng Nam, Phớa ụng tip giỏp vi xó Tuy Lc huyn Cm Khờ, Phớa Nam giỏp xó Tiờn Lng huyn Cm Khờ, Phớa Tõy giỏp xó Vn Lang, Phớa Bc giỏp xó Mai Tựng huyn H Hũa Din tớch t t nhiờn 962,1ha, a hỡnh i nỳi chim 50% din tớch t t nhiờn ca xó v thp dn t Tõy Bc sang ụng Nam Din tớch: t cõy lỳa chim 140,34ha, t nụng nghip chim 189,5ha, t nuụi trng thy hi sn l 68,1ha, t rng 345,97ha, din tớch t , t cha s dng, t phi nụng nghip l 358,53ha c s quan tõm giỳp ca Huyn y, UBND huyn, s c gng n lc ca ng b v chớnh quyn a phng ó lónh o, t chc thc hin hon thnh Ngh quyt i hi ng b xó nhim k 2010-2015 ó ng b xó cú 218 ng viờn, sinh hot 10 chi b (trong ú cú 07 chi b khu dõn c, 01 chi b trng hc, 01 chi b Trm y t, 01chi b c quan) T l ng viờn t cỏch hon thnh nhim v t t 97% tr lờn ú ng viờn hon t cỏch hon thnh tt nhm v hng nm t 74,3-81% t l chi b t sch vng mnh t 50,26%, ng b 3/5 nm hon thnh tt nhim v Cụng tỏc xõy dng, cng c chớnh quyn c quan tõm ch o, nõng cao cht lng hot ng ca HND, UBND Tng s cỏn b, cụng chc cú 20 ng Trỡnh i hc, cao ng chim 23,8%, trung cp chim 71,4%, s cp 4,8% Trỡnh lý lun chớnh tr 95% cỏn b, cụng chc cú bng trung cp lý lun Hot ng ca MTTQ v cỏc on th nhõn dõn c tng cng v tng bc i mi ni dung, hỡnh thc sinh hot, ó to c nhiu phong tro hot ng ca qun chỳng thc hin nhim v phỏt trin kinh t xó hi a phng Kt qu hot ng nm qua cỏc on th xp loi vng mnh xut sc ó tớch cc tham gia xõy dng chớnh quyn, cụng tỏc tuyờn truyn ng on viờn, hi viờn gn vi vic thc hin quy ch dõn ch c s gúp phn xõy dng chớnh quyn sch vng mnh Kt qu gii quyt cụng tỏc khiu ni, t cỏo ca xó Minh Cụi, huyn H Hũa, tnh Phỳ Th 2.1 Kt qu t c T nm 2012 Lut Khiu ni, t cỏo cú hiu lc di s ch o ca Huyn y, UBND huyn, cp y v chớnh quyn a phng lm tt cụng tỏc trin khai Lut khiu ni, t cỏo, ng thi coi cụng tỏc tip dõn v gii quyt khiu ni, t cỏo l cụng tỏc trng tõm ca a phng m bo n nh an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi v thỳc y phỏt trin kinh t xó hi Trong nhng nm qua, cp y, chớnh quyn ó cú nhiu c gng cụng tỏc tip dõn v gii quyt khiu ni, t cỏo, ó b trớ phũng tip dõn ti tr s U ban nhõn dõn xó, niờm yt lch tip dõn, ni quy tip dõn nõng 10 cao cht lng cỏn b lm cụng tỏc tip cụng dõn, gii quyt khiu ni, t cỏo, chớnh quyn xó thng xuyờn c cỏn b tham gia hc cỏc lp v cụng tỏc qun lý nh nc, tham gia cỏc lp hun v cụng tỏc tip dõn gii quyt khiu ni, t cỏo Nõng cao hiu qu, cht lng cụng tỏc tuyờn truyn ph bin phỏp lut, c bit l Lut khiu ni, Lut t cỏo, Lut t Tp trung ch o gii quyt dt im cỏc v khiu ni t cỏo phc tp, tn ng kộo di Vic gii quyt n th khiu ni thuc thm quyn cú s tham gia ca cỏc ban ngnh on th, c bit cú s phi hp ca U ban Mt trn T quc tham gia ý kin xem xột gii quyt mt cỏch thu ỏo khỏch quan, ỳng phỏp lut, phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ú lm tng hiu qu vic gii quyt khiu ni Trong nhng nm qua nh s ch o sõu sc ca cp y ng, s vo cuc chớnh quyn a phng, s phi hp ca cỏc ban ngnh on th, cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut trờn a bn xó thu c nhiu kt qu quan trng Di s ch o ca phũng T phỏp huyn v c bit l s quan tõm ch o trc tip ca thng v ng u xó thụng qua sinh hot ng cỏc chi b, ng b tuyờn truyn cỏc ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut n vi cỏc ng viờn Phi hp vi UB MTTQ cựng on th nhõn dõn phỏt ng v t chc cỏc phong tro thi ua yờu nc kt hp vi tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut ton th nhõn dõn nh: Hi thiTỡm hiu phỏp lut v an ton giao thụng, huyn t chc Phi hp vi cỏc phũng, cỏc ban, ngnh on th huyn t chc l mớt tinh, tuyờn truyn, c ng v Lut giao thụng ng b, (bt buc i m Bo him tham gia giao thụng) Tham gia y cỏc hi thi tỡm hiu v phỏp lut Tnh, huyn t chc v t chc cỏc Hi din ngh vi ch v tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut cho hc sinh, cho on viờn Thanh niờn ton xó; treo bng c, khu hiu hng ng cỏc cuc ng ln cỏc cp, cỏc ngnh t chc Cp y, chớnh quyn a phng ó cú nhiu c gng cụng tỏc tip dõn v gii quyt khiu ni, t cỏo Ti tr s UBND xó b trớ phũng tip 11 dõn, cú niờm yt lch tip dõn, ni quy tip dõn Hng tun Ch tch UBND xó, cựng cỏn b T phỏp tip dõn vo ngy tun l th v th Cỏn b tip dõn ó qua trỡnh i hc v qua khoỏ hc v qun lý Nh nc, nm vng v phỏp lut Xó ó cú h thng theo dừi, qun lý tip dõn thụng qua s sỏch ghi chộp thi gian, ni dung cỏc cuc tip dõn 2.2 Hn ch ca cụng tỏc gii quyt khiu ni, t cỏo Th nht, S phi hp gia Mt trn t quc, cỏc on th nhõn dõn gii quyt khiu ni, t cỏo cú lỳc cha tt, cũn cú hin tng ựn y trỏch nhim, chuyn n lũng vũng, tr li thiu thng nht Vic cung cp s liu liờn quan ti cụng tỏc gii quyt khiu ni, t cỏo cũn chm, cha y Th hai, Cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut núi chung v phỏp lut v tip cụng dõn, gii quyt khiu ni, t cỏo núi riờng cha thng xuyờn, liờn tc, ni dung, hỡnh thc cha phong phỳ nờn hiu qu t c cha cao Chng trỡnh, ni dung tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut cũn nghốo nn, ch yu l thuyt trỡnh mang tớnh cht mt chiu Cụng tỏc tuyờn tuyn giỏo dc v phỏp lut cha c chỳ trng cũn mang tớnh hỡnh thc c bit l vic tuyờn truyn ph bin phỏp lut liờn quan n bo v quyn v trỏch nhim ca cụng dõn cũn thiu v yu L xó thun nụng, kinh phớ phc v cho cỏc hot ng ca a phng cũn nhiu khú khn ú kinh phớ phc v cụng tỏc tuyờn tuyn ph bin phỏp lut cha ỏp ng c Trỡnh ca cỏc bỏo cỏo viờn tuyờn truyn v phỏp lut ca a phng cũn thiu, v yu Th ba, vic tip dõn ca lónh o xó cha c quan tõm ỳng mc, cũn mang tớnh hỡnh thc, thiu s i thoi vi ngi khiu ni Th t: Cụng tỏc x lý n th cũn cú bt cp, thiu cht ch, vic phõn loi n cũn cú trng hp khụng chớnh xỏc dn n tỡnh trng chuyn n lũng vũng Tỡnh trng hng dn cụng dõn gi n khụng ỳng ni quy nh cha c khc phc, cũn hin tng ựn y trỏch nhim lờn cp trờn Th nm: Vic thu thp thụng tin, xỏc minh, th lý Vic thc hin quy trỡnh, th tc khiu ni cha c thc hin nghiờm tỳc Chi phớ ti chớnh 12 m bo hot ng cho tt c gii quyt n ti c s khụng cú gõy khú khn cho vic i li, sinh hot, nh hng n cht lng xỏc minh kim tra thu thp chng c Vic cung cp s liu liờn quan ti cụng tỏc gii quyt khiu ni, t cỏo cũn chm, cha y , thiu thng nht Vic kim tra trỏch nhim ca lónh o a phng vic chp hnh phỏp lut v khiu ni cha c tin hnh thng xuyờn S lng n th khiu ni liờn quan n lnh vc t , n bự gii phúng mt bng chim hn 70% chớnh quyn a phng ó xem xột gi quyt kp thi xong vic khc phc hu qu, t chc thc hin cỏc quyt nh gii quyt khiu ni cú hiu lc cha c quan tõm ỳng mc ú cũn mt s nhng n th phn ỏnh tranh chp t cha gii quyt dt im, õy cng l nguyờn nhõn phỏt sinh khiu kin vt cp, khiu kin kộo di, khiu kin ụng ngi phc 2.3 Nguyờn nhõn 2.3.1 Nguyờn nhõn ca u im c s quan tõm ch o ca Huyn y, UBND huyn, s phi hp ca cỏc phũng, ban, c quan ca huyn gúp phn giỳp cho a phng lm tt cụng tỏc khiu ni t cỏo khụng xy im núng khiu kin ụng ngi phc tp; Cp y, chớnh quyn a phng coi trng vic gii quyt khiu ni t cỏo, xỏc nh õy l mt nhng nhim v trng tõm vic xõy dng chớnh quyn gúp phn m bo an ninh trt t ca a phng Ch o kp thi gii quyt kp thi cỏc v vic phỏt sinh a phng i ng cỏn b cụng chc lm cụng tỏc tip nhn v gii quyt n cú trỡnh , am hiu phỏp lut, ó qua lp qun lý nh nc, cú tinh trỏch nhim vi cụng vic 2.3.2 Nguyờn nhõn ca hn ch H thng phỏp lut ca Nh nc ta ang quỏ trỡnh hon thin nờn mt s chớnh sỏch cha nht quỏn li thay i thng xuyờn, nht l chớnh sỏch n bự gii phúng mt bng dn ti nhn thc khỏc 13 cụng tỏc qun lý, ch o thiu thng nht t trờn xung di gõy khú khn trong cụng tỏc qun lý a phng, lm ny sinh khiu ni Trỏch nhim ca cỏn b gii quyt khiu ni, t cỏo b hn ch bi quỏ nhiu bn quy nh khỏc liờn quan, khụng to c c ch linh hot quỏ trỡnh gii quyt v vic dn ti cht lng cụng tỏc gii quyt khiu ni, t cỏo cha cao, th ng gii quyt v vic Khi phỏt sinh khiu ni, t cỏo vic xem xột tỡm hiu nguyờn nhõn ca khiu ni t cỏo cha thu ỏo, cha lm trũn trỏch nhim ca mỡnh, thiu quan tõm gii quyt t gc n ni phỏt sinh khiu ni, t cỏo, cú nhiu v vic gii quyt chm, thm tra, xỏc minh s si, thu thp chng c khụng y , kt lun thiu chớnh xỏc, ỏp dng phỏp lut cng nhc, phng ỏn gii quyt thiu thuyt phc, dõn khụng ng tỡnh, tip tc khiu ni lờn cp trờn Vic tuyờn truyn, giỏo dc, ng, thuyt phc, hng dn ngi khiu ni, t cỏo v cụng tỏc hũa gii, cụng tỏc dõn a phng cha c quan tõm thc hin, nhn thc v phỏp lut ca ngi dõn cha cao nờn cú nhng v vic n gin phỏt sinh n th khiu ni, t cỏo vt cp Chi phớ ti chớnh m bo cho cụng tỏc gii quyt khiu ni, t cỏo c s khụng cú gõy khú khn cho vic i li, sinh hot, nh hng n cht lng xỏc minh, kim tra thu thp chng c gii quyt khiu ni t cỏo ca chớnh quyn a phng Vic x lý cỏc cỏn b cú hnh vi vi phm phỏp lut cha trit , vic khc phc hu qu, vic khc phc hu qu m bo quyn li ca ngi khiu ni, t cỏo cũn chm Mt s kt lun, quyt nh gii quyt khiu ni, t cỏo cũn cha kh thi gõy khú khn cho cụng tỏc t chc thc hin Trỡnh am hiu v phỏp lut ca ngi dõn a phng cũn nhiu hn ch, bt cp ú vic gii quyt nhng khiu ni, t cỏo ca nhõn dõn gp nhiu khú khn Trờn a bn xó giai on 2010 n cú 02 d ỏn ln c trin khai ú l d ỏn ng cao tc Ni Bi - Lo Cai, d ỏn ng trỏnh l quỏ trỡnh gii phúng mt bng, thi cụng sy nhiu mõu thun phỏt sinh s lng n khiu ni tng 14 i ng cỏn b c hỡnh thnh t nhiu ngun khỏc trỡnh chuyờn mụn, am hiu phỏp lut cũn hn ch, cha ỏp ng yờu cu ca nhim v c giao CHNG III GII PHP V KIN NGH Gii phỏp Mt l, Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc chớnh sỏch phỏp lut trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng, thụng qua cỏc Hi ngh hun cỏc cuc hp khu hnh chớnh c bit l cỏc b lut, cỏc ngh nh, thụng t hng dn thi hnh cỏc lut liờn quan n vic bo v quyn v li ớch hp phỏp ca ngi dõn nh Lut t ai, Lut khiu ni, Lut t cỏo, B Lut dõn s, Lut Hụn nhõn v gia ỡnh Hai l, Tip tc cng c, chn chnh cụng tỏc tip dõn trờn c s nguyờn tc: Tụn trng quyn khiu ni, t cỏo ca cụng dõn; khỏch quan, cụng khai dõn ch v thn trng Ngi cỏn b tip dõn phi cú thỏi ng x ỳng mc, nim n, chõn tỡnh, chu ỏo v cú kh nng phỏn oỏn s vic v phỏt hin din bin s vic, gi m v hng dn cụng dõn trỡnh by vo bn cht, ni dung ca s vic Ba l, B trớ, sp xp cỏn b trc tip dõn, gii quyt khiu ni t cỏo cú trỡnh chuyờn mụn, lý lun chớnh tr Chỳ trng ti cụng tỏc o to bi dng cỏn b lm cụng tỏc tip dõn v gii quyt khiu ni, t cỏo Nõng cao nghip v chuyờn mụn ca cỏn b lm cụng tỏc tip dõn v gii quyt khiu ni, t cỏo Thc hin ỏp dng cụng ngh thụng tin cụng tỏc qun lý, lu tr h s cng nh vic khai thỏc c s d liu ca h thng bn quy phm phỏp lut Bn l, Thng xuyờn giao ban, nghe bỏo cỏo v cụng tỏc tip dõn, gii quyt khiu ni, t cỏo kp thi gii quyt cỏc khú khn vng mc quỏ trỡnh gii quyt khiu ni, t cỏo Kp thi cú bin phỏp khc phc 15 khú khn vng mc trỏnh khiu kin kộo di, tr thnh m núng gõy bc xỳc nhõn dõn Nm l, u t c s vt cht, trang thit b cho c quan tip dõn v gii quyt khiu ni, t cỏo ng thi cú chớnh sỏch khuyn khớch nhng cỏn b, cụng chc ca c quan, t chc cú thnh tớch cụng tỏc gii quyt khiu ni, t cỏo Sỏu l, Tuõn th nghiờm cỏc quy nh, trỡnh t, tin v thi gian theo quy nh ca phỏp lut v khiu ni, t cỏo Nõng cao cht lng, tin vic khc phc hu qu cỏc kt lun gii quyt khiu ni, t cỏo By l, X lý nghiờm minh i vi nhng th, cỏ nhõn li dng dõn ch, li dng quyn khiu ni, t cỏo xỳc gic, kớch ng ụng ngi tham gia khiu kin gõy mt trt t an ninh xó hi, lm gim nim tin ca qun chỳng nhõn dõn i vi c quan cụng quyn Tỏm l, Tip tc thc hin tt quy ch dõn ch c s thc hin tt cụng tỏc ho gii khu dõn c, y mnh ci cỏch hnh chớnh, tng cng phi hp gia chớnh quyn, Mt trn T quc, v cỏc t chc on th nõng cao cht lng, hiu lc, hiu qu cụng tỏc tip dõn, gii quyt khiu ni, t cỏo c s Kiờn quyt x lý nghiờm v kp thi cỏn b cú khuyt im, vi phm phỏp lut, cỏn b thiu tinh thn trỏch nhim cụng tỏc tip dõn gii quyt khiu ni, t cỏo ca dõn, hoc chm ch vic t chc thc hin quyt nh gii quyt ó cú hiu lc phỏp lut Kin ngh - i vi cp tnh Ch o i phỏt v truyn hỡnh tnh y mnh cụng tỏc tuyờn tuyn, ph bin cỏc quy nh ca phỏp lut v tip cụng dõn, gii quyt khiu ni t cỏo, xõy dng chuyờn mc tip cụng dõn gii quyt khiu ni, t cỏo trờn trang thụng tin in t ca UBND tnh nhm cung cp thụng tin phỏp lut, tip nhn, gii ỏp lut v lnh vc ny cho nhõn dõn trờn a bn ton tnh y mnh cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh 16 Hng dn c th, chi tit v ỏp dng phỏp lut vic gii quyt khiu ni, t cỏo núi chung v khiu ni t cỏo v qun lý Nh nc núi riờng vic ỏp dng phỏp lut t hin Kin ngh Quc hi, Chớnh ph cn ban hnh quy nh ch ti c th x lý nghiờm minh i vi cỏc cỏ nhõn cú hnh vi c tỡnh eo bỏm khiu kin hoc c tỡnh khụng thc hin kt lun, quyt nh v gii quyt khiu ni, t cỏo ó cú hiu lc phỏp lut - i vi cp huyn Tng cng ch o, phi hp gia cỏc phũng ban chuyờn mụn ca huyn vi UBND cỏc xó, th trn vic gii quyt n th khiu ni, t cỏo Ch o gii quyt dt im khiu kin th ụng ngi t c s Tng cng cụng tỏc kim tra, tra trỏch nhim vic tip dõn, x lý n th khiu ni t cỏo ca UBND cỏc xó th trn trờn a bn huyn M cỏc lp hun v cụng tỏc tip dõn, cụng tỏc qun lý nh nc cho cỏn b cụng chc xó lm cụng tỏc tip dõn gii quyt khiu ni t cỏo Nõng cao cht lng, i mi ni dung v hỡnh thc cụng tỏc tuyờn truyn truyn phỏp lut núi chung, phỏp lut v t ai, khiu ni, t cỏo núi riờng, n cỏc tng lp nhõn dõn; nõng cao ý thc chp hnh phỏp lut cho cỏn b v nhõn dõn, khc phc tớnh hỡnh thc, chiu l cụng tỏc ny - i vi cp xó p dng nghiờm chớnh sỏch phỏp lut v ti chớnh, ngõn sỏch, xõy dng c bn, qun lý t Cú nhng iu chnh, b sung phự hp v bi thng h tr thu hi t, nhm ngn chn nhng phỏt sinh KN,TC mi v t Tuõn th nghiờm cỏc quy nh, trỡnh t, tin v thi gian theo quy nh ca phỏp lut v khiu ni, t cỏo To iu kin thun li cho cụng dõn, c quan, t chc thc hin quyn khiu ni Nõng cao cht lng, tin vic khc phc hu qu cỏc kt lun gii quyt khiu ni, t cỏo Tip tc thc hin tt quy ch dõn ch c s thc hin tt cụng tỏc ho gii khu dõn c, y mnh ci cỏch hnh chớnh, tng cng phi hp 17 gia chớnh quyn, Mt trn T quc, Hi nụng dõn, Hi ph n v cỏc t chc thnh viờn nõng cao cht lng, hiu lc, hiu qu cụng tỏc tip dõn, gii quyt khiu ni, t cỏo xó, th trn Kiờn quyt x lý nghiờm v kp thi cỏn b cú khuyt im, vi phm phỏp lut, cỏn b thiu tinh thn trỏch nhim cụng tỏc tip dõn gii quyt khiu ni, t cỏo ca dõn, hoc chm ch vic t chc thc hin quyt nh gii quyt ó cú hiu lc phỏp lut 18 C KT LUN Hin nay, ng v Nh nc ta luụn quan tõm, coi trng cụng tỏc gii quyt khiu ni, t cỏo vỡ th ó ban hnh nhiu ch trng, chớnh sỏch phỏp lut lnh vc ny v xỏc nh gii quyt khiu ni, t cỏo l trỏch nhim ca cỏc c quan nh nc; lm tt cụng tỏc gii quyt khiu ni, t cỏo nhm bo v cỏc quyn, li ớch hp phỏp ca th v cỏ nhõn gúp phn gi vng an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi, thỳc y kinh t - xó hi phỏt trin, bo m phỏp lut c thc thi nghiờm minh, tng cng phỏp ch xó hi ch ngha, gúp phn xõy dng h thng chớnh tr sch, vng mnh, cng c nim tin ca nhõn dõn vo s lónh o ca ng v Nh nc T thc t cho thy nu v vic xy m cp c s kp thi xem xột v gii quyt ỳng chớnh sỏch, phỏp lut, cú lý, cú tỡnh thỡ ngi dõn ng tỡnh chp thun v chm dt khiu ni t c s Nu cp c s khụng gii quyt hoc gii quyt khụng ỳng thỡ ngi dõn khiu ni lờn cp trờn, s vic s tr lờn cng thng, phc v khú gii quyt i vi xó Minh Cụi, huyn H Hũa, tnh Phỳ Th, nhn thc c tm quan trng ca cụng tỏc tip dõn gii quyt khiu ni, t cỏo i vi i sng ca nhõn dõn a phng Trong nhng nm va qua, ng y, UBND xó Minh Cụi di s ch o trc tip ca Huyn y, UBND huyn ó cú nhiu c gng, cỏc gii phỏp nhm nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc tip dõn, gii quyt khiu ni, t cỏo trờn a bn Giai on t 2010 n cụng tỏc gii quyt n th khiu ni, t cỏo ca a phng ó c quan tõm ch o s n khiu ni, t cỏo a phng c gii quyt t trờn 90%, lm tt cụng tỏc tuyờn truyn ú s n nm sau gim hn nm trc Cỏc v vic c gii quyt nhanh chúng, ỳng phỏp lut gn lin vi vic khụi phc quyn li ca ngi dõn X lý nghiờm minh i vi nhng i tng li dng dõn ch, li dng quyn khiu ni, t cỏo xỳi gic, kớch ng ụng ngi tham gia khiu kin Cng c nim tin ca nhõn dõn vo ng li ch trng, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc; gõy dng mi quan h gn bú gia nhõn dõn i vi chớnh quyn c s 19 ... dõn cp xó thỡ v vic khụng thuc thm quyn ca Ch tch y ban nhõn dõn cp xó m thuc thm quyn gii quyt ca Ch tch y ban nhõn dõn cp huyn i vi nhng t cỏo v hnh vi phm ti thỡ khụng thuc thm quyn gii quyt... khiu ni; - c bit, c, chp, chộp cỏc ti liu, chng c ngi gii quyt khiu ni thu thp gii quyt khiu ni, tr thụng tin, ti liu thuc mt nh nc; - Yờu cu cỏ nhõn, c quan, t chc cú liờn quan ang lu gi, qun... Ch tch y ban nhõn dõn xó, phng, th trn (gi chung l cp xó); th trng c quan thuc y ban nhõn dõn huyn, qun, th xó, thnh ph thuc tnh cú thm quyn gii quyt khiu ni i vi quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề KHIẾU nại tố cáo , BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề KHIẾU nại tố cáo , BÀI THU HOẠCH lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ đề KHIẾU nại tố cáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay