TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước

60 944 4
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 20:14

TI LIU ễN THI TT NGHIP LP TRUNG CP CHNH TR MễN QUN Lí HNH CHNH NH NC Bi Lí LUN V QUN Lí HNH CHNH NH NC 1.1.3 Vai trũ ca qun hnh chớnh Nh nc i vi s phỏt trin ca Xó hi - Gúp phn quan trng vic hin thc húa ctrng, ng li chớnh tr ng li chớnh tr ca ng c th ch húa vo cỏc VBPL, chớnh sỏch ca NN Chớnh sỏch PL ca NN l cỏc quy nh c th, th hin v l c s trin khai quan im, ng li ca ng vo thc tin cuc sng - nh hng, dn dt s ptrien kte-xh thụng qua h thng PL v chớnh sỏch of NN cho cỏc hot ng KT-XH phỏt trin theo ỳng mc tiờu, cỏc c quan qun HCNN qun v mụ i vi cỏc n v, t chc Nhng nh hng ln, mc tiờu phỏt trin ca t nc mi giai on phỏt trin s c th hin cỏc chớnh sỏch PL ca NN - iu hnh xh, iu chnh cỏc mi quan h xh Vai trũ t chc, iu hnh xó hi thuc v quyn hnh phỏp cỏc c quan qun HCNN thc hin Hot ng qun NN cú vai trũ iu hnh cỏc quỏ trỡnh KT-XH, iu chnh-iu hũa cỏc quan h xó hi nhm hng ti s phỏt trin n nh, hi hũa ca XH - H tr, trỡ v thỳc y s ptrin of xh Trong quỏ trỡnh tham gia hot ng KT-XH, cỏc ch th cú nng lc v iu kin khỏc nờn hiu qu hot ng thu c cng khỏc Thụng qua chớnh sỏch u tiờn phỏt trin s lnh vc, i vi s i tng, cỏc c quan qun HCNN h tr KT-XH phỏt trin hi hũa Hot ng QLHCNN cũn cú vai trũ trỡ s phỏt trin KT-XH thụng qua vic to mụi trng phỏt trin cho cỏc hot ng KT-XH Mụi trng chớnh tr n nh giỳp cho cỏc cỏ nhõn, t chc Xh cú nhiu c hi tham gia vo cỏc quan h KT-XH Mụi trng phỏp l thun li giỳp cho cỏc ch th KT-XH ch ng la chn cụng vic hp phỏp theo nng lc, s trng ca mỡnh Thụng qua hot ng qun hnh chớnh, NN to ng lc thc y hot ng KT-Xh hiu qu ca cỏc ch th NN khuyn khớch cỏc ch th bng li ớch vt cht v tinh thn thụng qua cỏc chớnh sỏch KT-XH - Trng ti, gii quyt cỏc mõu thun tm v mụ Trong quỏ trỡnh tham gia cỏc hot ng KT-XH, cỏc ch th cú nhng mõu thun khụng th t iu hũa, gii quyt c(tranh chp) Vỡ vy, cỏc c quan qun HCNN cú thm quyn s dng PL gii quyt cỏc tranh chp, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc ch th Cỏc iu kin tin hnh hot ng qun Nh nc ca chớnh quyen c s * iu kin v th ch hnh chớnh - Cỏc quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn of b mỏy chớnh quyn c s Cỏc quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn of b mỏy chớnh quyn c s Lut t chc HND, UBND v l Lut t chc chớnh quyn a phng 2015, õy l c s phỏp tin hnh cỏc hot ng qun nh nc ca cỏc c quan ny thc tin - Cỏc quy nh v t chc hot ng of chớnh quyn c s Chớnh quyn c s c t chc v hot ng theo cỏc quy nh ca Lut t chc HND, UBND 2003 v l Lut t chc chớnh quyn a phng 2015, quy nh v t chc v hot ng ca chớnh quyn a phng cp xó - Cỏc quy nh v CB, CC of chớnh quyn c s CB cp xó l cụng dõn VN, c bu c gi chc v theo nhim k thng trc HND, UBND, th, PBT ng y, ngi ng u t chc chớnh tr xó hi CC cp xó l cụng dõn VN, c tuyn dng gi chc danh chuyờn mụn, nghip v thuc UBND cp xó, biờn ch v hng lng t ngõn sỏch nh nc - Cỏc quy nh v gii quyt tranh chp hnh chớnh of chớnh quyn c s c quy nh Lut tip cụng dõn, Lut khiu ni, lut t cỏo - Cỏc quy nh v th tc hnh chớnh of chớnh quyn c s Theo quy nh th tc hnh chớnh ó c ngi cú thm quyn cụng b theo quy nh phi c cụng khai y , thng xuyờn, rừ rng, ỳng a ch, d tip cn, d khai thỏc, s dng v phi dcng ti trờn c s d liu quc gia v th tc hnh chớnh * iu kin v nhõn s - Cỏn b cp xó: Theo quy nh ca phỏp lut, CB cp xó bao gm cỏc chc danh: BT, Phú BT ng y; CT, PCT HND, CT, PCT UBND; CT UBMTTQ, BT on TNCSHCM, CT Hi PN, CT H iND, CT Hi CCB - Cụng chc cp xó: Theo quy nh ca phỏp lut, CC cp xó bao gm cỏc chc danh: Trng CA, ch huy trng quõn s; Vn phũng-thng kờ; a chớnhxd; TC-KToan; T phỏp h tch; VH-XH - Nhng ngi hot ng khụng chuyờn trỏch thụn, t dõn ph: trng thụn, trng bn, gi lng, t trng t dõn ph * iu kin v ngun ti chớnh - Cỏc khon thu cỏc khon np Cỏc khon chi thng xuyờn Cỏc khon chi cho u t phỏt trin *iu kin v c s vt cht - Cụng s: L tr s lm vic ca CBCC chớnh quyn cp xó quỏ trỡnh thc thi hot ng qun nh nc c s - Trang thit b ký thut phc v hot ng QLNN ca chớnh quyn c s nh mỏy tớnh, in thoi, mỏy in, ụ tụ * m bo hiu lc, hiu qu qun hnh chớnh nh nc - Xỏc nh rừ v trớ v tm quan trng of chớnh quyn c s l yu t quan trng m bo hiu lc hiu qu qun hnh chớnh nh nc - Xỏc nh ỳng chc nng, nhim v, quyn hn of chớnh quyn c s Chc nng, nhim v, quyn hn ca cỏc c quan ny phi c xỏc nh trờn c s mc tiờu l t chc, trin khai cỏc hot ng qun nh nc ca a bn c s,gn dõn, cú liờn quan trc tip n i sng nhõn dõn - Phỏt trin nng lc cỏn b, CC of chớnh quyn c s l Chớnh vỡ vy, tng cng cụng tỏc o to, bi dng nõng cao trỡnh v nng lc cụng tỏc ca i ng CB,CC chớnh quyn c s ang l nhim v cp thit hin - Thng xuyờn ỏnh giỏ t chc, hot ng v cỏn b, cụng chc of chớnh quyn c s, Thng xuyờn ỏnh giỏ t chc, hot ng v cỏn b, cụng chc of chớnh quyn c s l c s tng kt, rỳt nhng mt hn ch v nhng kt qu t c hot ng qun ca chớnh quyn c s õy l hot ng ht sc cn thit nhm hn ch nhng ti a nhng yu kộm, phỏt huy nhng mt tớch cc t ú nõng cao hiu lc, hiu qu hot ng ca chớnh quyn c s - Thc hin dõn ch c s Bo m v thc hin trờn thc t cỏc quyn dõn ch ca nhõn dõn c s l nhõn t cú ý ngha quan trng quyt nh n hiu lc hiu qu hot ng ca chớnh quyn c s Nhng hot ng QLNN cú liờn quan trc tip n i sng ca nhõn dõn c s phi cú s tham gia úng gúp ý kin, kim tra v giỏm sỏt ca nhõn dõn Chớnh quyn c s phi to mi iu kin nhõn dõn c s thc hin cỏc quy nh v dõn ch theo quy nh ca Phỏp lnh thc hin dõn ch xó phng, th trn nm 2007 * Liờn h ni dung qun HCNN ti a phng? + Khỏi quỏt c im tỡnh hỡnh l xó, phng nm phớa huyn, thnh ph, cỏch trung tõm Km, vi tng din tớch t t nhiờn l ha, ú t nụng nghip l Dõn s nhõn khu cú khu dõn c Trong nhng nm qua, ng u,UBND ó trung lónh o nv phỏt trin kt-xh, an- qp, xõy dng ng, xd h thng ctri phự hp sỏt vi tỡnh hỡnh thc t ca c s, to s chuyn bin quan trng t chc thc hin, trỡ tc phỏt trin gn pt kt vi gii quyt cỏc xó hi Tc tng trng kinh t bỡnh quõn hng nm trờn a bn xó c n nh v phỏt trin bn vng, vic chuyn dch c cu kinh t ỳng nh hng, t v vt cỏc mc tiờu, Ngh quyt ra, phỏt huy tim nng v ni lc, tng bc xõy dng hon thin kt cu c s h tng, kinh t, xó hi ỏp ng yờu cu ca s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc Thun li: Luụn nhn c s quan tõm lónh o, ch o ca cp trờn v s sỏt ca cp y ng chớnh quyn a phng Hng nm trờn c s cỏc bn quy phm phỏp lut ca cp trờn, chớnh quyn a phng ó thc hin xõy dng cỏc bn quy phm PL phự hp, sỏt vi tỡnh hỡnh thc t Cụng tỏc xõy dng v cng c chớnh quyn c quan tõm, thng xuyờn i mi phng thc lónh o, xd chớnh quyn sch vng mnh Thc hin ci cỏch hnh chớnh theo hng gn nh gii quyt kp thi cỏc h s, th tc hnh chớnh phc v nhõn dõn T ú to nim tin nhõn dõn, nhn thc ca ngi dõn c nõng lờn thc hin tt cỏc ch trng ng li ca , chớnh sỏch phỏp lut of nh nc, gúp phn ci thin i sng kinh t, vh-xh a phng Tuy nhiờn, bờn canh nhng thun li ú, l xó khú khn v kinh t, t l h nghốo cũn cao so vi mt bng chung ton huyn, Trỡnh dõn trớ khụng ng u, i hỡnh ch yu l i nỳi dc xen k, nờn vic xd kt cu h tng, quy hoch v phỏt trin sx trung gp nhiu khú khn Vỡ vy quỏ trỡnh t chc t/h cỏc ch trng, chớnh sỏch cũn hn ch, cha t c kt qu mong mun Song c s quan tõm lónh o, ch o sỏt of HU, HND, UBND huyn, s giỳp of cỏc c quan, ban ngnh of huyn ng y-HND-UBND xó ó trung lónh, ch o quyt lit, cựng vi s n lc of ton th nhõn dõn xó Cthng ó vt qua mi khú khn, thỏch thc, phn u lờn ginh c nhng kt qu ỏng khớch l trờn cỏc mt, lnh vc t c kt qu ú, l s n lc ca c h thng chớnh tr khụng ngng tng cng hiu lc, hiu qu qun nh nc of chớnh quyn, v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn Kqua: Hot ng of UBND ó phỏt huy hiu qu cụng tỏc qun lý, iu hnh theo phỏp lut UBND xó ó xd v ban hnh quy ch lm vic Phong cỏch, ý thc trỏch nhim of cỏn b, cụng chc, nht l cỏn b ch cht cú s chuyn bin tớch cc theo hng sỏt dõn, phc v nhõn dõn Hng nm UBND xó ó bỏm sỏt nhim v of cp y, trin khai t/h nghiờm tỳc NQ of HN Chng trỡnh cụng tỏc c th UBND xó ch ng xõy dng m bo khoa hc, hiu qu, sỏt thc tin, phc v tt cụng tỏc ch o, iu hnh Hng nm, xd v ban hnh 177 bỏo cỏo chuyờn , ỏn, t trỡnh, d tho bn quy phm phỏp lut v nhng thuc phm vi, thm quyn ca UBND xó Trong quỏ trỡnh thc hin, Chng trỡnh cụng tỏc ca UBND c r soỏt nh k theo thỏng, quý kp thi iu chnh, b sung phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca a phng v ch o ca cp trờn nhm thc hin tt nht cỏc ni dung theo k hoch ng thi nhiu gii phỏp tớch cc tng cng qun trờn cỏc lnh vc, ch o, iu hnh hon thnh cỏc ch tiờu v phỏt trin kte-xh, chm lo i sng, v/c,tinh thn cho nhõn dõn Tng cng mqh, s phi hp gia UBND vi UBMTTQ v cỏc on th nhõn dõn Bờn cnh ú, hang nm UBND xó cng ó xd v t chc thc hin 20 quyt nh: Quyt nh thnh lp v kin ton BC cỏc ngnh, quyt nh c cỏn b i hc, Nhỡn chung cỏc quyt nh ban hnh c t chc thc hin nghiờm tỳc, bo m tớnh khỏch quan gúp phn cng c b mỏy, phc v nhu cu nõng cao trỡnh chuyờn mụn v nng lc lm vic ca CB,CC Song song vi cỏc hot ng xd, ban hnh, quyt nh v t chc thc hin ú luụn i kốm vic kim tra, ỏnh giỏ Hng nm Bỏm sỏt vo nhim v chớnh tr ca cp y v y ban kim tra ng y ó chỳ trng xd chng trỡnh, k hoch kim tra nh k v kim tra t xut cú trng tõm, trng im, ni dung trung vo vic: cỏc bn, quyt nh ban hnh c t chc thc hin cú hin m bo kh thi; chp hnh cỏc Ch th, NQ, kt lun of , v cú du hiu vi phm, thc hin nhim v of v, Kt qu ó tin hnh ktra 17 cuc v giỏm sỏt cuc, y ban ktra ng y ó tin hnh ktra t chc ng, giỏm sỏt t/c ng v t chc on th Qua ktra, gsat ó x v bng hỡnh thc khin trỏch Xỏc nh l cụng tỏc thng xuyờn nờn vic thc hin nghiờm tỳc, va m bo s nghim minh, va cú tớnh giỏo dc; ng thi giỳp cp y chn chnh vic lo, ch o nhim v of cquan v, gúp phn nõng cao cht lng i ng cỏn b, v, ngn nga tiờu cc, tham nhng, cng c nim tin of qun chỳng Nhõn dõn vi ng Nờu cao tinh thn trung dõn ch, khỏch quan v cụng bng Hot ng cng ch hnh chớnh nhỡn chung c cỏc i tng chp hnh Hn ch: Trong hng lp quy cũn mt s bn cha ỳng, sai v thm quyn Cũn 02 qnh hnh chớnh ban hnh khụng mang tớnh kh thi, khụng sỏt thc t, sai thm quyn v th thc bn, Vic kim tra, nỏh giỏ cũn mang tớnh hỡnh thc, cha thc s cụng tõm, khỏch quan nờn cha phn ỏnh c hiu qu of vic xd, ban hnh v t chc thc hin cỏc bn, qnh Ctỏc cng ch hnh chớnh cũn gp nhiu kkhn vng mc, nhn thc of ngi dõn cũn hn ch Nguyờn nhõn: S lónh o, ch o of cỏc cp y cha sõu sỏt, quyt lit Phng tin, cụng c thc hin cũn thiu, khụng m bo i ng cỏn b cũn mng, ớt kinh nghim Trỡnh dõn trớ cũn hn ch Gii phỏp kin ngh: Hon thin h thng bn hnh chớnh o to i ng u t c s vt cht, trang thit b hng ti hin i húa cụng s y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin ctr, cs of , NN Trỏch nhim bn thõn: T hc v nõng cao trỡnh vic thc hin cỏc nhim v c giao Tớch cc tuyờn truyn ng ng thõn, ng nghip, v b ni c trỳ thc hin tt cỏc bn, ctr, csach *LH v cỏc K tin hnh qun nh nc chớnh quyn c s + Khỏi quỏt c im tỡnh hỡnh, thun li khú khn Phng din tớch, dõn s, cỏc on th Trong nhng nm qua, ng u,UBND xó ó trung lónh o nv phỏt trin kt-xh, an- qp, xõy dng ng, xd h thng ctri phự hp sỏt vi tỡnh hỡnh thc t ca c s, to s chuyn bin quan trng t chc thc hin, trỡ tc phỏt trin gn pt kt vi gii quyt cỏc xó hi Tc tng trng kinh t bỡnh quõn hng nm trờn a bn xó c n nh v phỏt trin bn vng, vic chuyn dch c cu kinh t ỳng nh hng, t v vt cỏc mc tiờu, Ngh quyt ra, phỏt huy tim nng v ni lc, tng bc xõy dng hon thin kt cu c s h tng, kinh t, xó hi ỏp ng yờu cu ca s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc Thun li: Luụn nhn c s quan tõm lónh o, ch o ca cp trờn v s sỏt ca cp y ng chớnh quyn a phng Hng nm trờn c s cỏc bn quy phm phỏp lut ca cp trờn, chớnh quyn a phng ó thc hin xõy dng cỏc bn quy phm PL phự hp, sỏt vi tỡnh hỡnh thc t Cụng tỏc xõy dng v cng c chớnh quyn c quan tõm, thng xuyờn i mi phng thc lónh o, xd chớnh quyn sch vng mnh Thc hin ci cỏch hnh chớnh theo hng gn nh gii quyt kp thi cỏc h s, th tc hnh chớnh phc v nhõn dõn T ú to nim tin nhõn dõn, nhn thc ca ngi dõn c nõng lờn thc hin tt cỏc ch trng ng li ca , chớnh sỏch phỏp lut of nh nc, gúp phn ci thin i sng kinh t, vh-xh a phng Tuy nhiờn, bờn canh nhng thun li ú, phng, xó cũn khú khn v kinh t, t l h nghốo cha gim, Trỡnh dõn trớ khụng ng u, i hỡnh ch yu l i nỳi dc xen k, nờn vic xd kt cu h tng, quy hoch v phỏt trin sx trung gp nhiu khú khn Vỡ vy quỏ trỡnh t chc thc hin cỏc ctrng, chớnh sỏch cũn hn ch, cha t c kt qu mong mun Song c s quan tõm lónh o, ch o sỏt of HU, HND, UBND huyn, s giỳp of cỏc c quan, ban ngnh of huyn ng y-HND-UBND xó ó trung lónh, ch o quyt lit, cựng vi s n lc of ton th nhõn dõn xó, phng ó vt qua mi khú khn, thỏch thc, phn u lờn ginh c nhng kt qu ỏng khớch l trờn cỏc mt, lnh vc t c kt qu ú, l s n lc ca c h thng chớnh tr khụng ngng tng cng hiu lc, hiu qu vic thc hin cỏc iu kin tin hnh qun nh nc of chớnh quyn, v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn * u im: - V th ch hnh chớnh,cn c vo chc nng nhim v, quyn hn of mỡnh chớnh quyn xó ó thc hin QLNN trờn cỏc lnh vc KT,XH,VH.Y T,GD,ANQP, hng nm UBND xó ó kp thi iu chnh b sung KHPTKTXH tớch cc chuyn i c cu v ,c cu ging cõy trng, ỏp dng cỏc tin b KHKT y mnh cỏc hot ụg dch v NN,ỏp ng nhu cu v ging,vt t phõn bún fuc v sx Quan tõm nõng cp ng giao thụng ni ng,cụng trỡnh thy li tng bc kiờn c kờnh mng ch ng ngun nc fuc v Sx nụng nghip,trin khai cú hiu qu chng trỡnh h tr sx, thc hin xõy dng nụng thụn mi n vi dõn.Thc hin chớnh sỏch gim nghốo h tr cỏc gỡnh cú hon cnh khú khn, thc hin mc tieu xd gd VH nõng cao i sng VH cho ngi dõn ,t l h dõn sd in100%, t l h dõn dựng nc sch =90%.tng cng cỏc hot ng th dc ,th thao gn vi cuc ng ton dõn on kt xd s VH khu dõn c.100% khu dõn c cú nh VH,hot ng l hi hng nm c t chc chu ỏo m bo ỳng quy nh ca nh nc ,ỏp ng c nhu cu tớn ngng ca nhõn dõn Cụng tỏc y t c quan tõm ,i ng cỏn b ỳng v trỡnh chuyờn mụn nghip v phc v cụng tỏc CSSK ban u cho nd ch o gi vng trm y t t chun quc gia gon I Cụng tỏc GD c u t xd ỏp ng nhu cu dy v hc Cụng tỏc ANQP c ch o cht ch ,xd nn quc fong ton dan gn trt t an ninh ND thc hin tt cụng tỏc tuyn quõn ,hun luyn lm tt cụng tỏc phũng chng bóo l Cụng tỏc xd chớnh quyn ,UBND xó c t chc v hot ng theo ỳng quy nh of Lut t chc HND &UBND HDND v l Lut t chc chớnh quyn a phng nd trc tip bu theo ỳng nguyờn tc,do vy cht lng hot ng ca HDND c nõng lờn,vic chun b cỏc k hp cú s phi hp thng nht gia HDND vi UBND ,UBMTTQ,cụng tỏc gsỏt thc hin ngh quyt ca HDND c tg cng Hng nm UBND ó bỏm sỏt nhim v ca cp y ,trin thc hin nghiờm tỳc NQ of HDND nhiu gii phỏp tớch cc tng cng qun trờn cỏc lnh vc ch o iu hnh hon thnh cỏc ch tiờu v KT_XH chm lo s vc & tinh thn cho nd Cụng tỏc tip dõn gii quyt KN,TC of cụng dõn cú nhiu i mi ,ci cỏch hnh chớnh tng bc i vo n np ,gim bt cỏc th tc rm r kp thi sa i b sung quy ch i mi l li lm vic ,nõng cao trỏch nhim ca cỏn b cụng chc & ngi ng u Cỏc quy nh v TTHC c tuõn th cht ch,vic niờm yt TTHC c thc hin nghiờm tỳc *iu kin v nhõn s Ngun nhõn lc UBND TT m bo y v s lng v cht lng tỡnh chuyờn mụn ỏp ng nhu cu cụng vic ,phõn b chc danh ti cỏc v trớ *k ngun ti chớnh: c ch o nghiờm tỳc,thc hin theo ỳng d toỏn lut ngõn sỏch ,ch o tng cng cỏc bin phỏp qun ngun thu theo quy nh ,vỡ vy cỏc khon thu u t 100% so vi mc tiờu NQ tng thu ngõn sỏch nm 2014 c thc hin 11.97 t ng ú thu trờn a bn =7.95 t ng =233.8% KH,b sung t ngõn sỏch cp trờn l 4.02 t ng =148.8% so vi d toỏn huyn giao,chi ngõn sỏch t 11.89 t ng cỏc khon thu chi m bo ỳng quy nh ca lut ngõn sỏch *K v c s vc Hin nay, ng y v UBND xó c xd 01 tr s lm vic kiờn c gm tng vi Phũng lm vic, o1 hi trng, c trang b y cỏc thit b phc v chuyờn mụn: Bn gh lm vic, t h s, mỏy vi tớnh,Nhỡn chung csvc a vo s dng ỏp ng tt vic to iu kin cho chớnh quyn c s hot ng n inh, hon thnh xs nhim v, ch tiờu hng nm * m bo hiu lc,hiu qu QLHCNN Cụng tỏc xd v cng c chớnh quyn c quan tõm ch o cht ch, thng xuyờn i mi phng thc hng, xd chớnh quyn sch vng mnh Nõng cao cht lng hng, vtro giỏm sỏt of HND, cht lng cỏc cuc tip xỳc c tri; Cỏc NQ of HND m bo thit thc, phự hp vi tỡnh hỡnh thc t a phng - Cht lng i ng cỏn b ca xó v c bn chun v trỡnh chuyờn mụn, phm cht chớnh tr, o c, li sng, nng lc hot ng thc tin, ỏp ng nhu cu s nghip phỏt trin kinh t, xó hi ca a phng - Thc hin nghiờm tỳc cỏc ni dung, quy trỡnh v cụng tỏc ỏnh giỏ cht lng cỏn b, ng viờn v t chc ng hng nm Sau ỏnh giỏ tin hnh cụng khai kt qu ỏnh giỏ qun chỳng nhõn dõn tham gia gúp ý kin cho cỏn b, ng viờn Gúp phn xõy dng cp y, chớnh quyn a phng sch vng mnh Chớnh quyn xó quan tõm phỏt trin, o to ngun nhõn lc, to iu kin cho cỏn b,CC i hc cỏc lp o to v CM, nghip v, thc hin tt quy ch dõn ch a phng, to K cho ND c tham gia úng gúp ý kin vo cỏc cỏc lnh vc chớnh tr-kte-xh ca a phng * Tuy nhiờn bnh cnh nhng KQ t c TTTS cũn gp s hn ch nh -Vic lónh o ch o chuyn dch c cu Kt cũn chm -cht lng GD,y t cha cao -cụng tỏc TTPBGDPL cha hiu qu - Trỡnh nng lc ca mt s cỏn b, v cũn hn ch bt cp - Cụng tỏc o to bi dng cho cỏn b cha kp thi, thng xuyờn * Nguyờn nhõn: -C s VC cha thc s ỏp ng hiu qu yờu cu lm vic - Thc hin quy ch dõn ch c fat huy nhng cha thc s hiu qu - Ci cỏch hnh chớnh cha trit - Cụng s cha c hin i húa hon ton, cũn thiu * gii phỏp Tip tc phỏt huy vai trũ qun ca Chớnh quyn, khụng ngng i mi nõng cao cht lng v phỏt trin ton din cỏc hot ng trờn lnh vc hoỏ-xh v phỏt trin ngun nhõn lc -tng cng cụng tỏc TTPBGDPL -thc hin tt cỏc quy nh v dõn ch -cung cp y hn csvc fuc v yờu cu cụng tỏc./ - Tip tc tng cng vtrũ lo ca ng, hot ng ca MTTQ v cỏc t chc on th Nõng cao cht lng i ng cỏn b CCVC, trỳ trng cụng tỏc o to chun húa bng cp ỏp ng v trớ vic lm Tng cng cỏc ngun lc u t nõng cp ci to c s vt cht Xd nhng chớnh sỏch nhm tng cng i kt ton dõn tc BI 2: QUN Lí CN B CễNG CHC C S 1.4 Vai trũ ca cỏn b, cụng chc c s 1.4.1 Cỏn b, cụng chc l cu ni gia ng, Nh nc v nhõn dõn CBCC l nhng ngi trc tip em chớnh sỏch ca ng, phỏp lut Nh nc gii thớch cho dõn chỳng hiu rừ v thi hnh Do ú i ng cỏn b, cụng chc cp xó cú vai trũ ht sc quan trng xõy dng v hon thin b mỏy chớnh quyn c s, hot ng thi hnh nhim v, cụng v, gúp phn quyt nh s thnh bi ca ng li v nhim v chớnh tr ca ng v Nh nc 1.4.2 Trong qun v t chc cụng vic ca chớnh quyn c s Cỏn b, cụng chc cp xó cú vai trũ quan trng, gúp phn vo s nghip phỏt trin kinh t - xó hi, bo m li ớch ca nhõn dõn a phng Tựy theo v trớ, chc danh ca mi cỏn b, cụng chc, vic thc thi cụng v ca h trc tip bo m k cng, phộp nc ti c s, bo v cỏc quyn t dõn ch, quyn ngi, quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn Vỡ vy ni cú i ng cỏn b, cụng chc cp xó vng mnh, m bo cht lng tt thỡ ni y tỡnh hỡnh chớnh tr - xó hi n nh, kinh t, húa phỏt trin, an ninh quc phũng c gi vng Ngc li, õu cú i ng cỏn b, cụng chc cp xó khụng quan tõm ỳng mc, khụng nng lc, phm cht v uy tớn ni ú kinh t - xó hi kộm phỏt trin, quyn li ca nhõn dõn khụng c m bo, i sng xó hi bt n 1.4.3 Trong xõy dng, hon thin b mỏy chớnh quyn c s, hot ng thi hnh nhim v,cụng v 10 - Kt hp cỏc ngnh ,on th tuyờn truyn ,T/C thc hin ni dung CT chm súc SK cho nhõn dõn + nh hng phỏt trin mng li y t c s (Gm y t thụn, bn, xó, phng, qun, huyn, th xó ) - Mt l: Nõng cao nhn thc v vai trũ ca y t c s v trỏch nhim lónh o,ch o ca cỏc cp y ng, chớnh quyn - Hai l: Cng c t chc, i mi phng thc hot ng, nõng cao cht lng, hiu qu ca mng li y t c s - Ba l: Tng cng o to,bi dng phỏt trin i ng cỏn b y t c s v trang thit b k thut thớch hp cho mng li y t c s (nõng cao trỡnh cỏn b,C/S ói ng thớch hp,thc hin tt ch trng a bỏc s v tuyn c s ) - Bn l: Cú C/S u t thớch hp cng c, hon thin mng li y t c s - Nm l: Nõng cao trỏch nhim cỏc ngnh, on th vic cng c, hon thin mng li y t c s Bi 9: KIM TRA X PHT CNG CH HNH CHNH C S 1.1.2 c im kim tra hnh chớnh (t trang 388 n trang 399) * Khỏi nim Kiểm tra hành chức hoạt động quản quan hành nhà nớc ngời có thẩm quyền nhằm đánh giá việc thực nhiệm vụ, kế hoạch đối tợng kiểm tra, phát hành vi vi phạm pháp luật, thiếu sót hoạt động quan, tổ chức, cá nhân, qua áp dụng biện pháp xử lý, khắc phục thiếu sót nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quản nhà nớc * c im - Kiểm tra hành bao gồm kiểm tra nội quan hành nhà nớc kiểm tra cỏc i tng phm vi qun hnh chớnh nh nc Vỡ vy i tng chu s kim tra hnh chớnh cú th l cỏc c quan hnh chớnh nha nc, i ng CBCC nhng cng cú th l cỏc t chc, cỏ nhõn thuc i tng qun ca h thng hnh chớnh - Kiểm tra hoạt động thờng xuyên quan hành nhà nớc õy l cụng vic thng xuyờn ca c quan HCNN vỡ chc nng ca c quan nh nc l qun cỏc lnh vc i sng XH, QL tt v t hiu qu thỡ phi thng xuyờn tin hnh tranh tra, kim tra - Chủ thể tiến hành kiểm tra hành bao gồm: Các quan hành nhà nớc v ngời đứng đầu quan 46 Kiểm tra hoạt động ngời đứng đầu quan, tổ chức phận cấu quan, tổ chức, cán bộ, công chức thuộc quyền quản - Hot ng kim tra hnh chớnh l hot ng mang tớnh quyn lc nh nc buc cỏc i tng phi tuõn th Khi thc hin kim tra, ch th kim tra cú quyn ỏp dng cỏc bin phỏp cng ch, k lut hoc cỏc bin phỏp tỏc ng tớch cc ti i tng b kim tra nh khen thng v vt cht, tinh thn - Hoạt động kiểm tra hành đợc tiến hành dới nhiều hình thức nh: Nghe báo cáo đánh giá báo cáo đối tợng, tổ chức đoàn kiểm tra - Hoạt động kiểm tra hành tiến hành thờng xuyên, định kỳ tiến hành đột xuất 1.3 Vai trũ ca kim tra hnh chớnh qun hnh chớnh nh nc (t 1.3.1 n 1.3.4) 1.3.1 Kim tra hnh chớnh mt nhng chc nng ca qun hnh chớnh nh nc thc hin chc nng qun lý, nh nc trc ht phi ban hnh PL, PL khụng th i vo i sng xó hi v phỏt huy hiu qu nu thiu nhng hot ng cú tớnh t chc ca Nh nc Bng b mỏy v ngun lc ca mỡnh, nh nc t chc, iu hnh bin cỏc quy nh ca PL thnh hnh ng thc t ca mi c quan, t chc, cỏ nhõn v phi kim tra ỏnh giỏ cht lng, hiu qu ca PL Nh vy, kim tra hnh chớnh l chc nng, giai on ca hot ng qun nh nc núi chung v hot ng hnh chớnh núi riờng 1.3.2 Kim tra hnh chớnh mt nhng bin phỏp ch yu gúp phn nõng cao hiu lc, hiu qu qun hnh chớnh nh nc Hiu lc, hiu qu qun hnh chớnh NN ph thuc rt ln vo hot ng giỏm sỏt, kim tra v tra Bi thụng qua hot ng ny, nh nc s phỏt hin v x nhng hnh vi VPPL, gúp phn nõng cao hiu lc, hiu qu qun nh nc 1.3.3 Kim tra hnh chớnh mt phng thc bo m phỏp ch XHCN, k lut qun hnh chớnh nh nc Qun xó hi bng HP v PL ũi hi mi cụng dõn, t chc thuc i tng qun phi thc hin ỳng HP v PL Thụng qua hot ng kim tra hnh chớnh phỏt hin cỏc hin tng VPPL, t ú cú nhng bin phỏp x kp thi 47 1.3.4 Kim tra hnh chớnh gúp phn phũng nga, ngn chn, phỏt hin, x nhng hnh vi vi phm phỏp lut Mc ớch ca kim tra hnh chớnh ko ch nhm phỏt hin v x VPPL m quan hn kim tra hnh chớnh cũn hng ti mc ớch phũng nga VPPL Kim tra l hot ng din thng xuyờn ca c quan hnh chớnh nh nc Thụng qua hot ng kim tra nhm phũng nga, ngn chn, phỏt hin, x nhng hnh vi vi phm phỏp lut, c th: - Dự c thc hin bng phng thc gỡ, c quan no tin hnh thỡ KTHC luụn l s hin thõn ca k cng phộp nc - KTHC l cỏch thc phõn tớch, m x cỏch sõu sc y nht cỏc nguyờn nhõn, ng c, mc ớch, tớnh cht, mc ca hnh vi VPPL - KTHC cũn cú tớnh nh hng, xõy dng Thụng qua hot ng ny cú th d bỏo tỡnh hỡnh VPPL s xy ra, t ú cú bin phỏp phũng nga hu hiu VD: c quan qun th trng kim tra hot ng ca cỏc c s kinh doanh qua ú phũng nga, ngn chn cỏc c s ny bỏn hng cm, kộm cht lng, nu cú vi phm thỡ s x Bi 10: TIP CễNG DN GII QUYT KHIU NI T CO CA CễNG DN Vai trũ tip cụng dõn - Giỳp c quan nh nc cú thm quyn bit nhng vic lm trỏi phỏp lut ca c quan mỡnh, c quan, t chc khỏc hoc bt k cỏ nhõn no xó hi - Giỳp c quan nh nc cú thm quyn tip nhn nhng kin ngh, phn ỏnh ca cụng dõn - Giỳp c quan nh nc cú thm quyn hiu c tõm t nguyn vng ca cụng dõn - Giỳp c quan nh nc cú thm quyn bo m tt hn vic phỏt huy quyn dõn ch ca cụng dõn c im ca tip cụng dõn (trang 434 n trang 438) - Tip cụng dõn l trỏch nhim ca c quan NN Khỏi nim cụng dõn luụn gn vi yu t quc tch Cụng dõn ca nc l ngi mang quc tch quc gia ú Cụng dõn bao gi cng cú quyn v ngha v mi quan h vi Nh nc Trong mi quan h ny, quyn ca bờn ny l ngha v ca bờn v ngc li Do ú, m bo thc hin quyn khiu ni, t cỏo.kin ngh, phn ỏnh ca cụng dõn, vic tip dõn l trỏch nhim ca nh nc - Ch th tip cụng dõn l c quan NN hoc cỏ nhõn cú thm quyn 48 Hot ng tip cụng dõn l s giao tip gia hai ch th: th nht l cụng dõn ó tui nht nh v cú nng lc hnh vi; th hai l c quan nh nc hoc cỏc cỏ nhõn cú thm quyn Theo quy nh Lut tip cụng dõn 2013, trỏch nhim tip cụng dõn c quy nh nh sau: + cỏc c quan NN cú trỏch nhim t chc tip cụng dõn gm: Chớnh ph, B, c quan ngang B, Tng cc v cỏc t chc tng ng, Cc; UBND cỏc cp; Cỏc c quan chuyờn mụn thuc UBND cỏc cp; Cỏc c quan ca Quc hi; Hi ng nhõn dõn cỏc cp; TAND, VKSND, Kim toỏn nh nc + BQH, BHND cỏc cp + Cỏc t chc chớnh tr, t chc chớnh tr- xó hi phm vi chc nng, nhim v ca mỡnh t chc vic tip cụng dõn phự hp vi yờu cu quy nh, tớnh cht hoat ng ca c quan, t chc mỡnh - Ni dung tip cụng dõn Phớa c quan NN hoc cỏ nhõn cú thm quyn tip nhn khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh ca cụng dõn, ng thi gii thớch, hng d cho cụng dõn v vic thc hin khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh theo ỳng quy nh ca phỏp lut - Tip cụng dõn c thc hin cỏc a im nht nh Theo quy nh lut tip cụng dõn, a im tip cụng dõn bao gm tr s tip cụng dõn, a im tip cụng dõn hoc ni lm vic khỏc c quan, t chc, n v cú trỏch nhim tip cụng dõn b trớ v phi c thụng bỏo cụng khai hoc thụng bỏo trc cho ngi c tip - Tip cụng dõn c tin hnh theo nhng nguyờn tc nht nh ú l cỏc nguyen tc: + Vic TCD phi c tin hnh ti ni tip cụng dõn ca c quan, t chc + m bo cụng khai, dõn ch, kp thi, th tc n gin, thun tin ; gi mt v m bo an ton cho ngi t cỏo theo quy nh PL ; bo m khỏch quan, bỡnh ng, khụng phõn bit i x tip cụng dõn + Tụn trng, to iu kin thun li cho cụng dõn thc hin vic khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh theo ỳng quy nh phỏp lut 1.3 Trỏch nhim ca ngi tip cụng dõn Khi tip cụng dõn, ngi tip cụng dõn phi bo m trang phc chnh t, cú eo th cụng chc, viờn chc hoc phự hiu theo quy nh Yờu cu ngi n khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh nờu rừ h tờn, a ch hoc xut trỡnh giy t tựy thõn, giy y quyn (nu cú); cú n hoc trỡnh by rừ rng ni dung khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh; cung cp thụng tin, ti liu cn thit cho vic tip nhn, th v vic 49 Cú thỏi ng mc, tụn trng cụng dõn, lng nghe, tip nhn n khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh hoc ghi chộp y , chớnh xỏc ni dung m ngi n khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh trỡnh by Gii thớch, hng dn cho ngi n khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh chp hnh ch trng, ng li, chớnh sỏch, phỏp lut, kt lun, quyt nh gii quyt ó cú hiu lc phỏp lut ca c quan cú thm quyn; hng dn ngi khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh n ỳng c quan hoc ngi cú thm quyn gii quyt Trc tip x hoc phõn loi, chuyn n, trỡnh ngi cú thm quyn x khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh; thụng bỏo kt qu x khiu ni, t cỏo, kin ngh, phn ỏnh cho cụng dõn Yờu cu ngi vi phm ni quy ni tip cụng dõn chm dt hnh vi vi phm; trng hp cn thit, lp biờn bn v vic vi phm v yờu cu c quan chc nng x theo quy nh ca phỏp lut LIấN H CễNG TC TIP DN * Khỏi quỏt c im tỡnh hỡnh * u im Qua nm thc hin Ngh quyt i hi ng b ln th ., ó tip nhn 1006 n ca cụng dõn, ú cú 187 v khiu ni, 93 v t cỏo, 178 v tranh chp, 548 v phn ỏnh, kin ngh liờn quan n khiu ni, t cỏo Trong 1006 n/v cú 660 n/v thuc thm quyn gii quyt ca UBND huyn (khiu ni 153 v; t cỏo 40 v; tranh chp 96 v; kin ngh, phn ỏnh liờn quan n khiu ni, t cỏo 371 v) Coi trng cụng tỏc tip cụng dõn, nm qua cỏc cp, cỏc ngnh trờn a bn xó .ó tip c lt cụng dõn, ng y v chớnh quyn xó, phng luụn coi õy l u mi quan trng cp lónh o cú th hiu c nhng tõm t, nguyn vng ca dõn, tip nhn nhng phn ỏnh, kin ngh, khiu ni, t cỏo ca dõn v thc hin nhng ch trng chớnh sỏch phỏp lut ca ng, nh nc, v hnh vi, nhng vic lm khụng ỳng ca cỏn b cụng chc quỏ trỡnh trỡnh thc thi cụng v, t ú cú ch o gii quyt kp thi m bo quyn v li ớch hp phỏp ca nhõn dõn, gi gỡn nim tin ca dõn vi ng, Nh nc Chớnh nh s ch o, iu hnh sõu sỏt m kt qu gii quyt n th khiu ni, t cỏo thuc thm quyn nhim k qua ó t c kt qu ỏng trõn trng, ó gii quyt 116/126 v vic khiu ni, t cỏo, tranh chp, kin ngh, phn ỏnh thuc thm quyn, t t l 94,8%, hng nm u hon thnh ch tiờu gii quyt trờn 85% n th khiu ni, t cỏo thuc thm quyn, khụng n th tn ng, kộo di qua nhiu nm, nhng nm qua cng cha cú phỏt sinh im núng no v khiu ni, t cỏo, khiu kin trờn a bn huyn Kt qu trờn ó 50 gúp phn quan trng vo vic n nh tỡnh hỡnh an ninh, chớnh tr, phc v phỏt trin kinh t - xó hi ca xó, phng *Bờn cnh nhng kt qu t c thỡ cng cũn nhng tn ti, hn ch: - Cụng tỏc tip cụng dõn cú nhng lỳc cha tht s c quan tõm, thc hin theo quy nh ca phỏp lut, cũn xem nh vic tip cụng dõn, vic nm bt tõm t nguyn vng ca nhõn dõn cha kp thi - Cụng tỏc t chc thc hin cỏc quyt nh gii quyt khiu ni, t cỏo ó cú hiu lc phỏp lut ca c quan cú thm quyn cũn nhiu hn ch, thc hin khụng nghiờm dn n vic xem thng phỏp lut ca cụng dõn * Nguyờn nhõn Nguyờn nhõn dn n tỡnh trng khiu ni, t cỏo hin thỡ cú nhiu nhng ch yu l c ch, chớnh sỏch, phỏp lut cũn cú nhng bt cp, cha phự hp thc t; cụng tỏc qun nh nc cũn cú nhng yu kộm, nht l lnh vc t Trong nhiu trng hp khiu ni v bi thng gii phúng mt bng, ũi li t nhng thiu c ch, chớnh sỏch gii quyt tha ỏng Cụng tỏc qun nh nc v t a phng cũn buụng lng, xy sai phm Quỏ trỡnh thc hin thu hi t ca dõn cha ỳng trỡnh t, th tc, thiu cụng khai, minh bch, dõn ch, cụng bng Vic tuyờn truyn, ph bin giỏo dc phỏp lut v khiu ni, t cỏo cha c rng rói vo qun chỳng nhõn dõn m ch yu l trung vo i tng cỏn b, cụng chc, hỡnh thc trin khai cha c phong phỳ, a dng ch yu trung vic m hi ngh hun v cụng tỏc hũa gii c s cha c quan tõm thc hin ỳng mc nờn cú nhng v vic n gin phỏt sinh n th khiu ni, t cỏo vt cp * Gii phỏp - cao trỏch nhim, phỏt huy sc mnh tng hp ca c h thng chớnh tr xó, phngtrong cụng tỏc tip dõn, gii quyt khiu ni, t cỏo; trc ht l vai trũ lónh o ca ng y, qun iu hnh ca chớnh quyn ng y cú ngh quyt lónh o cụng tỏc tip dõn gii quyt khiu ni, t cỏo Chớnh quyn cú phi k hoch thc hin nhim v gii quyt khiu ni, t cỏo, phõn cụng trỏch nhim mt cỏch rừ rng, c th gii quyt kp thi, dt im cỏc v vic khiu ni, t cỏo - Kin ton, cng c v chn chnh cụng tỏc tip cụng dõn, thc hin nghiờm tỳc ch tip dõn, b trớ cỏn b cú nng lc, trỡnh , kinh nghim, phm cht m nhim cụng tỏc tip dõn Nhng v vic phc lónh o phi ớch thõn tip dõn, i thoi vi cụng dõn v trc tip ch o gii quyt vi tinh thn gii quyt bo m yờn dõn, dt im v vic - Kp thi chn chnh nhng tn ti, yu kộm, x cụng khai, nghiờm minh nhng cỏn b, cụng chc thiu trỏch nhim 51 - y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc nõng cao ý thc phỏp lut ca cỏn b, nhõn dõn; tng cng ng, thuyt phc cụng dõn chp hnh phỏp lut v cỏc quyt nh gii quyt ca c quan Nh nc cú thm quyn i vi cỏc trng hp li dng khiu ni, t cỏo kớch ng, gõy ri thỡ phi tin hnh lm rừ, x nghiờm minh theo phỏp lut - Tng cng cụng tỏc qun nh nc trờn cỏc lnh vc, nht l lnh vc t ai, u t, xõy dng, ti chớnh thc hin tt cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh, to iu kin thun li cụng dõn tham gia vo hot ng qun nh nc v thc hin tt quyn, ngha v cụng dõn; y mnh cụng tỏc thc hnh tit kim, chng lóng phớ v phũng chng tham nhng nhm to mụi trng phỏp lnh mnh, hi hũa, to ng lc mi phỏt trin kinh t - xó hi v hn ch phỏt sinh khiu ni, t cỏo B trớ tr s, a im thun li tip cụng dõn, bo m c s vt cht v cỏc iu kin khỏc phc v cụng tỏc tip cụng dõn; thc hin ỳng chớnh sỏch, ch ói ng i vi ngi tip cụng dõn bo m kinh phớ cho hot ng tip cụng dõn cng nh bo m an ninh, trt t v an ton cho ngi tip cụng dõn ti Tr s tip cụng dõn BI 11: CI CCH HNH CHNH C S * Khỏi nim, yờu cu CCHC Ci cỏch hnh chớnh l quỏ trỡnh ci bin cú k hoch c th t mc tiờu hon thin mt hay mt s ni dung ca nn hnh chớnh nh nc (th ch, c cu t chc, chun húa i ng cỏn b, cụng chc) nhm xõy dng nn hnh chớnh cụng ỏp ng yờu cu ca mt nn hnh chớnh hiu lc, hiu qu v hin i * Yờu cu CCHC a Yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi Hin nay, s chuyn i v cht sang nn kinh t th trng nh hng XHCN, s hnh nn kinh t theo cỏc quy lut ca th trng s tỏc ng sõu sc v t yờu cu phi i mi mnh m vai trũ, chc nng ca Nh nc núi chung v ca nn hnh chớnh nh nc núi riờng, ũi hi phi chuyn mnh sang nn hnh chớnh phc v, xúa b trit c ch xin cho, phi khc phc s can thip trc tip, tu tin vo cỏc hot ng ca doanh nghip, phi tụn trng v to thun li cho ngi dõn v doanh nghip mi hot ng kinh t xó hi; phi thc s thỳc y s phỏt trin nhanh, bn vng ca nn kinh t t nc, phi i x bỡnh ng vi cỏc thnh phn kinh t khỏc nhau, to sõn chi, lut chi phự hp vi quy lut ca th trng v thc hin tt vai trũ ca ngi trng 52 ti khỏch quan, cụng bng viờc kim tra, kim soỏt vic chp hnh phỏp lut, chớnh sỏch ca cỏc ch th tham gia cỏc hot ng kinh t - xó hi b Vai trũ ca chớnh quyn c s b mỏy nh nc ngy cng gia tng Chớnh quyn c s l cp gn dõn v sỏt dõn nht, hiu c tõm t nguyn vng ca nhõn dõn, gii quyt cụng vic phỏt sinh nhõn dõn nhanh nht, chớnh vỡ th hin xu th chung hin l phõn cp qun xung c s, phỏt huy vai trũ ca b mỏy nh nc c s VD: luõn chuyn cỏn b xung lm vic ti c s c Xu hng dõn ch c s v vai trũ ca cng ng qun nh nc Quỏ trỡnh y mnh dõn ch húa i sng xó hi, cỏc yờu cu v phỏt huy dõn ch c s, thu hỳt mnh m s tham gia ca ngi dõn vo qun nh nc, v m bo tớnh cụng khai, minh bch th ch, chớnh sỏch, th tc hnh chớnh cng nh thc thi cụng v ũi hi, buc cỏc c quan nh nc v cỏc cỏn b, cụng chc b mỏy hnh chớnh phi thớch ng c v ni dung ln phng thc hot ng d Yờu cu ca hi nhp Hi nhp quc t v khu vc va l thi c, thun li, va t thỏch thc mi i vi nn hnh chớnh nh nc Trong iu kin kinh t m, cú tớnh ton cu, ũi hi phi nhanh chúng to lp ng b h thng th ch kinh t, th ch hnh chớnh phự hp vi thụng l chung ca th gii; phi i mi t chc b mỏy v nõng cao trỡnh , nng lc, trỏch nhim ca cỏn b, cụng chc cú th hũa nhp vo cng ng quc t, cng ng khu vc, chỳng ta ang mt khong cỏch khỏ xa so vi th gii 2.1.1 Nhng ni dung ch yu ca chng trỡnh tng th ci cỏch hnh chớnh giai on 2011 2020 Th nht: Xõy dng hon thin h thng th ch kinh t th trng nh hng nhm gii phúng lc lng sn xut, huy ng v s dng cú hiu qu mi ngun lc cho phỏt trin t nc Th hai: To mụi trng kinh doanh bỡnh ng, thụng thoỏng, thun li, minh bch nhm gim thiu chi phớ v thi gian v kinh phớ cho cỏc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t vic tuõn th th tc hnh chớnh Th ba: Xõy dng h thng cỏc c quan hnh chớnh nh nc t TW ti c s thụng sut sch, vng mnh, hin i, hiu lc, hiu qu, tng tớnh dõn ch v phỏp quyn hot ng iu hnh ca Chớnh ph v cỏc c quan hnh chớnh nh nc 53 Th t: Bo m thc hin trờn thc t quyn dõn ch ca nhõn dõn, bo v quyn ngi, gn quyn ngi vi quyn v li ớch ca dõn tc, ca t nc Th nm: Xõy dng i ng cỏn b cụng chc viờn chc cú phm cht nng lc, trỡnh , ỏp ng yờu cu phc v nhõn dõn v s phỏt trin ca t nc 2.1.2 Thc hin cỏc nhim v ci cỏch hnh chớnh theo trng trỡnh tng th ci cỏch hnh chớnh giai on 2011 2020 (nờu túm tt ni dung) Ci cỏch th ch hnh chớnh nh nc - Xõy dng, hon thin h thng phỏp lut trờn c s Hin phỏp 2013 - i mi v nõng cao cht lng cụng tỏc xõy dng phỏp lut - Tip tc xõy dng v hon thin h thng th ch, c ch, chớnh sỏch, - Hon thin th ch v s hu - Tip tc i mi th ch v doanh nghip nh nc m trng tõm l xỏc nh rừ vai trũ qun ca Nh nc vi vai trũ ch s hu ti sn, ca Nh nc - Sa i, b sung cỏc quy nh ca phỏp lut v xó hi húa - Tip tc xõy dng v hon thin h thng th ch v t chc v hot ng ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc - Xõy dng, hon thin quy nh ca phỏp lut v mi quan h gia Nh nc v nhõn dõn, trng tõm l bo m v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn Ci cỏch th tc hnh chớnh - Ct gim v nõng cao cht lng th tc hnh chớnh tt c cỏc lnh vc qun nh nc, nht l th tc hnh chớnh liờn quan ti ngi dõn, doanh nghip; - Thc hin ci cỏch th tc hnh chớnh tip tc ci thin mụi trng kinh doanh, gii phúng mi ngun lc ca xó hi v nõng cao nng lc cnh tranh quc gia - Ci cỏch th tc hnh chớnh gia cỏc c quan hnh chớnh nh nc, cỏc ngnh, cỏc cp v ni b tng c quan hnh chớnh nh nc; - Kim soỏt cht ch vic ban hnh mi cỏc th tc hnh chớnh theo quy nh ca phỏp lut; - Cụng khai, minh bch tt c cỏc th tc hnh chớnh - t yờu cu ci cỏch th tc hnh chớnh quỏ trỡnh xõy dng th ch, tng kt kinh nghim thc tin v tng cng i thoi gia Nh nc vi doanh nghip v nhõn dõn 54 - Tip nhn, x phn ỏnh, kin ngh ca cỏ nhõn, t chc Ci cỏch t chc b mỏy hnh chớnh nh nc - Tin hnh tng r soỏt v v trớ, chc nng, nhim v, quyn hn, c cu t chc v biờn ch hin cú ca cỏc B, c quan ngang B, c quan thuc Chớnh ph, y ban nhõn dõn cỏc cp, cỏc c quan chuyờn mụn thuc y ban nhõn dõn cp tnh, cp huyn, cỏc c quan, t chc khỏc thuc b mỏy hnh chớnh nh nc trung ng v a phng - Tng kt, ỏnh giỏ mụ hỡnh t chc v cht lng hot ng ca chớnh quyn a phng - Hon thin c ch phõn cp - Tip tc i mi phng thc lm vic ca c quan hnh chớnh nh nc; - Ci cỏch v trin khai trờn din rng c ch t ch, t chu trỏch nhim ca cỏc n v s nghip dch v cụng Xõy dng v nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc, viờn chc - Phn u n nm 2020, i ng cỏn b,cụng chc, viờn chc cú s lng, c cu hp lý, trỡnh v nng lc thi hnh cụng v, phc v nhõn dõn v phc v s nghip phỏt trin ca t nc; - Xõy dng c i ng cỏn b, cụng chc, viờn chc cú phm cht o c tt, cú bn lnh chớnh tr, cú nng lc, cú tớnh chuyờn nghip cao, tn ty phc v nhõn dõn thụng qua cỏc hỡnh thc o to, bi dng phự hp, cú hiu qu; - Hon thin h thng cỏc quy nh phỏp lut v chc danh, tiờu chun nghip v ca cỏn b,cụng chc, viờn chc, k c cỏn b, cụng chc lónh o, qun lý; - Xõy dng c cu cỏn b, cụng chc, viờn chc hp gn vi v trớ vic lm; - Hon thin quy nh ca phỏp lut v tuyn dng, b trớ, phõn cụng nhim v phự hp vi trỡnh , nng lc, s trng ca cụng chc, viờn chc - Hon thin quy nh ca phỏp lut v ỏnh giỏ cỏn b, cụng chc, viờn chc - i mi ni dung v chng trỡnh o to, bi dng cỏn b, cụng chc, viờn chc; 55 - Tp trung ngun lc u tiờn cho ci cỏch chớnh sỏch tin lng, ch bo him xó hi v u ói ngi cú cụng;n nm 2020, tin lng ca cỏn b, cụng chc, viờn chc c ci cỏch c bn, bo m c cuc sng ca cỏn b, cụng chc, viờn chc v gia ỡnh mc trung bỡnh khỏ xó hi - Nõng cao trỏch nhim, k lut, k cng hnh chớnh v o c cụng v ca cỏn b, cụng chc, viờn chc Ci cỏch ti chớnh cụng - ng viờn hp lý, phõn phi v s dng cú hiu qu mi ngun lc cho phỏt trin kinh t - xó hi - Tip tc i mi c ch, chớnh sỏch ti chớnh i vi doanh nghip nh nc, nht l cỏc on kinh t v cỏc tng cụng ty - i mi cn bn c ch s dng kinh phớ nh nc v c ch xõy dng, trin khai cỏc nhim v khoa hc, cụng ngh theo hng ly mc tiờu v hiu qu ng dng l tiờu chun hng u - i mi c ch phõn b ngõn sỏch cho c quan hnh chớnh nh nc, tin ti xúa b ch cp kinh phớ theo s lng biờn ch, thay th bng c ch cp ngõn sỏch da trờn kt qu v cht lng hot ng, hng vo kim soỏt u ra, cht lng chi tiờu theo mc tiờu, nhim v ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc; - Nh nc tng u t, ng thi y mnh xó hi húa Hin i húa hnh chớnh - Hon thin v y mnh hot ng ca Mng thụng tin in t hnh chớnh ca Chớnh ph trờn Internet - ng dng cụng ngh thụng tin -truyn thụng quy trỡnh x cụng vic ca tng c quan hnh chớnh nh nc, - Cụng b danh mc cỏc dch v hnh chớnh cụng trờn mng thụng tin in t hnh chớnh ca Chớnh ph trờn Internet - Thc hin cú hiu qu h thng qun cht lng cỏc c quan hnh chớnh nh nc; - Thc hin Quyt nh s1441/Q-TTg ngy 06 thỏng 10 nm 2008 ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt K hoch u t tr s cp xó, phng bo m yờu cu ci cỏch hnh chớnh, nõng cao hiu lc, hiu qu qun ca b mỏy nh nc; - Xõy dng tr s c quan hnh chớnh nh nc a phng hin i, trung nhng ni cú iu kin 56 * LIấN H + Khỏi quỏt c im tỡnh hỡnh Trong nhng nm qua, ng u,UBND xó ó trung lónh o nv phỏt trin kt-xh, an- qp, xõy dng ng, xd h thng ctri phự hp sỏt vi tỡnh hỡnh thc t ca c s, to s chuyn bin quan trng t chc thc hin, trỡ tc phỏt trin gn pt kt vi gii quyt cỏc xó hi Tc tng trng kinh t bỡnh quõn hng nm trờn a bn xó c n nh v phỏt trin bn vng, vic chuyn dch c cu kinh t ỳng nh hng, t v vt cỏc mc tiờu, Ngh quyt ra, phỏt huy tim nng v ni lc, tng bc xõy dng hon thin kt cu c s h tng, kinh t, xó hi ỏp ng yờu cu ca s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc Thun li: Luụn nhn c s quan tõm lónh o, ch o ca cp trờn v s sỏt ca cp y ng chớnh quyn a phng Hng nm trờn c s cỏc bn quy phm phỏp lut ca cp trờn, chớnh quyn a phng ó thc hin xõy dng cỏc bn quy phm PL phự hp, sỏt vi tỡnh hỡnh thc t Cụng tỏc xõy dng v cng c chớnh quyn c quan tõm, thng xuyờn i mi phng thc lónh o, xd chớnh quyn sch vng mnh Thc hin ci cỏch hnh chớnh theo hng gn nh gii quyt kp thi cỏc h s, th tc hnh chớnh phc v nhõn dõn T ú to nim tin nhõn dõn, nhn thc ca ngi dõn c nõng lờn thc hin tt cỏc ch trng ng li ca , chớnh sỏch phỏp lut of nh nc, gúp phn ci thin i sng kinh t, vh-xh a phng Tuy nhiờn, bờn canh nhng thun li ú, .vn l xó khú khn v kinh t, t l h nghốo cũn cao so vi mt bng chung ton huyn, Trỡnh dõn trớ khụng ng u, i hỡnh ch yu l i nỳi dc xen k, nờn vic xd kt cu h tng, quy hoch v phỏt trin sx trung gp nhiu khú khn Vỡ vy quỏ trỡnh t chc thc hin cỏc ch trng, chớnh sỏch cũn hn ch, cha t c kt qu mong mun + u im: Song c s quan tõm lónh o, ch o sỏt of HU, HND, UBND huyn, s giỳp of cỏc c quan, ban ngnh of huyn ng yHND-UBND xó ó trung lónh, ch o quyt lit, cựng vi s n lc of ton th nhõn dõn xó ó vt qua mi khú khn, thỏch thc, phn u lờn ginh c nhng kt qu ỏng khớch l trờn cỏc mt, lnh vc t c kt qu ú, l s n lc ca c h thng chớnh tr khụng ngng tng cng hiu lc, hiu qu qun nh nc of chớnh quyn, v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn Thng xuyờn thc hin ci cỏch hnh chớnh, ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut ca a phng, Ngh quyt, Quyt inh, t trỡnh.c ban hnh theo ỳng thm quyn bo m ỳng v ni dung v hỡnh thc, thỏng u nm ó ban hnh bn quy phm phỏp lut, 60 bn hnh chớnh thụng thng 57 Thc hin tt vic xõy dng v hon thin th ch v t chc v hot ng ca c quan, ban hnh k hoch ci cỏch hnh hcớnh tng nm c th, t chc hp trin túi ton th cỏn b cụng chc, xõy dng quy ch lm vic theo ỳng quy ch mu Tng cng mi quan h gió c quan nh nc vi nhõn dõn bo m phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, lng nghe ý kin dúng gúp ca nhõn dõn trc ua cỏc ch trng, chớnh sỏch quan ca a phng Thc hin ct gim v nõng cao cỏc th tc hnh chớnh trờn tt c cỏc lnh vc kinh t, húa, giỏo dc, y tnht l vic gii quyt cỏc th tc hnh chớnh ti b phn tip nhn v tr kt qu Thc hin tt c ch Mt ca, kp thi kin ton phan cụng cỏn b lm cụng tỏc ti b phn tip nhn v tr kt qu, thng xuyờn c nõng cao v trỳ trng, cú lch tiờp cụng dõn, thc hin vic niờm yt cụng khai cỏc th tc hnh chớnh, cỏc khan phớ v l phớ thu trờn a bn c m bo cụng khai y , vic tip nhõn h s theo ỳng quy trỡnh, quy nh ca phỏp lut, hn v tr kt qu ỳng thi gian thỏng u nm 2015 óthc hin c 1560 lt h s ca cụng dõn, tip 45 lt cụng dõn ú tip thng xuyờn l 37 vic, tip t xut l vic tip nhn n th kin ngh, khụng cú n th khiu ni t cỏo no Cỏc n th u c phõn loi v gii quyt kp thi ỳng theo quy nh ca phỏp lut phng phỏp lm vic khoa hc hiu qu, minh bch, qua ú nõng cao ý thc trỏch nhim ca i ng cỏn b cụng chc, phỏp huy dõn ch, to iu kin nhõn dõn giỏm sỏt xõy dng chớnh quyn, to s gn bú gia chớnh quyn xó vi nhõn dõn i ng cỏn b cụng chc c b sung thng xuyờn, hin ny xó cú 23 ng cbcc, tui di 30 l 12 /c, t 30 n 55 tui l 11 /c, ú cú 17 ng cú trỡnh i hc, ng ang theo hc cỏc lp i hc chuyờn ngnh, ng cú trỡnh trng cp.cú 11 ng cú bng Trung cp lun chớnh tr, ng ang theo hc lp Trung cp lun hn chớnh khúa 20152016.nhỡn chung i ngc cbcc cú nng lc chuyờn mụn nghip v phc v cho cụng tỏc, cú phm cht o c li sng lnh mnh,gn gi vi nhn dõn, thng xuyờn nm bt tõm t nguyn viong ca nhõn dõn V cht lng hot ng ca y viờn UBND xó : - Ngay t u nhim kỡ, UBND xó ó cú quyt nh v vic phõn cụng cụng tỏc ca cỏc thnh viờn UBND Thc hin vic tuyờn truyn ph bin gdpl trờn h thụng loa truyn xólng nghộp tuyờn truyn vi cỏc hi ngh ti khu dõn c gúp phn nõng cao hiu bit v phỏp lut cho ngi dan Trong thỏng u nm 2015 ó phi hp t chc hi ngh ti khu dõn tuyn truyn v lut Hụn nhõn v gia inh 2014 v lut phũng chng bo lc gia ỡnh, tuyờn truyn trờn h thng loa truyn xó 15 lt 58 UBND xó ó thc hin i mi cụng tỏc tuyn dng m bo dõn ch, cụng khai, b trớ, s dng cỏn b, cụng chc xut phỏt t yờu cu nhim v thc t ca a phng Ti chớnh cụng: UBND xó thc hin vic qun thu-chi ti chớnh theo ỳng lut ngõn sỏch lut v cỏc quy nh khỏc ca phỏp lut, m bo cụng khai minh bch, thit thc mang li hiu qu cao thỏng u nm 2015 tng thu ngõn sỏch l Tng thu ngõn sỏch thỏng u nm 2015 l: 2.640.633.270 ,Tng chi ngõn sỏch thỏng u nm l: 2.520.123.450 ó thc hin y mnh vic ci cỏch ti chớnh cụng , phõn phụi v s dng hiu qu cỏc ngun lc cho phỏt trin kinh t, y mnh xó hi húa, chm lo phỏt trin giỏo dc o to, y t UBND xó thng xuyờn ỏnh giỏ tng kt cht lng hot ng ca chớnh quyn,i mi phng thc lm vic ca c quan thc hin thng nht v nõng cao cht lng Bờn cnh nhng mt t c cũn tn ti mt vi hn ch nht nh Th tc hnh chớnh cũn nng n phc cha n nh, thiu s thụng thoỏng gay khụng ớt phin toỏi cho nhõn dõn, ch yu theo c ch xin cho C cu b mỏy cũn cng knh cũn s chng chộo v chc nng, nhim v nờn dn ộn vic trỡ tr, quan liờu l khú trỏnh i ng cbcc cũn nhiu mt cha ỏp ng c yờu cu cụng vic hn ch v nng lc cha phỏt huy ht vai trũ chc nng v nhim v ca mỡnh, Vic thc hin yờu cu cụng ngip húa hin i húa cũn chm, cha cú s thay ụit cn bn phng thc l li lm vic cũn mang du n ca ch c * Nguyờn nhõn: Mt mt, ci cỏch hnh chớnh cũn l cụng vic khú khn phc H thng cỏc bn quy phm phỏp lut, cũn chng chộo cú nhiu bn cha kp thc hin trin ó c thay th bng mt bn khỏc, s phõn cp phõn quyn cũn cha rừ rng B mỏy hnh chớnh cũn cng knh, phc T tng ch c ó n sõu vo tõm lý, i sng ca b phn nhõn dõn., Mt khỏc, cũn mt b phn khụng nh cỏn b cụng chc xó cha nhn thc y trỏch nhim ca mỡnh cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh, cha tớch cc nõng cao trỡnh trc yờu cu nhim v tỡnh hỡnh mi * Gii phỏp i mi phng thc lónh o ca ng y i vi chớnh quyn xó Nõng cao hiu qu hot ng ca chớnh quyn a phng, tip tc ci cỏch b my hnh chớnh 59 - Cn xõy dng v ban hnh cỏc quy nh v tiờu chun cỏn b, cụng chc xó, mc , thỏi phc v nhõn dõn Xõy dng quy ch tip ngi v gii quyt ý kin phn hi ca nhõn dõn n gii quyt cụng vic ti xó Lm tt cụng tỏc kim tra cụng v, s nghiờm minh cỏc cỏn b cú sai phm Thc hin ng dng cụng nghờ, hin i húa thc thi cụng v- Th hin rừ nột tớnh cht phc v ca b mỏy hnh chớnh ca dõn, dõn,vỡ dõn, c bn chm dt hin tng phin h, sỏch nhiu; xõy dng v ban hnh bn quy phm phỏp lut v thc t cuc sng, khc phc cỏc s h d dn n tham nhng lóng phớ Sp xp b mỏy tinh gn hn, ỏp ng yờu cu qun nh nc cỏc lnh vc kinh t- xó hi, phự hp vi c im ca xó Xõy dng i ng cỏn b, cụng chc sch, vng mnh, tớnh chuyờn nghip cao, cú o c cụng v, nng lc qun v k nng thc thi cụng v ỏp ng yờu cu qun nh nc Tip tc b sung, hon chnh mụ hỡnh mt ca hon thin cỏc th tc hnh chớnh mi theo hng chun húa, cụng khai, n gin, thun tin cho dõn v t chc - Nõng cao nhn thc ca ngi dõn v quyn v ngha v ca mỡnh bng cỏch tng cng cụng tỏc tuyờn truyn ph bin giỏo dc pl thụng qua sinh hot thụn xúm 60 ... trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ trị, phẩm chất, thời gian, tuổi đời Ngoài tiêu chuẩn trên, CB, CC cấp xã phải đáp ứng yêu cầu sức khoẻ yêu cầu khác phù hợp với vị trí công tác, điều kiện,... biến tâm lý ) * vị trí công việc khác nhau, mức độ yêu cầu tiêu chuẩn không giống thay đổi theo giai đoạn cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội * Việt Nam, CB, CC cấp xã tuỳ theo vị trí công tác... chn v gii thiu ng viờn: Đây khâu quan trọng công tác nhân máy quyền cấp xã nhằm tuyển chọn đợc ngời đáp ứng đợc yêu cầu công việc Đợc tiến hành từ làm công tác quy hoạch dự nguồn CB, CC Phát lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước , TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước , TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn