BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ để cải CÁCH HÀNH CHÍNH

15 412 4
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 21:21

BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ CHỦ ĐỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH MỞ ĐẦU Nhà nước ta nhà nước dân, dân dân Do đó, mục tiêu nhiệm vụ quan trọng mà Đảng Nhà nước ta đề xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu công xây dựng, phát triển đất nước, hệ thống hành cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong xu hội nhập, từ nước ta gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO), việc cải cách hành nhà nước yêu cầu cần thiết, cấp bách, đảm bảo tính dân chủ, minh bạch góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Gia Cẩm phường trung tâm đóng địa bàn thành phố, năm qua, công tác CCHC có nhiều kết vượt bậc, phận tiếp nhận trả kết hoạt động tương đối chuyên nghiệp, hiệu Tuy nhiên, có tồn hạn chế định trình thực CCHC, thủ tục Cần phải xem xét để đưa giải pháp thiết thực để công tác CCHC ngày hiệu quả, đạt hài lòng người dân CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm Cải cách hành hiểu thay đổi có tính hệ thống, lâu dài có mục đích nhằm làm cho hệ thống HCNN hoạt động tốt hơn, thực tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội Cải cách hành có Vai trò: Bảo đảm trật tự xã hội, trì phát triển theo định hướng nhà nước; Hiện đại hóa mục tiêu trị Đảng cầm quyền; CCHC nguyên nhân làm thay đổi vượt bậc đời sống xã hội đất nước 1.2 Nội dung cải cách hành Đánh giá thực tiễn cải cách hành nhà nước năm qua, giai đoạn 2011-2020 Chính phủ xác định nội dung cải cách hành tập trung vào nội dung chủ yếu là: 1.2.1 Cải cách thể chế hành nhà nước - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật sở Hiến pháp 2013 - Đổi nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trước hết quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị định, định, thông tư văn quy phạm pháp luật quyền địa phương nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể khả thi văn quy phạm pháp luật; - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, chế, sách, trước hết thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công phân phối thành đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội; - Hoàn thiện thể chế sở hữu, khẳng định rõ tồn khách quan, lâu dài hình thức sở hữu, trước hết sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chủ sở hữu khác kinh tế; - Tiếp tục đổi thể chế doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm xác định rõ vai trò quản lý Nhà nước với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn Nhà nước; - Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật xã hội hóa theo hướng quy định rõ trách nhiệm Nhà nước việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân; - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế tổ chức hoạt động quan hành nhà nước; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn quy phạm pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp; - Xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật mối quan hệ Nhà nước nhân dân, trọng tâm bảo đảm phát huy quyền làm chủ nhân dân 1.2.2 Cải cách thủ tục hành - Cắt giảm nâng cao chất lượng thủ tục hành tất lĩnh vực quản lý nhà nước, thủ tục hành liên quan tới người dân, doanh nghiệp; - Trong giai đoạn 2011 – 2015, thực cải cách thủ tục hành để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho kinh tế đất nước phát triển nhanh, bền vững - Cải cách thủ tục hành quan hành nhà nước, ngành, cấp nội quan hành nhà nước; - Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành theo quy định pháp luật; - Công khai, minh bạch tất thủ tục hành hình thức thiết thực thích hợp; - Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn tăng cường đối thoại Nhà nước với doanh nghiệp nhân dân; - Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức quy định hành để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng quy định hành giám sát việc thực thủ tục hành quan hành nhà nước cấp 1.2.3 Cải cách tổ chức máy hành nhà nước - Tiến hành tổng rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế có Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp, quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân - Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức chất lượng hoạt động quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng mô hình quyền đô thị quyền nông thôn phù hợp - Hoàn thiện chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống tài nguyên, khoáng sản quốc gia; quy hoạch có định hướng phát triển; tăng cường giám sát, kiểm tra, tra; đồng thời, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao lực cấp, ngành; - Tiếp tục đổi phương thức làm việc quan hành nhà nước; thực thống nâng cao chất lượng thực chế cửa, cửa liên thông tập trung phận tiếp nhận, trả kết thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện; bảo đảm hài lòng cá nhân, tổ chức phục vụ quan hành nhà nước đạt mức 80% vào năm 2020; - Cải cách triển khai diện rộng chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp dịch vụ công; 1.2.4 Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước; - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, có lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả; - Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ,công chức, viên chức, kể cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; - Xây dựng cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm; - Hoàn thiện quy định pháp luật tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, lực, sở trường công chức, viên chức - Hoàn thiện quy định pháp luật đánh giá cán bộ, công chức, viên chức sở kết thực nhiệm vụ giao;; - Đổi nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; - Tập trung nguồn lực ưu tiên cho cải cách sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội ưu đãi người có công;đến năm 2020, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cải cách bản, bảo đảm sống cán bộ, công chức, viên chức gia đình mức trung bình xã hội - Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chức 1.2.5 Cải cách tài công - Động viên hợp lý, phân phối sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; - Tiếp tục đổi chế, sách tài doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế tổng công ty; quản lý chặt chẽ việc vay trả nợ nước ngoài; giữ mức nợ Chính phủ, nợ quốc gia nợ công giới hạn an toàn; - Đổi chế sử dụng kinh phí nhà nước chế xây dựng, triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hướng lấy mục tiêu hiệu ứng dụng tiêu chuẩn hàng đầu; chuyển đơn vị nghiệp khoa học, công nghệ sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; - Đổi chế phân bổ ngân sách cho quan hành nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay chế cấp ngân sách dựa kết chất lượng hoạt động - Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao, đồng thời đổi chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp dịch vụ công; 1.2.6 Hiện đại hóa hành Hiện đại hóa hành xu hướng phủ nhận bối cảnh cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ Thể mặt: - Hoàn thiện đẩy mạnh hoạt động Mạng thông tin điện tử hành Chính phủ Internet - Ứng dụng công nghệ thông tin –truyền thông quy trình xử lý công việc quan hành nhà nước, quan hành nhà nước với giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt hoạt động dịch vụ hành công, dịch vụ công đơn vị nghiệp công; - Công bố danh mục dịch vụ hành công mạng thông tin điện tử hành Chính phủ Internet - Thực có hiệu hệ thống quản lý chất lượng quan hành nhà nước; - Xây dựng trụ sở quan hành nhà nước địa phương đại, tập trung nơi có điều kiện CHƯƠNG THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở PHƯỜNG GIA CẨM 2.1 Khái quát đặc điểm tình hình phường Gia Cẩm Phường Gia Cẩm thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-HĐBT ngày 13/01/1995 Họi đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ): có tổng diện tích tự nhiên 193,68 ha, với vị trí tiếp giáp: phía Bắc giáp phường Nông Trang, phía Nam giáp phường Tiên Cát, phía Đông Bác giáp phường Tân Dân, phía Tây giáp phường Minh Nông Trong năm qua Đảng Nhà nước có chủ trương, đường lối đắn công tác cán bộ, công chức Chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức cấp sở có nhiều đổi mới, tạo cho họ tâm lý ổn định công tác Sự lãnh đạo sát cấp ủy Đảng, điều hành quản lý hữu hiệu Ủy ban nhân dân phường tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao toàn diện số lượng chất lượng, rèn luyện phẩm chất trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lực thực nhiệm vụ Dân cư sinh sống địa bàn phường có trình độ tương đối cao, có truyền thống đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước tạo điều kiện tốt cho cán bộ, công chức địa phương thực tốt chức trách Tuy nhiên Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật nhà nước hạn chế dẫn tới tỷ lệ dân số cao, phường gia đình sinh thứ ba, cân giới tính cao Tình hình an ninh trật tự ổn định tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp Vẫn phận, cán bộ, công chức trẻ chưa bồi dưỡng lý luận trị; phân công công tác số cán chưa phù hợp với chuyên môn hiệu thực công việc chưa cao 2.2 Thực trạng CCHC phường Gia Cẩm 2.2.1 Ưu điểm Xác định cải cách hành (CCHC) nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, phường Gia Cẩm có nhiều động thái tích cực giải pháp đồng nhằm cải cách toàn diện thể chế, máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, tài công đại hóa hành chính, thể rõ nét tính chất phục vụ máy hành dân, dân, dân Đặc biệt, CCHC xem tiêu chí để xếp loại quyền sở TSVM hàng năm Phường sớm xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch CCHC Nhà nước theo giai đoạn hàng năm; tập trung đạo, điều hành CBCC thực CCHC có hiệu quả; đạo liệt, sát việc thực nội dung, kế hoạch CCHC Nhà nước UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ lực phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc, ứng dụng CNTT quản lý, điều hành tổ chức thực hiện… Phường Gia Cẩm tập trung xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư; kiên xử lý cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu giải thủ tục hành Nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cần thiết phải đẩy mạnh CCHC, nắm vững mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ CCHC, UBND phường phối hợp với quan thông tin đại chúng tỉnh, Đài truyền thành phố, truyền phường, khu dân cư làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đưa công tác trước bước; đạo tuyên truyền lồng ghép CCHC qua hội nghị, họp giao ban phường, khu dân cư để người dân hiểu thực Bên cạnh đó, phường Gia Cẩm tập trung cải cách tổ chức máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường; xếp lại máy công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với vị trí làm việc, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trùng lắp chức năng, nhiệm vụ Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người dân, tổ chức, doanh nghiệp đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức văn hóa giao tiếp cán bộ, công chức hoạt động công vụ; quan tâm cử đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán công chức phường ; bố trí sử dụng cán có gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch nhằm phát huy vai trò để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Bên cạnh việc thực mô hình cửa, cửa liên thông, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc theo hướng đồng bộ, đại, thực quy trình CCHC Nhà nước, Đảng ủy, UBND phường đặc biệt quan tâm đến việc quán triệt, giáo dục, nâng cao tinh thần thái độ tận tình phục vụ, ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ, công chức, giản ước TTHC theo thẩm quyền, coi yếu tố chủ đạo để CCHC đạt hiệu Giúp nhân dân tiết kiệm thời gian, lại nhiều lần, tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng vào chất lượng phục vụ máy hành thuộc quan công quyền Để thực tốt CCHC Nhà nước, thời gian qua, phường tập trung cải cách tài công, bước đại hóa hành chính, tăng cường kiểm tra công tác CCHC Nhà nước địa bàn Thông qua thực tốt quản lý ngân sách, thực tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực quy chế công khai tài dân chủ sở, việc quản lý, sử dụng ngân sách thành phố ngày vào nếp, đạt hiệu cao 2.2.2 Hạn chế Tính độc lập, chuyên trách hoạt động phận tiếp nhận trả kết hạn chế, Chất lượng, hiệu giao dịch số lĩnh vực chưa cao, thời gian giải TTHC chậm Theo thống kê tỷ lệ hài lòng chung người dân phường chưa cao, Con số cho thấy tỷ lệ hài lòng chung người dân mức khá, đòi hỏi phường tiếp tục nỗ lực để đạt kết cao 2.2.3 Nguyên nhân Một mặt, cải cách hành công việc khó khăn phức tạp Hệ thống văn quy phạm pháp luật, chồng chéo có nhiều văn chưa kịp thực triển thay văn khác, phân cấp phân quyền chưa rõ ràng Bộ máy hành cồng kềnh, phức tạp Tư tưởng chế độ cũ ăn sâu vào tâm lý, đời sống phạn nhân dân Mặt khác, số cán công chức phường chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm công tác cải cách hành chính, chưa tích cực nâng cao trình độ trước yêu cầu nhiệm vụ tình hình CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Giải pháp + Tiếp tục cải cách thể chế, đẩy mạnh CCHC, TTHC, giảm mạnh bãi bỏ loại TTHC gây phiền hà cho tổ chức công dân; nâng cao lực tổ chức thực chế, sách Song hành với đó, tiếp tục cải cách tổ chức máy, xây dựng máy quan hành Nhà nước phường gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ pháp quyền điều hành; tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, điều hành, quản lý Nhà nước Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách tài công, tiếp tục đại hóa hành + Tăng cường tra, kiểm tra, hoạt động CBCC để đảm bảo thống nhất, hiệu trình thực + Tiếp tục rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu CBCC, đảm bảo xếp CBCC phải theo vị trí việc làm + Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC quan, cử học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận trị, trình độ quản lý nhà nước 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Với tỉnh Phú thọ: - Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách giao tiếp cho cán bộ, công chức, tuyên truyền giáo dục đưa nội dung Luật Cán bộ, công chức, Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương vào giảng - Tuyên truyền, giáo dục Luật Cán bộ, công chức, Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương nhằm giúp cho cán bộ, công chức nắm vững nguyên tắc thi hành công vụ, nghĩa vụ cán bộ, công chức Đảng, Nhà nước nhân dân thi hành công vụ, đạo đức cán bộ, công chức, văn hoá giao tiếp công sở, văn hoá giao tiếp với nhân dân, việc cán bộ, công chức không làm… - Tăng cường công tác tra, kiểm tra công vụ, mạnh dạn xử lý cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho công dân trình thực thủ tục hành Nêu cao tinh thần trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu quan, đơn vị việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức thuộc quyền 3.2 Với thành phố Việt Trì phường Tiên Cát: - Có chế giám sát CBCC việc nâng cao hiệu sử dụng thời làm việc cán bộ, công chức, giám sát cán bộ, công chức thực nghiêm túc giấc làm việc, không làm việc riêng, chơi game hành chính, tiếp xúc với công dân Cán bộ, công chức giao nhiệm vụ trực tiếp giải thủ tục hành với công dân vắng buổi làm việc phải bố trí người khác thay - Thực tốt chế độ, sách cán bộ, công chức trực tiếp giải thủ tục hành cá nhân, tổ chức, tạo thu nhập đáng để cán bộ, công chức an tâm công tác KẾT LUẬN CCHC nhằm Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường XHCN; Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu kinh phí, chi phí, thời gian doanh nghiệp việc tuân thủ thủ tục hành chính; Xây dựng hệ thống quan HCNN thông suốt, sạch, vững mạnh, đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ pháp quyền hoạt động điều hành Chính phủ quan hành nhà nước; Bảo đảm thực thực tế quyền dân chủ, quyền người quyền công dân, gắn quyền người với quyền lợi ích dân tộc Bên cạnh đó, CCHC góp phần Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ND, ND, ND Vì vậy, đòi hỏi CBCC phải có phẩm chất lực, có trình độ văn hoá, vững vàng trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, không hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong dân chủ, khoa học, thái độ lễ phép, tận tuỵ phục vụ nhân dân, phải thấm nhuần hành nước ta hành phục vụ, dân chủ, minh bạch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững ... dung cải cách hành Đánh giá thực tiễn cải cách hành nhà nước năm qua, giai đoạn 2011-2020 Chính phủ xác định nội dung cải cách hành tập trung vào nội dung chủ yếu là: 1.2.1 Cải cách thể chế hành. .. tổ chức quy định hành để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng quy định hành giám sát việc thực thủ tục hành quan hành nhà nước cấp 1.2.3 Cải cách tổ chức máy hành nhà nước - Tiến hành tổng rà soát... vững - Cải cách thủ tục hành quan hành nhà nước, ngành, cấp nội quan hành nhà nước; - Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành theo quy định pháp luật; - Công khai, minh bạch tất thủ tục hành
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ để cải CÁCH HÀNH CHÍNH , BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ để cải CÁCH HÀNH CHÍNH , BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ CHỦ để cải CÁCH HÀNH CHÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay