Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1: Luyện tập chung

2 68 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 18:32

LUY N T P PHÉP TRỆ Ậ Ừ LUY N T P PHÉP TRỆ Ậ Ừ L P 1Ớ L P 1Ớ Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 10 – 0 = 10 a = 0 b = 10 b Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 6 – 4 = 6 – 4 = 2 a = 10 b = 2 b Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn - 4 = 6 - 4 = 6 a = 9 b = 8 c = 10 c 10 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 10 – 0 10 - 10 10 – 0 10 - 10 a: < b: > c: = b > Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 10 – 3 = 7 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán 1)Tính 1)Tính 10-2= ,10-4= ,10-3= ,10-7= 10-2= ,10-4= ,10-3= ,10-7= 10-9= ,10-6= ,10-1= ,10-0= 10-9= ,10-6= ,10-1= ,10-0= 10-5= 10-5= 10-10= 10-10= Luyện tập 8 6 7 3 5 1 4 9 10 0 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán Luyện tập Luyện tập Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán luyện tập luyện tập b) 10 10 10 10 10 10 b) 10 10 10 10 10 10 5 4 8 3 2 6 5 4 8 3 2 6 - - - -- - 5 6 2 7 8 4 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán luyện tập luyện tập 2) 2) Số? Số? 5+…=10 …-2=6 10-… =4 2+… =9 5+…=10 …-2=6 10-… =4 2+… =9 8-…=1 …+0=10 10-… =8 4+…=7 8-…=1 …+0=10 10-… =8 4+…=7 5 8 6 7 7 10 2 3 Giải tập trang 63 SGK Toán 1: Luyện tập chung Hướng dẫn giải Giải tập trang 63 SGK Toán 1: Luyện tập số phép trừ (bài 1, 2, 3, 4, trang 63/SGK Toán 1) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính Hướng dẫn giải Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính 2+3= 4+1= 1+2= 3+2= 1+4= 2+1= 3+1= 1+3= 4+0= 0+4= Hướng dẫn giải 2+3=5 4+1=5 1+2=3 3+2=5 1+4=5 2+1=3 3+1=4 1+3=4 4+0=4 0+4=4 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Điền dấu >, 4 5-1>0 3+0=3 4+1=5 5-44 5-1>0 3+0=3 4+1=5 5-4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1: Luyện tập chung, Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1: Luyện tập chung, Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay