TÀI LIỆU ôn THI TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

22 33 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 21:14

TI LIU ễN THI TRUNG CP CHNH TR MễN T TNG H CH MINH BI NGUN GC, QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN TT HCM BI CNH RA I V KHI NIM TT HCM 1.1 Bi cnh i TT HCM * Bi cnh th gii: TT HCM c hỡnh thnh di tỏc ng ca nhng k lch s XH c th ca dõn tc v nhõn loi thi i Ngi sng v hot ng -Th gii cui TK XIX, u XX, CNTB chuyn t t cnh tranh sang giai on quc CN: va tranh ginh, xõm chim thuc a, va nụ dch cỏc dõn tc thuc a => sõu sc thờm mõu thun cú lũng CNTB, ny sinh mõu thun gia cỏc dõn tc thuc a vi CN quc thc dõn => yờu cu gii phúng cỏc dõn tc thuc a trờn ton th gii - Chin tranh th gii th nht (8/1914 - 11/1918) lm cho tỡnh hỡnh chớnh tr - xó hi th gii ht sc cng thng; CM T10 Nga bựng n v thng li Thng li ca CM T10 Nga m thi i mi: * Bi cnh nc: - T 1858 n cui TK XIX: phong tro u tranh di ngn c ca cỏc s phu yờu nc lan rng khp c nc nhng u tht bi H t tng phong kin ó li thi - T 1884: TD Phỏp ó tin hnh cỏc cuc khai thỏc thuc a Bin nc ta t nc phong kin thnh nc thuc a, na phong kin vi nhng bin i cn bn v chớnh tr - kinh t - xó hi + V kinh t: TD Phỏp thc hin c/s c quyn v kinh t + V chớnh tr: TD Phỏp thc hin c/s cai tr chuyờn ch v trc tip + V húa: TD Phỏp thc hin c/s ngu dõn trit , nụ dch nd ta v húa - Xó hi xut hin nhng giai tng mi, ny sinh nhng mõu thun mi v giai cp v dõn tc vi s i ca giai cp cụng nhõn, s xut hin ca tng lp tiu t sn v giai cp t sn nc ta - Bờn cnh mõu thun c bn gia nụng dõn v a ch phong kin, cú thờm mõu thun gia giai cp cụng nhõn v t bn Phỏp; ton th nhõn dõn VN vi ch ngha quc Phỏp - Phong tro yờu nc tng bc cú nhng phỏt trin mi, chuyn sang xu hng dõn ch t sn vi s dn dt ca cỏc s phu yờu nc cú tinh thn ci cỏch + in hỡnh: Phong tro ụng Du, ụng Kinh ngha thc, Duy Tõn, Dự tht bi nhng phong tro yờu nc ni tip trỡ ngn la cu nc tip tc chỏy lũng dõn tc Yờu cu ca dõn tc l phi tỡm ng cu nc mi Trc nhng ũi hi ca dõn tc v nhõn loi: HCM v TT HCM xut hin ú l ũi hi khỏch quan ca dõn tc v nhõn loi, l s gii ỏp, sn phm tt yu ca cỏch mng VN v th gii iu kin lch s mi, khụng phi l ý mun ch quan hay s ỏp t no NGUN GC T TNG HCM 2.1 Giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc VN Giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc VN th hin qua cỏc giỏ tr c bn sau: - CN yờu nc v ý bt khut, t lc t cng dng nc v gi nc c hun ỳc qua hng ngn nm Tri qua hng ngn nm hun ỳc, CN yờu nc VN l giỏ tr tinh thn cao nht ca dõn tc ta, nhng cú c im sõu sc l nú mang mỡnh giỏ tr kộp: yờu nc - thng dõn, thng dõn - yờu nc Vn dõn tc gn lin vi ngi tt c cỏc lnh vc ca i sng ngi VN - Tinh thn cng ng, on kt, ý thc dõn ch xut hin, c nuụi dng quỏ trỡnh dng nc, gi nc v tr thnh giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc + V kinh t: ch rung t cụng in + V xó hi: dõn ch v t ch t chc lng xó, xõy dng hng c + V húa: s tụn vinh cỏc giỏ tr anh hựng, th phng ngi cú cụng dng nc, gi nc, trng ngi hin ti Nhng giỏ tr tt p ú lm cho mi quan h cỏ nhõn - gia ỡnh - lng - nc tr nờn bn cht, nng ta vo tn ti v phỏt trin - Dng cm, cn cự, thụng minh, sỏng to lao ng sn xut, chin u, ng thi dõn tc VN luụn rng m ún nhn nhng giỏ tr minh ca nhõn loi bo tn dõn tc v phỏt trin t nc Thu nhn cỏi hay tn ti, phỏt trin l t m, mm ca ngi VN Sc mnh ca húa truyn thng, vi nhng giỏ tr cn bn trờn õy trỡ v tn ti c s kinh t, hin thõn vo húa v t chc xó hi ca lng xó Chớnh CN yờu nc - nhõn VN l ci ngun, l giỏ tr húa truyn thng tt p, l im xut phỏt, l ng lc lờn ng cu nc v l b lc cỏc hc thuyt HCM la chn, tip nhn tinh hoa húa nhõn loi m nh cao ca nú l CN Mỏc - Lenin Túm li: Truyn thng húa dõn tc l ci ngun, l im xut phỏt, l ngun gc quan trng gúp phn thỳc y ngi niờn tr tui Nguyn Tt Thnh i tỡm ng cu nc bt gp CN.MLN v hỡnh thnh nờn t tng ca mỡnh 2.2 Tinh hoa húa phng ụng v phng Tõy - Pht giỏo vo VN t u thiờn niờn k th I cú nh hng rt ln húa VN, c bit l thi u xõy dng Nh nc c lp Nh nc t tng cn bn ca Pht giỏo nh hng tớch cc ti húa VN l t tng v tha, t bi, bỏc ỏi, thng ngi, vỡ vy pht giỏo ó nh hng rt ln ti s hỡnh thnh v phỏt trin ca húa, t tng v li sng VN - Nho giỏo: t mi quan h vua - tụi v trớ ti thng Nho giỏo VN cng cao quan h ny, nhng ũi hi nh vua trc ht phi cú lũng trung thnh vi xó tc, nhõn hu vi b tụi, ly tu thõn lm gc Cỏc giỏ tr tớch cc ca nho giỏo nh trit lý hnh ng, t tng nhp th, hnh o giỳp i, cng c vit húa thnh cỏc giỏ tr húa VN, phự hp vi cỏc giỏ tr gc ca dõn tc - Nhng tỏc ng tớch cc ca pht giỏo v nho giỏo VN ó tỏc ng ti HCM t cũn nh mụi trng húa ca lng xó VN Sau ny tr thnh ngi cng sn, HCM tip tc tỡm hiu v húa phng ụng, c bit l tro lu t tng mi n v Trung Hoa, HCM tỡm thy CN Tam dõn ca Tụn Trung Sn nhng iu kin thớch hp vi iu kin nc ta dú l dõn tc c lp, dõn quyn t do, dõn sinh hnh phỳc Nhng t tng c bn ca ch ngha dõn tc v nhõn CM t sn M v Phỏp vi quyn dõn tc, quyn ngi v t tng dõn ch ó tỏc ng mnh m ti HCM Thụng qua cỏc hot ng lm vic, sinh hot cỏc t chc lao ng - xó hi - chớnh tr phng tõy, HCM ó hc c cỏch lm vic dõn ch v hon thnh phong cỏch dõn ch Ngi Túm li: Trong hnh trỡnh cu nc, Nguyn i Quc ó bit lm giu trớ tu ca mỡnh bng trớ tu thi i Ngi ó gn c trong, dng phỏt trin sỏng to nhng t tng tin b vo thc tin t nc lónh o CMVN i n thng li 2.3 Ch ngha Mỏc - Lờ nin Tip nhn CN Mỏc - Lenin, HCM ó t ngi yờu nc tr thnh ngi cng sn, ngi tham gia sỏng lp CS Phỏp Vi th gii quan v phng phỏp lun Mỏc xớt, HCM cú s chuyn bin v cht, nhn thc cỏch mng ca mỡnh cú th tip thu v chuyn húa c nhng giỏ tr tớch cc v tin b truyn thng tt p ca húa dõn tc v tinh hoa húa ca nhõn loi, giỳp cho ngi hỡnh thnh c h thng nhng quan im c bn v CM VN, tng bc hỡnh thnh nờn t tng HCM v gii phúng dõn tc, gii phúng giai cp v gii phúng ngi Vỡ vy, CN Mỏc - Lenin chớnh l ngun gc lý lun, l c s ch yu nht hỡnh thnh, phỏt trin ca t tng HCM V t tng HCM chớnh l s dng sang to, phỏt trin, lm phong phỳ CN Mỏc - Lenin thi i mi HCM ó thõu nhn v i theo CN Mỏc - Lenin cỏch t nhiờn n vi CN Mỏc t ũi hi ca thc tin gii phúng dõn tc v ngi VN, t nhu cu chung ca nhõn loi v quyn dõn tc, quyn ngi Nh vy, cỏc giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc VN ó c nõng lờn tm th gii vi vic thõu nhn tinh hoa húa ca nhõn loi v CN Mỏc - Lenin, hỡnh thnh v to bc phỏt trin mi phự hp vi tin trỡnh phỏt trin ca nhõn loi thi i mi ca t tng HCM Túm li: CN Mỏc Lờnin l ngun gc ct lừi, quyt nh nht i vi vic hỡnh thnh v phỏt trin t tng HCM 2.4 Trớ tu v hot ng thc tin ca HCM Ni bt HCM l ý quyt tõm ca ngi yờu nc, chin s cng sn vi tm lũng yờu nc, thng dõn v ng loi kh au, sn sng hin dõng cuc i cho c lp dõn tc, cho t do, hnh phỳc ca ngi VN, cho nhõn loi - HCM cú ti nng trớ tu m biu hin trc ht s kiờn trỡ hc tp, tip thu tri thc phong phỳ ca dõn tc v nhõn loi T dõn tc, t ch tip thu, phờ phỏn, chn lc cỏc giỏ tr húa dõn tc v nhõn loi, cht lc, phỏt trin thnh nhng giỏ tr t tng mi HCM cú nng lc hot ng thc tin phong phỳ, giỳp ngi phõn tớch rỳt c nhiu kt lun chớnh xỏc t thc tin lch s phong tro CM th gii v nc => Túm li, TT HCM cú ci ngun v c hỡnh thnh t cỏc giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc, tinh hoa húa ca nhõn loi m nh cao l CN Mỏc - Lenin thụng qua hot ng trớ tu v thc tin ca ngi QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN TT HCM TT HCM c hỡnh thnh qua quỏ trỡnh tim tũi, xỏc lp, phỏt trin v hon thin gn lin vi tin trỡnh lch s ca dõn tc, ca nhõn loi v s ng ca lch s thi i mi Cú th nờu theo cỏc thi on lch s sau: 3.1 T nm 1890 - 1911: tip nhn CN yờu nc v hỡnh thnh ý cu nc õy l giai on Nguyn Sinh Cung tip nhn cỏc giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc l CN yờu nc, nhõn VN gia ỡnh, quờ hng Tip nhn tinh hoa húa phng ụng qua nn giỏo dc nho giỏo VN, bt u tip xỳc vi húa phng Tõy Chng kin s au kh ca dõn tc nụ l, s bt cụng ca XH ng thi, cựng nhng cuc u tranh bt khut ca cha ụng ó hỡnh thnh nờn ý cu nc, cu dõn Nguyn Tt Thnh quyt nh i theo ng mi, tỡm hỡnh mu mi cho s nghip gii phúng dõn tc v ngi VN 3.2 T nm 1911 - 1920: i tỡm ng cu nc õy l giai on Nguyn Tt Thnh sang phng Tõy, kho sỏt cỏch ton din i sng cỏc dõn tc, tip thu tinh hoa húa ca nhõn loi, v nghiờn cu v cỏc cuc cỏch mng in hỡnh trờn th gii, c bit l CM t sn Anh, Phỏp, M Nguyn i Quc n vi CN Mỏc - Lenin sau ngi tip xỳc vi Lun cng ca Lenin v dõn tc v thuc a (Nm 1920) tỡm ng ca CM VN ch cú th l ng CM vụ sn Ngi ó biu quyt tỏn thnh quc t III, tham gia sỏng lp CS Phỏp, tr thnh ngi cng sn 3.3 T nm 1920 - 1930: t tng HCM hỡnh thnh õy l giai on Ngi tham gia trc tip phong tro Cng sn quc t v c bn hỡnh thnh t tng ca mỡnh theo h t tng ca ch ngha Mỏc - Lờnin Nguyn i Quc tham gia hot ng thc tin phong tro cng sn quc t, phong tro gii phúng dõn tc th gii v bt u tin hnh t chc truyn bỏ ch ngha Mỏc Lờnin õy cng l giai on HCM thụng qua cỏc tỏc phm nh Bn ỏn ch thc dõn Phỏp (1925), ng Cỏch mnh (1927), Chớnh cng tt ca ng, iu l tt, sỏch lc tt ca ng Chng trỡnh tt ca ng, iu l tt (1930) ca CS VN khng nh nhng lun im c bn v CM gii phúng dõn tc v CM VN + Quan im v CM vụ sn i vi cụng cuc gii phúng dõn tc, giai cp, ngi + Phm trự CM gii phúng dõn tc, mi quan h gia CM ny vi CM vụ sn chớnh quc + Xõy dng ng theo CN Mỏc - Lenin v i ng cỏn b ca ng + Tp hp lc lng CM 3.4 T nam 1930 - 1969: T tng HCM c thc hin v phỏt trin VN 3.4.1 T tng HCM gp khú khn th thỏch (1930 - 1940) - HCM dng CN Mỏc - Lenin vo hon cnh c th ca VN, c th hin cỏc kin; chớnh cng tt ca ng Tuy nhiờn, tỡnh hỡnh by gi b chi phi bi cỏc quan im t khuynh ca quc t cng sn, hi ngh ln th I BCH TW ng (10/1930) ó ch trớch, phờ phỏn xung quanh cỏc mi quan h dõn tc - giai cp, mt trn dõn tc thng nht, ngh quyt th tiờu cỏc kin ny Nguyn i Quc kiờn trỡ quan im ca mỡnh, ch sau H VII quc t cng sn (7/1935): ng ta tng bc iu chnh v nhng ch trng theo quan im ỳng n ca Nguyn i Quc 3.4.2 TT HCM c thc hin ỳng n VN T5/1941, HCM triu v ch trỡ hi ngh TW ng ln th Ti hi ngh ny, nhng quan im ca HCM v ng li CM VN c khng nh Vi nhng quan im ỳng n ú, mt trn Vit Minh c ng ta t chc ó phỏt trin mnh m, thỳc y phong tro gii phúng dõn tc trờn c nc, to c s chớnh tr vng chc cho s i ca lc lng v trang nhõn dõn l nhõn t cn bn a ti thnh cụng ca CM T8-1945 3.4.3 TT HCM phỏt trin iu kin mi CM T8 thnh cụng, nc VN DCCH i, nc ta bc vo k nguyờn c lp v CNXH TT HCM c phỏt trin ỏp ng tỡnh hỡnh, nhim v CM mi ú l quan im v xõy dng nh nc dõn ch mi, nhng chớnh tr i ni i ngoi, xõy dng nn KT, VH, ngi mi bo v thnh qu CM T8 Quan im va khỏng chin va kin quc, thc hin ton dõn khỏng chin, ton din khỏng chin, trng k chng thc dõn PHỏp H i biu ton quc ln th II ca ng (1951) l s phỏt trin ca t tng HCM xõy dng ng qua cng lnh, iu l, tờn mi ca ng l ng Lao ng VN v v ng li CM VN t CM dõn tc dõn ch nhõn dõn tin lờn CM XHCN Sau 1954, t nc ta b chia ct lm vi nhim v khỏc T tng HCM phỏt trin ỏp ng tỡnh hỡnh, nhim v mi vi vic hỡnh thnh ng li va thc hin CM XHCN Bc, va hon thnh CM dõn tc dõn ch nhõn dõn Nam Trong Di chỳc ca Ngi ó ch rừ s tt thng ca s nghip chng M cu nc, ch phng hng ln xõy dng t nc sau chin tranh ú l di sn t tng vụ cựng quý bỏu ca ng v nhõn dõn ta Túm li: TT HCM hỡnh thnh v phỏt trin ỏp ng ũi hi ca lch s dõn tc v nhõn loi thi i mi õy l ti sn tinh thn vụ cựng quý giỏ ca dõn tc ta v nhõn loi * Liờn h thc tin vic hc v lm theo t tng tm gng o c H Chớ Minh: 2.1.c im tỡnh hỡnh c s: Hin tụi ang cụng tỏc ti S Lao ng - Thng binh v Xó hi tnh PT S Lao ng - Thng binh v Xó hi l c quan chuyờn mụn thuc y ban nhõn dõn cp tnh, thc hin chc nng tham mu, giỳp y ban nhõn dõn cp tnh qun lý nh nc v: Lao ng; vic lm; dy ngh; tin lng; tin cụng; bo him xó hi (bo him xó hi bt buc, bo him xó hi t nguyn, bo him tht nghip); an ton lao ng; ngi cú cụng; bo tr xó hi; bo v v chm súc tr em; bỡnh ng gii; phũng, chng t nn xó hi S Lao ng - Thng binh v Xó hi cú t cỏch phỏp nhõn, cú du v ti khon theo quy nh ca phỏp lut; chu s ch o, qun lý v iu hnh ca y ban nhõn dõn cp tnh; ng thi chu s ch o, kim tra, hng dn v chuyờn mụn, nghip v ca B Lao ng - Thng binh v Xó hi C cu t chc b mỏy ca S hin gm G, PG v Cỏc Phũng chuyờn mụn, nghip v thuc S Biờn ch ca S Lao ng - Thng binh v Xó hi gm biờn ch hnh chớnh v biờn ch s nghip Ch tch UBND tnh quyt nh theo ngh ca Giỏm c S Lao ng - Thng binh v Xó hi v Giỏm c S Ni v Ton c quan cú 48 cỏn b ú cú 36 cỏn b l ng viờn BCH ng b gm ng v chi b trc thuc 2.2.Kt qu vic hc TT HCM: - u im: + Cp y ó cú nhng ch o, iu hnh kp thi, sỏt theo ỳng quy nh cụng tỏc ng cng nh cụng tỏc chuyờn mụn + Cp y luụn chỳ trng nõng cao cht lng cụng tỏc xõy dng ng thc hin tt Ngh quyt Trung ng (khúa XI), gi vng cỏc nguyờn tc xõy dng éng, phỏt huy dõn ch éng thc hin tt t phờ bỡnh v phờ bỡnh, phỏt huy s gng mu ca ngi ng u, nht l vic thc hin Ngh quyt Trung ng (khúa XI) "Mt s cp bỏch v xõy dng éng hin nay" v Quy nh 101-Qé/TW, ngy 7/6/2012 ca Ban Bớ th v trỏch nhim nờu gng ca cỏn b, ng viờn nht l cỏn b ch cht cỏc cp + Cp y cng rt chỳ trng tng cng s on kt thng nht éng, cng c mi quan h gn bú, mỏu tht, sng cũn gia éng v qun chỳng + Vic t chc hc cỏc ngh quyt, ch th ca ng, t tng o c HCM c thc hin nghiờm tỳc Chi nhỏnh ó t chc c bui hc v lm theo tm gng o c HCM cho ton b ng viờn v qun chỳng Hin ti chi nhỏnh ang thc hin loi bỏo cỏo nh: BC s kt cụng tỏc ng hỏng quý, BC tng kt cụng tỏc ng hng nm, + Vic hc t tng o c HCM c ton b cỏn b ng viờn v qun chỳng ti chi nhỏnh hng ng v tip thu tớch cc th hin l t tng ca cỏn b ng viờn v qun chỳng yờn tõm cụng tỏc, khụng b phõn tõm; tỏc phong cụng vic thỡ nhanh nhn, linh hot; giao tip vi ng nghip v khỏch hng thỡ hũa nhó, lch s + Bn thõn gi chc v phú trng phũng T bn thõn thy vic hc v lm theo tm gng o c HCM l rt quan trng v cú ý ngha vỡ bn thõn hc c t Bỏc H t tng cỏch mng vng vng, lũng yờu nc nng nn, li sng gin d sỏng, tỏc phong lm vic dt khoỏt, nhanh nhn, khoa hc, giao tip vi mi ngi xung quan hũa nhó, kớnh trờn nhng di v cú lũng v tha, bit dung hũa li ớch cỏ nhõn v li ớch th - Hn ch: + Mt s chi b cũn lỳng tỳng vic xỏc nh ni dung, phng thc a vic hc v lm theo tm gng o c ca Bỏc tr thnh cụng vic quan trng, thng xuyờn, c th sinh hot nh k ca chi b; ni dung sinh hot chuyờn cũn s si, cha gn sỏt vic hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh vi nhim v chớnh tr ca c quan, n v + Vic r soỏt, b sung chun mc o c ca cỏn b, ng viờn theo o c, phong cỏch ca Ch tch H Chớ Minh mt s chi b cũn chung chung; hng dn ni dung ng ký hc v lm theo Bỏc cho tng cỏ nhõn cha sỏt vi nhim v, v trớ cụng tỏc nờn vic kim tra ỏnh giỏ vic thc hin hng nm cha sõu + Cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt, ụn c, nhc nh trin khai vic hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh mt s chi b cha c thng xuyờn + Cụng tỏc tuyờn truyn v hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh cha c trỡ thng xuyờn, hỡnh thc, ni dung cha phong phỳ; cha chỳ trng biu dng ngi tt, vic tt, cỏc th, cỏ nhõn tiờu biu + Mt s ớt ng viờn, qun chỳng ngoi ng cha tớch cc tham gia hc Ch th 05-CT/TW ca B Chớnh tr v cỏc chuyờn ca cỏc nm - Nguyờn nhõn: + Do cụng tỏc lónh o ch o sõu sỏt kp cp u chi b v ng b Luụn quan tõm sõu sỏt n vic hc t tng H Chớ Minh Thng xuyờn cú bn ch o v vic hc t tng H Chớ Minh + Cỏc cỏn b ng viờn nhn thc rừ vai trũ quan trng ca vic hc t tng H Chớ Minh + Nguyờn nhõn ca nhng hn ch: ụi lỳc s ch o cha sõu, cha cú ni dung v hỡnh thc c th Do cp u ng bn nhiu cụng vic chuyờn mụn nờn cha thc s quan tõm chm lo n vic chm lo giỏo dc truyn thng o c H Chớ Minh cho cỏn b ng viờn + Nhn thc ca mt s cỏn b ng viờn v hc t tng H Chớ Minh cũn m h, chung chung - Gii phỏp: + Tip tc quỏn trit sõu rng ti ton th cỏn b n v núi chung v cỏn b ng viờn núi riờng thc hin tt vic hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh, coi õy l nhim v trng tõm, thng xuyờn, liờn tc + Cp y, chi b thng xuyờn t chc sinh hot nh k hng thỏng, ni dung sinh hot phi luụn c i mi phong phỳ, a dng hn + Nõng cao hn na tinh thn phờ bỡnh v t phờ bỡnh cp y, chi b v tng ng viờn Nõng cao tớnh dõn ch cụng vic hng ngy Bi 9: TTHCM V C LP DN TC GN LIN CNXH Cõu 1: Mi quan h ca c lp dõn tc gn lin vi Ch ngha xó hi Liờn h vic xõy dng ch ngha xó hi a phng c s T tng HCM l mt h thng quan im ton din v sõu sc v nhng c bn ca cỏch mng Vit Nam, kt qu ca s dng v phỏt trin sỏng to ch ngha Mỏc - Lờnin vo iu kin c th ca nc ta, k tha v phỏt trin cỏc giỏ tr truyn thng tt p ca dõn tc, tip thu tinh hoa húa nhõn loi, l ti sn tinh thn vụ cựng to ln v quý giỏ ca ng v dõn tc ta, mói mói soi ng cho s nghip cỏch mng ca nhõn dõn ta ginh thng li ng Cng sn Vit Nam khng nh: Trong gii quyt nhng ca cỏch mng Vit Nam, Ch tch H Chớ Minh ó gúp phn phỏt trin ch ngha Mỏc - Lờnin trờn nhiu quan trng, c bit l lý lun v cỏch mng gii phúng dõn tc v tin lờn ch ngha xó hi cỏc nc thuc a v ph thuc iu ú cho thy c lp dõn tc gn lin vi ch ngha xó hi th hin mt cỏch trung nhng lun im sỏng to ln v lý lun ca H Chớ Minh Nhng lun im ú cú giỏ tr lõu di ch o ng li cỏch mng Vit Nam v úng gúp quan trng vo vic phỏt trin lý lun v cỏch mng vụ sn Quan nim ca H Chớ Minh v c lp dõn tc V c lp dõn tc, H Chớ Minh quan nim: Th nht, Ngi khng nh: c lp dõn tc phi l mt nn c lp thc s Tc l cỏc quyn dõn tc c bn phi c m bo; dõn tc ú phi c lp ch quyn, thng nht v ton lónh th Th hai, H Chớ Minh khng nh: c lp dõn tc l quyn thiờng liờng ca dõn tc Dõn tc Vit Nam núi riờng v cỏc dõn tc trờn th gii núi chung u cú quyn c hng t v c lp Do ú Ngi yờu cu, mi cụng dõn ca mt nc c lp phi cú trỏch nhim v ngha v bo v quyn c lp ca dõn tc Bt k th lc no vi phm quyn c lp ca Vit Nam u s b ỏnh tr v quột sch Bt k ngi Vit Nam no bỏn r quyn c lp thiờng liờng ca dõn tc u s b trng tr trc phỏp lut Th ba, theo H Chớ Minh c lp dõn tc phi gn lin vi hũa bỡnh Ch cú c lp dõn tc thc s mi cú mt nn hũa bỡnh chõn chớnh, v ch cú hũa bỡnh chõn chớnh mi cú c lp dõn tc hon ton Trong thc tin, Ngi luụn tiờu biu cho ý c lp, t do, khỏt vng hũa bỡnh Ngi tỡm mi cỏch y lựi chin tranh, cu vón hũa bỡnh, gi gỡn c lp dõn tc Th t, H Chớ Minh quan nim: c lp dõn tc phi i ti t hnh phỳc ca nhõn dõn H Chớ Minh t : Nu nc c lp m dõn khụng c hng hnh phỳc t do, thỡ c lp cng chng cú ngha lý gỡ Theo Ngi dõn ch bit giỏ tr ca t do, c lp m dõn c n no, mc Bi vy, nc Vit Nam ginh c c lp, H Chớ Minh ũi hi Chớnh ph cỏch mng phi lm cho dõn cú n, cú mc, cú ch v c hc hnh Trong sut cuc i ca mỡnh, Ngi ó u tranh cho c lp ca dõn tc Vit Nam, ng thi u tranh cho c lp ca cỏc tt c cỏc dõn tc Hin t tng H Chớ Minh v c lp dõn tc cũn nguyờn giỏ tr, l bi hc s nghip bo v v xõy dng t nc Quan nim ca H Chớ Minh v ch ngha xó hi V ch ngha xó hi, trc ht ch ngha xó hi l mt ch xó hi nhõn dõn lao ng lm ch, mt xó hi dõn giu, nc mnh, minh, hnh phỳc; nh mỏy xe la, ngõn hng thuc v ca cụng; cỏc dõn tc nc u bỡnh ng, on kt, tng tr ln v on kt, hu ngh, bỡnh ng vi cỏc dõn tc trờn th gii * Theo H Chớ Minh ch ngha xó hi cú cỏc c trng v bn cht sau: Th nht: Ch ngha xó hi cú nn kinh t phỏt trin cao, da trờn lc lng sn xut hin i, khoa hc k thut tiờn tin v cụng hu v t liu sn xut Th hai: Ch xó hi nhõn dõn lao ng lm ch thụng qua Nh nc ca dõn, dõn v vỡ dõn Th ba: Ch ngha xó hi l mt xó hi cụng bng hp lý, lm nhiu hng nhiu lm ớt hng ớt khụng lm lm khụng hng; khụng cũn ỏp bc giai cp, ỏp bc xó hi; thc hin cụng bng xó hi Th t: Ch ngha xó hi cú mt xó hi phỏt trin cao v húa, o c; ngi vi ngi l ng chớ, l anh em Con ngi cú i sng tinh thn 10 ti vui lnh mnh v c gii phúng trit * H Chớ Minh ch mc tiờu ca ch ngha xó hi Vit Nam l: V ch chớnh tr: Xõy dng ch chớnh tr nhõn dõn lao ng lm ch di s lónh o ca ng Cng sn V kinh t: Xõy dng nn kinh t cụng nụng nghip hin i, khoa hc k thut tiờn tin, c to lp trờn c s s hu cụng cng v t liu sn xut Tt yu phi thc hin cụng nghip húa V húa: Phỏt trin húa lm cho húa i trc dn ng cho cỏch mng cụng nghip V quan h xó hi: Xõy dng c mi quan h tt p gia ngi vi ngi Theo H Chớ Minh ch ngha xó hi to c s cng c, gi vng c lp dõn tc Ch ngha xó hi xúa b nguyờn nhõn sõu xa ca tỡnh trng ngi búc lt ngi Ch ngha xó hi to c s vt cht k thut cao; húa, khoa hc v k thut phỏt trin Xõy dng ch ngha xó hi l xõy dng mt xó hi dõn ch Ch nhõn dõn l ch v lm ch * H Chớ Minh cng ó ch nhng iu kin bo m cho c lp dõn tc gn lin vi ch ngha xó hi Vit Nam Th nht: Phi xỏc lp, cng c, gi vng v phỏt huy vai trũ lónh o ca ng H Chớ Minh khng nh: Cỏch mnh trc ht phi cú cỏi gỡ? Trc ht phi cú ng cỏch mnh gi vng v phỏt huy cao vai trũ lónh o ca ng, H Chớ Minh luụn chỳ ý v ũi hi ng phi a ng li ỳng n, phi xõy dng ng, rốn luyn i ng cỏn b, ng viờn ng phi lónh o ginh chớnh quyn, xõy dng ng sch vng mnh thc hin thng li nhim v xõy dng thnh cụng ch ngha xó hi v bo v vng chc T quc Vit Nam Th hai: Xõy dng liờn minh cụng nụng trớ thc vng chc lm nn tng xõy dng i on kt dõn tc.Theo H Chớ Minh liờn minh cụng nụng trớ thc l nn tng ca cỏch mng Vit Nam, ú phi xõy dng cho c lc lng cỏch mng ln nht, rng nht, mnh nht cho sut quỏ trỡnh thc hin c lp dõn tc gn lin vi ch ngha xó hi Th ba: Cỏch mng Vit Nam phi thng xuyờn gn bú vi cỏch mng th gii Cỏch mng Vit Nam phi bit tranh th sc mnh ca cỏch mng th gii, bit tranh th s ng tỡnh ng h v giỳp v mi mt ca cỏc lc lng cỏch mng th gii vt qua khú khn, chin thng k thự, a cỏch mng n thnh cụng Nh vy, ch ngha xó hi theo t tng H Chớ Minh s l mt xó hi cú nn kinh t phỏt trin cao vi ch cụng hu v t liu sn xut Nhõn dõn 11 lao ng s c lm ch, ngi vi ngi l bn bố, l ng chớ, l anh em Tỡnh trng ngi búc lt ngi s c xúa b Cựng vi vic xõy dng ch ngha xó hi Ngi cng a cỏc iu kin bo m cho c lp dõn tc gn lin vi ch ngha xó hi T tng ca Ngi v ch ngha xó hi ó ang v s c ng v Nh nc ta thc hin, ly ú lm mc tiờu xõy dng ch ngha xó hi tin ti ch cng sn ch ngha Mi quan h gia c lp dõn tc vi ch ngha xó hi c lp dõn tc v ch ngha xó hi cú mi quan h gn bú, mt thit vi Trc ht, theo H Chớ Minh c lp dõn tc l mc tiờu trc tip v trc ht Cỏch mng Vit Nam phi tri qua hai giai on: Cỏch mng dõn tc dõn ch v cỏch mng xó hi ch ngha giai on cỏch mng dõn tc dõn ch, theo H Chớ Minh phi ch trng on kt ton dõn tc nhm ỏnh quc ch ngha Phỏp v bn phong kin; Lm cho nc Nam hon ton c lp Tip theo, Ngi khng nh c lp dõn tc l tin i lờn ch ngha xó hi C th l: V chớnh tr: Xỏc lp v phỏt trin cỏc thnh t ca h thng chớnh tr ng Cng sn Vit Nam lónh o; thnh lp Mt trn Dõn tc thng nht v thc hin on kt ton dõn Mt trn; ginh chớnh quyn v xõy dng nh nc ca dõn, dõn v vỡ dõn V kinh t: Bc u hỡnh thnh ng li kinh t, tng bc xõy dng cỏc c s kinh t cú tớnh cht xó hi ch ngha nhm ci thin i sng nhõn dõn, bi b cỏc lc lng cỏch mng V húa xó hi: Xõy dng nn húa mi, nn húa cỏch mng v gii quyt nhng xó hi trờn nn tng ca ch ngha Mỏc Lờnin Ngc li, ch ngha xó hi l bc phỏt trin tt yu ca c lp dõn tc H Chớ Minh khng nh: Trong thi i ngy nay, cỏch mng gii phúng dõn tc l mt b phn khng khớt ca cỏch mng vụ sn phm vi ton th gii; cỏch mng gii phúng dõn tc phi phỏt trin thnh cỏch mng xó hi ch ngha thỡ mi ginh c thng li hon ton Ch ngha xó hi l ng nht cú th gii phúng trit dõn tc thõn phn nụ l, bt cụng xó hi, bt bỡnh ng, nghốo v ngu dụt, em li t hnh phỳc cho ton dõn Ch cú ch ngha xó hi, ch ngha cng sn mi gii phúng c cỏc dõn tc b ỏp bc v nhng ngi lao ng trờn th gii ỏch nụ l * Liờn h: Tip thu t tng H Chớ Minh v mi quan h gia c lp dõn tc vi ch ngha xó hi, nhng nm qua ng b xó Tõn c, thnh ph Vit Trỡ vi 1.220 ng viờn, t chc sinh hot 30 chi b trc thuc ó lónh o chớnh quyn v cỏc on th nhõn dõn thc hin thng li NQ i hi ng b xó C cu kinh t cú nhiu chuyn bin tớch cc, phự hp vi quỏ trỡnh 12 cụng nghip húa, hin i húa t nc; sn xut nụng nghip, tiu th cụng nghip, thng mi, dch v phỏt trin a dng, to vic lm v tng thu nhp cho ngi lao ng Trờn a bn xó cú 30 doanh nghip hot ng trờn cỏc lnh vc nh sn xut, thng mi, dch v, giao thụng ti, xõy dng cỏc doanh nghip t nhõn khụng ngng phỏt trin v s lng v quy mụ ó gúp phn quan trng s nghip phỏt trin ca phng, gúp phn thu ngõn sỏch nm sau cao hn nm trc; Cụng tỏc quc phũng an ninh c m bo, gi vng n nh chớnh tr, trt t an ton xó hi, khụng im núng, im ni cm, khiu kin ụng ngi, khiu kin kộo di, phc trờn a bn; Mt trn T quc, cỏc t chc chớnh tr - xó hi tip tc i mi ni dung, phng thc hot ng, xõy dng cng c i on kt ton dõn, to s ng thun xó hi Cụng tỏc tuyờn truyn, ng on viờn, hi viờn v cỏc tng lp nhõn dõn thc hin cỏc ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc, thc hin Quyt nh 217, 218-Q/TW ca B Chớnh tr, gúp phn tớch cc tham gia xõy dng ng, chớnh quyn - V u im: Trong cụng tỏc xõy dng ch ngha xó hi, ng b ó t c mt s thnh tu sau: Trờn lnh vc kinh t: Trong nm 2010 2015 thu nhp bỡnh quõn u ngi t 35 triu ng/ngi/nm (vt mc tiờu i hi triu ng/ngi/nm) T l thu ngõn sỏch hng nm tng bỡnh quõn: 5,5%( nm 2015 t 3,5 t ng tng 1,8 t ng so vi u nhim k) i sng ca nhõn dõn trờn a bn xó ó c ci thin rừ rt Nhiu h gia ỡnh ó lờn lm giu, to vic lm cho niờn xó Din tớch t nụng nghip l 84,44% gim 3,37%; t phi nụng nghip 14,68% tng 3,72% Tuy din tớch t nụng nghip gim nhng tng sn lng lng thc quy thúc hng nm t 2633,5 tn (vt mc tiờu: 33,34 tn), bỡnh quõn lng thc u ngi t: 409 kg/ngi/nm (t 93% mc tiờu) S liu trờn cho thy xó ang cú s chuyn bin c cu kinh t Chuyn t nụng nghip sang dch v, cụng nghip, tiu th cụng nghip.Ngnh nụng nghip s c ỏp dng cỏc tin b khoa hc k thut, ging cõy trng mi tng nng sut cõy trng, c bit l phỏt trin vựng sn xut rau an ton, cung cp rau sch cho ton thnh ph u tiờn cho cỏc ngnh dch v (n trờn a bn xó cú 264 c s, h cỏ th hot ng thng mi dch v (tng 55 c s, h cỏ th so vi u nhim k), to vic lm cho khong 310 lao ng), cụng nghip, tiu th cụng nghip phỏt trin (ton xó cú 160 c s tng 53 c s so vi nm 2010, to vic lm cho khong 400 lao ng Trờn lnh vc húa xó hi: Xó Tõn c hin h thng trng lp ó tng i n nh Trng mm non v tiu hc ó t chun quc gia i ng giỏo viờn 100% t chun v trờn chun Hi khuyn hc ca xó ó 13 c kin ton, cng c hot ng dn i vo n np v hiu qu T l hc sinh lờn lp thng v tt nghip luụn t 98% Cụng tỏc giỏo dc, cụng tỏc chm súc sc khe nhõn dõn, cụng tỏc dõn s - gia ỡnh v tr em cng c xó quan tõm T l ngi dõn tham gia bo him l 75%, tr em di tui 100% c tiờm chng S lng ngi dõn n trm y t xó khỏm v cha bnh ngy cng cao v t c s tớn nhim ca ngi dõn Cựng vi ú hot ng húa th thao thụng tin ó c quan tõm ch o, hot ng cú hiu qu Cỏc hot ng hoỏ, ngh, TDTT u t thnh tớch cao Cỏc hot ng nhõn o t nhin, hin mỏu, c ụng o ngi dõn tham gia Cụng tỏc dõn tc, tụn giỏo c quan tõm ch o, thc hin cỏc chớnh sỏch ỳng quy nh Trong cụng tỏc phỏt huy dõn ch: T nhn thc h thng chớnh tr cp c s xó, phng, th trn l cp gn dõn, sỏt dõn nht, trc tip quan h, lm vic vi nhõn dõn, l cp t chc, ch o trc tip, cú v trớ, vai trũ ht sc quan trng vic phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, ng nhõn dõn thc hin cỏc ch trng, ng li ca ng; chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc; Xó ó r soỏt, kin ton t chc b mỏy, iu chnh chc nng, nhim v ca tng t chc h thng chớnh tr cp c s phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin v yờu cu, nhim v mi Thc hin cú hiu qu c ch nhõn dõn tham gia gúp ý xõy dng ng, chớnh quyn Tip tc i mi phng thc lónh o; nõng cao nng lc lónh o, sc chin u ca ng b, chi b c s Trỏnh bao bin, lm thay Phỏt huy vai trũ, nõng cao cht lng hot ng ca Hi ng nhõn dõn vi t cỏch l c quan i din cho ý chớ, nguyn vng v quyn lm ch ca nhõn dõn, nht l vic tho lun, quyt nh nhng quan trng ca a phng v giỏm sỏt vic t chc thc hin Hin phỏp, phỏp lut; cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc a phng Trong nhim k qua, HND ó tin hnh 13 cuc giỏm sỏt vi ni dung trng tõm liờn quan n phỏt trin kinh t, xó hi, an ninh quc phũng, xõy dng v ban hnh 35 ngh quyt lónh o nhim v phỏt trin kinh t, xó hi ca a phng T chc tip xỳc c tri vi i biu HND cỏc cp vi tinh thn dõn ch v ý thc xõy dng cao, ch o Hi pht giỏo hot ng ỳng phỏp lut T chc tt chc nng giỏm sỏt, phn bin xó hi, tham gia xõy dng ng, xõy dng chớnh quyn, xõy dng i on kt ton dõn tc Cụng khai thụng tin y , chớnh xỏc cho nhõn dõn bit v cỏc nhõn dõn cn c bn bc v quyt nh Bo m mụi trng xó hi lnh mnh, t do, bỡnh ng ngi dõn th hin ý ca mỡnh, khụng b ộp buc, mua chuc, lụi kộo, to iu kin ngi dõn úng gúp ý kin vi cp y, chớnh quyn a phng; cú c ch nhõn dõn giỏm sỏt hot ng ca chớnh quyn Thc hin tt ch t qun i vi cỏc liờn quan n cuc sng thit thc hng ngy ca nhõn dõn, nh: xõy dng nụng thụn mi; an ninh trt 14 t, an ton xó hi.theo phng chõm: Dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra v dõn hng li Cựng vi ú xó ó xõy dng i ng cỏn b, cụng chc cp xó phm cht v nng lc ỏp ng yờu cu ca s nghip i mi, thc hin tt dõn ch c s - V hn ch: Tuy vy, cụng tỏc xõy dng ch ngha xó hi cng gp phi nhiu hn ch Trờn lnh vc kinh t: Mt s chng trỡnh kinh t trng im cha t k hoch nh: d ỏn phỏt trin cõy bi c sn, d ỏn cõy chố Phỏt trin cụng nghip, tiu th cụng nghip cha phỏt trin mnh, hiu qu khụng cao, kinh t h cũn mang tớnh t phỏt, sn xut nh l Mng li giao thụng nụng thụn cha ỏp ng vi yờu cu phỏt trin ca nhõn dõn, bờ tụng húa cũn chm, cỏc d ỏn lm ng trin khai ti xó thi cụng cũn cha m bo tin V hoỏ - xó hi : Vic huy ng cỏc ngun lc u t cho giỏo dc cũn hn ch Trang thit b cha ỏp ng c yờu cu chm súc sc kho ban u cho nhõn dõn.T l phỏt trin dõn s t nhiờn cũn tng, cha t k hoch Vic qun lý hot ng tụn giỏo cú lỳc cha cht ch V thc hin dõn ch: Cụng tỏc ng nhõn dõn cũn hn ch, mt s ớt cỏn b, ng viờn, cụng chc cú biu hin gõy phin h nhõn dõn Cụng tỏc phn bin xó hi ca Mt trn T quc v cỏc on th cha c quan tõm ỳng mc kp thi nm bt din bin t tng nhõn dõn, x lý thụng tin, ch ng tuyờn truyn, gii thớch Cụng tỏc giỏm sỏt, kim tra cha mang tớnh ch ng phũng nga, cha i sõu giỏm sỏt theo chuyờn , cỏ bit cũn cú cỏn b, ng viờn thiu phn u, tu dng, vi phm k lut ng - Nguyờn nhõn ca khuyt im, hn ch: Nguyờn nhõn khỏch quan: Do nh hng ca thi tit khc nghit, thiờn tai, dch bnh tỏc ng, giỏ c th trng bin ng, nh hng suy thoỏi ca nn kinh t th gii v nc Nguyờn nhõn ch quan: Vai trũ lónh o, ch o ca mt s ng cp u, chớnh quyn, cụng chc chuyờn mụn cha tht s sõu sỏt i vi cụng vic c giao Tinh thn u tranh, t phờ bỡnh v phờ bỡnh ca mt s cỏn b, ng viờn cha cao, cũn n nang, ngi va chm, nộ trỏnh Mt s ng viờn tr cũn th ng cha phỏt huy c tớnh xung kớch, sỏng to quỏ trỡnh thc hin nhim v Mt b phn nhõn dõn cha n lc c gng, cũn t tng trụng ch vo nh nc - Trc nhng nguyờn nhõn trờn, ng b xó ó a mt s gii phỏp sau: Lnh vc kinh t: y mnh thc hin chuyn giao tin b KHKT vo sn xut Chuyn dch c cu kinh t Hỡnh thnh cỏc vựng sn xut hng húa trung Phỏt trin cụng nghip, tiu th cụng nghip: Tớch cc thu hỳt cỏc ngun u t t cỏc chng trỡnh, d ỏn Phn u n nm 2020 cú trờn 200 c 15 s cỏ th sn xut cụng nghip, tiu th cụng nghip vi trờn 500 lao ng Lnh vc v hoỏ xó hi: Quan tõm n s phỏt trin giỏo dc, o to Thc hin np sng minh vic ci, vic tang Tng cng qun lý nh nc i vi cỏc hot ng húa, th thao, cỏc hot ng tụn giỏo theo quy nh ca phỏp lut Quan tõm chm súc v bo v sc khe b m, tr em V cụng tỏc phỏt huy dõn ch xó ó t chc tt vic hc cỏc ch th, ngh quyt, tng cng s thng nht ng c v nhn thc, ý v hnh ng Núi v lm theo Ngh quyt, coi trng giỏo dc o c, li sng gin d, lnh mnh cho cỏn b, ng viờn Thc hnh tit kim, chng tham ụ, lóng phớ y mnh u tranh phũng, chng tham nhng, lóng phớ, thc hnh tit kim Tp trung tuyờn truyn, giỏo dc, xõy dng ngi v o c, nhõn cỏch, li sng, trớ tu v nng lc lm vic, xõy dng mụi trng húa lnh mnh Gi gỡn s on kt thng nht ng, tng cng s lónh o ca th, cao trỏch nhim cỏ nhõn trc cụng vic c giao Nõng cao cht lng i ng cỏn b, ng viờn v tinh thn gng mu t rốn luyn phm cht o c, li sng Nh vy, nhng nm qua, xó ó t c nhiu thnh tu cụng cuc xõy dng Ch ngha xó hi a phng Mc dự cũn nhiu thiu xút nhng vi s thng nht v t tng, s on kt ni b ng b xó, s ng h ca nhõn dõnxó nhng nm tip theo s tip tc gt hỏi c nhiu thnh tu gúp phn vo cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi m t nc ta ang ti BI 10: T TNG H CH MINH V I ON KT DN TC 1.3 Trỡnh by ni dung t tng HCM v i on kt * i on kt dõn tc - Lc lng i on kt dõn tc Lc lng i on kt dõn tc, theo HCM bao gm cỏc gc, cỏc tng lp xh, cỏc ngnh, cỏc gii, cỏc ng phỏi,trong ú liờn minh c-n-trớ thc l nn tng - Hỡnh thc t chc i on kt dõn tc Hỡnh thc t chc i on kt dõn, theo HCM l on kt Mt trn Dõn tc thng nht Mt trn l liờn mih chớnh tr nhm kt rng rói cỏc t chc yờu nc vo thng nht, u tranh vỡ c lp dõn tc, dõn ch v tin b xh Xd Mt trn Dõn tc thng nht, HCM yờu cu: Mt l, Mt trn phi ly liờn minh c-n-trớ thc lm nn tng Hai l, Mt trn ng ca gccn lo V vai trũ of Mt trn HCM nhn inh: Mt trn Dõn tc thng nht l nhng lc lng to ln of cm VN 16 - Nguyờn tc i on kt dõn tc: + Th nht, i on kt phi c xõy dng trờn c s thng nht gia li ớch ca quc gia dõn tc vi li ớch c bn ca cỏc giai tng xó hi + Th hai, tin vo dõn, da vo dõn, phn u vỡ quyn li ca nhõn dõn Nguyờn tc ny k tha t ctr truyn thng ca dõn tc dõn lm gc ca nc, va l s quỏn trit quan im of CN Mỏc Lờ nin cm l s nghip of cta HCM cho rng: Dõn l gc r, l nn tng of i kt Dõn l ch th of i kt Dõn l ngun sc mnh vụ tn, vụ ch of i kt Dõn l ch da vng chc of CS v h thng ctri + Th ba, i on kt mt cỏch t giỏc, cú t chc, cú lónh o; on kt lõu di, cht ch i kt theo t tng HCM l kt trờn lp trng vụ sn, theo ngn c CN Mỏc lờ nin, ú l mt hp cú t chc, di s lo of CS, nn tng l liờn minh c-n- trớ thc HCM nờu rừ: on kt of ta khụng nhng rng rói m cũn kt lõu di k l chớnh sỏch dtoc k phi l th on ctri Ta kt u tranh cho thng nht v c lp of T quc; ta cũn phi kt xd nc nh k rng rói, cht ch, ng thi phi cng c Nn cú vng thỡ nh mi chc chn, gc cú tt thỡ cõy mi tt ti + Th t, i on kt phi chõn thnh, thng thn, thõn ỏi; on kt phi gn vi t phờ bỡnh v phờ bỡnh on kt tht s ngha l va kt , va tranh, hc nhng cỏi tt of nhau, phờ bỡnh nhng cỏi sai of v phờ bỡnh trờn lp trng thõn ỏi, vỡ nc, vỡ dõn Do ú, kt phi thc hin t phờ bỡnh v phờ bỡnh khc phc, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng u im, cng c ni b, cng c t chc, tng cng on kt T phờ bỡnh v phờ bỡnh phi chõn thnh, thng thn, thõn ỏi, cú lý, cú tỡnh, phờ bỡnh vic ch khụng phi phờ bỡnh ngi - Phng phỏp i on kt dõn tc: + Phng phỏp ttruyn, ng, giỏo dc, thuyt phc nhm thc tnh mi ngi h t nguyn, t giỏc tham gia vo mt t chc on th Mt trn + Phng phỏp t chc: xõy dng, cng c, phỏt trin h thng chớnh tr bao gm ng v Nh nc, Mt trn t quc v cỏc on th nhõn dõn + Phng phỏp x lý v gii quyt cỏc mi quan h L phng phỏp x lý khoa hc mi tng quan gia lc lng: LL cỏch mng- LL trung gianLL phn cỏch mng nhm m rng n mc cao nht trn tuyn cỏch mng v thu hp n mc thp nht trn tuyn thự ch - i vi LL cỏch mng: khai thỏc, phỏt huy nhng im thng nht, tng ng; hn ch, khc phc tin ti xúa b dn nhng khỏc bit v mc tiờu, li ớch S on kt, thng nht ca lc lng cỏch mng l iu kin tiờn quyt giỳp cho CM thnh cụng - i vi LL trung gian: xúa b mi thnh kin, mc cm; gi, c 17 v ý thc dõn tc, tinh thn yờu nc; chõn thnh hp tỏc, trng dng nhng ngi cú ti, cú c giỳp dõn, giỳp nc - i vi LL phn CM: ch ng, kiờn quyt tiờu dit; khai thỏc mõu thun ni b k thự, lụi kộo nhng ngi cú th tranh th c; tm hũa hoón cú nguyờn tc vi nhng lc lng, b phn cú th hũa hoón c ** i on kt quc t: - lc lng v hỡnh thc i kt quc t HCM xỏc nh lc lng kt quc t bao gm: phong tro cng sn v cụng nhõn quc t; Phong tro gii phúng dõn tc; Phong tro hũa bỡnh; dõn ch v tin b trờn th gii i vi cỏc nc lỏng ging, cú cựng chung k thự, chung nguyn vng l c lp, t cho mi dõn tc, HCM xd Liờn minh chin u ba nc ụng Dng (VM -Lo-CPC), lp Mt trn thng nht cỏc dõn tc Vit-Miờn-Lo kc chng P, M i vi cỏc nc XHCN anh e tranh th s ng h, giỳp i vi cuc chin u bo v c lp dõn tc, vỡ hb, chớnh ngha of nhõn dõn VN, trờn tinh thn bn phng vụ sn u l anh em, HCM xd Liờn minh hu ngh hp tỏc v tng tr vi cỏc nc i vi nhõn dõn yờu chung ho hbỡnh, cụng lý trờn th gii, HCM xd Mt trn kt vi phong tro hbỡnh, dõn ch v tin b trờn th gii - Nguyờn tc v phng phỏp i on kt quc t Thc hin i on kt quc t theo HCM phi da trờn nguyờn tc tụn trng c lp, ch quyn v ton lónh th ca nhau, phn u vỡ hbỡnh, c lp dõn tc, dõn ch v tin b xh Phng phỏp i kt l xd tỡnh on kt hu ngh hp tỏc, cựng phỏt trin vi cỏc dtc v gc vụ sn cỏc nc trờn nn tng CN Mỏc Lờnin v CN quc t vụ sn cao c lp t ch, t lc, t cng, ng thi tranh th n mc cao nht s ng tỡnh v ng h of nhõn dõn th gii * Liờn h: * Liờn h thc t thc hin i on kt c quan anh(ch) cụng tỏc? Khỏi quỏt c im a phng, c s Phờng Bạch Hạc nằm ngã ba sông Việt Trì, đỉnh tam giác vùng đồng châu thổ sông Hồng; cửa ngõ phía Nam thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, có quốc lộ chạy qua; phía Đông Bạch Hạc giáp xã Bồ Sao huyện Vĩnh Tờng - tỉnh Vĩnh Phúc, phía Tây giáp sông Hồng đối diện tỉnh Hà Tây, phía Nam giáp xã Cao Đại huyện Vĩnh Tờng - tỉnh Vĩnh Phúc, phía Bắc giáp xã Sông Lô Phờng có giá trị văn hoá đậm nét Phú Thọ gắn với truyền thuyết tích Hùng Vơng; có nghi lễ thờ 18 cúng ngời có công với làng (Thành Hoàng làng), thờ cúng tổ tiên Đặc biệt vào ngày giỗ tổ Hùng Vơng - Lễ hội Đền Hùng mồng 10 tháng âm lịch hàng năm địa ph ơng có rớc kiệu, hát văn tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống ngã ba sông Bạch Hạc thờng nơi tổ chức lễ hội thi bơi chải truyền thống thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ Hệ thống giáo dục từ mầm non đến PTTH đợc mở rộng, chơng trình phổ cập giáo dục bổ túc văn hoá đợc thực thờng xuyên góp phần nâng cao dân trí nhân dân, chất lợng giáo dục đợc nâng lên rõ rệt Hiện nay, phờng phổ cập giáo dục bậc PTTH Chất lợng giáo dục tiếp tục đợc nâng lên Kết nhà trờng đạt tiên tiến, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 95% trở lên Về an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội đợc giữ vững Tệ nạn xã hội đợc quan tâm nỗ lực giải Về tình hình trị xã hội khu dân c tơng đối ổn định Nhỡn chung, Cp u ng, chớnh quyn cỏc phng u thc hin tt cỏc ch trng, ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc; nhõn dõn phng phn ln l cỏn b, cụng nhõn viờn chc ó ngh hu luụn tin tng vo s lónh o ca ng; trỡnh dõn trớ tng i ng u nờn nhn thc v ch chng ng li ca ng, chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc c kp thi v y Kinh t phỏt trin ton din, nhiu chớnh sỏch phự hp ó to phỏt trin lm cho i sng húa v vt cht ca nhõn dõn c nõng lờn, cỏc ngun ni lc c khai thỏc v phỏt huy trit An ninh chớnh tr n nh, trt t an ton xó hi trờn a bn c gi vng to iu kin thun li cho vic xõy dng chớnh quyn sch, vng mnh Bờn cnh nhng thun li quỏ trỡnh thc hin nhim v chớnh tr cỏc phng cũn gp khụng ớt khú khn nh hng ca khng hong v suy thỏi kinh t th gii, s bin ng kinh t nc Trong ú din tớch t nhiờn ca phng cũn ớt nhng mt dõn s li ụng, ngun lc nhõn dõn cũn hn ch, sn xut kinh doanh nh l, manh mỳn, thiờn tai, dch bnh, ụ nhim mụi trng, t nn xó hi cú din bin phc nht l t nn ma tỳy lm nh hng n kt qu thc hin nhim v phỏt trin kinh t xó hi trờn a bn v hot ng qun lý nh nc ca chớnh quyn phng Thc trng vic thc hin i on kt a phng Trong nhng nm qua, c s quan tõm ca ng v Nh nc vi nhng chớnh sỏch phỏt trin thnh ph Vit Trỡ, xng ỏng vi ụ th loi 1; c bit s lónh o trung, quyt lit ca BCH ng b TP, s giỏm sỏt, qun lý iu hnh cht ch ca chớnh quyn v on th cỏc cp ng b v nhõn dõn cỏc dõn tc TP Vit Trỡ ó nờu cao tinh thn on kt vt qua khú 19 khn, thỏch thc Kinh t xó hi TP VT ó phỏt trin khỏ ton din: i sng nhõn dõn n nh, c s h tng nụng thụn c ci thin i sng hoỏ tinh thn ca nhõn dõn c nõng lờn tng bc, quc phũng an ninh c cng c, trt t an ton xh c m bo * Kt qu vic thc hin i kt a phng: u im xõy dng i on kt: Trong phỏt trin kinh t trỡ tc tng trng khỏ, c cu kinh t dch chuyn theo hng tớch cc Giỏ tr sn xut tng bỡnh quõn hng nm 12,1% trờn cỏc lnh vc: nụng lõm nghip, thu sn phỏt trin c v din tớch v sn lng; Sn xut cụng nghip tiu th cụng nghip, xd trỡ tc tng trng khỏ; Cỏc nghnh dv phỏt trin nhanh vi s tham gia ca nhiu thnh phn kinh t; Lnh vc u t phỏt trin c quan tõm, ch o, kt cu h tng kinh t-xh ngy cng phỏt trin.; Hot dng ti chớnh tớn dung-ngõn hng cú nhiu i mi v chuyn bin tớch cc; Khoa hc cụng ngh, ti nguyờn v mụi trng c quan tõm ch o t kt qu tớch cc; Quan h sx tip tc c cng c, cỏc thnh phn kinh t c khuyn khớch phỏt trin; Cụng tỏc qun lý ỏt luụn c chỳ trng XD ng: Cụng tỏc cng c t chc ng, nõng cao cht lng ng viờn c chỳ trng Hng nm luụn cng c, kin ton v b sung s lng chi ng b trc thuc v cp u viờn Cụng tỏc phỏt trin ng viờn c quan tõm ch o thng xuyờn, chỳ trng phỏt trin ng viờn l ngi dõn tc thiu s v vựng cụng giỏo.Thng xuyờn kim tra, giỏm sỏt, nõng cao cht lng sinh hot chi b, i mi quy trỡnh ỏnh giỏ cht lng t chc c s v ng viờn, t l t chc c s sch vng mnh hng nm t 70%, viờn t cỏch hon thnh tt nhim v t 75% Tng cng cụng tỏc o to bi dng nõng cao trỡnh cho cỏn b, ng viờn Trong cụng tỏc xd a phng vng mnh, ton din: + vhoỏ-xh cú nhiu tin b, an sinh xh c m bo Th hin trờn cỏc mt: Giỏo dc-o to phỏt trin c v quy mụ v cht lng, ỏp ng nhu cu hc ca em cỏc dõn tc trongTP Ton TP cú 82 c s gd&to, c s vt cht trng hc c tng cng; Cụng tỏc y t v CSSKND ngy cng c chỳ trng; Lao ng vic lm, xoỏ gim nghốo, thc hin chớnh sỏch i vi ngi cú cụng v chớnh sỏch an sinh xh t c nhiu kt qu; Hot ng hoỏ, thụng tin, th thao c trin khai tớch cc Hng nm t chc ngy hi i on kt ton dõn tc (18/11) nhm tng cng tinh thn on kt, gn bú, tng tr giỳp ln Tớch cc thc hin tt ni dung cuc ng Ton dõn k xd nụng thụn mi ụ th minh + Qphũng an ninh c cng c vng mnh, trt t an ton xh cú nhiu chuyn bin tớch cc, cụng tỏc phũng chng tham nhng c chỳ trng Tp trung lónh o xd nn quc phũng ton dõn gn vi th trn an ninh nhõn dõn, xd th trn lũng dõn vng chc y mnh phong tro qun chỳng ndbo v an ninh Tquc v tn cụng trn ỏp ti phm, gi vng an ninh chớnh tr, TT an ton xh 20 Bờn c nh nhng thnh tu ó t c cũn Tn ti s hn ch: Kinh t phỏt trin cha vng chc, c cu kinh t chuyn dch cha mnh Giỏ tr sn sut cha cao, c cu lao ng cha hp lý Cụng tỏc xd ng cũn bc l mt s im yu kộm: Cụng tỏc t tng tin hnh cha sõu rng cỏc tng lp nhõn dõn; cụng tỏc kim tra giỏm sỏt cha thng xuyờn; vic xõy dng qui hoch, o to cỏn b thiu ng b, nng lc lónh o v sc chin u ca s c s cũn yu; vic nm bt din bin t tng of qun chỳng nhõn dõn cú lỳc, cú ni cha sõu sỏt, kp thi Nguyờn nhõn: - Nn quan liờu, tham nhng, suy thoỏi v o c, li sng - Dõn cha cú lũng tin vo ng v chớnh quyn - Cỏn b phng trỡnh cha ng u, cha lm ht trỏch nhim, coi nh cụng tỏc dõn - i sng nd cũn khú khn, phõn húa giu nghốo Gii phỏp: Xõy dng nhng chớnh sỏch nhm tng cng i on kt ton dõn tc Phỏt trin kinh t - xh: phỏt huy tim nng, li th, trung phỏt trin kinh t nhanh, bn vng theo hng CNH-HH i mi nõng cao cht lng v phỏt trin ton din cỏc hot ng trờn lnh vc hoỏ-xh v phỏt trin ngun nhõn lc Tip tc quỏn trit sõu sc t tng H Chớ Minh, ng li, ch trng ca ng v i on kt ton dõn tc ti cỏn b, nd xõy dng i ng cỏn b, cụng chc cp xó phm cht v nng lc ỏp ng yờu cu ca s nghip i mi, thc hin tt dõn ch c s a cỏc ch trng, ng li thc hin cú hiu qu vic phỏt trin KT-XH, bo m quc phũng, an ninh v cụng tỏc i ngoi vo tỡnh hỡnh thc t ca c s Phi hp cht ch gia cỏc c quan, t chc v nhõn dõn thc hin cú hiu qu cao Gi vng n inh ctr; cng c vng chc th trn quc phũng, an ninh; thc hnh tit kim, chng tham nhng lóng phớ Tp trung xõy dng ng vng mnh ton din, nõng cao nng lc lo v sc chin u ca cỏc t chc c s ng Phỏt huy vai trũ ca Mt trn T quc v cỏc on th nhõn dõn 21 22 ... Phờng Bạch Hạc nằm ngã ba sông Việt Trì, đỉnh tam giác vùng đồng châu thổ sông Hồng; cửa ngõ phía Nam thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, có quốc lộ chạy qua; phía Đông Bạch Hạc giáp xã Bồ Sao... tỉnh Vĩnh Phúc, phía Tây giáp sông Hồng đối diện tỉnh Hà Tây, phía Nam giáp xã Cao Đại huyện Vĩnh Tờng - tỉnh Vĩnh Phúc, phía Bắc giáp xã Sông Lô Phờng có giá trị văn hoá đậm nét Phú Thọ gắn... tõm sõu sỏt n vic hc t tng H Chớ Minh Thng xuyờn cú bn ch o v vic hc t tng H Chớ Minh + Cỏc cỏn b ng viờn nhn thc rừ vai trũ quan trng ca vic hc t tng H Chớ Minh + Nguyờn nhõn ca nhng hn ch:
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ôn THI TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH , TÀI LIỆU ôn THI TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH , TÀI LIỆU ôn THI TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay