TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn NGHIỆP vụ CÔNG tác ĐẢNG

46 66 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 21:14

TI LIU ễN THI TT NGHIP LP TRUNG CP CHNH TR MễN NGHIP V CễNG TC NG BI 1: T CHC C S NG V NNG CAO NNG LC, SC CHIN U CA T CHC C S NG Cõu 1: V trớ, vai trũ, chc nng,`nhim v ca t chc c s ng * Khỏi nim t chc c s ng: T chc c s ng l t chc c s ca ng c lp n v c s, ni cú t ba ng viờn chớnh thc tr lờn iu 21, iu l ng quy nh: xó, phng, th trn cú t ng viờn chớnh thc tr lờn lp TCCS (trc thuc cp y cp huyn) c quan, doanh nghip, HTX, n v s nghip, n v quõn i, cụng an v cỏc n v khỏc cú t ng viờn chớnh thc tr lờn, lp t chc ng (TCCS hoc chi b trc thuc ng y c s); cp y cp trờn trc tip xem xột, quyt nh vic t chc ng ú trc thuc cp y cp trờn no cho phự hp; nu cha ng viờn chớnh thc thỡ cp y cp trờn trc tip gii thiu ng viờn sinh hot TCCS thớch hp TCCS cú di 30 ng viờn lp chi b c s, cú cỏc t ng trc thuc; TCCS cú 30 ng viờn chớnh thc tr lờn, lp ng b c s, cú cỏc chi b trc thuc * V trớ, vai trũ: iu 21 iu l ng xỏc nh: TCCS ( chi b, ng b c s) l nn tng ca ng, l ht nhõn chớnh tr c s - L nn tng, TCCS cú vai trũ c bit quan trng i vi s vng mnh v nng lc lónh o ca ng + TCCS l cp t chc cui cựng h thng t chc cp ca ng, l c s xõy dng ton b h thng t chc ca ng, l cp t chc sõu rng nht, bỏm sỏt cỏc n v c s trờn ton lónh th v cỏc ngnh, lnh vc ca i sng xó hi, bo m s lónh o ca ng ti tng ng viờn, tng n v c s v tng ngi dõn +TCCS l ni trc tip thc hin ng li, chớnh sỏch; ni kim nghim v gúp phn hon thin ng li, chớnh sỏch +TCCS l ni trc tip tin hnh cỏc hot ng xõy dng ni b ng nh: kt np, qun lý, phõn cụng nhim v, kim tra, ỏnh giỏ ng viờn; ni thng xuyờn thc hin cỏc nguyờn tc t chc v sinh hot ng; ni xut phỏt c c quan lónh o cỏc cp ca ng Cht lng TCCS cú nh hng ln ti cht lng ni b ng +TCCS l cu ni ng vi nhõn dõn, l mt khõu quan trng trỡ mi quan h gia ng vi dõn, vỡ õy l t chc ng gn dõn nht, trc tip lónh o v nm bt tõm t, nguyn cng ca dõn phn ỏnh vi ng - L ht nhõn chớnh tr c s: + TCCS lónh o tt c cỏc t chc khỏc HTCT, bo m mi hot ng c s theo ỳng nh hng chớnh tr ca ng + TCCS l ni quỏn trit, chp hnh v c th húa ch trng, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc; +TCCS l t chc quan tõm n mi mt ca qun chỳng nhõn dõn v l ni tin hnh tng kt thc tin * Chc nng, nhim v: + Chc nng * L ht nhõn lónh o chớnh tr c s : + TCCS lónh o chớnh tr i vi tt c cỏc mt cụng tỏc: kinh t, húa, xó hi, an ninh, quc phũng c s, + TCCS lónh o cỏc t chc h thng chớnh tr c s, m bo mi t chc v hot ng c s hot ng ỳng ng li chớnh tr ca ng Mi t chc c s ng cú trỏch nhim l trung tõm lónh o chớnh tr, t chc v quy t sc mnh ca ton n v hon thnh tt nhim v chớnh tr c giao * Trc tip tin hnh cỏc hot ng xõy dng ni b ng: + TCCS l ni trc tip tin hnh cỏc ni dung ca cụng tỏc ng viờn: TCCS l ni phỏt hin qun chỳng u tỳ xem xột kt np ng, ni trc tip tin hnh cỏc th tc kt np ng: bi dng nhn thc v ng, phõn cụng ng viờn giỳp , thm tra lý lch + TCCS l ni trc tip tin hnh mt s ni dung ca cụng tỏc cỏn b: phõn cụng nhim v cho cỏn b, ỏnh giỏ cỏn b, tin hnh o to, bi dng i vi cỏn b + TCCS l ni trc tip tin hnh nhng hot ng ca cụng tỏc t tng: thc hin tuyờn truyn, ph bin ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc n qun chỳng nhõn dõn bng nhiu hỡnh thc khỏc nhau: hi din ngh, ta m, núi chuyn thi s, chiu phim, panụ, ỏpphớch + TCCS cú nhim v lónh o v t chc cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt: kim tra, giỏm sỏt ng viờn v i vi cỏc t chc ng + Nhim v Mt l, chp hnh ng li, chớnh sỏch ca éng, phỏp lut ca Nh nc; ch trng, nhim v chớnh tr ca ng b, chi b v lónh o thc hin cú hiu qu Hai l, Xõy dng ng b, chi b sch, vng mnh v chớnh tr, t tng v t chc; thc hin ỳng nguyờn tc trung dõn ch; nõng cao cht lng sinh hot ng, thc hin t phờ bỡnh v phờ bỡnh, gi gỡn k lut v tng cng on kt thng nht éng; thng xuyờn giỏo dc, rốn luyn v qun lý cỏn b, ng viờn, nõng cao phm cht o c cỏch mng, tớnh chin u, trỡnh kin thc, nng lc cụng tỏc; lm cụng tỏc phỏt trin ng viờn Ba l, lónh o xõy dng chớnh quyn, cỏc t chc kinh t, hnh chớnh, s nghip, quc phũng, an ninh v cỏc on th chớnh tr - xó hi sch, vng mnh; chp hnh ỳng phỏp lut v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn Bn l, liờn h mt thit vi nhõn dõn, chm lo i sng vt cht, tinh thn v bo v li ớch chớnh ỏng ca nhõn dõn; lónh o nhõn dõn tham gia xõy dng v thc hin ng li, chớnh sỏch ca éng v phỏp lut ca Nh nc Nm l, kim tra, giỏm sỏt vic thc hin, bo m cỏc ngh quyt, ch th ca éng v phỏp lut ca Nh nc c chp hnh nghiờm chnh; kim tra, giỏm sỏt t chc ng v ng viờn chp hnh éiu l éng Cỏc nhim v trờn cú mi liờn h cht ch v tỏc ng ln Do vy, hot ng thc tin khụng c xem nh nhim v no Trờn c s nhim v chung v cn c vo c im ca cỏc loi t chc c s ng, Trung ng ng ó ban hnh quy nh chc nng, nhim v cho tng loi t chc c s ng Cỏc t chc c s ng phi nm vng v thc hin nhim v theo cỏc quy nh c th Cõu 2: PHNG HNG V GII PHP CH YU NHM NNG CAO NNG LC LNH O V SC CHIN U CA T CHC C S NG * Phng hng Tp trung nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca TCCS, lm cho TCCS thc s sch, vng mnh; lm tt cụng tỏc giỏo dc chớnh tr, t tng, qun lý, giỏm sỏt ng viờn v nng lc hon thnh nhim v v phm cht o c, li sng; u tranh chng mi biu hin tiờu cc ng, thc hin tt chc nng l ht nhõn lónh o chớnh tr c s * Nhng gii phỏp ch yu - Tng cng cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng, xõy dng i ng cỏn b, ng viờn cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú trớ tu, phm cht o c cỏch mng, cú ý thc t chc k lut, thc s tin phong gng mu, nng lc hon thnh nhim v c giao + Cp y phi quan tõm lm tt cụng tỏc chớnh tr, t tng, ch ng d bỏo tỡnh hỡnh kp thi trang b nhng thụng tin cú nh hng ca ng cho cỏn b, ng viờn +Xõy dng on kt thng nht cp y, chi b, ng b trờn c s Cng lnh chớnh tr, iu l ng, ng li chớnh sỏch ca ng v tỡnh ng - Hon thin mụ hỡnh t chc ca cỏc loi hỡnh t chc c s ng theo hng gn t chc c s ng vi lónh o thc hin nhim v chớnh tr v lónh o cỏc t chc chớnh tr - xó hi; chm lo kt np ng viờn, nht l nhng a bn, n v cha cú t chc ng, cha cú ng viờn - Tip tc kin ton, sp xp t chc ca cỏc TCCS cho ng b, thng nht vi cỏc t chc ca h thng chớnh tr c s, va to s thng nht chung, va phự hp vi c im c th ca tng a phng, n v - Thc hin mnh m ch trng tr húa, tiờu chun húa, th ch húa v tng bc nht th húa chc danh cỏn b; to bc chuyn cú tớnh t phỏ v xõy dng i ng cỏn b, cụng chc c s - tr húa v nõng cao cht lng i ng CBCC c s cn sm ban hnh chớnh sỏch thu hỳt thc hin ch trng a sinh viờn tt nghip i hc, cao ng v cụng tỏc xó, phng, th trn, doanh nghip; cú c ch chớnh sỏch gii quyt i vi nhng cỏn b cha c chun húa nhng cha tui, nm cụng tỏc ngh theo ch - Xõy dng h thng chớnh sỏch phự hp v ng b i vi cỏn b, cụng chc c s xó, phng, th trn - i mi mnh m ni dung, hỡnh thc o to, bi dng cho i ng cỏn b, cụng chc c s xó, phng, th trn theo chc danh cỏn b; chỳ ý bi dng kin thc, k nng, nghip v v kinh nghim gii quyt nhng tỡnh c th c s - B sung, sa i mt s quy nh v chc nng, nhim v ca TCCS nhm xỏc nh rừ hn vai trũ lónh o ca t chc ng lónh o thc hin nhim v chớnh tr v cụng tỏc cỏn b - Thc hin thớ im ch trng nht th húa hai chc danh cỏn b ch cht c s Thc hin thớ im tng bc vic i hi ng b bu cp y, ban thng v, th v phú th - Nõng cao cht lng, i mi mnh m ni dung, phng thc hot ng ca cỏc loi hỡnh TCCS theo hng va m rng dõn ch, va tng cng k cng, k lut; khc phc tớnh hỡnh thc, n iu sinh hot, bo m tớnh lónh o, tớnh giỏo dc, tớnh chin u ca TCCS - Tp trung sc cng c, xõy dng TCCS vng mnh v chớnh tr, t tng, t chc, o c Thc hin ỳng nguyờn tc trung, dõn ch - Cỏc cp y, t chc ng c s thc hin nghiờm tỳc, cú nn np ch sinh hot ng nh k - Vic t phờ bỡnh v phờ bỡnh sinh hot ng cn tin hnh thng xuyờn, nghiờm tỳc, thit thc - nh k thỏng mt ln, cp y cp trờn trc tip ca TCCS kim tra vic thc hin nn np, ni dung, cht lng sinh hot ca cỏc chi b - Thng xuyờn bi dng i ng cp y viờn, th cp y - Tng cng cụng tỏc ch o, kim tra, giỏm sỏt, qun lý ng viờn; da vo dõn xõy dng ng - Cp y cp trờn phi nm chc tỡnh hỡnh c s, phõn cụng cp y viờn trc tip phc trỏch c s, kp thi thỏo g khú khn, gii quyt nhng xy c s - Cỏc chi b phi thc hin tt phõn cụng cụng tỏc cho ng viờn - Hng nm, cỏc TCCS phi ng ký phn u thc hin cỏc nhim v vi cp y cp trờn - Tip tc i mi ni dung v phng phỏp ỏnh giỏ cht lng TCCS v ng viờn * V ỏnh giỏ cht lng v phõn loi cht lng t chc c s ng Hin nay, ton ng tin hnh ỏnh giỏ, phõn loi cht lng t chc c s ng theo Hng dn s 27-HD/BTCTW ngy 25/9/2014 ca Ban T chc Trung ng v ỏnh giỏ cht lng t chc c s ng v ng viờn Vi tnh Phỳ Th, cn c vo Hng dn s 23-HD/TU * Ni dung ỏnh giỏ: vic ỏnh giỏ cht lng t chc c s ng phi cn c vo kt qu thc hin nhim v chớnh sau õy: - Thc hin nhim v chớnh tr Vic trin khai, c th húa v t chc thc hin cỏc ch th, ngh quyt ca Trung ng v nhim v c cp y cp trờn giao; kt qu thc hin cỏc nhim v ca a phng, c quan, n v v thc hin Quy ch dõn ch c s - Cụng tỏc chớnh tr t tng: Tuyờn truyn, giỏo dc ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh; quỏn trit, thc hin ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc v u tranh vi nhng biu hin, hnh vi sai trỏi; tuyờn truyn, hc v lm theo bỏo, ca ng Xõy dng v thc hin cỏc tiờu v chun mc o c ca cỏn b, ng viờn, nh k ỏnh giỏ kt qu v biu dng cỏc th, cỏ nhõn tiờu biu hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh - Cụng tỏc t chc, cỏn b v xõy dng ng b, chi b: Kt qu thc hin cụng tỏc t chc, cỏn b, ng viờn, bo v chớnh tr ni b Vic thc hin cỏc nguyờn tc t chc v sinh hot ng, nht l nguyờn tc trung dõn ch; quy ch lm vic ca cp y; i mi phng thc lónh o; nõng cao cht lng sinh hot ca cp y, t chc ng; xõy dng i ng cp y viờn v th chi b; qun lý, phõn cụng nhim v cho ng viờn v kt np ng viờn mi; gii thiu ng viờn ang cụng tỏc gi mi liờn h vi cp y ni c trỳ; thc hin ci cỏch hnh chớnh v cụng tỏc thi ua, khen thng - Lónh o xõy dng chớnh quyn (c quan, n v), Mt trn T quc v cỏc on th chớnh tr - xó hi: Xõy dng cỏc t chc h thng chớnh tr vng mnh; phỏt huy hiu lc, hiu qu qun lý ca chớnh quyn cựng cp, xem xột, gii quyt nhng ny sinh c s; cng c mi quan h gia cỏc t chc v i on kt ton dõn; kim tra, giỏm sỏt i vi hot ng ca chớnh quyn, t chc, c quan, n v - Cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt v k lut ng : Kt qu thc hin k hoch kim tra, giỏm sỏt ca cp y, y ban kim tra v cụng tỏc t kim tra, giỏm sỏt ca ng b, chi b Cụng tỏc phũng, chng quan liờu, tham nhng, lóng phớ, tiờu cc; gii quyt n th khiu ni, t cỏo; phỏt hin, x lý t chc ng, ng viờn vi phm * Phng phỏp ỏnh giỏ Vic ỏnh giỏ cht lng t chc c s ng phi cn c ch yu vo kt qu thc hin cỏc nhim v ca ng b, chi b; s vng mnh ca cỏc t chc h thng chớnh tr c s v cht lng i ng cỏn b, ng viờn; ng thi, kt hp chm im kt qu thc hin nhim v nờu trờn C th nh sau: KT QU NH GI IM TI A V lónh o thc hin nhim v chớnh tr 40 V lónh o cụng tỏc chớnh tr t tng 20 Cụng tỏc t chc, cỏn b v xõy dng ng b, chi b 15 Lónh o xõy dng chớnh quyn (c quan, n v), Mt 15 trn T quc v cỏc on th chớnh tr - xó hi V thc him kim tra, giỏm sỏt, k lut ng 10 * Xp loi cht lng Cht lng t chc c s ng c xp theo mc sau: MC XP LOI TCCS IM YấU CU TCCS sch, vng mnh T 90 im n 100 im TCCS hon thnh tt nhim v T 70 im n di 90 im TCCS hon thnh nhim v T 50 n di 70 im TCCS yu kộm Di 50 im (Hoc trn 50 im nhng mc khuyt im) C th: - T chc c s ng sch, vng mnh: L nhng ng b, chi b thc hin xut sc nhim v nờu trờn v t c t 90 im tr lờn; ng thi, phi bo m cỏc iu kin sau: + Hon thnh xut sc cỏc nhim v ca ng b, chi b; t chc chớnh quyn, Mt trn T quc v cỏc t chc chớnh tr - xó hi c s u t vng mnh hoc tiờn tin xut sc; + Khụng cú cp y viờn, cỏn b l cp trng, cp phú ca cỏc t chc h thng chớnh tr c s b x lý k lut t khin trỏch tr lờn (tr nhng trng hp b k lut t chc ng ch ng phỏt hin v tớch cc u tranh, x lý); + T l ng viờn t cỏch, hon thnh tt nhim v t t 80% tr lờn; nu l ng b c s phi cú t 2/3 tr lờn s chi b trc thuc t sch, vng mnh v khụng cú chi b yu kộm; cỏc chi b sinh hot u, ỳng quy nh v t l ng viờn d sinh hot bỡnh quõn t t 80% tr lờn + Trong s nhng t chc c s ng sch, vng mnh, cp y cp trờn xem xột, la chn mt s t chc c s ng sch, vng mnh tiờu biu biu dng, khen thng; s t chc c s ng c khen thng ti a khụng vt quỏ 20% tng s t chc c s ng t sch, vng mnh - T chc c s ng hon thnh tt nhim v: L nhng ng b, chi b thc hin tt nhim v nờu trờn, nhng cha t mc sch, vng mnh v cú tng s im t t 70 n di 90 im - T chc c s ng hon thnh nhim v: L nhng ng b, chi b c bn thc hin c nhim v nờu trờn nhng cũn mt s hn ch v cú tng s im t c t 50 n di 70 im - T chc c s ng yu kộm: L nhng ng b, chi b khụng hon thnh nhim v c giao v t di 50 im hoc t t 50 im tr lờn nhng cú mt cỏc khuyt im sau: + Ni b mt on kt kộo di, khụng x lý kiờn quyt, dt im; + xy tham nhng, tiờu cc n mc cú cỏn b, ng viờn phi k lut; + ng b c s cú t 1/3 s chi b trc thuc tr lờn xp loi yu kộm LIấN H THC TRNG T CHC C S NG - Khỏi quỏt c im tỡnh hỡnh ng b, chi b c s ng b S Ti chớnh l ng b c s trc thuc ng b Khi c quan tnh Phỳ Th, c t chc thnh 08 Chi b lónh o 12 phũng, ban, n v; ú, 09 phũng, ban chuyờn mụn qun lý hnh chỏnh nh nc, 01 n v s nghip v 02 Doanh nghip nh nc, vi 110 ng viờn v CBCNVC; cú nhim v lónh o cỏn b cụng nhõn viờn chc tham mu giỳp Tnh y, U ban nhõn dõn tnh t chc trin khai thc hin tt nhim v qun lý hnh chớnh v Ngõn sỏch nh nc, m bo cỏc yờu cu chi tiờu ca h thng chớnh tr, phc v s nghip phỏt trin kinh t - xó hi ca thnh ph; ng thi t chc lónh o tt nhim v sn xut kinh doanh ti cỏc Doanh nghip nh nc trc thuc S Hot ng ca ng b S Ti chớnh thi gian qua cú nhng thun li v khú khn ch yu nh sau: - Thun li: + c s quan tõm lónh o ca Tnh y, U ban nhõn dõn v ng y Khi c quan tnh + Phn ln ng viờn, CBCC c o to c bn v c rốn luyn th thỏch qua nhiu nm cụng tỏc, cú nhiu kinh nghim v trỡnh chuyờn mụn nghip v vng, ó hon thnh tt nhim v c giao + ng y, Ban Giỏm c S cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú nng lc, kin thc v o c, ó lónh o, ch o, iu hnh thc hin tt cỏc hot ng ca S, l ngun ng viờn, c v i vi CBCC - Khú khn: + Trỡnh ca mt b phn ng viờn, CBCC cha ỏp ng yờu cu nhim v Tui i bỡnh quõn ca CBCC mt s phũng, ban, n v cao; s luõn chuyn, tr húa i ng to nờn sinh khớ, sc bt mi cha thng xuyờn + Cỏn b ph trỏch cụng tỏc ng v hai on th kiờm nhim, kinh phớ hot ng cũn hn ch Trong bi cnh thun li v khú khn trờn, ng b S Ti chớnh tnh PT ó lónh o CBCNVC phỏt huy tinh thn on kt, trỏch nhim, tớnh ch ng, sỏng to thc hin tt Ngh quyt i hi ng b S nhim k 2010-2015, th hin trờn tng mt cụng tỏc, ú cú cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc truyn thng - u im: + TCCS c lp hu khp n v c s; kin ton thng xuyờn + Trỡnh , nng lc cp y nõng cao hn trc + Phỏt huy tt vai trũ ht nhõn chớnh tr c s Cp y ó lónh o thc hin nhim v chớnh tr, phng hng, gii phỏp nh hng phỏt trin kinh t xó hi a phng Cụng tỏc cụng tỏc chớnh tr t tng c quan tõm Thụng qua cỏc hỡnh thc sinh hot ng, cỏc ch th, ngh quyt, ch trgn ca ng v chinsh sỏch ca Nh nc ó c quỏn trit y ti i ng ng viờn nagr b Vic hc v lm theo t tng, o c, phong cỏch HCM c y mnh, vi nhiu hỡnh thc phong phỳ, to s chuyn bin nhn thc v hnh ng cho i ng ng viờn ton ng b ng u ó lónh o xõy dng chớnh quyn c s vng mnh, hot ng ca HND thc s phỏt huy c vai trũ i din ca mỡnh, UBND lm tt chc nng qun lý nh nc a phng, i sng nhõn dõn xó c ci thin; lónh o MTTQ v cỏc t chc chớnh tr - xó hi xó phỏt huy dõn ch, bo v quyn v li ớch chớnh ỏng ca cỏc thnh viờn, hi viờn v NHõn dõn Cụng tỏc quc phũng, an ninh c s c gi vng, thc hin tt ch tuyn quõn hng nm Cỏc cp u lónh o thc hin tt Phỏp lnh dõn ch c s, phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn tham gia úng gúp ý kin vo cỏc chng trỡnh phỏt trin kinh t- xó hi a phng Cụng tỏc xõy dng ng c coi trng Cụng tỏc cỏn b, cụng tỏc ng viờn, cụng tỏc dõn cú nhiu chuyn bin tớch cc theo hng phỏt huy dõn ch, cụng khai, am rbaor cỏc quy nh ca ng Cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt ó gúp phn thc hin tt nhim v chớnh tr ca ng b; k cng ca ng c gi vng, kp thi phỏt hin v x lý cỏc sai phm ca cỏn b, ng viờn v t chc ng Phng thc, phong cỏch lónh o, lm vic i mi theo hng dõn ch, khoa hoc Quy ch lm vic ca cp u c quan tõm xõy dng t u nhim k Xõy dng v thc hin nghiờm quy ch phi hp gia cp u vi chớnh quyn v cỏc t chc chớnh tr xó hi cựng cp Cỏc ngh quyt ca ng c bn bc, tho lun dõn ch v phõn cụng, t chc thc hin hiu qu Sinh hot c chnh n, thc hin tt cỏc nguyờn tc sinh hot ng S CS TSVM ngy cng tng - Hn ch: +Nng lc lónh o, sc chin u ca mt s t chc ng cũn yu + Phng thc lónh o mt s cp u cũn chm i mi + Ni dung, hỡnh thc sihoatmooto mt s chi b cha phự hp Cht lng sinh hot ng cha cao + Cụng tỏc cỏn b, CT ng viờn cũn mt s yu kộm Vn cũn nhng t chc c s ng cha quan tõm n cụng tỏc kim tra thc hin ngh quyt; giao nhim v cho cp u viờn, cho ng viờn nhng thiu ụn c, kim tra; tớnh ch ng ca nhiu cp u viờn ph trỏch on th cha cao; vic thc hin s kt, tng kt, rỳt kinh nghim sinh hot ng cha kp thi - Nguyờn nhõn Do nhn thc ca cp u v ng viờn v v trớ, yờu cu sinh hot ng cha tht sõu sc, cũn biu hin ngi sinh hot ng; Cp u cp trờn cha thc s chỳ trng ch o, hng dn, kim tra vic thc hin ch sinh hot; cha thng xuyờn bi dng nghip v cụng tỏc tỏc ng cho cp u, th chi b; mt s t chc ng cũn chm i mi ni dung, hỡnh thc, phng phỏp sinh hot Cũn cú chi b cha xỏc nh ỳng, y ni dung sinh hot chi b, c bit l nhng ny sinh thc tin cha c nhn din a vo ni dung tho lun, tỡm bin phỏp gii quyt; tinh thn trỏch nhim ca ng viờn u tranh t phờ bỡnh v phờ bỡnh cha cao, cũn cú tỡnh trng ng viờn th khụng quan tõm ti cụng vic ca chi b, d hp nhng khụng tho lun, khụng cú ý kin, khụng thng thn phờ bỡnh ng viờn l cỏn b lónh o; sinh hot, nu cú tho lun thỡ khụng i vo trng tõm, khú khn cho kt lun v ngh quyt; khụng ớt chi b ly sinh hot chuyờn mụn thay cho sinh hot chi b - Gii phỏp: + Tng cng cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng, xõy dng i ng cỏn b, ng viờn xó.cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú trớ tu, phm cht o c cỏch mng, cú ý thc t chc k lut, tn ty phc v nhõn dõn + Thc hnh v phỏt huy dõn ch sinh hot ng, c bit t chc c s ng l mt yờu cu ca cụng tỏc xõy dng ng iu kin mi, ú, mi ng viờn u cú quyn tham gia, cú quyn phỏt biu ý kin i vi cỏc hot ng ca ng nhm xõy dng ng v phn u cho mc tiờu, lý tng ca ng + Lm tt cụng tỏc phỏt trin ng viờn xókt np cỏc qun chỳng u tỳ vo hng ng ca ng tng sc chin u, gúp phn lm ng b xó vng mnh + Nõng cao cht lng sinh hot chi b, t chc tt cỏc cuc sinh hot chuyờn vi ni dung phong phỳ + Tng cng cụng tỏc ch o, kim tra, giỏm sỏt, qun lý ng viờn c s +Thng xuyờn i mi phng phỏp lónh o hiu qu, thit thc + Cỏc ng BCH ng b, BTV cn tớch cc hc tp, nõng cao trỡnh , rốn luyn k nng lónh o 10 - Hng nm cn xõy dng chng trỡnh , k hach lónh o, ch o tin hnh cụng tỏc t tng nh k, ng y nghe ý kin phn ỏnh v tỡnh hỡnh t tng, chớnh tr cỏn b, ng viờn T ú, ch ng nm bt, ỏnh giỏ, d bỏo din bin tỡnh hỡnh t tng, cú ch trng, bin phỏp lónh o v t tng v trin khai ch o thc hin thng nht c quan - Thng xuyờn nõng cao cht lng t phờ bỡnh v phờ bỡnh sinh hat ng, khc phc tỡnh trng m h v t tng cỏn b, ng viờn - M rng dõn ch, phỏt huy t t tng, ng thi gi nghiờm k cng, k lut phỏt ngụn theo quy nh Tụn trng v lng nghe cỏc ý kin xut, tõm t, nguyn vng ca CBCC Thc hin nghiờm cỏc quy nh v k lut phỏt ngụn; kp thi phỏt hin v x lý nhng biu hin t do, tựy tin, li dng dõn ch - Nờu cao vai trũ gng mu ca cỏn b, ng viờn, thc hin núi i ụi vi lm, núi v lm ỳng L, CS, phỏp lut - ng y cn khai thỏc v s dng cú hiu qu cỏc kờnh thụng tin giỏo dc chớnh tri- t tng - Tip tc i mi hỡnh thc, bin phỏp theo hng phỏt huy dõn ch, cụng khai, trung thc cụng tỏc t tng nhm phỏt huy nõng lc sỏng to ca CBV v qun chỳng - Chm lo xõy dng i ng cỏn b lm cụng tỏc tuyờn giỏo v i ng bỏo cỏo viờn TCCS BI 6: CễNG TC DN VN CA T CHC C S NG Cõu 1: Phõn tớch li dy ca CT Hụ Chớ Minh: Lc lng ca dõn rt to, vic dõn rt quan trng vic gỡ cng thnh cụng * Lc lng ca dõn rt to l cp n vai trũ ca qun chỳng nhõn dõn - Ch ngha Mỏc - Lờnin khng nh: Nhõn dõn l ngi sỏng to mi ca ci vt cht v nhng gớa tr tinh thn- nhõn t quyt nh s tn ti v phỏt trin ca xó hi Nhõn dõn l lc lng c bn ca mi cuc cỏch mng xó hi - Vit nam, t xa xa ụng cha ta ó sm phỏt hin v cao sc mnh, vai trũ to ln ca nhõn dõn: Dõn l quý nht; dõn l mnh nht Ch thuyn l dõn, lt thuyn l dõn; Dõn l gc ca nc - Ch tch H Chớ Minh: Ngi luụn ỏnh giỏ cao vai trũ v sc mnh ca nhõn dõn: Dõn l quý nht, l quan trng hn ht, l " ti thng" Theo Ngi:" Dõn chỳng ng lũng, vic gỡ cng lm c Dõn chỳng khụng ng h, vic gỡ lm cng khụng nờn" 32 " D mi ln khụng dõn cng chu, khú trm ln dõn liu cng xong" - ng CSVNam: Khng nh vai trũ to ln ca nhõn dõn s nghip xõy dng v Bo v T quc ng l ngi lónh o, s nghip cỏch mng l ca nhõn dõn S tin tng, ng h ca nhõn dõn l ci ngun sc mnh * Vic dõn rt quan trng l cao vai trũ, tm quan trng ca cụng tỏc dõn - Cụng tỏc dõn c ng ta luụn coi trng xuyờn sut cỏc thi k cỏch mng Qua cụng tỏc dõn hỡnh thnh, phỏt trin cỏc phũng tro ca qun chỳng - Cụng tỏc dõn giỳp to nờn s ng thun ng v xó hi; giỳp tng cng mi quan h gia ng vi nhõn dõn * Dõn kem thỡ vic gỡ cng kem, dõn kheo thỡ vic gỡ cng thnh cụng Ngi mun khng nh chõt lng, hiu qu ca cụng tỏc dan s tỏc ng trc tip i vi vic thc hin nhim v chớnh tr thc hin tt cụng tỏc dõn thỡ cn nm chc ni dung, phng thc cụng tỏc dõn vn, xõy dng i ng lm cụng tỏc dõn v thc hin tt nghip v cụng tỏc dõn - * Nghip v cụng tỏc dõn of t chc c s ng - Thng xuyờn nm bt, phõn tớch, ỏnh gia tõm trng, nguyn vng, thỏi of nhõn dõn, nht l i vi ctrng, csỏch of ng, nhng s kin ctr, Tớch cc tham gia gii quyt kp thi nhng v thc t t or p/a lờn cp trờn cú thm quyn, khụng xy mõu thun - Chuyn ti c cỏc ctrng, ng li of , chớnh sỏch, plut of nh nc n vi ndõn, ng nhõn dõn t/h cỏc nhim v ctr of t nc, of a phng, of ngnh - Tp hp nhõn dõn vo cỏc t chc ctr -xh, xd lc lng nũng ct, phỏt huy vai trũ of nhng ngi tiờu biu, cú uy tớn - Vn ng nhõn dõn thgia xd , gn vi cụng tỏc dõn vi cụng tỏc xd ng - +Phõn cụng tng ng viờn lm cụng tỏc dõn (nm tỡnh hỡnh nhõn dõn tham gia cỏc t chc ctr-xh, ph trỏch mt s h dõn or s cỏ nhõn) - +T chc cho nhõn dõn gúp ý vi , phờ bỡnh cỏn b, ng viờn; thụng qua cỏc t chc on th bi dng, ptrin ng viờn mi - * Nghip v cụng tỏc dõn of chớnh quyn c s - - Tuyờn truyn ng v thụng bỏo cụng khai cho nhõn dõn bit k hoch ptrin kt-xh of a phng 33 - - T chc nhõn dõn bn bc, quyt nh trc tip v mc úng gúp xd cs h tng, cỏc cụng trỡnh phỳc li cụng cng, thu chi cỏc loa qu, - - T chc nhõn dõn tham gia ý kin trc trỡnh HND cựng cp thụng qua d tho quy hoch, k/h ptrin kt-xh di hn, hng nm - - Xdng chớnh quyn tht sch, vng mnh, xng ỏng l cụng bc of nhõn dõn - * Nghip v cụng tỏc dõn of UBMTTQ v cỏc on th nhdõn c s - - Tuyờn truyn, gdc nõng cao nhn thc v cỏc ctrng, ngh quyt of , cỏc chớnh sỏch v phỏp lut of nh nc, nht l quy ch dõn ch c s; - - Tỏc ng vo cỏc hng kinh t, tng thu nhp m bo li ớch chớnh ỏng of on viờn, hi viờn; LIấN H: c im tỡnh hỡnh: ng b S LTBXH l ng b c s trc thuc ng b Khi c quan tnh Phỳ Th, c t chc thnh Chi b phũng, ban, n v; ú, phũng, ban chuyờn mụn qun lý hnh chớnh nh nc, 01 n v s nghip v Chi cc Phũng chng t nn, vi ng viờn; cú nhim v lónh o cỏn b cụng nhõn viờn chc tham mu giỳp Tnh y, U ban nhõn dõn tnh t chc trin khai thc hin tt nhim v qun lý hnh chớnh v cỏc lnh vc: vic lm; dy ngh; lao ng; tin lng, tin cụng; bo him xó hi (bo him xó hi bt buc, bo him xó hi t nguyn, bo him tht nghip); an ton lao ng; ngi cú cụng; bo tr xó hi; bo v v chm súc tr em; bỡnh ng gii; phũng, chng t nn xó hi (gi chung l lnh vc lao ng, ngi cú cụng v xó hi); v cỏc dch v cụng thuc phm vi qun lý ca S v thc hin mt s nhim v, quyn hn khỏc theo phõn cp, u quyn ca UBND tnh v theo quy nh ca phỏp lut Hot ng ca ng b S L thi gian qua cú nhng thun li v khú khn ch yu nh sau: - Thun li: + c s quan tõm lónh o ca Tnh y, U ban nhõn dõn v ng y Khi c quan tnh 34 + Phn ln ng viờn, CBCC c o to c bn v c rốn luyn th thỏch qua nhiu nm cụng tỏc, cú nhiu kinh nghim v trỡnh chuyờn mụn nghip v vng, ó hon thnh tt nhim v c giao + ng y, Ban Giỏm c S cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú nng lc, kin thc v o c, ó lónh o, ch o, iu hnh thc hin tt cỏc hot ng ca S, l ngun ng viờn, c v i vi CBCC - Khú khn: + Trỡnh ca mt b phn ng viờn, CBCC cha ỏp ng yờu cu nhim v Tui i bỡnh quõn ca CBCC mt s phũng, ban, n v cao; s luõn chuyn, tr húa i ng to nờn sinh khớ, sc bt mi cha thng xuyờn + Cỏn b ph trỏch cụng tỏc ng v hai on th kiờm nhim, kinh phớ hot ng cũn hn ch Thc trng ca vic thc hin cụng tỏc dõn vn: * : Nhn thc ca i ng cp y c s v i ng cb, cc v tm quan trng ca cụng tỏc dõn vn: ng b xó xỏc nh õy l mt nhng nhim v ch yu, trng tõm v l trỏch nhim ca chớnh quyn cp xó, l cp chớnh quyn gn dõn nht cng nh t chc nhiu hot ng nhm nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca t chc b mỏy Nh nc; ca cỏn b, cụng chc, viờn chc Nh nc vic gii quyt cụng vic hnh chớnh cho dõn, phc v nhõn dõn Cỏn b v u nhn thc c nhim c ca cụng chc l Trng dõn, gn dõn, hiu dõn, hc dõn, cú trỏch nhim vi dõn v phc v dõn; phong cỏch, l li lm vic trờn tinh thn Nõng cao ý thc trỏch nhim, ht lũng, ht sc phng s T quc, phc v nhõn dõn - Vic ph bin, quỏn trit cỏc quan im ca ng, ch trng, ng li, cs ca ng n nhõn dõn: Tham mu cho cp y ph bin, quỏn trit cỏc ch trng, ch th, ngh quyt v cụng tỏc dõn nh: Ngh quyt Hi ngh Trung ng (khúa XI) v Tng cng v i mi s lónh o ca ng i vi cụng tỏc dõn tỡnh hỡnh mi; Quyt nh 217, 218 ca B chớnh tr (khúa XI) v ban hnh Quy ch giỏm sỏt v phn bin xó hi ca Mt trn T quc Vit Nam v cỏc on th chớnh tr - xó hi, ng thi tham mu ch o xõy dng v ban hnh cỏc Ngh quyt, K hoch, Hng dn ca Ban Thng v, Ban chp hnh ng b v tng cng s lónh o ca cỏc cp y a phng i vi MTTQ v cỏc on th, hi qun chỳng 35 Xõy dng k hoch t chc i thoi gia ngi ng u cp y, chớnh quyn vi nhõn dõn; xõy dng k hoch cụng tỏc dõn hng nm - S phi kt hp gia ng, cq, MTTQ: Phi hp vi chớnh quyn xó (ban t phỏp, cỏc ban Vn húa-XH) v MTTQ xó t chc hi ngh trin khai v tham gia ý kin gúp ý vo d tho b lut dõn s (sa i); Trin khai thi hnh Lut hụn nhõn v gia ỡnh; vi cỏc on th xó, kim tra v giỏm sỏt vic tip nhn trao 50 xut qu cho cỏc h nghốo cú hon cnh c bit khú khn dp Tt Nguyờn ỏn nm 2015 ng y - HND - UBND - UBMTTQ xó t chc thm hoi v tng qu cho Thng binh - bnh binh, thõn nhõn lit s, gia ỡnh cú cụng vi cỏch mng, b m Vit Nam anh hựng v cỏc i tng chớnh sỏch, cỏn b chin s lc lng v trang v nhõn dõn nhõn dp tt Nguyờn ỏn t Mựi nm 2015 v k nim 68 nm ngy Thng binh, lit s - Phng thc tin hnh: Trin khai cú hiu qu cỏc phng thc dõn nh: T chc cỏc phong tro nh thi ua dõn khộo, xõy dng NT mi, kiờn trỡ, tuyờn truyn, ng thuyt phc lm chuyn bin v nhn thc nhõn dõn - Vic thc hin dõn ch: Thc hin Phỏp lnh s 34/2007/PL-UBTVQH11, v Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn thỡ nhng ni dung ó cụng khai cho dõn bit, nhng vic dõn bn v biu quyt, nhng ni dung nhõn dõn ó tham gia ý kin u c trin khai cú hiu qu Vic ci cỏch th tc hnh chớnh ngy cng c y mnh, nhng kin ngh, bc xỳc Nhõn dõn c quan tõm gii quyt; cụng tỏc dõn ca cỏc lc lng v trang ngy cng phỏt trin, i vo chiu sõu, hiu qu - Cht lng i ng cỏn b lm cụng tỏc dõn vn: T chc, b mỏy v cỏn b lm cụng tỏc dõn ca h thng chớnh tr c s ngy cng c cng c, cú nhiu i mi; ch ng, thit thc, hiu qu cụng tỏc tham mu; phi hp tt vi cỏc lc lng, c quan, ban, ngnh trin khai thc hin cụng tỏc dõn ng b v hiu qu hn - S ch o ca cp y cp trờn: c s quan tõm, ch o sỏt v hng dn c th ca cp y cp trờn, cụng tỏc dõn ti xó c tng cng v t c kt qu tớch cc, trỡnh hiu bit ca ngi dõn ngy cng c nõng cao, i sng vt cht, tinh thn ca nhõn dõn c ci thin * Hn ch: vic xõy dng v trin khai thc hin cỏc ngh quyt, ch th ca ng v CTDV cú lỳc cha kp thi; cha d bỏo, nm bt c nhng din bin, tõm t, nguyn vng ca cỏc tng lp nhõn dõn cú bin phỏp x lý phự hp Mt s chớnh sỏch cha ỏp ng nguyn vng, li ớch ca nhõn dõn, nhiu bc xỳc cha c gii quyt; Mt b phn cỏn b, ng viờn, cũn thiu gng mu 36 Phng phỏp ng, hp qun chỳng cha phự hp vi tng i tng, Vic chm lo, o to, bi dng i ng cỏn b lm CTDV cha ỏp ng yờu cu * Nguyờn nhõn: - iu kin kinh t xó hi ca a phng cũn gp nhiu khú khn - Trỡnh dõn trớ k ng u nờn nhn thc ca mt s ngi dõn cũn hn ch - Nhn thc of s cp u c s cũn hn ch, cha i sõu i sỏt qun chỳng nd * Gii phỏp: Nõng cao nhn thc cho i ng cb, v c s v tm quan trng ca cụng tỏc dõn vn, vai trũ ca nhõn dõn Cn i mi phng thc tin hnh cụng tỏc dõn c s Cn phi tng cng, bi dng nghip v cụng tỏc dõn cho i ng cỏn b lm cụng tỏc dõn c s Cn quan tõm gii quyt ch , chớnh sỏch cho cỏn b lm cụng tỏc dõn c s i mi phong cỏc lónh o, phong cỏch lm vic ca i ng cỏn b c s theo hng khỏch quan, dõn ch, gn dõn v trng dõn Cõu 2: Ni dung, phng thc cụng tỏc dõn - Ni dung cụng tỏc DN VN ca t chc c s ng gụm ni dung: Mt l, tuyờn truyn, ph bin mi ctrng of , csỏch, plut of nh nc, ctrỡnh k hoch ptrin kt-xh, an ninh, quc phũng of a phng, n v n mi ngi dõn Hai l, ng v t chc nhõn dõn t/h quy ch dõn ch cs, i sõu, i sỏt nm bt tỡnh hỡnh v gii quyt kp thi nhng bc xỳc, nguyn vng chớnh ỏng of nhõn dõn, nht l nhng v liờn quan n dõn sinh, dõn trớ v dõn ch Ba l, t chc v ng viờn nhõn dõn tham gia xd ng, xd chớnh quyn sch, vng mnh Bn l, chm lo li ớch vt cht v tinh thn cho nhõn dõn Nm l, t chc nhõn dõn tham gia cỏc ptro thi ua yờu nc, ptro nhõn o, t thin, xoỏ gim nghốo, bo v mi trng, an ninh trt t, sxut, kinh doanh, chớnh quyn, MTTQ v cỏc on th phỏt ng - Phng thc cụng tỏc dõn ca TCCS Cp y c s v cỏc chi b ng tin hnh cụng tỏc dõn - Phi cú quyt nh ỳng n v cụng tỏc dõn v t chc thc hin - Phi tng cng v kin ton, i mi i ng cỏn b lm cụng tỏc dõn - Cn cú k hoch tng th v to ngun, o to, bi dng, s dng cỏn b lm cụng tỏc dõn 37 ng b c s lónh o chớnh quyn tin hnh cụng tỏc dõn - ng lónh o chớnh quyn nhanh chúng th ch húa v c th húa cỏc ngh quyt ca ng v cụng tỏc dõn - Ch tip dõn, gii quyt kp thi n th khiu ni, t cỏo ca qun chỳng nhõn dõn - ng lónh o chớnh quyn tng cng mi quan h vi MTTQ v cỏc on th nhõn dõn - ng kim tra v giỏm sỏt cỏc cp chớnh quyn thc hin cụng tỏc dõn c s ng b c s lónh o MTTQ v cỏc on th nhõn dõn tin hnh cụng tỏc dõn - Giỳp MTTQ v cỏc on th xỏc nh mc tiờu, chc nng, nhim v tng thi k -Xõy dng cỏc nguyờn tc t chc, nh cỏc chng trỡnh hot ng mi thi k - Cỏc lc lng tham gia cụng tỏc dõn ca TCCS Lc lng: Cp y, ng b, chi b, mi cỏn b, ng viờn, chớnh quyn, cụng chc viờn chc, cỏn b ,chin s lc lng v trang, MTTQ v cỏc on th nhõn dõn c s BI 7: CễNG TC KIM TRA, GIM ST CA T CHC C S NG Cõu 1: V trớ, vai trũ ca cụng tỏc KT, GS - KT,GS l mt tt yu khỏch quan, l mt biu hin nghiờm tỳc ca hot ng cú ý thc mi t chc v ngi xó hi + Thc tin luụn ng, bin i, nh hng n vic thc hin ch trng, k hoch + KT,GS ỏnh giỏ ỳng u im, hn ch, kp thi rỳt kinh nghim, b sung, sa i cho phự hp - KT,GS l nhng chc nng lónh o ca ng, l b phn quan trng ton b cụng tỏc xõu dng ng + KT, GS l nhng chc nng: vỡ lónh o khụng ch ch trng, ng li, t chc thc hin m cũn l KT,GS + KT,GS l b phn quan trng ton b cụng tỏc xõy dng ng: vỡ sc mnh ca ng nm s on kt thng nht, k lut k cng Qua KT,GS phỏt hin nhng hn ch, khuyt im, vi phm, phũng nga nguy c ca ng cm quyn - KT,GS l nhim v trc tip, thng xuyờn ca ton ng + Mi t chc ng v V u cú trỏch nhim tham gia cụng tỏc KT,GS + ng cn tng cng cụng tỏc KT,GS - Trong giai on hin nay, phi coi trng v tin hnh tt cụng tỏc KT, GS ca ng vỡ: + Nhim v chớnh tr ngy cng khú khn 38 + Mt s t chc ng yu kộm, mt b phn ng viờn suy thoỏi, cn phỏt hin v x lý kp thi Cõu 2: Quan im ch o cụng tỏc KT GS ca ng Ngh quyt Hi ngh ln th BCHTW khúa X ca ng (7/2007) v Tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt ca ng quan im: - KT,GS l ni dung rt quan trng quỏ trỡnh lónh o ca ng, l chc nng lónh o, nhim v thng xuyờn ca ton ng, trc ht l nhim v ca cp y v ngi ng u cp y, cp y trc tip tin hnh - Tng cng cụng tỏc KT,GS phi gn cht vi cụng tỏc t tng v i mi phng thc lónh o ca ng; - Thc hin ng b gia cụng tỏc kim tra v cụng tỏc giỏm sỏt - Cụng tỏc KT,GS, k lut ca ng phi kt hp cht ch gia xõy v chng, ly xõy l chớnh - cao trỏch nhim ca t chc ng v ng viờn; phỏt huy vai trũ trỏch nhim ca t chc h thng chớnh tr v ca nhõn dõn cụng tỏc KT, GS Cõu Cỏc nguyờn tc, nhim v, hỡnh thc v phng phỏp * Cỏc nguyờn tc Nguyên tắc tính đảng tính khoa học - Xut phỏt: t bn cht ca ng; KT,GS l mt b phn ton b cụng tỏc ng - Yờu cu: + Phc v thc hin nhim v chớnh tr v cụng tỏc xõy dng ng + Da trờn cỏc nguyờn tc, cỏc quy nh ca ng + Thỏi kiờn quyt, gii quyt trit + Xem xột, phõn tớch cỏc s vic phi khỏch quan, thn trng, trờn quan im lch s c th Nguyên tắc tính quần chúng - Xut phỏt: t tớnh dõn ch rng rói ca ng - Yờu cu: + Phi da vo qun chỳng, phỏt ng qun chỳng tham gia cụng tỏc KT,GS + Thc hin quyn v ngha v ca mi ng viờn tham gia vo cỏc hỡnh thc KT,GS * Nguyên tắc công khai - Xut phỏt: tớnh dõn ch ca ng - Yờu cu: cụng khai k hoch, ni dung, quy trỡnh KT, GS; cụng khai ỏnh giỏ, kt lun * Nguyên tắc hiệu - Yờu cu: kt lun rừ rng, ch rừ ỳng sai, phng hng khc phc - Biu hin: + Phải tạo đợc đoàn kết Đảng 39 + Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức Đảng đảng viên đợc nâng lên + ối tợng kiểm tra thấy đợc u, khuyết điểm vi phạm (nếu có) quyt tõm sa cha * Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát - Cp u cỏc cp tng cng cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng, nõng cao cht lng nghiờn cu cỏc ngh quyt, ch th, quy nh ca ng; u tranh chng nhng biu hin tiờu cc, suy thoỏi ng - i mi v nõng cao hiu qu cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt ng v c h thng chớnh tr - Tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt ca ng gn vi vai trũ, trỏch nhim ca cỏc t chc h thng chớnh tr v ca nhõn dõn phũng, chng tham nhng, lóng phớ - i mi phng phỏp kim tra, giỏm sỏt, k lut ca ng theo hng ng b, nghiờm minh, cú hiu lc, hiu qu; sm hon thin quy ch giỏm sỏt ng Kt hp GS ng vi GS ca Nh nc v GS ca nhõn dõn - Cng c kin ton t chc, b mỏy, m bo s lng, cht lng; ch , chớnh sỏch theo quy nh; ci thin iu kin, phng tin lm vic ca U ban kim tra cỏc cp * Các hình thức phơng pháp kiểm tra, giám sát - Các hình thức kiểm tra, giám sát:Gồm kiểm tra, giám sát thờng xuyên; kiểm tra bất thờng; kiểm tra định kỳ; giám sát theo chuyên đề - Kiểm tra thờng xuyên quan trọng, giúp chủ thể nắm tình hình mặt cách tổng quát, có hệ thống theo trình tự thời gian; thúc đẩy hoạt động nhịp nhàng tổ chức Đảng - Kiểm tra bất thờng giúp chủ thể kiểm tra đánh giá, kết luận việc tợng cách nhanh chóng, xác Nó làm cho đối tợng kiểm tra khó che đậy chất, chủ thể kiểm tra kịp thời phát lệch lạc khuyết điểm - Kiểm tra định kỳ giúp chủ thể nắm bắt tình hình đặn thời đoạn định để có biện pháp đạo xử lý kịp thời Đây hình thức kiểm tra tốt, nhng biện pháp tiến hành khéo kết kiểm tra thấp, chí kết sai lệch Trong sinh hoạt hội nghị đảng bộ, chi bộ, hình thức kiểm tra tốt Tại cấp ủy có điều kiện xem xét đánh giá hoạt động TCĐ cách toàn diện, đảng viên giám sát đợc hoạt động cấp ủy, đồng chí xung quanh tự đánh giá u khuyết diểm thân - Phơng pháp kiểm tra, giám sát - Phơng pháp kiểm tra trực tiếp gián tiếp 40 - Phơng pháp kiểm tra, giám sát trực tiếp: chủ thể kiểm tra gặp gỡ, tác động đến đối tợng kiểm tra, không thông qua khâu trung gian - Phơng pháp kiểm tra gián tiếp: phổ biến dựa vào th từ, kiến nghị, tin tức phơng tiện thông tin đại chúng để phân tích, đánh giá, kết luận Ngoài từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát Đảng, Đảng tổng kết phơng pháp công tác kiểm tra, giám sát là: + Dựa vào tổ chức Đảng õy vừa phơng pháp công tác kiểm tra, vừa vấn đề có tính nguyên tắc công tác XDĐ Có dựa vào TCĐ chủ thể kiếm tra hiểu đợc rõ tình hình, điều kiện hoàn cảnh khó khăn, thuận lợi để xem xét, kết luận cách xác + Phát huy tính tự giác TCĐ Đảng viên + Phát huy trách nhiệm xõy dng ng quần chúng + Làm tốt công tác thẩm tra, xác minh + Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra đảng với tra nhà nớc, tra nhân dân, kiểm tra tổ chức trị xã hội * Thc trng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt ca ng hin - u im: + BCHT v cp y ó quan tõm hn n vic kim tra chp hnh ng li, ch trng, iu l ng v cụng tỏc cỏn b; xõy dng chng trỡnh kim tra v kim tra theo chng trỡnh, tin hnh kim tra cú trng tõm, trng im; x lý nghiờm minh hn i vi cỏc vi phm + Chuyn bin rừ rt nhn thc ca cp y, t chc ng v ng viờn v cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt + y ban kim tra cỏc cp ngy cng c kin ton v hot ng hiu qu + Cụng tỏc kim tra ó phc v tớch cc cho nhim v xõy dng, chnh n ng - Khuyt im, hn ch: + Cht lng v hiu qu kim tra, giỏm sỏt cha cao + S lng cỏc cuc kim tra ng viờn v t chc ng cú du hiu vi phm cũn thp, cũn bo sút vi phm; tớnh ch ng, hiu qu ngn nga, giỏo dc cha cao + UBKT thc hin chc nng tham mu v lm nhim v cp y giao cũn thiu ch ng - Nguyờn nhõn + Do nhn thc cha y v tm quan trng ca cụng tỏc KT,GS + Do c ch, chớnh sỏch cha ng b + Trỡnh , nng lc ca i ng lm cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt yu 41 + S ch o ca UBKT cp trờn thiu kp thi, bn hng dn chm + Nhiu UBKT cỏc cp thiu ch ng, thiu quyt tõm, ngi va chm + iu kin, phng tin lm vic, ch chớnh sỏch i vi cỏn b cha thoa ỏng + Cp y mt s ni cha thc s quan tõm lónh, ch o lm tt cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt Nghip v cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt ca ng c s Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tổ chức sở Đảng tổng hợp kiến thức, công việc, thao tác trình tự cụ thể mà chủ thể kiểm tra, giám sát phải nắm vững thực đầy đủ, nghiêm túc, quy trình tiến hành công tác nhằm đánh giá, kết luận vụ việc, xử lý sai phạm xác, kịp thời Cõu : Nghip v cụng tỏc KT ca ng y, ban thng v ng y v chi b c s - Ni dung: kim tra vic thc hin, bo m cỏc ngh quyt, ch th ca ng v phỏp lut ca Nh nc c chp hnh nghiờm chnh; kim tra t chc ng v ng viờn chp hnh iu l ng - i tng: t chc ng v ng viờn thuc phm vi lónh o ca ng b, chi b c s - Cỏch tin hnh: + ng y cú chng trỡnh, k hoch kim tra hng nm, hng quý, hng thỏng + ng y kim tra thụng qua cỏc ng y viờn + ng y kim tra thụng qua ch hi ý, hi tho, nm tỡnh hỡnh gia ban thng v (thng trc) ng y vi cỏc chi y, vi lónh o chớnh quyn, lónh o chuyờn mụn v cỏc on th + ng y, ban thng v (thng trc) ng y cn tin hnh kim tra nh k i vi t chc ng v ng viờn Khi cú t xut thỡ tin hnh kim tra bt thng Cõu : Nghip v cụng tỏc GS ca ng y c s v chi b c s i tng: T chc ng cp di, ng viờn sinh hot v hot ng thuc phm vi lónh o ca ng b v chi b c s + T chc ng v ng viờn c giao nhng nhim v quan trng - Ni dung: + Giỏm sỏt thc hin Cng lnh chớnh tr, L, cỏc ngh quyt, ch th, quy nh, quy ch, kt lun ca ng v chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc, vic thc hin chc trỏch nhim v ca cỏn b, ng viờn v phm cht, o c, li sng ca cỏn b, ng viờn + Coi trng GS vic chp hnh nguyờn tc trung dõn ch, quy ch lm vic, tinh thn trỏch nhim, ý thc t chc k lut, t phờ bỡnh v phờ bỡnh, gi gỡn on kt, thng nht ni b, giỏo dc, rốn luyn, nõng cao phm cht, o c CM 42 - - - - ca ng viờn Vic chp hnh cỏc quy nh ca ng, Nh nc v kờ khai v cụng khai ti sn ca cỏn b V - Cỏch tin hnh giỏm sỏt: + i vi ng y, ban thng v ng y c s: ch yu thụng qua hi ý; qua sinh hot thng k; phõn cụng ng y viờn d sinh hot ca cỏc chi b; qua s kt, tng kt cụng tỏc ng v cụng tỏc chuyờn mụn + i vi chi b c s: thụng qua sinh hot thng k; phõn tớch cht lng ng viờn; qua theo dừi, ụn c v thc hin nhim v c giao; qua yờu cu v bỏo cao skhi cn thit; nhn xột, ỏnh giỏ, phn ỏnh ca cỏc t chc, on th v nhõn dõn; nghiờn cu, kho sỏt; s kt, tng kt Thm quyn GS: + Qua GS nh k hoc t xut, ng y c s, chi b c s nhn xột, ỏnh giỏ u im, khuyt im v nguyờn nhõn; phỏt hin nhng nhõn t mi, biu dng cỏc t chc ng hoc ng viờn chp hnh tt; nhng bin phỏp thc hin tip theo; kin ngh cp cú thm quyn xem xột b sung, sa i nhng cn thit + Nu phỏt hin ng viờn cú du hiu vi phm hoc b t cỏo, ng b v chi b c s kp thi xem xột hoc bỏo cỏo t chc ng cú thm quyn cp trờn xem xột, gii quyt Cõu 6: Cụng tỏc GS ca ng y b phn v chi b thuc ng b c s * Cụng tỏc giỏm sỏt ca ng y b phn ng y b phn thc hin nhim v GS theo chc nng, nhim v ca mỡnh v ng y c s giao i tng: T chc ng cp di v ng viờn thuc phm vi lónh o ca ng b b phn - Ni dung, hỡnh thc, cỏch tin hnh, thm quyn v trỏch nhim GS nh ng y c s * Cụng tỏc giỏm sỏt ca chi b: i tng: chi b GS mi ng viờn sinh hot chi b - Ni dung: nh ni dung GS ca ng y c s Tp trung GS vic thc hin ngh quyt ca chi b, nhim v, tiờu chun v; vic gi gỡn phm cht o c * Phng thc GS Sinh hot thng k Phõn tớch cht lng ng viờn Qua theo dừi, ụn c ng viờn thc hin nhim v c giao Qua yờu cu ng viờn bỏo cỏo cn thit Nhn xột, ỏnh giỏ, phn ỏnh ca cỏc t chc on th v nhõn dõn i vi t chc ng v ng viờn Nghiờn cu kho sỏt nm tỡnh hỡnh theo yờu cu ca cp y S kt, tng kt cụng tỏc, sn xut, kinh doanh Qua GS nh k hoc t xut LIấN H CễNG TC KIM TRA, GIM ST NG B ANG SINH HOT 43 - Gii thiu ng b ng b S Ti chớnh l ng b c s trc thuc ng b Khi c quan tnh Phỳ Th, c t chc thnh 08 Chi b lónh o 12 phũng, ban, n v; ú, 09 phũng, ban chuyờn mụn qun lý hnh chỏnh nh nc, 01 n v s nghip v 02 Doanh nghip nh nc, vi 110 ng viờn v CBCNVC; cú nhim v lónh o cỏn b cụng nhõn viờn chc tham mu giỳp Tnh y, U ban nhõn dõn tnh t chc trin khai thc hin tt nhim v qun lý hnh chớnh v Ngõn sỏch nh nc, m bo cỏc yờu cu chi tiờu ca h thng chớnh tr, phc v s nghip phỏt trin kinh t - xó hi ca thnh ph; ng thi t chc lónh o tt nhim v sn xut kinh doanh ti cỏc Doanh nghip nh nc trc thuc S Hot ng ca ng b S Ti chớnh thi gian qua cú nhng thun li v khú khn ch yu nh sau: - Thun li: + c s quan tõm lónh o ca Tnh y, U ban nhõn dõn v ng y Khi c quan tnh + Phn ln ng viờn, CBCC c o to c bn v c rốn luyn th thỏch qua nhiu nm cụng tỏc, cú nhiu kinh nghim v trỡnh chuyờn mụn nghip v vng, ó hon thnh tt nhim v c giao + ng y, Ban Giỏm c S cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú nng lc, kin thc v o c, ó lónh o, ch o, iu hnh thc hin tt cỏc hot ng ca S, l ngun ng viờn, c v i vi CBCC - Khú khn: + Trỡnh ca mt b phn ng viờn, CBCC cha ỏp ng yờu cu nhim v Tui i bỡnh quõn ca CBCC mt s phũng, ban, n v cao; s luõn chuyn, tr húa i ng to nờn sinh khớ, sc bt mi cha thng xuyờn + Cỏn b ph trỏch cụng tỏc ng v hai on th kiờm nhim, kinh phớ hot ng cũn hn ch 44 Trong bi cnh thun li v khú khn trờn, ng b S Ti chớnh tnh PT ó lónh o CBCNVC phỏt huy tinh thn on kt, trỏch nhim, tớnh ch ng, sỏng to thc hin tt Ngh quyt i hi ng b S nhim k 2010-2015, th hin trờn tng mt cụng tỏc, ú cú cụng tỏc kim tra giỏm sỏt, c th l u im: Hng nm UBKT ng y S u tham mu cho ng y t chc kim tra vic thc hin mt s ni dung trng tõm cụng tỏc xõy dng ng ti cỏc Chi b trc thuc nh: tỡnh hỡnh sinh hot chi b, cụng tỏc phỏt trin ng viờn mi, tỡnh hỡnh thu np ng phớ v kim tra vic t chc thc hin cỏc ch th, ngh quyt ca ng Cp u quan tõm cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng, nõng cao cht lng nghiờn cu cỏc ngh quyt, ch th, quy nh ca ng cỏc chi b trc thuc v cỏn b, ng viờn nm vng v t giỏc chp hnh Quan tõm quanr lý, giỏo dc, rốn luyn cỏn b, ng viờn ch ng phũng nga, ngn chn xy vi phm hoc khụng tỏi phm, gúp phn ch ng thc hin cú hiu qu cụng tỏc KT,GS Cp u ó xõy dng k hoch KT,GS , ng thi ch o UBKT xõy dng k hoch KT,GS hng nm Cn c vo k hoch, ng u v UBKT ó t chc thc hin ỳng tin Cụng tỏc KT, GS ó phc v c lc cho vic thc hin nhim v chớnh tr ca ng b Tp trung kim tra ngi ng u cp u, chớnh quyn v cỏc t chc chớnh tr xó hi; trung cỏc lnh vc trng im nh ci cỏch hnh chớnh, thc hin chớnh sỏch xó hi, kinh t ti chớnh, t Trong KT, GS ó s dng cỏc phng phỏp, hỡnh thc phự hp, kt hp KT, GS thng xuyờn, nh k vi KT bt thng, GS theo chuyờn ; ú coi trng hỡnh thc KT, GS trc tip i vi cỏc chi b; cú s phi hp gia cỏc t chc h thng chớnh tr thc hin tt cụng tỏc KT Quan tõm xõy dng i ng, nõng cao trỡnh nghip v cho cỏn b lm cụng tỏc KT Kt qu, nm 2015, ó kim tra chi b v ng viờn Trong ú, kim tra .t chc ng v ng viờn cú du hiu v phm ó tin hnh x lý k lut ng viờn mc khin trỏch - Hn ch Cụng tỏc kim tra cũn cha thng xuyờn, kp thi Cũn bo sút vi phm, vic kim tra ng viờn v t chc ng cú du hiờu vi phm cũn ớt Tớnh phũng nga, rn e cha cao Mt s t chc ng v ng viờn cũn thiu hp tỏc cụng tỏc KT,GS 45 - Nguyờn nhõn hn ch: - Do nhn thc ca mt s cp u v nagr viờn v cụng tỏc KT,GS cha y - Y thc tu dng, rốn luyn ca mt s ng viờn cha cao - Nng lc v chuyờn mụn nghip v ca i ng cỏn b lm cụng tỏc KT,GS cũn hn ch - Gii phỏp: - Nõng cao nhn thc ca cỏc cp u ng v vai trũ ca cụng tỏc KT,GS - Tng cng giỏo dc chớnh tr, t tng cho cỏn b, ng viờn - Thc hiờn ỳng cỏc quy nh ca ng v cụng tỏc KT,GS; m bo cỏc nguyờn tc hot ng KT,GS; phi hp linh hot cỏc phng phỏp, hỡnh thc nõng cao hiu qu KT,GS - Tng cng phi hp vi cỏc t chc v c quan liờn quan - Bi dng nghip v cho i ng cỏn b lm cụng tỏc KT,GS - Tng cng cụng tỏc lónh, ch o ca cp trờn thc hin nhim v KT,GS 46 ... Chi làm tốt công tác tư tưởng, kết hợp công tác tư tưởng Đảng với công tác tư tưởng tổ chức đòan thể xã hội công tác tư tưởng tòan dân 1.5 Nhiệm vụ công tác tư tưởng Câu 5: Nhiệm vụ công tác tư... BÀI 2: CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN CỦA TCCSĐ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN Câu 1: vị trí tầm quan trọng đảng viên công tác đảng viên • Vị trí tầm quan trọng đảng viên: - Đv đường lối nhiệm vụ trị: Đv... nhiệm vụ, qua phản ánh quần chúng qua công tác Đảng vụ viết bổ sung lý lịch, kê khai tài sản, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo công tác phát triển Đảng viên mới, thường xuyên đạo chi làm tốt công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn NGHIỆP vụ CÔNG tác ĐẢNG , TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn NGHIỆP vụ CÔNG tác ĐẢNG , TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn NGHIỆP vụ CÔNG tác ĐẢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay