Giải bài tập trang 61 SGK Toán 1: Số 0 trong phép trừ

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 18:31

PHÒNG GD & ĐT Tõ s¬n TR NGƯỜ TiÓu häc §ång Nguyªn 2 GV: T¹ ThÞ Kim HuÕ Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau, ta viết: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba (5+4)+6=9+6= 5+(4+6)=5+10= (35+15)+20=50+20= 35+(15+20)=35+35= 28 49 51 (28+49)+51=77+51= 28+(49+51)=28+100= 15 15 70 70 128 128 ( a + b ) + c Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau: ( a + b ) + c = a + ( b + c ) a + ( b + c ) a + b + c = TÝnh gi¸ trÞ hai biÓu thøc sau = b c 5 4 6 ( a + b ) + c a + ( b + c ) 35 15 20 a So s¸nh gi¸ trÞ hai biÓu thøc sau Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG a b c 5 4 6 Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau, ta viết: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba ( a + b ) + c a + ( b + c ) (5+4)+6=9+6= 5+(4+6)=5+10= 35 15 20 (35+15)+20=50+20= 35+(15+20)=35+35= 28 49 51 (28+49)+51=77+51= 28+(49+51)=28+100= 15 15 70 70 128 128 ( a + b ) + c = Chú ý :Ta có thể vận dụng tính nhanh giá trị của biểu thức dạng a+b+c như sau: ( a + b ) + c = a + ( b + c ) = ( a + c) + b a + ( b + c ) a + b + c = Mỗi bài toán với hai cách làm trên, em nào phát hiện được cách làm nào thuận tiện nhất? Vì sao? Vậy tính chất kết hợp của phép cộng có tác dụng gì? Áp dụng tính chất để : - Tính bài toán với nhiều cách. - Tính bằng cách thuận tiện nhất. Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Luyện tập Bài 1 ( VBT): Tính bằng cách thuận tiện nhất. a) 72+ 9+ 8 = b) 37 + 18 +3 = c) 48 + 26+ 4= d) 85+99 + 1 = Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Luyện tập Bài 1 (VBT): Tính bằng cách thuận tiện nhất. a) 72+ 9+ 8 = (72 + 8) + 9 b) 37 + 18 +3 = (37 + 3 ) + 18 = 80 + 9 = 40 + 18 = 89 = 58 c) 48 + 26+ 4= 48 + ( 26 + 4 ) d) 85+99 + 1 = 85 + ( 99+ 1 ) = 48 + 30 = 85 + 100 = 78 = 185 459 + 561 + 541+ 439 = (459 + 541) + (561+ 439) = 1000 + 1000 = 2000 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Luyện tập Bài2 ( SGk): Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền? Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là 75 500 000+86 950 000= 162 450 000 (đồng ) Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là: 162 450 000+14 500 000= 176 950 000 (đồng ) Đs: 176 950 000 đồng Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết Giải tập trang 61 SGK Toán 4: Tính chất kết hợp phép nhân Hướng dẫn giải Tính chất kết hợp phép nhân (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 61) ÔN LẠI LÝ THUYẾT: Tính so sánh giá trị biểu thức: (2 × 3) × × (3 × 4) Ta có : (2 × 3) × = × = 24 × (3 × 4) = × 12 = 24 Vậy : (2 × 3) × = × (3 × 4) Khi nhân tích hai số với số thứ ba ta nhân số thứ với với tích số thứ hai số thứ ba BÀI Tính hai cách theo mẫu: (Hướng dẫn giải tập số trang 61/SGK Toán 4) Mẫu: × × = ? Cách : × × = (2 × 5) × = 10 × = 40 Cách : × × = × (5 × 4) = 2= 20 = 40 a) × × b) × × 3×5×6 3×4×5 Đáp án: Các em tính sau: a) × × = ? Cách 1: × × = ( × 5) × = Giải tập trang 61 SGK Toán 1: Số phép trừ Hướng dẫn giải Giải tập trang 61 SGK Toán 1: Số phép trừ (bài 1, 2, trang 61/SGK Toán 1) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính 1-0= 1-1= 5-1= 2-0= 2-2= 5-2= 3-0= 3-3= 5-3= 4-0= 4-4= 5-4= 5-0= 5-5= 5-5= Hướng dẫn giải 1-0=1 1-1= 5-1=4 2-0=2 2-2= 5-2=3 3-0=3 3-3= 5-3=2 4-0=4 4-4= 5-4=1 5-0=5 5-5= 5-5=1 Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính 4+1= 2+0= 3+0= 4+0= 2-2= 3-3= 4-0= 2-0= 0+3= 4+1= 2+0= 3+0= 4+0= 2-2= Hướng dẫn giải 3-3= VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 4-0= 2-0= 0+3= Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD & ĐT Tõ s¬n TR NGƯỜ TiÓu häc §ång Nguyªn 2 GV: T¹ ThÞ Kim HuÕ Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau, ta viết: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba (5+4)+6=9+6= 5+(4+6)=5+10= (35+15)+20=50+20= 35+(15+20)=35+35= 28 49 51 (28+49)+51=77+51= 28+(49+51)=28+100= 15 15 70 70 128 128 ( a + b ) + c Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau: ( a + b ) + c = a + ( b + c ) a + ( b + c ) a + b + c = TÝnh gi¸ trÞ hai biÓu thøc sau = b c 5 4 6 ( a + b ) + c a + ( b + c ) 35 15 20 a So s¸nh gi¸ trÞ hai biÓu thøc sau Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG a b c 5 4 6 Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau, ta viết: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba ( a + b ) + c a + ( b + c ) (5+4)+6=9+6= 5+(4+6)=5+10= 35 15 20 (35+15)+20=50+20= 35+(15+20)=35+35= 28 49 51 (28+49)+51=77+51= 28+(49+51)=28+100= 15 15 70 70 128 128 ( a + b ) + c = Chú ý :Ta có thể vận dụng tính nhanh giá trị của biểu thức dạng a+b+c như sau: ( a + b ) + c = a + ( b + c ) = ( a + c) + b a + ( b + c ) a + b + c = Mỗi bài toán với hai cách làm trên, em nào phát hiện được cách làm nào thuận tiện nhất? Vì sao? Vậy tính chất kết hợp của phép cộng có tác dụng gì? Áp dụng tính chất để : - Tính bài toán với nhiều cách. - Tính bằng cách thuận tiện nhất. Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Luyện tập Bài 1 ( VBT): Tính bằng cách thuận tiện nhất. a) 72+ 9+ 8 = b) 37 + 18 +3 = c) 48 + 26+ 4= d) 85+99 + 1 = Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Luyện tập Bài 1 (VBT): Tính bằng cách thuận tiện nhất. a) 72+ 9+ 8 = (72 + 8) + 9 b) 37 + 18 +3 = (37 + 3 ) + 18 = 80 + 9 = 40 + 18 = 89 = 58 c) 48 + 26+ 4= 48 + ( 26 + 4 ) d) 85+99 + 1 = 85 + ( 99+ 1 ) = 48 + 30 = 85 + 100 = 78 = 185 459 + 561 + 541+ 439 = (459 + 541) + (561+ 439) = 1000 + 1000 = 2000 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Luyện tập Bài2 ( SGk): Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền? Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là 75 500 000+86 950 000= 162 450 000 (đồng ) Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là: 162 450 000+14 500 000= 176 950 000 (đồng ) Đs: 176 950 000 đồng Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết Giải tập trang 61 SGK Toán 4: Tính chất kết hợp phép nhân Hướng dẫn giải Tính chất kết hợp phép nhân (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 61) ÔN LẠI LÝ THUYẾT: Tính so sánh giá trị biểu thức: (2 × 3) × × (3 × 4) Ta có : (2 × 3) × = × = 24 × (3 × 4) = × 12 = 24 Vậy : (2 × 3) × = × (3 × 4) Khi nhân tích hai số với số thứ ba ta nhân số thứ với với tích số thứ hai số thứ ba BÀI Tính hai cách theo mẫu: (Hướng dẫn giải tập số trang 61/SGK Toán 4) Mẫu: × × = ? Cách : × × = (2 × 5) × = 10 × = 40 Cách : × × = × (5 × 4) = 2= 20 = 40 a) × × b) × × 3×5×6 3×4×5 Đáp án: Các em tính sau: a) × × = ? Cách 1: × × = ( × 5) × = Giải tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ số 14 - Hướng dẫn giải 14 trừ số 14 - (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 61) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: a) + = 8+6= 7+7= 5+9= 6+8= 14 – = b) 14 – = 14 – = 14 – = 14 – = 14 – = 14 – 10 = c) 14 – – = 14 – – = 14 – = 14 – = 14 – – = 14 – = Hướng dẫn giải a) + = 14 + = 14 + = 14 + = 14 + = 14 14 – = b) 14 – = 14 – = 14 – = 10 14 – = 14 – = 14 – 10 = c) 14 – – = 14 – – = 14 – – = 14 – = 14 – = 14 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) 14 5; c) 14 7; c) 12 Hướng dẫn giải Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Một cửa hàng có 14 quạt điện, bán quạt điện Hỏi Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N • KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra bµi cò : • Đếm xuôi từ 0 đến 10 : Đếm xuôi từ 0 đến 10 : • 0, 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 0, 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 • Đếm ngược từ 10 về 0 : Đếm ngược từ 10 về 0 : • 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 • Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • Dấu cộng : Dấu cộng : Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • • 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 1 = 1 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2 = 1 + 2 = 2 2 3 3 3 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + = 2 1 + = 2 + 1 = 3 + 1 = 3 1 + 2 = 1 + 2 = Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 2 2 1 1 3 3 Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đóđã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêuthụ hết bao nhiêu lít xăng?Tóm tắt:100 km: 12l50km: ...l?GiảiÔ tô đi 50 km thì tiêu thụ hết:Đáp số: 6l xăng.= 6 (l) Giải tập 1, 2, 3, trang 22 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 20) Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 22 SGK Toán Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Một lớp học có 28 học sinh, số em nam 2/5 số em nữ Hỏi lớp học có em nữ, em nam? Đáp án hướng dẫn giải 1: Ta có đồ: Theo đồ, tổng số phần là: + = (phần) Số nam là: 28 : × = (em) Số nữ là: 28 – = 20 (em) Đáp số: em nam 20 em nữ Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp lần chiều rộng chiều rộng 15m Đáp án hướng dẫn giải 2: Ta có đồ: Theo đồ, hiệu số phần là: -1 = (phần) Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 15 : × = 30 (m) Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 30 : = 15 (m) Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: (30+15) × = 90 (m) Đáp số 90 (m) Bài trang 22 SGK Toán – Luyện tập chung Một ô tô 100 km tiêu thụ hết 12l xăng Nếu ô tô quãng đường 50 km tiêu thụ hết lít xăng? Đáp án hướng dẫn giải 3: Tóm tắt: 100 km: 12l 50km: …l? Giải Ô tô 50 km tiêu thụ hết: 12  50  (l) 100 Đáp số: 6l xăng Bài trang 22 SGK Toán – luyện tập chung Theo dự định, xưởng mộc phải làm 30 ngày, ngày đóng 12 bàn ghế hoàn thành kế hoạch Do cải tiến kĩ thuật, ngày xưởng đóng 18 bàn ghế Hỏi xưởng mộc làm ngày hoàn thành kế hoạch? Đáp án hướng dẫn giải 4: Số bàn ghế cần phải đóng là: 12 × 30 = 360 (bộ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là: 360: 18 = 20 (ngày) Đáp số: 20 ngày VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.Bài 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng15m.Bài làmTa có đồ:Theo đồ thì chiều rộng là 15 m và chiều dài là:15 x 2 = 30 (m)Chu vi mảnh đất là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)Đáp số: 90 m. Bài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngBài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngnhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?Bài làmTa có đồ:Theo đồ, tổng số phần bằng nhau là:2 + 5 = 7 (phần)Số nam là: 28 : 7 x 2 = 8 (em)Số nữa là: 28 - 8 = 20 (em)Đáp số: 8 em nam và 20 em nữ.số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao Bài 4. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗingày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch.Bài 4. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mớihoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộclàm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?Bài làmSố bộ bàn ghế cần phải đóng là:12 x 30 = 360 (bộ)Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:360: 18 = 20 (ngày)Đáp số: 20 ngày. Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lậpphươngMột hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanhvà diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?Bài giải:- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 4 = 64 Giải tập trang SGK Toán 4: Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) Hướng dẫn giải Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) (Giải tập 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 4) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK trang 4) Tính nhẩm: 400 + 300 = 500 + 40 = 100 + 20 + = 700 – 300 = 540 – 40 = 300 + 60 + = 700 – 400 = 540 – 500 = 800 + 10 + = 400 + 300 = 700 500 + 40 = 540 100 + 20 + = 124 700 – 300 = 400 540 – 40 = 500 300 Giải tập trang 133 SGK Toán 2: Số phép nhân phép chia Hướng dẫn giải Số phép nhân phép chia – SGK toán (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 133)  Số nhân với số sốSố nhân với  Số chia cho số khác  Không có phép chia cho Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 0x4= 0x2= 0x3= 0x1= 0x4= 0x2= 3x0= 1x0= 0x2=0 0x3=0 0x1=0 3x0=0 1x0=0 Hướng dẫn giải 0x4=0 0x4=0 0x2= Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 0:4= 0:3= 0:2= 0:1= Hướng dẫn giải 0:4= 0:2= 0:3=0 0:1=0 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Số? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải 0x5=0 3x0=0 0:5=0 0:3=0 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 2x2:0= 5x5:0= 0:3x3= 0:4x1= Hướng dẫn giải 2x2:0=0 5x5:0=0 0:3x3=0 0:4x1=0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...4 -0= 2 -0= 0+ 3= Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 61 SGK Toán 1: Số 0 trong phép trừ, Giải bài tập trang 61 SGK Toán 1: Số 0 trong phép trừ, Giải bài tập trang 61 SGK Toán 1: Số 0 trong phép trừ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay