TÀI LIỆU ôn tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn NHỮNG vấn đề cơ bản về HTCT NN và PL

84 53 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 21:14

TI LIU ễN TT NGHIP LP TRUNG CP CHNH TR MễN NHNG VN C BN V HTCT, NN V PL X HI CH NGHA BI 1: H THNG CHNH TR V I MI HTCT VIT NAM HIN NAY Gii hn: c im, cu trỳc, cỏc quan h chớnh tr, , cỏc nguyờn tc hot ng v cỏc c ch hnh ca h thng chớnh tr Vit Nam (mc 2) Nhng phng chõm, ni dung v nguyờn tc c bn i vi quỏ trỡnh i mi HTCT nc ta (tiu mc 3.2) Cõu Khỏi nim v cu trỳc ca H thng chớnh tr * Khỏi nim: HTCT L t hp cú tớnh chnh th cỏc th ch chớnh tr (c quan quyn lc nh nc, cỏc ng chớnh tr, cỏc phong tro xó hi, cỏc t chc chớnh tr xó hi ) c xõy dng theo mt kt cu, chc nng nht nh, hnh trờn nhng nguyờn tc, c ch v quan h c th, nhm thc thi quyn lc chớnh tr * Cu trỳc ca h thng chớnh tr nc ta hin nay? H thng chớnh tr (HTCT) Vit Nam bao gm: ng cng sn VN, Nh nc, Mt trn t quc VN v cỏc t chc chớnh tr - xó hi nh: Tng liờn on lao ng, TN cng sn HCM, Hi nụng dõn, Hi Liờn hip Ph n, Hi cu chin binh * CS VN l i tiờn phong of gccn, ng thi l i tiờn phong of Nhõn dõn lng & of dõn tc ly CN Mỏc - LN& ttng HCM lm nn tng, kim ch nam cho mi hnh ng * Nh nc CHXHCNVN l b phn cu thnh HTCT, l trung tõm, l tr ct of HTCT, l cụng c t chc ,thc hin ý chớ, quyn lc of nhõn dõn, chu trỏch nhim trc Nhõn dõn Nh nc phỏp quyn XHCNVN va l c quan quyn lc, va l b mỏy chớnh tr hnh chớnh; va l t chc qun lý kinh t, húa - xh of nhõn dõn, thc hin nguyờn tc tt c quyn lc thuc v Nhõn dõn, quyn lc Nh nc l thng nht, cú s phõn cụng, phi hp & kim soỏt quyn lc gia cỏc c quan Nh nc vic thc hin cỏc quyn lp phỏp, hnh phỏp & t phỏp - Nh nc cng hũa XHCNVN bao gm: Quc hi, ch tch nc, Chớnh ph, h thng t phỏp (tũa ỏn, vin kim sỏt nhõn dõn) v chớnh quyn cỏc a phng + Quc hi: l c quan i biu cao nht ca nhõn dõn, c quan quyn lc cao nht ca nc cng hũa XHCNVN Quc hi l c quan cú chc nng lp hin, quyn lp phỏp, quyt nh nhng xó hi, quc phũng an ninh cu t nc, nhng nguyờn tc ch yu v t chc v hot ng ca b mỏy nh nc, v quan h xó hi v hot ng ca cụng dõn Qhi thc hin quyn giỏm sỏt ti cao i vi hot ng ca Nh nc + Ch tch nc: l ngi ng u NN, thay mt nc CHXHCNVN v i ni v i ngai Ch tch nc quc hi bu s cỏc i biu quc hi, chu trỏch nhim v bỏo cỏo cụng tỏc trc quc hi + Chớnh ph: l c quan hnh chớnh nh nc cao nht ca nc ta, thc hin quyn hnh phỏp, l c quan chp hnh ca quc hi chớnh ph chu trỏch nhim trc quc hi v bỏo cỏo cụng tỏc trc quc hi, y ban thng v quc hi, ch tch nc + Tũa ỏn nhõn dõn: l c quan xột x ca nc cng hũa XHCN vit nam, thc hin quyn t phỏp Tũa ỏn nhõn dõn gm tũa ỏn nhõn dõn ti cao v cỏc tũa ỏn khỏc lut nh TAND cú nhim v bo v cụng lý, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn, bo v ch XHCN, bo v li ớch nh nc, quyn v li ớch hp phỏp ca t chc, cỏ nhõn +Vin kim sỏt nhõn dõn: thc hnh quyn cụng t, kim sỏt hat ng t phỏp Vin kim sỏt nhõn dõn gm Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao v Vin kim sỏt khỏc lut nh VKS nhõn dõn cú nhim v bo v phỏp lut bo v quyn ngi, quyn cụng dõn, bo v ch XHCN, bo v li ớch nh nc, quyn v li ớch hp phỏp ca t chc, cỏ nhõn, gúp phn bo m phỏp lut c chp hnh nghiờm chnh v thng nht + Chớnh quyn a phng gm cú: Hi ng nhõn dõn v UBND c t chc phự hp vi c im nụng thụn, ụ th, hi o, n v hnh chớnh-kinh t c bit lut nh Chớnh quyn a phng t chc v bo m vic thi hnh Hin phỏp, phỏp lut ti a phng ; quyt nh nhng ca a phng lut nh; chu s kim tra giỏm sỏt ca c quan nh nc cp trờn Hi ng nhõn dõn l c quan quyn lc Nh nc i phng, i din cho ý chớ, nguyn vng v quyn lm ch ca nhõn dõn a phng, nhõn dõn a phng bu ra, chu trỏch nhim trc nhõn dõn a phng v c quan nh nc cp trờn HND quyt nh cỏc ca a phng lut nh; giỏm sỏt vic tuõn theo Hin phỏp, phỏp lut a phng v vic thc hin ngh quyt ca HND y ban nhõn dõn cp chớnh quyn a phng HND cựng cp bu l c quan chp hnh ca HND, c quan hnh chớnh Nh nc ia phng, chu trỏch nhim trc HND v c quan hnh chớnh nh nc cp trờn UBND t chc vic thi hnh hin phỏp v phỏp lut a phng; t chc vic thc hin ngh quyt ca HND v thc hin cỏc nhim v c quan nh nc cp trờn giao * MTTQ & cỏc t chc ctri-xh: MTTQ l t chc liờn minh ctri, liờn hip t nguyn of t chc ctri, t chc ctri-xh, t chc xh v cỏc cỏ nhõn tiờu biu giai cp, cỏc tng lp xh, cỏc dõn tc, tụn giỏo & ngi VN nh c nc ngoi MTTQVN l mt b phn of HTCT, l c s ctri of chớnh quyn Nhõn dõn hot ng theo nguyờn tc t nguyn, hip thng dõn ch, phi hp v thng nht gia cỏc thnh viờn Cỏc t chc chớnh tr-xh liờn minh of MTTQ bao gm: Tng liờn on lao ng, TN cng sn HCM, Hi nụng dõn, Hi Liờn hip Ph n, Hi cu chin binh Mi t/chc ctri-xh hot ng theo mớch tụn ch xnh nhng u nhm mtiờu chung - Mt trn t quc v cỏc t chc thnh viờn l c s chớnh tr ca chớnh quyn nhõn dõn, ni th hin ý trớ nguyn vng, hp i on kt ton dõn, phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, tham gia cụng tỏc bu c quc hi, hi ng nhõn dõn cỏc cp, xõy dng ch trng chớnh sỏch phỏp lut, ng nhõn dõn thc hin ng li ch trng ca ng, phỏp lut ca Nh nc, thc hin giỏm sỏt, phn bin hat ng cỏc c quan nh nc, i biu dõn c, cỏn b, cụng chc, ng viờn, gii quyt nhng mõu thun ni b nhõn dõn Cõu Cỏc quan h chớnh tr ( t 2.3.1 n 2.3.4) 2.3.1 Quan h gia ngi cú ch quyn v ngi c y quyn - Cụng dõn Vit Nam l ngi cú ch quyn nh nc, thc hin s u quyn - C quan NN l ngi c u quyn thay mt ND thc thi quyn lc nh nc, hin thc hoỏ ý chớ, quyn li ớch ca Nhõn dõn - Quyn lc chớnh tr ca ng l quyn lc ng viờn u quyn to thnh - MTTQ v t chc CT-XH i din cho quyn v li ớch hp phỏp ca thnh viờn hi viờn, c s chớnh quyn nhõn dõn; tham gia vo i sng chớnh tr, thc hin chc nng XH i vi thnh viờn t chc mỡnh 2.3.2 Quan h theo chiu ngang - ng lónh o : Lónh o bng Cng lnh, ng li, ch th, NQ Lónh o bng giỏo dc, tuyờn truyn ng, nờu gng Lónh o bng cụng tỏc t chc v cỏn b Lónh o bng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt - Nh nc qun lý: Qun lý bng h thng phỏp lut, h thng c quan Qun lý trờn tt c cỏc lnh vc ca i sng XH; Qun lý bng cụng c chớnh sỏch, ũn by; Mc ớch: phỏt huy sỏng to ca ND, quyn lm ch ca ND - Nhõn dõn lm ch: a v ch th quyn lc nh nc; Lm ch bng hỡnh thc dõn ch trc tip, giỏn tip; Quyn lm ch c m bo bng HP, PL Nh nc v MTTQ l quan h phi hp hnh ng; ng va l thnh viờn va l ngi lónh o ca MTTQ nờn quan h ú va quan h lónh o va l quan h hip thng dõn ch, phi hp v thng nht hnh ng; Thnh viờn ca MTTQ hot ng va phi thc hin theo iu l ca MTTQ, ng thi gi tớnh c lp ca t chc mỡnh 2.3.3 Quan h theo chiu dc t Trung ng n c s c t chc theo cp hnh chớnh: Cỏc n v hnh chớnh ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam c phõn nh nh sau: - Nc chia thnh tnh, thnh ph trc thuc trung ng; - Tnh chia thnh huyn, th xó v thnh ph thuc tnh; thnh ph trc thuc trung ng chia thnh qun, huyn, th xó v n v hnh chớnh tng ng; - Huyn chia thnh xó, th trn; th xó v thnh ph thuc tnh chia thnh phng v xó; qun chia thnh phng 2.3.4 Quan h bờn v bờn ngoi - Tha nhn ch quyn quc gia l c bn quan h quc t - Va ch ng tớch cc hi nhp quc t, va bo v ch quyn quc gia - Cam kt thc hin cỏc cụng c, tho thun quc t Cõu Cỏc nguyờn tc hot ng v c ch hnh ca HTCT * Nguyờn tc hot ng + Quyn lc Nh nc thuc v nhõn dõn + m bo s lónh o ca ng cng sn Vit Nam vi Nh nc v xó hi + Nguyờn tc trung dõn ch + Nguyờn tc quyn lc NN l thng nht cú s phõn cụng phi hp gia cỏc c quan NN vic thc hin quyn lp phỏp, hnh phỏp, t phỏp + Nguyờn tc th lónh o cỏ nhõn ph trỏch * Cỏc c ch hnh: + ng lónh o, nhõn dõn lm ch, nh nc qun lý + C ch mnh lnh hnh chớnh + C ch th ch + C ch t + C ch kim soỏt nh nc Cõu Nờu nhng phng chõm, ni dung v nguyờn tc c bn i vi quỏ trỡnh i mi h thng chớnh tr nc ta (t 3.2.1 n 3.2.3) * Nhng phng chõm i mi HTCT - Thc hin i mi tng bc vng chc trờn c s i mi kinh t - Khõu mu cht l phõn nh rừ chc nng v gii quyt tt mi quan h gia ng, Nh nc v Mt trn T quc - Hng v c s, tng cng hiu lc hiu qu ca HTCT c s * Nhng ni dung i mi - Xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn, ng Cng sn lónh o + Ci cỏch th ch v phng thc hng ca Nh nc Trong ú: Hon thin h thng bu c, nhm nõng cao cht lng ca i biu dõn c cỏc cp v Quc hi Thc hin tt Quy ch dõn ch c s, Phỏp lnh thc hin dõn ch xó phng, th trn i mi c ch hnh ca h thng chớnh tr, xỏc nh rừ trỏch nhim ca cỏc ch th chớnh tr cỏc hot ng chung Phỏt huy dõn ch, gi gỡn trt t, k cng, tng cng phỏp ch Kin ton t chc, i mi phng thc v nõng cao hiu qu hot ng ca Quc hi Trng tõm l cụng tỏc lp phỏp, xõy dng chng trỡnh, quy trỡnh lm lut, ban hnh lut v hng dn thi hnh lut B sung mt s thm quyn cho y ban Thng v Quc hi Tng hp lý s lng i biu Quc hi chuyờn trỏch + Hon thin ch nh Ch tch nc Hin phỏp v phỏp lut nhm xỏc nh rừ v c th hn quyn hn v trỏch nhim ca Ch tch nc; quan h gia Ch tch nc vi cỏc c quan lp phỏp, hnh phỏp v t phỏp; quan h lónh o, ch o ca B Chớnh tr, Ban Bớ th i vi Ch tch nc + Xõy dng mt nn hnh chớnh nh nc dõn ch, sch, vng mnh, tng bc hin i húa Qun lý nh nc cỏc lnh vc ca i sng xó hi bng h thng lut phỏp v chớnh sỏch ng b, hon chnh Phỏt huy vi trũ, trỏch nhim ca th Chớnh ph, cao trỏch nhim cỏ nhõn ca Th tng v cỏc thnh viờn Chớnh ph Chuyn nhng nhim v m cỏc c quan nh nc khụng cn thit phi thc hin cho cỏc t chc xó hi m nhn nh rừ chc nng quyn hn ca cỏc b theo hng qun lý a ngnh, a lnh vc, cung cp dch v cụng + Phõn cụng, phõn cp, nõng cao tớnh ch ng ca chớnh quyn a phng T chc hp lý Hi ng nhõn dõn, kin ton y ban nhõn dõn v b mỏy chớnh quyn cp xó, phng, th trn, v.v C bn gi n nh s lng n v hnh chớnh cp tnh, huyn, xó, trờn c s cú phõn bit t chc chớnh quyn ụ th v chớnh quyn nụng thong, cỏc c khu, v.v Thc hin mụ hỡnh Bớ th cp y ng thi l Ch tch Hi ng nhõn dõn cỏc cp; th cp y ng thi l Ch tch y ban nhõn dõn cp xó, cp huyn i vi nhng ni cú iu kin; ch trng b trớ mt s chc danh cỏn b ch cht khụng phi l ngi a phng Quy nh di xó, phng, th trn l thụn, t dõn ph v tng ng ch yu hot ng theo hỡnh thc t qun ca cng ng dõn c, hn ch ti a vic s dng kinh phớ t ngõn sỏch Khoỏn kinh phớ hot ng cho cỏc t chc chớnh tr- xó hi cp xó, thụn, t dõn ph v tng ng, bo m phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca a phng + Xõy dng i ng cỏn b, cụng chc sch cú nng lc Thc hin ch kiờm nhim cỏc chc danh phự hp v tip tc thớ im khoỏn kinh phớ hnh chớnh khuyn khớch gim biờn ch Tng cng kiờm nhim cụng vic, khoỏn qu ph cp gim dn s lng nhng hot ng khụng chuyờn trỏch gn vi vic tng thu nhp ca cỏn b, cụng chc cp xó Gn chớnh sỏch tinh gin biờn ch vi ci cỏch chớnh sỏch tin lng, nõng cao thu nhp cho cỏn b, cụng chc, viờn chc Chỳ trng o to, bi dng quõn nhõn hon thnh ngha v quõn s, niờn u tỳ a phng b sung cho i ng cỏn b, cụng chc cp xó Thi tuyn cỏc chc danh qun lý Trung ng (n cp V trng), a phng (n cp Giỏm c S) v tng ng + Ci cỏch t chc, nõng cao cht lng hng of cỏc cquan t phỏp T chc h thng tũa ỏn theo thm quyn xột x; m rng thm quyn xột x ca tũa ỏn i vi cỏc khiu kin hnh chớnh, gii quyt tranh chp v t ai; i mi c ch giỏm c thm, tỏi thm T chc h thng vin kim sỏt nhõn dõn phự hp vi h thng t chc ca tũa ỏn nhõn dõn - Xõy dng, chnh n ng, nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca ng + Kin ton t chc, i mi ni dung v phng thc lónh a ca ng i vi h thng chớnh tr + Tng cng Giỏo dc t tng, chớnh tr, rốn luyn o c cỏch mng, chng ch ngha cỏ nhõn + Tip tc i mi cụng tỏc cỏn b + Xõy dng, cng c cỏc t chc, c s ng + Nõng cao nng lc lo, nng lc trớ tu, bn lnh ctri & sc chin u of , nõng cao cht lng v + Gi gỡn s on kt, thng nht - Tip tc i mi t chc v phng thc hot ng ca Mt trn T quc Vit Nam v cỏc on th nhõn dõn Thc hin tt Lut Mt trn T quc Vit Nam Kin ton t chc b mỏy ca Mt trn T quc v cỏc on th chớnh tr- xó hi tinh gn, rừ chc nng, nhim v, khụng chng chộo Thc hin cú hiu qu quy ch phi hp, quy nh v giỏm sỏt, phn bin xó hi ca Mt trn T quc v cỏc on th chớnh tr- xó hi, c ch nhõn dõn tham gia gúp ý xõy dng ng, chớnh quyn Quy nh cht ch v t chc v hot ng ca cỏc hi theo nguyờn tc t nguyn, t qun, t bo m kinh phớ hot ng v tuõn th phỏp lut T chc cỏc phong tro thi ua yờu nc gn lin vi cỏc chng trỡnh phỏt trin kinh t-xó hi ca c nc, tng a phng v a bn dõn c Hng mnh cỏc hot ng v c s, cng ng dõn c v tng gia ỡnh Nhng nh hng cú tớnh gii phỏp ny cn phi c thc hin iu kin tớch cc chng nn quan liờu tham nhng, bo m s phỏt trin bn vng nn kinh t v thc hin mt bc cụng bng xó hi * Nhng nguyờn tc c bn i mi h thng chớnh tr nc ta hin - i mi h thng ctr nhm to iu kin cho n nh ctr phỏt trin kinh txó hi - i mi HTCT phi m bo tng cng s lónh o ca i vi h thng chớnh tr - i mi h thng chớnh tr nhm tng cng hiu qu ca h thng chớnh tr theo hng xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca dõn, dõn, vỡ dõn - i mi h thng chớnh tr nhm m bo mi quyn lc chớnh tr thuc v nhõn dõn, phỏt huy tớnh tớch cc, vai trũ lm ch ca nhõn dõn quỏ trỡnh xõy dng v bo v T quc, phỏt trin t nc v hi nhp quc t * LIấN H CHUNG V THC TRNG HTCT C S: + c im tỡnh hỡnh Phng Bn Gút nm phớa Nam Thnh ph Vit Trỡ, c thnh lp ngy 08/4/2002 trờn c s tỏch t Phng Thanh Miu vi din tớch t nhiờn l 310,4h c thự ca phng l khụng cú sn xut nụng nghip nờn ch yu l t v kinh doanh Trờn a bn phng cú nhiu tuyn giao thụng quan trng ni th ụ H Ni vi cỏc Tnh phớa Tõy Bc ca T quc nh ng st, ng b, ng thu, cú nh ga, bn cng thun tin cho vic phỏt trin kinh t, hoỏ xó hi v giao thoa hoỏ gi cỏc vựng v ngoi tnh Dõn s phng cú 5823 khu v trờn 1500 h dõn Cú khu dõn c 29 t dõn ph V tỡnh hỡnh kinh t ca Phng phỏt trin n nh theo hng tiu th cụng nghip v dch v thng mi i sng ca nhõn dõn c ci thin v khụng ngng phỏt trin Thu nhp bỡnh quõn u ngi t 26 triu ng/ ngi/nm Phng khụng cú sn xut nụng nghip, trờn a bn phng cú mt s doanh nghip sn xut cụng nghip nh Cụng ty CP giy Vit trỡ, Cụng ty CP Húa cht, cụng ty CP Bia Viger Vit Trỡ, cng VitTtrỡ, XN xut khu mnh Phỳ Cỏt v mt s doanh nghip sn xut kinh doanh khỏc ó to cụng n vic lm cho ngi dõn phng v phng lõn cn gúp phn nõng cao i sng ca nhõn dõn trờn a bn phng V xõy dng ng: Tng s ng viờn ca Phng l 912 ng viờn gm 13 chi b ng ng b phng trc thuc ng b Thnh ph Vit trỡ Kt qu ỏnh giỏ phõn loi ng viờn hng nm u t 100% V t cỏch hon thnh v hon thnh tt nhim v ng b cú 12/13= 92,3% chi b t danh hiu sch vng mnh ng b nhim k u c cụng nhn t danh hiu sch, vng mnh, ú nm 2015 t sch vng mnh tiờu biu Trong nhng nm qua, vi tinh thn on kt, dõn ch i mi, ng b v nhõn dõn cỏc dõn tc phng quyt tõm xd phng phỏt trin v kinh t-xh, gi vng v chớnh tr , mnh v quc phũng- an ninh, xd ng sch vng mnh, cng c vng chc h thng chớnh tr v i on kt ton dõn Tuy nhiờn, bờn canh nhng thun li ú, phng cũn cú nhng khú khn v kinh t, Trỡnh dõn trớ khụng ng u, Thi tit, thiờn tai, dch bnh din bin phc nh hng xu n sx v i sng nhõn dõn Song c s quan tõm lónh o, ch o sỏt of Thnh y, HND, UBNDTP, s giỳp of cỏc c quan, ban ngnh TP BCH ng b phng ó trung lónh, ch o quyt lit, cựng vi s n lc of ton th nhõn dõn phng ó vt qua mi khú khn, thỏch thc, phn u lờn ginh c nhng kt qu ỏng khớch l trờn cỏc mt, lnh vc t c kt qu ú, quỏ trỡnh t chc trin khai hot ng ng b phng ó luụn quan tõm xd, cng c h thng chớnh tr, coi vic i mi t chc v hot ng of h thng ctri c s l mt nhim v quan trng, nhm nõng cao vai trũ lónh o ca t chc ng, tng cng hiu lc, hiu qu qun lý nh nc of chớnh quyn, v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn * u im: - V ni dung v phng thc lónh o ca t chc ng Vi vai trũ l ht nhõn lónh o ca HTCT c s, ng b v cỏc chi b phng ó nhn thc v xỏc nh rừ vai trũ, v trớ, chc nng, nhim v of tng t chc HTCT, ng thi m bo vai trũ lónh ao ton din trờn mi lnh vc 10 ng y phng luụn phi t cụng tỏc lónh o, ch o phũng, chng cỏc loi ti phm l mt nhim v quan trng, cp bỏch, thc hin nhiu gii phỏp ng b phũng nga v khc phc hu qu ti phm gõy ra, tng bc ngn chn, y lựi cỏc loi ti phm, x lý nghiờm khc cỏn b, ng viờn vi phm Tỡnh hỡnh phm phỏp hỡnh s thi gian gn õy trờn a bn phng ó c kim ch v kộo gim Tỡnh hỡnh TTATGT c gim theo c (s v, s ngi cht, s ngi b thng Tỡnh hỡnh hot ng ca ti phm ma tuý ó c kim ch, khụng phỏt sinh t im, im núng phc v ma tuý Vic ỏp dng pl ca chớnh quyn, a phng c thc hin tng i tt, cỏn b, cụng chc HND, UBND phng cn c chc nng, quyn hn, ca mỡnh hon thnh tt nhim v c giao tuõn th theo ỳng quy nh cỏn b cụng chc, thc hin cú hiu qu cụng tỏc tip dõn, gii quyt khiu ni t cỏo theo quy nh ca lut khiu ni, lut t cỏo Tớnh n ht quý 3.2016, UBND phng tip nhn n, ú: t ai: n, hụn nhõn v GD n, cũn li l n gii quyt nhng xớch mớch nh Khiu ni, t cỏo: cụng tỏc x lý vi phm hnh chớnh c quan tõm, thc hin khỏ y , nghiờm tỳc Cụng tỏc thc hin v phũng chng tham nhng liờn tip c trin khai, thc hin * Hn ch: - ý thc chp hnh pl ca mt s b phn ngi dõn cũn cha cao, nờn tỡnh trng vi phm pl cũn sy - cụng tỏc tuyờn truyn ph bin phỏp lut cha thc s hiu qu cha tin hnh thng xuyờn - nhiu bn v lut mi ban hnh ngi dõn ko nm bt kp - nhn thc v pl phũng chng t nn v cụng tỏc phũng chng t nn cũn hn ch, ngi dõn cha dỏm u tranh, cũn n nang n h, s - vic x lý vi phm hnh chớnh cũn gp khú khn vic t chc, trin khai, ban hnh bn ch o cỏc cp cũn yu (ớt ban hnh hoc ko ban hnh ) vic s lý vi phm hnh chớnh cũn cha trit , b xút vi phm, ỏp dng ko ỳng quy nh (nhiu ni pha x lý vi phm thỡ ch nhc nh, ỏp dng ko ỳng khung pht) 70 * Nguyờn nhõn: - S kt phi hp gia cỏc c quan phỏt hin, iu tra, khỏm phỏ, x lý VPPL cũn cú nhng hn ch cha ỏp ng c tỡnh hỡnh -Trang thit b, phng tin, cụng c, ỏp dng khoa hc k thut cụng tỏc u tranh phũng chng VPPL cũn hn ch - Mt s n v v cỏ nhõn cha nhn thc y v tm quan trng ca cụng tỏc phũng chng VPPL, cũn ch quan, mt cnh giỏc trc din bin ca tỡnh hỡnh VPPL núi chung v ti phm v t nn xó hi núi riờng - Cha khai thỏc v phỏt huy cao nht vai trũ ca qun chỳng nhõn dõn, cha thc s lm dy lờn tinh thn u tranh ca qun chỳng vic u tranh phũng, chng cỏc loi ti phm v VPPL Cha xõy dng c cỏc quy nh hu hiu v bo v nhõn chng; quy nh v thng vt cht tha ỏng cho nhng thụng tin t giỏc ti phm * gii phỏp - tng cng cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc nhõn dõn thc hin phỏp lut bng nhiu hỡnh thc thit thc, phong phỳ mi tng lp xó hi tham gia tớch cc vo cụng tỏc u tranh phũng chng VPPL trờn a bn phng - cp y ng, chớnh quyn, cỏc ngnh, on th phi thng xuyờn y mnh thc hin nhim v phũng nga, ngn chn VPPL gn vi nhim v xõy dng v phỏt trin kinh t - xó hi a phng Xỏc nh õy l nhim v chung ca c h thng chớnh tr, ca ton xó hi v ca mi cụng dõn - cn hon thin th ch ca a phng, tng cng s phi hp cỏc c quan t phỏp cỏc cp r soỏt li cỏc bn quy phm pl - y mnh, tt hn na cụng tỏc tuyờn truyn ph bin phỏp lut - m bo tt cỏc iu kin cho vic thc thi phỏp lut, kin ton b mỏy t chc qun lý nh nc a phng - tng cng cụng tỏc tra, kim tra nht l lnh vc khiu ni t cỏo phũng chng t nn Cõu Tng cng phỏp ch Xó hi ch ngha (t 2.1.1 n 2.2.4) * KN: Phỏp ch xó hi ch ngha l ch ca i sng chớnh tr - XH; ú NN qun lý XH bng Hin phỏp v phỏp lut; cỏc c quan NN, n v LLVT nhõn 71 dõn, cỏc t chc chớnh tr, t chc chớnh tr - XH, cỏc t chc XH - ngh nghip, cỏc t chc XH, cỏc n v kinh t v mi cụng dõn u phi tụn trng v thc hin hin phỏp, phỏp lut cỏch nghiờm chnh, trit v chớnh xỏc Mi vi phm PL u b x lý theo Hin phỏp v phỏp lut * ặc điểm pháp chế XHCN + Nhà nớc quản lý lĩnh vực đời sống xã hội chủ yếu Hin phỏp v pháp luật + Cỏc quan nhà nớc, cán công chức ca cỏc c quan nh nc t Trung ng n c s th hin trách nhiệm thờng xuyên tổ chức thực pháp luật đời sống xó hi + Các tổ chức chớnh tr, t chc chớnh tr xó hi phải hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật + Các đơn vị kinh tế, thng nhõn, hộ gia đình, tổ hợp tác đợc đảm bảo quyền tự kinh doanh khuôn khổ pháp luật đợc bình đẳng với trớc pháp luật + Cỏc c quan t phỏp ca Nh nc thc hin vic bo v phỏp lut mt cỏch thng xuyờn, kp thi * Nhng nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 2.2.1 Bo m s thng nht ca phỏp ch trờn quy mụ ton quc - Ni dung: Pháp luật phi c nhn thc, v thc hin mt cỏch thng nht trờn phm vi c nc; Vic tụn trng v thc hin phỏp lut l ngha v bt buc i vi mi ch th, khụng chp nhn bt c c quyn, c li no; m bo tớnh thng nht tt c cỏc khõu ca quỏ trỡnh xõy dng, thc hin v bo v PL - ý ngha: Giỳp loi tr t tng cc b bn v a phng, t vụ chớnh ph; To iu kin thit lp trt t phỏp lut v gúp phn cng c nguyờn tc trung dõn ch; m bo cho vic thc hin cỏc ng li chớnh tr ca ng thc t t hiu qu cao 2.2.2 Nguyờn tc bo m hiu lc phỏp lý cao nht ca Hin phỏp Trong h thng phỏp lut Vit nam, Hin phỏp l bn cú giỏ tr phỏp lý cao nht c quan quyn lc cao nht ban hnh Nhng Hin phỏp ch quy nh nhng chung bao quỏt, c bn nht mang tớnh nguyờn tc, m khụng th quy nh 72 mt cỏch chi tit v c th ỏp dng mi tỡnh ũi hi phi cú s c th hoỏ cỏc bn lut v bn di lut, phi m bo tụn trng nguyờn tc, quy nh ca Hin phỏp - Ni dung: C quan NN ban hnh bn quy phm PL u phi cn c vo Hin phỏp v khụng c trỏi vi Hin phỏp; Cỏc ch th quỏ trỡnh hot ng phi tụn trng v thc hin ỳng cỏc quy nh ca Hin phỏp - ý ngha: m bo cho cht lng xõy dng bn quy phm phỏp lut gúp phn m bo tớnh hp Hin, hp phỏp hot ng ca cỏc ch th; Đây nguyên tắc quan trọng trình xây dựng, thiết lập pháp chế xã hội chủ nghĩa 2.2.3 Thc hin phỏp lut l nguyờn tc bt buc chung i vi mi ngi, khụng cú ngoi l Mt nhng c im ca phỏp lut l tớnh bt buc chung i vi mi ngi, khụng cú ngoi l - Ni dung: + S tuõn th PL bt buc i vi mi c quan nh nc, t chc, n v v trang v mi cụng dõn, c bit CBCC - í ngha: Bo m tớnh nghiờm minh ca PL 2.2.4 Nguyen tc phải chịu trách nhiệm pháp lý bắt buộc vi phạm pháp luật - Nội dung: Mọi vi phạm pháp luật bị xử lý theo pháp luật nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; Không ngoại lệ phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp giới tính, địa vị xã hội; Không bỏ lọt vi phạm pháp luật không làm oan cho ngời ngay; Các quan bảo vệ pháp luật phải biện pháp nhanh chóng hữu hiệu để xử lý nghiêm minh kịp thời hành vi vi phạm pháp luật; - ý nghĩa: Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, tổ chức, nhà nớc; Đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa Khi xây dựng thực pháp luật cá nhân, tổ chức phải tuân theo nguyên tắc Đó t tởng 73 đạo, xuyên suốt toàn trình xây dựng thực hệ thống pháp luật, đảm bảo cho hệ thống pháp luật đợc thống nhất, toàn diện, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa * tng cng phỏp ch XHCN, khụng nhng phi thc hin cỏc nguyờn tc c bn trờn m cũn phi chỳ ý ti cỏc mi quan h sau õy: - Mi tng quan gia phỏp ch XHCN v trỡnh húa (chớnh l kh nng t nhn thc, t iu chnh hnh vi phự hp vi li ớch xó hi, ca cỏc thnh viờn xó hi, tớnh tớch cc v thỏi trỏch nhim ca xó hi i vi h) Vỡ vy cn phi nõng cao trỡnh húa, tng cng giỏo dc phỏp lut cho nhõn dõn - Mi tng quan gia phỏp ch v tớnh hp lý (tớnh hp lý chớnh l s la chn Cõu Phng hng tng cng phỏp ch XHCN nc ta hin (1) Tng cng s lónh o ca ng i vi phỏp ch XHCN CSVN l lc lng lo Nh nc v xh S lo of i vi tng cng phỏp ch XHCN th hin trờn all cỏc mt hot ng of Nh nc v xh - Lónh o cụng tỏc t chc t/h PL; kim tra vic t/h PL ca t chc ng v ng viờn - Lo ctỏc bo v PL Bo v PL l hot ng t/h quyn t phỏp of cỏc c quan t phỏp - Lónh o cụng tỏc cỏn b, cụng chc núi chung v cỏn b cụng chc cỏc c quan bo v phỏp ch nh Cụng an, Vin Kim sỏt, TA v Thanh tra Nh nc (2) Tip tc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Mt h thng PL ngy cng y , ng b l yu t quan trng hng u tng cng phỏp ch XHCN Phỏp lut phi phự hp vi trỡnh dõn trớ, nguyn vng of nhõn dõn, phự hp vi ng li i mi of &NN * Cỏc bin phỏp hon thin phỏp lut - Phỏt hin nhng quy nh li thi, chng chộo, >< cú k/h sa i, bói b, b sung - Thng xuyờn tng kt ỏnh giỏ hiu lc ca phỏp lut, tỡnh hỡnh thc hin phỏp lut; tỡm cỏc nguyờn nhõn vi phm phỏp lut cú bin phỏp hon thin phỏp lut 74 - D bỏo, phỏt hin nhng quan h XH ca phỏp lut mi ang hỡnh thnh, nht l cỏc quan h v kinh t th trng - Thng xuyờn h thng húa PL, r soỏt ỏnh giỏ h thng phỏp lut hin hnh - Thc hin cỏc nh hng xõy dng v hon thin h thng phỏp lut theo quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 ca BCT * Cỏc nh hng hon thin phỏp lut - Xõy dng v hon thin phỏp lut v t chc v hot ng ca cỏc thit ch h thng chớnh tr phự hp vi yờu cu xõy dng NN phỏp quyn XHXN VN ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn - Xõy dng v hon thin PL v bo m q ngi, q t do, dõn ch ca cụng dõn - Xõy dng v hon thin phỏp lut v dõn s, kinh t - Xõy dng v hon thin phỏp lut v GD&T, KH-CN, y t, húa - thụng tin, th thao, dõn tc, tụn giỏo, dõn s, gia ỡnh, tr em v chớnh sỏch XH - Xõy dng v hon thin phỏp lut v QP - AN quc gia, trt t an ton XH - Xõy dng v hon thin phỏp lut v hi nhp kinh t (3) Tớch cc ch ng t chc thc hin PL, a phỏp lut vo i sng - Tỡm hiu phỏp lut nõng cao hiu bit v phỏp lut nhm nõng cao ý thc phỏp lut l bn phn, ngha v ca cụng dõn - Tuyờn truyn, ph bin phỏp lut bng nhiu hỡnh thc, phng phỏp khỏc nhau, phự hp vi tng hon cnh iu kin c th nhng thi gian, khụng gian v c im ca tng i tng - Giỏo dc phỏp lut v vic dy v hc phỏp lut (4) Tng cng kim tra, tra giỏm sỏt kim toỏn vic thc hin phỏp lut nhm phũng nga v x lý cỏc vi phm phỏp lut - Kim tra l hot ng ca cỏc c quan NN cp trờn i vi cỏc c quan NN cp di; ca cỏc c quan NN i vi cỏc t chc chớnh tr, chớnh tr - XH, cỏc t chc XH - ngh nghip, cỏc t chc XH, cỏc n v kinh t, cỏc cng ng dõn c, 75 - Tng cng tra vic thc hin phỏp lut l hot ng ca cỏc c quan tra NN, phỏt hin cỏc s h ca c ch, chớnh sỏch phỏp lut kin ngh sa i b sung - Tng cng giỏm sỏt vic thc hin phỏp lut l tng cng hot ng giỏm sỏt ca cỏc c quan dõn c i vi hot ng hnh phỏp v hot ng t phỏp - Tng cng giỏm sỏt of cỏc c quan ngụn lun-ting núi of nh nc, cỏc t chc ctri-xh v giỏm sỏt trc tip of nhõn dõn - Tng cng cụng tỏc kim toỏn NN i vi vic qun lý s dng ti sn cụng (5) Tng cng cuc u tranh phũng, chng ti phm - Nhim v phũng chng ti phm l ca ton ng, ton quõn, ton dõn; song trỏch nhim ch yu, lc lng nũng ct l cỏc c quan t phỏp - Tng cng cuc u tranh phũng, chng ti phm trc ht phi cú cỏc gii phỏp ton din, ng b (6) Tng cng cỏc hot ng h tr t phỏp - Hot ng b tr t phỏp l cỏc hng b tr giỳp cỏc hng t phỏp nhm lm cho hot ng iu tra, truy t, xột x cỏc v ỏn c nhanh chúng, khỏch quan, ỳng phỏp lut - Cỏc hot ng b tr t phỏp cú vai trũ quan trng vic gii quyt cỏc v ỏn dõn s, lao ng, kinh t, ti chớnh, c bit l cỏc giai on t tng hỡnh s, dõn ch, khỏch quan, ỳng phỏp lut LIấN H - Khỏi quỏt c im tỡnh hỡnh: Tõn c l xó nm phớa Bc ca thnh ph Vit Trỡ , cỏch trung tõm thnh ph Vit Trỡ km, vi tng din tớch t t nhiờn l 4201 ha, Dõn s 4.684 nhõn khu vi dõn tc sinh sng ch yu l dõn tc Kinh, Xó cú 15 khu dõn c, ng b xó hin cú 19 chi b (gm 15 chi b khu dõn c v chi b s nghip) vi 257 ng viờn Trong nhng nm qua, vi tinh thn on kt, dõn ch i mi, ng b v nhõn dõn cỏc dõn tc xó quyt tõm xd phỏt trin v kinh t-xh, gi vng v chớnh tr , mnh v quc phũng- an ninh, xd ng sỏch vng mnh, cng c vng chc h thng chớnh tr v i on kt ton dõn 76 Thun li: Vi li th cú trc ng quc l 32B chy qua thun li phỏt trin kte-xh, giao thụng i li v lu thụng hng húa Cú tim nng lao ng, t ai, nhõn dõn xó cú truyn thng on kt, cn cự, sỏng to, Vi c cu nụng, lõm nghip l ch yu, kt hp chn nui gia sỳc, gia cm, thy sn, thy cm Bờn cnh ú, ng, Nh nc luụn quan tõm u t phỏt trin thụng qua cỏc trng trỡnh d ỏn: DA gim nghốo bn vng, ctrinh xd nụng thụn mi, Cỏc chng trỡnh, d ỏn c u t, xd, a vo s dng ó phỏt huy c hiu qu, kte-xh, i sng of nhõn dõn c ci thin v nõng lờn rừ rt; an ninh chớnh tr, trt t an ton xh hi c gi vng n nh Hng nm, ubnd xó ó kp thi iu chnh, b xung k hoch pt kt xh, tớch cc chuyn i c cu v, c cu ging cõy trng; ỏp dng cỏc tin b kh-kt, y mnh cỏc hot ng dch v nụng nghip, phc v sn xut Quan tõm nõng cp ng giao thụng ni ng, tng bc kiờn c hoỏ kờnh mng, Trin khai cú hiu qu chng trỡnh h tr a c gii húa vo sn xut, chng trỡnh phỏt trin nụng nghip cn ụ th Tuy nhiờn, bờn canh nhng thun li ú, l xó khú khn v kinh t so vi mt bng chung ton thnh ph, t l h nghốo cũn cao so vi mt bng chung ton TP, Trỡnh dõn trớ khụng ng u, vic xd kt cu h tng, quy hoch v phỏt trin sx trung gp nhiu khú khn Song c s quan tõm lónh o, ch o sỏt of TU, HND, UBND TP, s giỳp of cỏc c quan, ban ngnh of TP BCH ng b, chớnh quyn xó ó trung lónh, ch o quyt lit, cựng vi s n lc of ton th nhõn dõn xó ó vt qua mi khú khn, thỏch thc, phn u lờn ginh c nhng kt qu ỏng khớch l trờn cỏc mt, lnh vc t c kt qu ú, quỏ trỡnh t chc trin khai hot ng b xó luụn quan tõm xd, cng c chớnh quyn, coi vic i mi t chc v hot ng of HND, UBND c s l mt nhim v quan trng, nhm tng cng hiu lc, hiu qu qun lý nh nc of chớnh quyn, v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn u im: Th nht, cụng tỏc xõy dng bn quy phm phỏp lut (VBQPPL) ca UBND ó c chỳ trng Vic xõy dng, tham mu Hi ng nhõn dõn, UBND ban 77 hnh VBQPPL ngy cng hon thin, ỳng trỡnh t, th tc quy nh thỏng u nm 2016, UBND ban hnh 37 quyt nh Vic r soỏt VBQPPL c thc hin thng xuyờn, qua ú, kp thi xem xột, kin ngh c quan cú thm quyn sa i, b sung, thay th hoc bói b cho phự hp vi VBQPPL ca c quan cp trờn v tỡnh hỡnh thc t ti a phng Th hai, cụng tỏc kim tra v x lý VBQPPL c y mnh, ú ch yu l t kim tra bn khụng phỏt hin bn no trỏi phỏp lut Th ba, cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut c thc hin thng xuyờn, ch yu thụng qua hỡnh thc gii thiu VBQPPL mi ti cỏc bui sinh hot c quan, n v, cỏc khu dõn c ti cỏc a im nh húa; ph bin bn mi trờn cỏc bỏo, i, chớ; phỏt hnh ti liu tuyờn truyn; khai thỏc v s dng t sỏch phỏp lut; t chc cỏc lp hun nghip v phỏp lut; thụng qua cỏc cuc thi v ph bin, giỏo dc phỏp lut, hũa gii c s c bit, trin khai sõu rng Ngy Phỏp lut vi nhiu ni dung thit thc, thu hỳt s hng ng tham gia ca cỏc i tng Ngoi ra, lng ghộp tuyờn truyn, ph bin phỏp lut vi vic thc hin cụng tỏc chuyờn mụn, nghip v Th t, cụng tỏc kim soỏt th tc hnh chớnh ca xó, cú nhng chuyn bin tớch cc Giai on 2011-2015, c s quan tõm ch o v t chc thc hin ca cỏc cp, ngnh trờn a bn, cụng tỏc kim soỏt th tc hnh chớnh tip tc c thc hin nghiờm tỳc v cú nhng chuyn bin tớch cc, thc hin nhiu gii phỏp nõng cao cht lng v hiu qu cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh, cụng tỏc gii quyt th tc hnh chớnh cho t chc v cỏ nhõn ti b phn ca Th nm, cụng tỏc u tranh phũng chng Ti phm v VPPL V vi phm phỏp lut hỡnh s: thỏng u nm 2016 ó xy v VPPL hỡnh s, ú l cỏc v ỏn nh C ý gõy thng tớch thng tớch, Trm cp ti sn, C bc di mi hỡnh thc (lụ ) : nhng v VPPL vt quỏ thm quyn ca CA xó u chuyn i CSTT v TTXH Cụng an TPh x lý Lc lng cụng an xó ó phi hp cựng CA thnh ph trit xúa im TNXH liờn quan n tờ nn xó hi (trong ú 04 sũng bi, im ghi lụ ) Lp h s rn e giỏo dc cho lm cam kt nhng i 78 tng TNXH cỏc loi,n quý nm 2016 tỡnh hỡnh tai nn giao thụng v va chm giao thụng ng b ớt xy cựng k nm ngoỏi, Hn ch: Mt l, chm ban hnh cỏc VBQPPL iu chnh theo kp vi yờu cu ca thc tin, cha gn vi xõy dng phỏp lut phc v nhim v qun lý nh nc Hai l, cụng tỏc theo dừi, qun lý, kim tra, giỏm sỏt v t chc v hot ng ca cỏc t chc, cỏ nhõn vic m bo thc hin phỏp ch cha c chỳ trng Ba l, t chc b mỏy, i ng cỏn b cụng chc c quan cũn hn ch v cht lng Bn l, s phi hp gia cỏc CBCC, t chc on th cũn cha cú s ch ng, gn kt cht ch Hn na, ngun lc ti chớnh cha c bo m mt cỏch y Nm l, cũn cú VPPL xy trờn a bn Tỡnh hỡnh TTATGT ó c gim (s v, s ngi cht, s ngi b thng), nhng cỏc li nh: ung ru bia tham gia giao thụng, khụng i m bo him, phúng nhanh vt u cũn din Nguyờn nhõn: + Xut phỏt t nhn thc ca s ớt CBCC v Nhõn dõn v vic thc hin phỏp lut v tng cng phỏp ch + nhu cu i li ca qun chỳng nhõn dõn ngy cng cao, xe c lu thụng nhiu, ý thc chp hnh lut l giao thụng ca mt s ngi dõn cha cao, nh cũn iu khin phng tin tỡnh trng cú ru bia, ch quỏ s ngi qui nh, phúng nhanh vt u + Vic thc hin Chng trỡnh quc gia phũng chng ti phm, thc hin cỏc ngh quyt liờn tch cú liờn quan n cụng tỏc phũng chng ti phm gia cỏc ngnh, Mt trn T quc v cỏc t chc thnh viờn tng lỳc cha thng xuyờn, ụi cũn khoỏn trng cho ngnh Cụng an Bờn cnh ú, Vic tuyờn truyn phỏp lut i vi Nhõn dõn cũn cha hiu qu + Cht lng i ng CBCC cha ỏp ng yờu cu, thiu k nng cụng v 79 - Gii phỏp: Th nht, tng cng s lónh o ca ng y trờn mi lnh vc ca i sng xó hi, nht l cụng tỏc phũng chng cỏc loi ti phm a bn c s Cỏc cp u ng phi thng xuyờn nm bt tỡnh hỡnh v ti phm v t nn xó hi ang din trờn a bn, t ú d bỏo tỡnh hỡnh cú bin phỏp ch o thớch hp cho cỏc cp, cỏc ngnh xõy dng k hoch c th nhm u tranh cú hiu qu i vi cỏc hnh vi vi phm, gúp phn nõng cao nhn thc ỳng n v s ch o sõu sỏt ca ng ychớnh quyn õy l yu t quan trng hng u bo m tng cng phỏp ch Th hai, tng cng tớnh ch ng, tớch cc v tinh thn trỏch nhim ca cỏc CBCC Thc t cho thy, dự cũn cú nhng hn ch v cỏc ngun lc bo m, t nhõn lc n vt lc nhng vi s ch ng v tớch cc ca mỡnh, cỏc CBCC s gúp phn nõng cao cht lng hot ng phc v Nhõn dõn Th ba, tng cng s phi hp cht ch gia CBCC v cỏc on th nhõn dõn trờn a bn vic tuyờn truyn phỏp lut cho Nhõn dõn Th t, tng cng cụng tỏc bo v ANCT, trt t ATXH trờn a bn, phỏt huy vai trũ ca cỏc ng trng cụng an xó, cụng an viờn cỏc khu dõn c cụng tỏc phũng chng VPPL Tng cng ci cỏch cỏc th tc hnh chớnh trỏnh mi biu hin phin h, tiờu cc Xõy dng cỏc c ch rng buc trỏch nhim qun lý cỏn b trỏnh tiờu cc Qun lý cht ch cỏc ngnh ngh kinh doanh cú iu kin, nhy cm khụng phc v an ninh trt t Nm l tng cng cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc bng nhiu hỡnh thc thit thc, phong phỳ mi tng lp xó hi tham gia tớch cc vo cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm trờn a bn Tuyờn truyn, giỏo dc cho cỏn b v nhõn dõn nờu cao ý thc cnh giỏc cỏch mng; nhn thc rừ cỏc th on hot ng phm ti v tỏc hi ca cỏc loi ti phm gõy cho xó hi T ú, cú ý thc t giỏc tham gia u tranh phũng, chng ti phm mt cỏch tớch cc v hiu qu Cõu p dng phỏp lut - Cỏc trng hp ỏp dng nhng c im ca nú (t 1.3.1 n 1.3.3) áp dng phỏp lut l hỡnh thc thc hin PL c thự Tớnh c thự th hin iu kin ỏp dng phỏp lut, c im ca hot ng ỏp dng phỏp lut 80 3.1.1 Các trờng hợp áp dụng pháp luật đặc điểm nó: * p dng phỏp lut cn c thc hin cỏc iu kin v cỏc trng hp sau: - Khi cú hnh vi vi phạm pháp luật - Khi cn thit lp, thay i hoc chm dt quyn ngha v phỏp lý ca cỏc ch th - Khi xảy tranh chấp quyền nghĩa vụ pháp lý bên tham gia vào quan hệ pháp luật v ó kin Tũa ỏn hoc quan nhà nớc thẩm quyền - Khi cn cú s tham gia, kim tra, giỏm sỏt ca Nh nc i vi hot ng ca cỏc bờn mt s quan h phỏp lut, hoc vi Nh nc xỏc nhn s tn ti, hay khụng tn ti ca mt s s vic, s kin * Đặc điểm hoạt động áp dụng pháp luật: Th nht: Hot ng p dng phỏp lut l hot ng th hin quyn lc nh nc v c t chc cht ch c im ny c th hin cỏc im sau - Hot ng p dng phỏp lut ch cỏc quan nhà nớc, cán công chức thẩm quyền thc hin - Hot ng p dng phỏp lut l hot ng th hin ý n phng ca c quan, cỏn b cụng chc nh nc cú thm quyn, khụng ph thuc vo ý ca ch th b ỏp dng phỏp lut - Cỏc quyt nh ca c quan, cỏn b cụng chc nh nc hot ng ỏp dng phỏp lut luụn cú tớnh cht bt buc i vi cỏc ch th cú liờn quan v trng hp cn thit, cú th ỏp dng cỏc bin phỏp cng ch m bo thc hin cỏc quyt nh ú Th hai: Hot ng p dng phỏp lut c quy nh cht ch v th tc, quy trỡnh, hỡnh thc ỏp dng phỏp lut - Do tính chất quan trọng phức tạp áp dụng pháp luật, chủ thể bị áp dụng pháp luật đợc hởng lợi ích lớn nhng phải chịu hậu bất lợi nghiêm trọng nên pháp luật xác định rõ ràng sở, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền nghĩa vụ chủ thể trình áp dụng pháp luật 81 Th ba: p dng phỏp lut l hot ng cỏ bit húa cỏc quy phm phỏp lut chung ỏp dng cho cỏ nhõn, t chc c th Th t: p dng phỏp lut l hot ngmang tớnh sỏng to 1.3.2 Các giai đoạn áp dụng pháp luật Việc áp dụng pháp luật phải tiến hành theo giai đoạn chặt chẽ, xác mà pháp luật quy định Để áp dụng cách xác đạt hiệu cao cần tuân theo giai đoạn sau: * Giai đoạn 1: Phân tích, ỏnh giỏ iu kin, hon cnh, tỡnh tit, bn cht ca s vic cn ỏp dng phỏp lut * Giai đoạn 2: Lựa chọn VBQPPL v cỏc quy phm phự hp vi i tng cn ỏp dng * Giai đoạn 3: Ban hnh bn ỏp dng phỏp lut * Giai đoạn 4: Tổ chức thực văn áp dụng pháp luật Là giai đoạn cuối trình áp dụng pháp luật, ý nghĩa định toàn hoạt động áp dụng pháp luật 1.3.3 áp dụng pháp luật tơng tự Khi xây dựng pháp luật, quan nhà nớc cố gắng dự liệu trớc tình xảy ra, nhng đời sống xã hội phong phú, đa dạng, phức tạp nên quan hệ xã hội phát sinh cần đợc pháp luật điều chỉnh song lại cha quy phạm pháp luật điều chỉnh Để khắc phục vấn đề cha quy phạm pháp luật điều chỉnh, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cá nhân, tổ chức Nhà nớc cho phép áp dụng pháp luật tơng tự p dụng pháp luật tơng tự việc quan nhà nớc tiến hành giải trờng hợp thiu lut iu chnh bo v trt t phỏp lut, li ớch ca Nh nc, quyn v li ớch chớnh ỏng ca t chc v cụng dõn - Phân loại: 82 + LOI I: áp dụng tơng tự quy phạm pháp luật việc áp dụng quy phạm pháp luật để giải vụ việc tơng tự với vụ việc khác quy phạm điều chỉnh + LOI II: áp dụng tơng tự pháp luật việc áp dụng nguyên tắc pháp lý chung ý thức pháp luật để giải vụ việc cụ thể mà cha quy phạm pháp luật tơng ứng điều chỉnh cha quy phạm pháp luật tơng tự - Điều kiện áp dụng pháp luật tơng tự: + Điều kiện chung: Xác định đặc trng pháp lý vụ việc cần áp dụng; Cần phân tích, giải thích pháp luật; Làm rõ sở khoa học việc áp dụng; + Điều kiện riêng: áp dụng tơng tự quy phạm pháp luật: Chỉ xác định xác cha quy phạm pháp luật tơng ứng điều chỉnh;Tìm đợc quy phạm pháp luật định sử dụng để áp dụng tơng tự áp dụng tơng tự pháp luật: Chỉ xác định rõ hệ thống pháp luật cha quy phạm pháp luật điều chỉnh vụ việc đó; Không quy phạm pháp luật tơng tự áp dụng để giải vụ việc 83 84 ... nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cao học 02 đ/c, Đại học đồng chí, Trung cấp đ/c; Về trình độ lý luận ctrị: TC 22 đ/c, cao cấp đ/c Qua đó, hàng năm đội ngũ cán bộ, công chức sở quan tâm phát... triệu đồng/ người/năm Phường sản xuất nông nghiệp, địa bàn phường có số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Công ty CP giấy Việt trì, Công ty CP Hóa chất, công ty CP Bia Viger Việt Trì, cảng ViệtTtrì,... + Biên chế: không ngừng tăng + Về chất lượng: bước đầu nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nvụ QLNN cung ứng dịch vụ công + Công tác QLCBCC tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phân công, phân cấp QL, tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ôn tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn NHỮNG vấn đề cơ bản về HTCT NN và PL , TÀI LIỆU ôn tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn NHỮNG vấn đề cơ bản về HTCT NN và PL , TÀI LIỆU ôn tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn NHỮNG vấn đề cơ bản về HTCT NN và PL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay