Chính tả lớp 3: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường

3 71 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 18:01

Chính tả (Tiết 6) : Đề bài: TẬP CHÉP : CHỊ EM. I.Mục tiêu: - Rèn kĩ năng viết chính tả. - Chép lại đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ lục bát : “ Chị em” (56 chữ). - Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm vần dễ lẫn ch /tr hoặc ăc /oăc. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết bài thơ: Chị em. - Bảng lớp viết 2 hoặc 3 lần nội dung bài tập 2. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS A.Bài cũ (3-4phút) -Gv đọc cho 3 hs viết bảng lớp. lớp viết bảng con các từ: thước kẻ, học vẽ, vẻ đẹp, thi đỗ. -3 hs đọc thuộc đúng thứ tự 19 chữ và tên chữ đã học. -Nhận xét. -Hs viết lại các từ khó đã học. -3 hs học thuộc 19 chữ và tên chữ. B.Bài mới 1.Gt bài (1-2 phút) 2.Hd hs nghe viết (18-20 phút) -Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. -Ghi đề bài. a.Hướng dẫn chuẩn bị: -Gv đọc bài thơ trên bảng phụ. -Gv giúp hs nắm nội dung bài: +Người chị trong bài thơ làm được những việc gì? -HD hs nhận xét về cách trình bày bài thơ. +Bài thơ viết theo thể thơ gì? -2 hs đọc đề bài. -2 hs đọc lại bài thơ -Cả lớp theo dõi trong SGK. -Chị trải chiếu, buông màn cho em ngủ. Chị quét sạch thềm/ đuổi gà không cho phá vườn rau / chị ngủ cùng em / -Thơ lục bát, dòng 3.HD hs +Cách trình bày bài thơ lục bát như thế nào? +Những chữ nào trong bài viết hoa? -Yêu cầu hs tự viết vào bảng con các từ khó như: trải chiếu, lim dim, luống rau, buông màn, trán ướt. b.Hs nhìn SGK, chép bài vào vở. c.Chấm chữa bài: -Hs tự chấm chữa bài bằng bút chì, ghi số lỗi ra lề đỏ. -Gv chấm từ 5-7 bài, nêu nhận xét cụ thể về nội dung, cánh trình bày, chữ viết của hs. a.Bài tập 2: Gv nêu yêu cầu của bài tập. trên 6 chữ, dòng dưới 8 chữ. -Chữ đầu của dòng thơ 6 chữ cách lề vở 2 ô, chữ đầu của dòng 8 cách lề vở 1 ô. -Các chữ đầu dòng -Hs tự viết vào bảng con các từ khó. -Hs chép bài vào vở. -Hs tự chấm chữa bài bằng bút chì. -Hs chú ý lắng làm bài tập (6-7phút) 4.Củng cố, dặn dò (1-2 phút) -Cho cả lớp làm bài vào vở. -GV mời 2,3 hs lên bảng thi làm bài. -Cả lớp và GV nhận xét, Gv chốt lại lời giải đúng. -Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn. -Cả lớp chữa bài tập trong vở. b.Bài tập 3b (lựa chọn): -Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài tập. -Mời 2 hs lên bảng thi làm bài, hs cả lớp tự làm bài vào vở. -Cả lớp và Gv nhận xét, Gv chốt lại lời giải đúng. -Mở, bể, mũi. -Nhận xét tiết học. -Yêu cầu những hs viết chưa đạt về nhà viết lại. -Cả lớp đọc lại bài tập 3, ghi nhớ chính tả. nghe. -Hs làm bài. -Nhận xét bài làm của bạn. -1 hs đọc yêu cầu của bài tập. -Hs làm bài. -Nhận xét bài làm của bạn. -Chuẩn bị bài sau: Nghe viết: Người mẹ. Điền vào chỗ trống giải câu đố a) tr hay ch? Mình …òn mũi nhọn Chẳng phải bò, …âu Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn b) iên hay iêng? Trên trời có gi nước Con k… chẳng lọt, ong chẳng vào a) tr hay ch? Mình tròn mũi nhọn Chẳng phải bò, trâu Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn (Là ?) • Giải đáp câu đối trên: Đó bút mực b) iên hay iêng? Trên trời có giếng nước Con kiến chẳng lọt, ong chẳng vào (Là gì?) • Giải đáp câu đối trên: Đó dừa n Viết vào chữ tên chữ cò thiếm th tê-hát tr tê-e-rờ u u ư v vê 10 x ich-xì 11 y i dài Chính tả (tiết 10): Đề bài: Tập chép : MÙA THU CỦA EM. I.Mục tiêu: - Rèn kĩ năng viết chính tả. - Chép lại chính xác bài thơ: Mùa thu của em (Chép bài từ SGK). - Từ bài chép, củng cố cách trình bày bài thơ thể 4 chữ, chữ đầu các dòng viết hoa, tất cả các chữ đầu dòng viết cách lề vở 2 ô li. - Ôn luyện vần khó: oam, viết đúng và nhơ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn do ảnh hưởng cách phát âm địa phương: eng /en. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp chép sẵn bài thơ: “ Mùa thu của em”. - Bảng phụ viết nội dung bài tập 2. III.Các hoạt động dạy và học Tiến trình dạy học Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS A.Bài cũ (3-4phút) -Gv đọc cho 2,3 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con các từ khó: bông sen, cái xẻng, chen chúc, đèn sáng. -Hs viết lại các từ đã học. B.Bài mới 1,Gt bài (1-2 phút) 2.HD hs tập chép (18-20 phút) -2 hs đọc thuộc lòng đúng thứ tự 28 tên chữ đã học. -Nhận xét bài cũ. -Nêu mục đích yêu cầu của bài học. -Ghi đề bài. a.Hd hs chuẩn bị. -Gv đọc bài thơ trên bảng. -HD hs nhận xét chính tả, hỏi: +Bài thơ viết theo thể thơ nào? +Tên bài viết ở vị trí nào? +Những chữ nào trong bài được viết hoa? -2 hs đọc thuộc lòng tên 28 chữ đã học theo đúng thứ tự. -2 hs đọc đề bài. -Hs chú ý lằng nghe. -2 hs đọc lại bài thơ. -Thể thơ 4 chữ. -Viết giữa trang vở. -Các chữ đầu dòng thơ, tên 3,Hs hs làm bài tập (6-7phút) +Các chữ đầu câu cần viết thế nào? -Yêu cầu hs đọc thầm lại bài thơ, viết vào giấy nháp những chữ mình dễ sai: nghìn con mắt, trời êm, cốm, lá sen, rước đèn, họp bạn, hội rằm. b.Hs chép bài vào vở. c.Chấm chữa bài: -Dựa vào bài thơ trên bảng, hs tự chấm chữa bài bằng bút chì, ghi số lỗi ra lề đỏ. -Gv chấm tự 5-7 bài, nhận xét cu thể về nội dung, cách trình bày bài, về chữ viết của hs. a.Bài tập 2: -Gv nêu yêu cầu, cho cả lớp làm bài vào vở. -Gọi 1 hs lên bảng chữa bài, lớp và Gv nhận xét, Gv chốt lại lời giải đúng. riêng Chị Hằng. -Viết lùi vào 2 ô so với lề vở. -Đọc thầm lại bài thơ, ghi lại những tiếng khó. -Chép bài vào vở. -Hs tự chấm chữa bài bằng bút chì. -Hs xác định đúng yêu cầu và tự làm bài. -Chữa bài. -Nhận xét bài làm 4.Củng cố. dặn dò (1-2 phút) -Câu a: Sóng vỗ oàm oạp. -Câu b: Mèo ngoạm miếng thịt. -Câu c: Đừng nhai nhồm nhoàm. b.Bài 3b (lựa chọn): Gv giúp hs nắm vững yêu cầu của bài tập -Yêu cầu hs tự làm bài, gọi nhiều hs phát biểu ý kiến. -Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng. -Câu b: Kèn - kẻng - chén. -Nhận xét tiết học. -Gv yêu cầu hs về nhà tập viết lại các từ sai chính tả mỗi từ 1 dòng vào vở buổi chiều. -Dặn: Xem lại các bài tập có vần oam, en /eng. -Chuẩn bị bài sau: Nghe-viết: Bài tập làm văn. của bạn. -Hs tự làm bài. L L U U Y Y Ệ Ệ N N Đ Đ Ọ Ọ C C T T R R Ậ Ậ N N B B Ó Ó N N G G D D Ớ Ớ I I L L Ò Ò N N G G Đ Đ Ờ Ờ N N G G I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c t t r r ô ô i i c c h h ả ả y y t t o o à à n n b b à à i i - - Đ Đ ọ ọ c c t t o o , , r r õ õ r r à à n n g g , , l l i i l l o o á á t t I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c : : ( ( 3 3 7 7 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c m m ẫ ẫ u u - - Đ Đ ọ ọ c c c c â â u u - - Đ Đ ọ ọ c c đ đ o o ạ ạ n n - - Đ Đ ọ ọ c c b b à à i i 3 3 . . N N h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c b b à à i i T T r r ậ ậ n n b b ó ó n n g g d d ớ ớ i i l l ò ò n n g g đ đ - - ờ ờ n n g g . . - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c m m ẫ ẫ u u , , h h ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n đ đ ọ ọ c c đ đ ú ú n n g g - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c n n ố ố i i t t i i ế ế p p c c â â u u - - G G V V : : s s ử ử a a l l ỗ ỗ i i - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c n n ố ố i i t t i i ế ế p p đ đ o o ạ ạ n n - - G G V V : : n n h h ắ ắ c c n n g g ắ ắ t t n n g g h h ỉ ỉ đ đ ú ú n n g g - - H H S S : : t t h h i i đ đ ọ ọ c c c c ả ả b b à à i i - - H H + + G G : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - G G V V : : k k h h e e n n h h ọ ọ c c s s i i n n h h đ đ ọ ọ c c t t i i ế ế n n b b ộ ộ - - H H S S : : l l u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c ở ở n n h h à à . . L L U U Y Y Ệ Ệ N N T T Ừ Ừ V V À À C C Â Â U U Ô Ô N N V V Ề Ề T T Ừ Ừ C C H H Ỉ Ỉ H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G , , T T R R Ạ Ạ N N G G T T H H Á Á I I . . S S O O S S Á Á N N H H ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 7 7 ) ) I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : - - N N ắ ắ m m đ đ ợ ợ c c m m ộ ộ t t k k i i ể ể u u s s o o s s á á n n h h : : s s o o s s á á n n h h s s ự ự v v ậ ậ t t v v ớ ớ i i c c o o n n n n g g ờ ờ i i . . Ô Ô n n t t ậ ậ p p v v ề ề t t ừ ừ c c h h ỉ ỉ h h o o ạ ạ t t đ đ ộ ộ n n g g , , t t r r ạ ạ n n g g t t h h á á i i : : t t ì ì m m đ đ ợ ợ c c c c á á c c t t ừ ừ c c h h ỉ ỉ h h o o ạ ạ t t đ đ ộ ộ n n g g , , t t r r ạ ạ n n g g t t h h á á i i t t r r o o n n g g b b à à i i t t ậ ậ p p đ đ ọ ọ c c , , b b à à i i t t ậ ậ p p l l à à m m v v ă ă n n . . - - H H S S : : c c ó ó ý ý t t h h ứ ứ c c h h ọ ọ c c t t ậ ậ p p . . I I I I . . Đ Đ Ồ Ồ D D Ù Ù N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : G G V V : : 4 4 Đề bài: TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG. I. Mục tiêu: A.Tập đọc: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng. - Chú ý các từ ngữ: ngần ngừ, sững lại, lảo đảo, khuỵu xuống, xuýt xoa, xịch tới. - Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời các nhân vật (Bác đứng tuổi), bước đầu biết thay đổi giọng đọc cho phù hợp với nội dung từng đoạn. 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài: cánh phải, cầu thủ, khung thành, đối phương. - Nắm được cốt truyện và điều câu chuyện muốn nói: không được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ gây tai nạn. Phải tôn trọng luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung của cộng đồng. B.Kể chuyện: 1. Rèn kĩ năng nói: hs biết nhập vai 1 nhân vật, kể lại 1 đoạn của câu chuyện 2. Rèn kĩ năng nghe: hs lắng nghe bạn kể chuyện và nhận xét được cách kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ chuyện trong SGK. III.Các hoạt động dạy học: Ti ến tr ình dạy học Ho ạt đ ộng c ủa Gi áo vi ê n Ho ạt đ ộng c ủa HS A.Bài c ũ (3 phút) - 3 - 4 hs đ ọc thu ộc l òng 1 đ o ạn trong bài: nhớ lại buổi đầu đi học. -Trả lời câu hỏi trong nội dung bài. - 3,4 hs đ ọc thu ộc lòng 1 đoạn tự chon và trả lời câu hỏi. B.Bài mới 1.GT chủ điểm và bài đọc (2-3 phút) 2.Luyện đọc (2-3 phút) 12-14 phút) - Nh ận x ét b ài c ũ . -GV giới thiệu chủ điểm : Cộng đồng , mở đầu chủ điểm là bài: “ Trận bóng dưới lòng đường”. -Gv ghi đề bài. a.GV đọc toàn bài: giọng nhanh, dồn dập ở đoạn 1 và 2, nhịp chậm hơn- ở đoạn 3 ( hậu quả tai hại của trò chơi không đúng chỗ). -Nhấn giọng các từ ngữ: cướp, bấm nhẹ dẫn bóng, lao đến, ngần ngừ, dốc bóng, chúi, sững lại. b.GV hướng dẫn hs luyện đọc và tìm hiểu đoạn 1. -Hs nối tiếp nhau đọc 11 câu trong đoạn, chú ý đọc đúng các từ ngữ: lòng đường, lao đến, nổi nóng, tán loạn, ngần ngừ. -2,3 hs đọc đoạn trước lớp. -Hs tìm hiểu nghĩa các từ ngữ khó đã được chú giải trong SGK: cánh phải, cầu thủ, khung thành, đối phương, húi cua. -Từng cặp hs luyện đọc đoạn văn -Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1 -Hs đọc thầm đoạn văn, trả lời câu hỏi: -Hs chú ý lắng nghe. -Hs đọc câu nối tiếp. -Đọc đoạn nối tiếp. -Lớp đọc đồng thanh (10-12 phút) +C á c b ạn nh ỏ ch ơ i đá b óng ở đâ u? +Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu? -2,3 hs đọc lại đoạn văn, gv kết hợp các em nghỉ hơi đúng, đọc đoạn văn với giọng đồn dập, nhấn giọng những từ ngữ tả hành động của các nhân vật tham gia trận đấu và hành động thái độ của các nhân vật khi tai nạn súyt xảy ra c.Hs luyện đọc và tìm hiểu đoạn 2. -Hs tiếp nối nhau đọc từng câu: -Gv phát hiện và giúp các em sửa lỗi. phát âm, chú ý các từ: chệch, lảo đảo, khuỵu xuống. -2,3 hs đọc đoạn văn trước lớp, gv giúp hs hiểu các từ ngữ khó trong đoạn văn. -Cả lớp đọc đồng thanh. -Hs đọc thầm đoạnvăn, trả lời câu hỏi: +Chuyện gì khiến trận bóng phải dừng hẳn? - D ư ới l òng đư ờng . -Vì Long mãi đá bóng suýt tông vào xe gắn máy, may mà bác đi xe dừng lại kịp, bác nổi nóng khiến cả bọn chạy tán loạn. -2,3 hs luyện đọc đoạn văn. -Hs đọc câu nối tiếp. -2,3 hs đọc đoạn văn. -Đồng thanh. -Quang sút bóng. chệch lên vỉa hè, đập vào đầu 1 cụ già qua đường, làm cụ lảo 12 -14 phút) +Thái độ của các bạn nhỏ như thế nào khi tai nạn xảy ra? -2,3 hs đọc đoạn2, GV nhắc các em đọc đúng các kiểu câu kể, câu hỏi: -Chỗ này là chỗ chơi bóng à? (giọng bực tức), nhấn giọng các từ ngữ tả hành động của các nhân vật tham gia trận đấu và hành động thái độ của các nhân vật khi tai nạn xảy ra: hò nhau, sút mạnh, vút lên, đập vào nhau, lảo đảo, quát to, hoảng sợ. d.Hs luyện đọcvà tìm hiểu đoạn 3: -Hs tiếp nối nhau đọc từng câu, gv chú ý sửa lỗi phát âm cho hs, chú ý các từ ngữ: lén nhìn, xuýt xoa, quá quắt, mếu máo. - Hs đọc thầm đoạn Môn: Tập đọc Lớp Kiểm tra cũ - Đọc thuộc lòng đoạn văn bài: “Nhớ lại buổi đầu học” Đọc thuộc lòng đoạn văn em thích Đoạn Đoạn Đoạn Kiểm tra cũ Điều gợi cho tác giả nhớ kỉ niệm buổi tựu trường? Kiểm tra cũ Trong ngày tựu trường đầu tiên,vì tác giả lại thấycảnh vật xung quanh có thay đổi lớn? Tập đọc Trận bóng lòng đường Hoạt động 1: Luyện đọc tìm hiểu đoạn Đọc nối tiếp Chú ý đọc từ sau: Tập đọc Trận bóng lòng đường Luyện đọc lòng đường lao đến nóng tán loạn dẫn bóng Tìm hiểu Hoạt động 1: Luyện đọc tìm hiểu đoạn Đọc từ phần giải Tìm hiểu đoạn Tìm chi tiết thấy Quang ân hận trước tai nạn gây ra? Câu chuyện muốn nói với em điều gì? Thật quắt Ông //cụ !// Cháu xin lỗi cụ.// LUYỆNĐỌCLẠI Tập đọc Trận bóng lòng đường Luyện đọc Tìm hiểu cánh phải Đoạn1, đọc:nhanh,dồn giập cầu thủ Đoạn đọc :chậm khung thành đối phương húi cua Trận đấu vừa bắt đầu Quang cướp bóng.Quang bấm nhẹ bóng sang cánh phải cho Vũ.Vũ dẫn bóng lên.Bốn,năm cầu thủ đội bạn lao đến Vũ ngần ngừ giây lát.Chợt nhận cánh trái trống hẳn đi.Vũ chuyền bóng cho Long.Long đợi có vậy,dốc bóng nhanh phía khung thành đối phương.Cái đầu húi cua cậu bé chúi phía trước.Bỗng tiếng “Kít ít” làm cậu sững lại Chỉ chút cậu tông phải xe gắn máy.Bác xe nóng làm bạn chạy toán loạn Nhưng lát,bọn trẻ hết sợ,lại hò xuống lòng đường.Lần này, Quang định chơi bóng bổng.Còn cách khung thành chừng năm mét, em co chân sút mạnh.Quả bóng vút lên lại chệch vỉa hè đập vào đầu cụ già.Cụ lảo đảo ôm đầu khuỵu xuống.Một bác đứng tuổi vội đỡ lấy cụ.Bác quát to: - Chỗ chỗ chơi bóng à? Đám học trò hoảng sợ bỏ chạy 3.Từ gốc Quang nhìn sang,Bác đứng tuổi xút xoa hỏi han cụ.Một xích lô xịch tới.Bác đứng tuổi vừa dìu cụ lên xe, vừa bực bội” - Thật quắt! Quang sợ tái người.Bỗng cụ thấy lưng còng ông cụ giống lưng ông nội thế.Cậu bé vừa chạy theo xích lô,vừa mếu máo: -Ông cụ ơi!Cháu xin lỗi cụ Kể chuyện Kể lại đoạn câu chuyện Trận bóng lòng đường theo lời nhân vật? Có thể kể đoạn câu chuyện theo lời nhân vật nào? Đoạn 1: theo lời Quang,Vũ ,Long ,bác xe máy Đoạn 2: theo lời Quang,Vũ ,cụ già,bác đứng tuổi Đoạn 3: theo lời Quang, ông cụ,bác đứng tuổi ,bác xích lô Thikểchuyệnhay Em có nhận xét nhân vật Quang? Dặndò - Luyện đọc xem lại phần trả lời câu hỏi - Chuẩn bị bài: “Bận” dẫn bóng bấm nhẹ chơi bóng bổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính tả lớp 3: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường, Chính tả lớp 3: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường, Chính tả lớp 3: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay