SINH 9 mẫu mới nhất t1 5

19 36 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 18:31

Giỏo ỏn sinh hc Tun Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ Ngy son 15 thỏng nm 2017 Ngy dy 22 thỏng nm 2017 PHN I- DI TRUYN V BIN D CHNG I- CC TH NGHIM CA MENEN Tit 1: Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC I MC TIấU Kin thc: - Hc sinh trỡnh by c mc ớch, nhim v v ý ngha ca di truyn hc - Hiu c cụng lao to ln v trỡnh by c phng phỏp phõn tớch cỏc th h lai ca Menen - Ghi nh mt s thut ng v kớ hiu di truyn hc K nng: - Rốn cho hs k nng quan sỏt v phõn tớch kờnh hỡnh - Phỏt trin t phõn tớch, so sỏnh Thỏi : Xõy dng cho hs ý thc t giỏc hc Cú tỡnh yờu vi mụn hc Nng lc phm cht: - Hỡnh thnh cho hs nng lc t hc, nng lc hp tỏc - Hỡnh thnh phm cht: Yờu gia ỡnh, quờ hng , t nc II CHUN B Gv: Tranh phúng to hỡnh 1.2 Tranh nh hay chõn dung Menen Bi son Power point Hs: Tỡm hiu cỏc thớ nghim ca Menden III PHNG PHP V K THUT DY HC - Phng phỏp: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi, hot ng nhúm, hc bng trũ chi - K thut: t cõu hi, ng nóo, tho lun nhúm, trỡnh by mt phỳt IV T CHC CC HOT NG DY HC Hot ng ng * n nh t chc * Kim tra bi c : * Vo bi: Di truyn hc mi hỡnh thnh t u th k XX nhng chim mt v trớ quan trng sinh hc v Menen l ngi t nn múng cho di truyn hc Vy di truyn hc nghiờn cu gỡ? nú cú ý ngha nh th no? chỳng ta cựng nghiờn cu bi hụm Hot ng hỡnh thnh kin thc mi Hot ng 1: DI TRUYN HC Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung - PP: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi - KT: t cõu hi, ng nóo, trỡnh by mt phỳt - GV cho HS lm bi SGK mc I - Liờn h bn thõn mỡnh cú nhng im ging v khỏc b m? Hs - Liờn h bn thõn v xỏc nh xem mỡnh ging v khỏc b m im no: hỡnh dng tai, mt, mi, túc, mu da v trỡnh by trc lp Giỏo ỏn sinh hc - Gv thuyt trỡnh - Nhng c im ging b m -> ú l hin tng di truyn - nhng c im khỏc b m -> ú l hin tng bin d => Th no l hin tng di truyn , bin d? - i tng? - Ni dung v ý ngha? Gv nhn xột v cht kt lun - GV gii thớch rừ: bin d v di truyn l hin tng trỏi ngc nhng tin hnh song song v gn lin vi quỏ trỡnh sinh sn Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ - Di truyn l hin tng truyn t cỏc tớnh trng ca b m t tiờn cho cỏc th h chỏu -Bin d l hin tng sinh khỏc vi b m v khỏc v nhiu chi tit - Di truyn hc nghiờn cu v c s vt cht, c ch, tớnh quy lut ca hin tng di truyn v bin d - Di truyn hc cú vai trũ quan trng khụng ch v lớ thuyt m cũn cú giỏ tr thc tin cho khoa hc chn ging, y hc v c bit l cụng ngh sinh hc hin i Hot ng 2: Menen NGI T NN MểNG CHO DI TRUYN HC Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung - PP: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi, hot + Grờgo Menen (1822 - 1884) : t nn ng nhúm múng cho di truyn hc - KT: t cõu hi, tho lun nhúm - GV cho HS c tiu s Menen SGK GV: gii thiu tiu s ca Men en GV: gii thiu tỡnh hỡnh nghiờn cu di truyn hc th k XX v phng phỏp nghiờn cu ca Menen GV: yờu cu hs quan sỏt hỡnh 1.2 trao i nhúm tr li cõu hi: - Nờu nhn xột v c im ca tng cp + Phng phỏp nghiờn cu: - Lai cỏc cp b m thun chng khỏc tớnh trng em lai ? v mt hoc mt s cp tớnh trng ri theo - Nờu phng phỏp nghiờn cu ca Menen dừi s di truyn riờng r ca tng cp tớnh ? HS: quan sỏt hỡnh 1.2 kt hp vi thụng tin trng ú chỏu sgk trao i nhúm tr li cõu hi, yờu cu - Dựng toỏn hc thng kờ phõn tớch s liu thu c ri rỳt quy lut di truyn nờu c: -S tng phn ca tng cp tớnh trng - Phng phỏp phõn tớch cỏc th h lai => i din cỏc nhúm phỏt biu, lp nhn xột b sung - GV: trc Menen, nhiu nh khoa hc ó thc hin cỏc phộp lai trờn u H Lan nhng khụng thnh cụng Menen cú u im: chn i tng thun chng, cú vũng i ngn, lai 1-2 cp tớnh trng tng phn, thớ nghim lp i lp li nhiu ln, dựng toỏn thng kờ x lý kt qu - vỡ menen chn u H Lan lm i tng nghiờn cu.? Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ GV: nhn mnh thờm tớnh cht c ỏo phng phỏp nghiờn cu di truyn ca Menen chn u H Lan l i hin tng nghiờn cu Hot ng 3: MT S THUT NG V K HIU C BN CA DI TRUYN HC Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung Mt s thut ng: - PP: ỏp gi m + Tớnh trng - KT: t cõu hi + Cp tớnh trng tng phn - GV hng dn HS nghiờn cu mt s thut + Nhõn t di truyn ng + Ging (dũng) thun chng - Yờu cu HS ly thờm VD minh ho cho tng thut ng - Khỏi nim ging thun chng: GV gii Mt s kớ hiu P: Cp b m xut phỏt thiu cỏch lm ca Menen cú ging x: Kớ hiu phộp lai thun chng v tớnh trng no ú G: Giao t - GV gii thiu mt s kớ hiu : c; Cỏi - GV nờu cỏch vit cụng thc lai: m thng F: Th h (F1: ca P; F2 vit bờn trỏi du x, b thng vit bờn phi ca F1 t th phn hoc giao phn gia F1) P: m x b Hot ng luyn tp, cng c - HS c kt lun SGK - Th no l hin tng di truyn, bin d ? Cho VD minh ho ? - Ti Menden chn u H Lan lm i tng nghiờn cu ? Trong cỏc cp tớnh trng sau, cp no khụng phi l cp tớnh trng tng phn: a Ht trn nhn c Hoa ht vng b Thõn thp thõn cao d Ht vng ht lc Hot ng dng Câu 1:Các qui luật di truyền Menđen đợc phát sở thí nghiệm mà ông tiến hành ở: A Cây đậu Hà lan B Cây đậu Hà Lan nhiều loài khác C Ruồi giấm D.Trên nhêù loài côn trùng Câu 2:Đặc điểm đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu Menđen là: A Sinh sản phát triển mạnh B Tốc độ sinh trởng nhanh C Có hoa lỡng tính, tự thụ phấn cao D Có hoa đơn tính Câu 3:Hai trạng thái khác loại tính trạng có biểu trái ngợc nhau, đợc gọi là: A Cặp gen tơng phản B Cặp bố mẹ chủng tơng phản C Hai cặp tính trạng tơng phản D Cặp tính trạng tơng phản Câu 4:Yêu cầu bắt buộc thí nghiệm Menđen là: A Con lai phải có hiên tợng đồng tính Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ B Con lai phải chủng cặp tính trạng đợc nghiên cứu C Bố mẹ phải chủng cặp tính trạng đợc nghiên cứu D Cơ thể đợc chọn lai mang tính trội Câu 5:Đặc điểm của giống chủng là: A Có khả sinh sản mạnh B Các đặc tính di truyền đồng cho hệ sau giống với C D gieo trồng D Nhanh tạo kết thí nghiệm Hot ng tỡm tũi m rng - Hc bi v tr li cõu hi SGK - K bng vo v bi - c trc bi Tỡm hiu thớ nghim lai mt cp tớnh trng ca Menden - Tỡm xem cỏc video thớ nghim ca Menden trờn internet Tun Ngy son 17 thỏng nm 2017 Ngy dy 24 thỏng nm 2017 Tit : Bi 2: LAI MT CP TNH TRNG I MC TIấU Kin thc - Hc sinh trỡnh by v phõn tớch c thớ nghim lai mt cp tớnh trng ca Menen - Hiu v ghi nh cỏc khỏi nim kiu hỡnh, kiu gen, th ng hp, th d hp - Hiu v phỏt biu c ni dung quy lut phõn li - Gii thớch c kt qu thớ nghim theo quan im ca Menen K nng - Phỏt trin cho hs k nng quan sỏt v phõn tớch kờnh hỡnh gii thớch c cỏc kt qu thớ nghim theo quan im ca Menen Thỏi - Hs cú nim tin vo khoa hc nghiờn c tớnh quy lut ca hin tng sinh hc Nng lc phm cht: - Hỡnh thnh cho hs nng lc t hc, nng lc t gii quyt , nng lc t sỏng to, nng lc hp tỏc - Cú trỏch nhim vi bn thõn, cng ng, t nc, nhõn loi v mụi trng t nhiờn II CHUN B Gv: - Tranh phúng to hỡnh 2.1; 2.2; 2.3 SGK - Bi son Power point Hs: nghiờn cu trc ni dung thớ nghim ca Men den III PHNG PHP V K THUT DY HC - Phng phỏp: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi, hot ng nhúm - K thut: t cõu hi, ng nóo, tho lun nhúm, trỡnh by mt phỳt, khn ph bn Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ IV T CHC CC HOT NG DY HC Hot ng ng * n nh t chc * Kim tra bi c : - Trỡnh by ni dung c bn ca phng phỏp phõn tớch cỏc th h lai ca Menen? * Vo bi: Bng phõn tớch th h lai, Menen rỳt cỏc quy lut di truyn, ú l quy lut gỡ? Chỳng ta s tỡm hiu bi hụm Hot ng hỡnh thnh kin thc mi Hot ng 1: TH NGHIM CA MENEN Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung - PP: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi, hot ng nhúm - KT: t cõu hi, tho lun nhúm, trỡnh by a Thớ nghim: - Lai ging u H Lan khỏc v mt phỳt Gv hng dn hs quan sỏt h2.1 gii thiu s cp tớnh trng thun chng tng phn VD: P: Hoa x Hoa trng th phn nhõn to trờn cõy u H lan F1: Hoa - Mụ t thớ nghim ca Menden ? F2: hoa : hoa trng hs mụ t thớ nghim - Ti Menden ct b nh cõy chn lm m ? Hs: Trỏnh t th phn - GV hng dn HS quan sỏt tranh H 2.1 v gii thiu s t th phn nhõn to trờn hoa u H Lan.-> kt qu bng 2: Gv hng dn hs cỏch chia xỏc nh t l kiu hỡnh F2 ? Hs chia t l Hoa Hoa trng Thõn cao Thõn lựn Qu lc Qu vng 705 = 224 = 487 177 = 428 224 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3,14 2,8 3,14 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 - GV nhn mnh v s thay i ging lm b v lm m thỡ kt qu phộp lai khụng thay i - Cú cỏc cp tớnh trang no em lai ? Hs:- Cỏc tớnh trng: Hoa - hoa trng - Thõn cao Thn thp -> Kiu hỡnh Gv : t hp cỏc tt ú gi l kiu hỡnh - Nhn xột t l kiu hỡnh F1 ca phộp lai ? Hs: u ch xut hin nht mt kiu hỡnh ( ng tớnh )( ging b hoc m ) Gv : tt biu hin F1 gi l tớnh trng tri - Nhn xột t l kiu hỡnh F2 ca phộp lai ? b Cỏc khỏi nim - Kiu hỡnh l t hp cỏc tớnh trng ca c th - Tớnh trng tri l tớnh trng biu hin F1 - Tớnh trng ln l tớnh trng n F mi c biu hin Giỏo ỏn sinh hc Hs: F2 xut hin loi kiu hỡnh ( phõn tớnh ) vi t l 3:1 Gv : tt n F2 mi c biu hin gi l tớnh trng ln Hóy xỏc inh tt tri v ln ca phộp lai trờn - Yờu cu HS lm bi in t SGK trang Hc sinh tho lun nhúm la chn cm t in vo ch trng => thng nht ý kin i din nhúm tr li Cỏc nhúm khỏc b sung ng tớnh; tri: ln Gv nhn xột kt qu - Phỏt biu qui lut di truyn ca menden ? Gv nhn xột v cht kt lun Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ c Kt lun Khi lai hai c th b m khỏc v cp tớnh trng thun chng tng phn thỡ F ng tớnh v tớnh trng ca b hoc m, F2 cú s phõn li theo t l trung bỡnh tri: ln Hot ng 2: MENEN GII THCH KT QU TH NGHIM Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung - PP: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi, hot ng nhúm - KT: t cõu hi, ng nóo, khn ph bn - GV gii thớch quan nim ng thi v quan nim ca Menen ng thi s dng H - Mi tớnh trng mt cp nhõn t di truyn quy nh (sau ny gi l gen) gen 2.3 gii thớch - Hóy quan sỏt H 2.3 v cho bit: t l cỏc tn ti thnh tng cp tng ng gi l kiu gen Kiu gen quy nh kiu hỡnh ca loi giao t F1 v t l cỏc loi hp t F2? Hs: Quan sỏt H 2.3 tho lun nhúm ( khn c th - Dựng ch cỏi in hoa biu th gen tri, ch ph bn) xỏc nh c: cỏi in thng biu th gen ln + GF1: 1A: 1a + T l hp t F2: 1AA: 2Aa: 1aa - Ti F2 li cú t l hoa : hoa trng? Gii thớch kt qu TN theo Menden ? Hs: Vỡ hp t Aa biu hin kiu hỡnh hoa Gv nhn xột v cht kt lun - GV nờu rừ: F1 hỡnh thnh giao t, mi Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t cỏc gen nhõn t di truyn cp nhõn t di truyn phõn li v cỏc t bo (giao t) , chỳng phõn li v giao t v gi nguyờn bn cht c t hp li quỏ trỡnh th tinh to ca P m khụng ho ln vo nờn F to thnh hp t ra: S lai 1AA:2Aa: 1aa ú AA v Aa cho kiu hỡnh hoa , P: AA ( hoa ) x aa ( hoa trng ) GP : A a cũn aa cho kiu hỡnh hoa trng F1: Aa ( hoa ) x Aa ( hoa ) Gv hng dn hs cỏch vit s lai GF1:1A: 1a 1A: 1a F : 1AA : 2Aa : 1aa Gv theo dừi un nn, nhn xột hoa hoa trng Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ Hot ng luyn tp, cng c - Gi Hs c kt lun SGK - Trỡnh by thớ nghim lai mt cp tớnh trng v gii thớch kt qu thớ nghim ca Menen? - Phõn bit tớnh trng tri, tớnh trng ln v cho VD minh ho - Lm BT 1,2 SGK Hot ng dng - Hon thnh bi tp: Khi lai gia hai c th b m .khỏc v mt cp. tng phn thỡ lai F u v tớnh trng ca b hoc ca m v F2 cú s phõn li tớnh trng vi t l xp x - Lm bi (GV hng dn cỏch quy c gen v vit s lai) Vỡ F1 ton l cỏ kim mt en nờn tớnh trng mu mt en l tri so vi tớnh trng mt Quy c gen A quy nh mt en Quy c gen a quy nh mt Cỏ mt en thun chng cú kiu gen AA Cỏ mt thun chng cú kiu gen aa S lai: P: Cỏ mt en x Cỏ mt AA aa GP : A a F1: Aa (mt en) x Aa (mt en) GF1: 1A: 1a 1A: 1a F2: 1AA: 2Aa: 1aa (3 cỏ mt en: cỏ mt ) Hot ng tỡm tũi m rng - Hc bi v tr li cõu hi SGK - Tỡm hiu ni dung nh lut ng tỡnh v nh lut phõn tớnh ca Menden - Vit s lai gii thớch nh lut Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ Giỏo ỏn sinh hc Tun Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ Ngy son 22 thỏng nm 2017 Ngy dy 29 thỏng nm 2017 Tit 3: Bi 3: LAI MT CP TNH TRNG (TIP) I MC TIấU Kin thc - Hc sinh hiu v trỡnh by c ni dung, mc ớch v ng dng ca cỏc phộp lai phõn tớch - Gii thớch c vỡ quy lut phõn li ch nghim ỳng nhng iu kin nht nh - Nờu c ý ngha ca quy lut phõn li i vi lnh vc sn xut K nng - Hỡnh thnh cho hs k nng vit s lai - Hỡnh thnh k nng lm vic theo nhúm Thỏi - Cú thỏi nghiờm tỳc hc tp, dng kin thc vo thc t cuc sng II CHUN B Gv: - Tranh phúng to hỡnh SGK - Bng ph ghi bi trc nghim Hs:nghiờn cu trc bi, sgk, pht III PHNG PHP V K THUT DY HC - Phng phỏp: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi, hot ng nhúm - K thut: t cõu hi, ng nóo, tho lun nhúm, trỡnh by mt phỳt IV T CHC CC HOT NG DY HC Hot ng ng * n nh t chc * Kim tra bi c : - Phỏt biu ni dung quy lut phõn li? Menen gii thớch kt qu thớ nghim trờn u H Lan nh th no? (s ) * Vo bi: Vi kiu hỡnh c th tri cú th cú nhng trng thỏi kiu gen no ? Vy lm ntn bit c kiu gen ca c th tri ta cung tỡm biu bi hụm Hot ng hỡnh thnh kin thc mi Hot ng 1: LAI PHN TCH Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung - PP: ỏp gi m, hot ng nhúm - KT: t cõu hi, ng nóo, tho lun nhúm, trỡnh by mt phỳt Giỏo ỏn sinh hc GV nờu cõu hi cho hs tr li - Nờu t l cỏc loi hp t F thớ nghim ca Menen? - HS nờu: hp t F2 cú t l: 1AA: 2Aa: 1aa - T kt qu trờn GV phõn tớch cỏc khỏi nim: kiu gen, th ng hp, th d hp - Th no l kiu gen, th ng hp, th d hp ? - Tớnh trng tri my kiu gen qui nh ? tt ln mỏy kiu gen qui nh ? Hs: tt tri kiu gen ( AA, Aa ) qui nh, tt ln KG ( aa ) qui nh Cú bit KG c th mang tt tri ko ? => ko bit c KG c th tri Gv yờu cu hs tho lun nhúm hon thnh cõu lnh SGK - Cỏc nhúm tho lun , vit s lai, nờu kt qu ca tng trng hp - i din nhúm lờn bng vit s lai - Cỏc nhúm khỏc hon thin ỏp ỏn - Kt qu phộp lai: + AA X aa Aa (hoa ) + Aa X aa 1Aa : 1aa ( 50%hoa : 50% hoa trng) - Kt qu lai nh th no thỡ ta cú th kt lun u hoa P thun chng hay khụng thun chng? - Lm th no xỏc nh c KG c th tri ? Hs : cho lai vi c th mang tt ln ( aa ) - in t thớch hp vo ụ trng (SGK trang 11) Hs tho lun nhúm hon thnh BT SGK i din nhúm trỡnh by lp b sung 1- Tri; 2- Kiu gen; 3- Ln; 4- ng hp tri; 5- D hp Gv nhn xột v cht ỏp ỏn ỳng - Th no l lai phõn tớch? - GV mc ớch ca phộp lai phõn tớch nhm xỏc nh kiu gen ca cỏ th mang tớnh trng tri Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ Mt s khỏi nim: - Kiu gen l t hp ton b cỏc gen t bo c th - Th ng hp( thun chng ) cú kiu gen cha cp gen tng ng ging (AA, aa, AABB, aabb) - Th d hp cú kiu gen cha cp gen gm gen tng ng khỏc (Aa, AaBb) Lai phõn tớch l phộp lai gia cỏ th mang tớnh trng tri cn xỏc nh kiu gen vi cỏ th mang tớnh trng ln + Nu kt qu phộp lai ng tớnh thỡ cỏ th mang tớnh trng tri cú kiu gen ng hp P: AA (hoa ) X aa (hoa trng) Gp : A a F1: Aa ( hoa ) + Nu kt qu phộp lai phõn tớnh theo t l 1:1 thỡ cỏ th mang tớnh trng tri cú kiu gen d hp P: Aa (hoa ) X aa (hoa trng) Gp : A , a a F1: 1Aa ( hoa ) : aa (hoa trng) 10 Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ Hot ng 2: í NGHA CA TNG QUAN TRI LN Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung - PP: ỏp gi m, hot ng nhúm - KT: t cõu hi, ng nóo, tho lun nhúm, khn ph bn - GV yờu cu HS nghiờn cu thụng tin SGK, Tng quan tri, ln l hin tng ph tho lun nhúm (khn ph bn) v tr li cõu bin gii sinh vt - Tớnh trng tri thng l tớnh trng tt vỡ hi: vy chn ging phỏt hin tớnh trng - Nờu tng quan tri ln t nhiờn? - Xỏc nh tớnh trng tri, tớnh trng ln tri hp cỏc gen tri quý vo kiu gen, to ging cú ý ngha kinh t nhm mc ớch gỡ? Da vo õu? - Vic xỏc nh thun chng ca ging cú - Trong chn ging, trỏnh s phõn li tớnh trng, xut hin tớnh trng xu phi kim ý ngha gỡ sn xut? - Mun xỏc nh thun chng ca ging tra thun chng ca ging - Dựng phộp lai phõn tớch xỏ nh cn thc hin phộp lai no? - HS tho lun nhúm tr li cõu hi i din thun chng ca ging nhúm trỡnh by trc lp Lp nhn xột b sung Gv nhn xột v cht kt lun Hot ng luyn tp, cng c Gi hs c KL SGK - Th no l phộp lai phõn tớch ? - Ngoi s dng phộp lai phõn tớch cũn cú th dựng cỏch no xỏc nh kiu gen c th mang tớnh trng tri ? Khoanh trũn vo ch cỏi cỏc ý tr li ỳng: Khi cho cõy c chua qu thun chng lai phõn tớch Kt qu s l: a Ton qu vng c qu : qu vng b Ton qu d qu : qu vng u H Lan, gen A quy nh thõn cao, gen a quy nh thõn thp Cho lai cõy thõn cao vi cõy thõn thp F1 thu c 51% cõy thõn cao, 49% cõy thõn thp Kiu gen ca phộp lai trờn l: a P: AA x aa c P: Aa x Aa b P: Aa x AA d P: aa x aa Trng hp tri hon ton, phộp lai no cho kt qu ng tớnh a Aa x Aa c Aa x aa b Aa x AA d aa x aa Hot ng dng Cho bit cõy u H Lan, gen A: thõn cao, gen a: thõn thp Câu 1: Kiu gen biu hin kiu hỡnh thõn cao l: A AA v Aa B AA v aa C Aa v aa D AA, Aa v aa Câu 2:Nu cho cõy P cú thõn cao giao phn vi cõy P cú thõn thp thỡ phộp lai c ghi l: A P: AA x aa v P: Aa x AA B P: AA x aa v P: Aa x aa C P: Aa x aa D P: Aa x aa v P: aa x aa Câu 3:Phộp lai cho F1 c ú 100% thõn cao l : A P: AA x Aa B P: Aa x Aa 11 Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ C P: Aa x aa D P: aa x aa Câu 4:Phộp lai cho F2 cú t l thõn cao: thõn thp l : A P: AA x AA B P: Aa x aa C P: Aa x aa D P: Aa x Aa Câu 5:Phộp lai to F2 cú t l kiu hỡnh thõn cao: thõn thp: A F1: Aa x Aa B F1: Aa x AA C F1: AA x Aa D F1: Aa x aa Hot ng tỡm tũi m rng - Hc bi v tr li cõu hi SGK - Lm bi 3, vo v - Tỡm hiu trc thớ nghim lai hai cp tớnh trng - Tỡm hiu thờm cỏc bi lai mt cp tớnh trng - Tỡm hiu di truyn nhúm mỏu Tun Ngy son 24 thỏng nm 2017 Ngy dy 31 thỏng nm 2017 Tit : Bi 4: LAI HAI CP TNH TRNG I MC TIấU Kin thc - Hc sinh mụ t c thớ nghim lai hai cp tớnh trng ca Menen - Bit phõn tớch kt qu thớ nghim lai cp tớnh trng ca Menen - Hiu v phỏt biu c ni dung quy lut phõn li c lp ca Menen - Gii thớch c khỏi nim bin d t hp K nng - Hs co k nng quan sỏt v phõn tớch kờnh hỡnh - Rốn k nng phõn tớch kt qu thớ nghim Thỏi - Hs cú th gii quan bin chng khoa hc, thờ yờu thớch mụn hc Nng lc phm cht - Hỡnh thnh cho hs nng lc t hc, nng lc t sỏng to, nng lc hp tỏc, nng lc tớnh toỏn - Hỡnh thnh phm cht: Nhõn ỏi, khoan dung II CHUN B Gv: - Tranh phúng to hỡnh SGK - Bi son Power point Hs: - Tỡm hiu trc thớ nghim lai hai cp tớnh trng III PHNG PHP V K THUT DY HC - Phng phỏp: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi, hot ng nhúm - K thut: t cõu hi, ng nóo, tho lun nhúm, trỡnh by mt phỳt, khn ph bn IV T CHC CC HOT NG DY HC Hot ng ng * n nh t chc * Kim tra bi c : - Mun xỏc nh c kiu gen ca cỏ th mang tớnh trng tri cn lm gỡ? - Tng quan tri ln cú ý ngha gỡ thc tin sn xut ? - Kim tra bi 3, SGK 12 Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ * Vo bi: Khi tin hnh lai nhiu cp tớnh trng thỡ s di truyn cỏc cp tớnh trng nh th no ? Hot ng hỡnh thnh kin thc mi Hot ng 1: TH NGHIM CA MENEN Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung - PP: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi, hot ng nhúm - KT: t cõu hi, ng nóo, tho lun Thớ nghim: nhúm, trỡnh by mt phỳt P: Vng, trn x Xanh, nhn - Yờu cu HS quan sỏt hỡnh SGk, nghiờn F1: Vng, trn cu thụng tin v trỡnh by thớ nghim ca Cho F1 t th phn Menen F2: 315 V T : 108 X T : 101 VN : 32X N - HS quan sỏt tranh nờu c thớ nghm - T kt qu, GV yờu cu HS hon thnh bng Trang 15 (gv gi ý cỏch tớnh t l) - GV treo bng ph gi HS lờn in - GV cht li kin thc Kiu hỡnh F2 S ht T l kiu hỡnh F2 T l tng cp tớnh trng F2 Vng, trn 315 Vng 315+101 416 = = = Vng, nhn 101 Xanh 108+32 140 Xanh, trn 108 Trn 315+108 423 =1 = Xanh, nhn 32 Nhn = 101+32 133 - Nhn xột t l tng cp tớnh trng F1,F2 ? Hs:T l tng cp tớnh trng F1,F2 ging kt qu lai cp tt ca Menden GV phõn tớch cho HS thy rừ t l ca tng cp tớnh trng cú mi tng quan vi t l kiu hỡnh F2 c th nh SGK Vng, trn = 3/4V x 3/4T= 9/16 VT Vng, nhn = 3/4V x 1/4N= 3/16 VN Xanh, trn = 1/4X x 3/4T= 3/16 XT Xanh, nhn = 1/4X x 1/4N= 1/16 XN Hng dn hs chia t l KH F2 Hs chia t l theo hng dn F2: vng, trn: vng, nhn: xanh, trn: xanh, nhn = (3 vng: xanh)(3 trn: nhn) => cỏc cp tt di truyn c lp - GV yờu cu HS nghiờn cu thụng tin SGK, tho lun nhúm (khn ph bn), tr Ni dung nh lut phõn li c lp Khi lai hai cp b m thun chng khỏc li cõu hi: - Kt qu xột chung cỏc tớnh trng núi lờn v cp tớnh trng tng phn di truyn c lp thỡ F2 cú t l kiu hỡnh bng iu gỡ? tớch cỏc tớnh trng hp thnh nú - Ni dung inh lut phõn li c lp? - Cn c vo õu Menen cho rng cỏc tớnh 13 Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ trng mu sc v hỡnh dng ht u di truyn c lp - HS tho lun nhúm tr li cõu hi i din nhúm trỡnh by trc lp Lp nhn xột b sung HS nờu c: cn c vo t l kiu hỡnh F bng tớch t l ca cỏc tớnh trng hp thnh nú Hoc t l KH (3 :1)(3 :1) = : 3: : - GV nhn xột v cht kin thc Hot ng 2: BIN D T HP Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung - PP: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi - KT: t cõu hi, ng nóo - Yờu cu HS quan sỏt li kt qu thớ nghim F2 v tr li cõu hi: - F2 cú nhng kiu hỡnh no khỏc vi b - Bin d t hp l s t hp li cỏc tớnh m? HS nờu c; kiu hỡnh khỏc b m l trng ca b m - Nguyờn nhõn: Chớnh s phõn li c lp vng, nhn v xanh, trn (chim 6/16) ca cỏc cp tớnh trng ó a n s t hp - Khỏi nim bin d t hp? - Nguyờn nhõn no cú s xut hin bin d li cỏc tớnh trng ca P lm xut hin kiu hỡnh khỏc P t hp? Gv nhn xột v cht kt lun Hot ng luyn tp, cng c - c kt lun SGK - Phỏt biu ni dung quy lut phõn li? - Bin d t hp l gỡ? Nú xut hin hỡnh thc sinh sn no? Hot ng dng Khoanh trũn ỏp ỏn ỳng 1.Qui lut phõn li c lp cỏc cp tớnh trng c th hin : A Con lai luụn ng tớnh B Con lai luụn phõn tớnh C S di truyn ca cỏc cp tớnh trng khụng ph thuc vo D Con lai thu c u thun chn Hỡnh thc sinh sn to nhiu bin d t hp sinh vt l: A Sinh sn vụ tớnh B Sinh sn hu tớnh C Sinh sn sinh dng D Sinh sn ny chi 3.Khi giao phn gia cõy cú qu trũn, chớn sm vi cõy cú qu di, chớn mun Kiu hỡnh no lai di õy c xem l bin d t hp A Qu trũn, chớn sm B Qu di, chớn mun C Qu trũn, chớn mun D C kiu hỡnh va nờu Kiu gen di õy c xem l thun chng: A AABB B AAbb C aaBB D C kiu gen va nờu Kiu gen di õy to c mt loi giao t l: A AaBB B.Aabb C AABb D AAbb Kiu gen di õy to c hai loi giao t l: 14 Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ A AaBb B.AaBB C AABB D aabb Hot ng tỡm tũi m rng - Hc bi v tr li cõu hi SGK - K sn bng vo v bi - Tỡm hiu thờm mt s thớ nghim lai nhiu tớnh - Th gii thớch kt qu thớ nghim lai hai cp tớnh trng bng s lai Tun Ngy son 31 thỏng nm 2017 Ngy dy thỏng nm 2017 Tit 5: Bi 5: LAI HAI CP TNH TRNG (TIP) I MC TIấU Kin thc - Hc sinh hiu v gii thớch c kt qu lai hai cp tớnh trng theo quan im ca Menen - Phõn tớch c ý ngha ca quy lut phõn li c lp i vi chn ging v tin hoỏ - Vn dng c qui lut di truyn vo lm cỏc bi K nng - Phỏt trin cho hs k nng quan sỏt v phõn tớch kờnh hỡnh Thỏi - Cú ý thc tỡm tũi dng kin thc vo thc t cuc sng - Cú thỏi trõn trng khoa hc Nng lc phm cht - Hỡnh thnh cho hs nng lc t gii quyt , nng lc t sỏng to, nng lc hp tỏc, nng lc tớnh toỏn - Hỡnh thnh phm cht: Nhõn ỏi, khoan dung II CHUN B Gv: - Tranh phúng to hỡnh SGK - Bng ph ghi ni dung bng Hs: k ni dung bng SGK chia trc t l III PHNG PHP V K THUT DY HC - Phng phỏp: ỏp gi m, quan sỏt tỡm tũi, hot ng nhúm - K thut: t cõu hi, ng nóo, tho lun nhúm, trỡnh by mt phỳt, khn ph bn IV T CHC CC HOT NG DY HC Hot ng ng * n nh t chc * Kim tra bi c : - Trỡnh by TN lai hai cp tớnh trng ca Menden ? 15 Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ - Cn c vo õu Menen li cho rng cỏc tớnh trng mu sc v hỡnh dng ht u thớ nghim ca mỡnh di truyn c lp vi nhau? ( Cn c vo t l kiu hỡnh F2 bng tớch t l cỏc tớnh trng hp thnh nú) - Bin d t hp l gỡ? nú xut hin hỡnh thc sinh sn no? Vỡ sao? * Vo bi: Menen gii thớch kt qu thớ nghim ca mỡnh nh th no v ý ngha ca nh lut phõn li c lp thc tin cuc sng Bi hụm s tr li cho chỳng ta nghi ny Hot ng hỡnh thnh kin thc mi Hot ng 1: MENEN GII THCH KT QU TH NGHIM Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung - PP: ỏp gi m, hot ng nhúm - KT: t cõu hi, tho lun nhúm, trỡnh by mt phỳt - Yờu cu HS nhc li t l phõn li kiu hỡnh F2 phõn li F2? Vng = - T kt qu trờn cho ta kt lun gỡ? Gv: T kt qu thớ nghim: s phõn li ca Xanh Trn tng cp tớnh trng u l 3:1 Menen cho = Nhn rng mi cp tớnh trng mt cp nhõn t di truyn quy nh, tớnh trng ht vng l tri so Tt ht vng l tri so vi ht xanh Tt ht trn l tri so vi ht nhn vi ht xanh, ht trn l tri so vi ht nhn Hung dn hs qui c gen - Quy c gen: A quy nh ht vng a quy nh ht xanh - Xỏc nh KG ca P ? B quy nh ht trn Hs dng -> xỏc nh KG ca P b quy nh ht nhn => cõy vng trn tc KG : AABB Cõy xanh nhn KG : aabb Yờu cu hs quan sat H5 tr li cõu hi: Xỏc nh gt ca P ? Hs: giao t - S t hp giao t F1? Hs: Do t hp t gia A v a vi B v b nh -> to loi giao t cú t l ngang Ti F1 cú loi giao t ? - Yờu cu HS theo dừi hỡnh v gii thớch ti F2 li cú 16 t hp giao t (hp t)? Hs: Do s kt hp ngu nhiờn (qua th tinh)ca loi giao t c v loi giao t cỏi - GV hng dn cỏch xỏc nh kiu hỡnh v kiu gen F2, yờu cu HS tho lun nhúm hon thnh bng trang 18 Gv treo bng ph yờu cu i din nhúm hs lờn hon thnh Lp b sung 16 Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ Giỏo viờn nhn xột v cht ỏp ỏn bng ph Kiu hỡnh T l T l ca mi kiu gen F2 T l ca mi kiu hỡnh F2 Ht vng, trn vng, nhn Ht xanh, trn xanh, nhn 1AABB 4AaBb 2AABb 2AaBB (9 A-B-) 1AAbb 2Aabb 1aaBB 2aaBb 1aabb (3 A-bb) (3aaB-) 1aabb 3 - Gi hs lờn bng vit SL t P n F2 ? SL hs lờn bng vit SL Hs khỏc t vit SL P: AABB (vt) x aabb (xn) vo v GP; AB ab F1: AaBb (vt) x AaBb (vt) GF1: AB, Ab, aB, ab F2: 9A-B- (vt) 3A-bb (vn) 3aaB- (xt) T kq trờn Menden rỳt qui lut gỡ ? 1aabb (xn) Giỏo viờn nhn xột v cht kt lun Cỏc cp gen ó phõn li c lp Gi 1,2 hs c KL SGK quỏ trỡnh phỏt sinh giao t Hot ng 2: í NGHA CA QUY LUT PLL Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung - PP: ỏp gi m - KT: t cõu hi, ng nóo Yờu cu Hs nghiờn cu thụng tin, tr li cõu hi - Ti cỏc loi sinh sn hu tớnh, bin d - Quy lut phõn li c lp gii thớch nguyờn nhõn xut hin bin d t hp (ú li phong phỳ? Hs: mi sinh vt, nht l sinh vt bc cao, l s phõn li c lp v t hp t ca kiu gen cú rt nhiu gen ú s loi cỏc cp gen) lm sinh vt a dng v t hp v kiu gen v kiu hỡnh chỏu l phong phỳ loi giao phi - Bin d t hp l ngun nguyờn liu rt ln quan trng ca chn ging v tin hoỏ - ý ngha ca quy lut PLL? Giỏo viờn nhn xột v cht kt lun Hot ng luyn tp, cng c Gi hs c kt lun SGK Yờu cu hs lm bi 1) Kt qu phộp lai cú t l kiu hỡnh 3: 3:1:1, cỏc cp gen ny di truyn c lp Hóy xỏc nh kiu gen ca phộp lai trờn? (t l kiu hỡnh 3:3:1:1 = (3:1)(1:1) => cp gen th l Aa x Aa => cp gen th l Bb x bb Kiu gen ca phộp lai trờn l: AaBb x AaBb) 17 Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ 2) Bi SGK/19 B túc thng mt xanh ( KH ln ) cú KG l: aabb cho gt ab sinh u cú túc xon mt en => m ch cho gt AB => KG m l AABB Hot ng dng Câu 1: Thực phép lai P:AABB x aabb.Các kiểu gen chủng xuất hiên lai F2 là: A AABB AAbb B AABB aaBB C AABB, AAbb aaBB D AABB, AAbb, aaBB aabb Câu 2: Phép lai dới đợc xem phép lai phân tích hai cặp tính trạng là: A P: AaBb x aabb B P: AaBb x AABB C P: AaBb x AAbb D P: AaBb x aaBB Câu 3: Những loại giao tử tạo đợc từ kiểu gen AaBb là: A AB, Ab, aB, ab B AB, Ab C Ab, aB, ab D AB, Ab, aB Câu 4: Phép lai tạo lai đồng tính, tức xuất kiểu hình là: A AABb x AABb B AaBB x Aabb C AAbb x aaBB D Aabb x aabb Câu 5: Phép lai tạo hai kiểu hình lai là: A MMpp x mmPP B MmPp x MmPp C MMPP x mmpp D MmPp x MMpp Câu 6: Phép lai tạo nhiều kiểu gen nhiều kiểu hình lai A DdRr x Ddrr B DdRr x DdRr C DDRr x DdRR D ddRr x đdrr Hot ng tỡm tũi m rng - Hc bi v tr li cõu hi SGK - Lm bi 1,2,3,4 SGk trang 19 Hng dn: Cõu 3: loi sinh sn hu tớnh giao phi cú s phan li c lp v t hp t ca cỏc gen quỏ trỡnh phỏt sinh giao t v th tinh, sinh sn vụ tớnh khụng cú quy lut ny - Tỡm hiu thờm cỏc dng bi lai cp tớnh trng - HS lm thớ ngim trc nh: + Gieo ng xu + Gieo ng xu Mi loi 25 ln, 50 ln thng kờ kt qu vo bng 6.1 v 6.2 18 Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ 19 ... ph thuc vo D Con lai thu c u thun chn Hỡnh thc sinh sn to nhiu bin d t hp sinh vt l: A Sinh sn vụ tớnh B Sinh sn hu tớnh C Sinh sn sinh dng D Sinh sn ny chi 3.Khi giao phn gia cõy cú qu trũn,... hi SGK - Lm bi 1,2,3,4 SGk trang 19 Hng dn: Cõu 3: loi sinh sn hu tớnh giao phi cú s phan li c lp v t hp t ca cỏc gen quỏ trỡnh phỏt sinh giao t v th tinh, sinh sn vụ tớnh khụng cú quy lut ny... ngim trc nh: + Gieo ng xu + Gieo ng xu Mi loi 25 ln, 50 ln thng kờ kt qu vo bng 6.1 v 6.2 18 Giỏo ỏn sinh hc Gv: on Trung c * Trng THCS Bo Khờ 19
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH 9 mẫu mới nhất t1 5, SINH 9 mẫu mới nhất t1 5, SINH 9 mẫu mới nhất t1 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay