Phân phối chương trình bậc Tiểu học

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 18:01

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ1A. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆNCần bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với HS của chương trình môn Toán ban hành theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006, KPPCT của Bộ GDĐT và PPCT của Sở GDĐT.Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn toán, cấp THPT kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT- VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.1. Đổi mới phương pháp dạy học− Tích cực hoá hoạt động học tập của HS, rèn luyện khả năng tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề của HS nhằm hình thành và phát triển ở HS tư duy tích cực, độc lập và sáng tạo.− Chọn lựa sử dụng những phương pháp phát huy tính tích cực chủ động của HS trong học tập và phát huy khả năng tự học. Hoạt động hoá việc học tập của HS bằng những dẫn dắt cho HS tự thân trải nghiệm chiếm lĩnh tri thức, chống lối học thụ động.− Tận dụng ưu thế của từng phương pháp dạy học, chú trọng sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.− Coi trọng cả cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng lẫn vận dụng kiến thức vào thực tiễn.− Thiết kế bài giảng, đề kiểm tra đánh giá cần theo khung đã hướng dẫn trong các tài liệu bồi dưỡng thực hiện chương trình và sách giáo khoa của Bộ GDĐT ban hành, trong đó đảm bảo quán triệt các yêu cầu đổi mới PPDH là: - Về đổi mới soạn, giảng bài: + Phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của HS và vai trò chủ đạo của GV;+ Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của GV và HS, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất;+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý giáo án điện tử, sử dụng các phương tiện nghe nhìn và máy tính cầm tay; thực hiện đầy đủ nội dung thực hành, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học;+ GV sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu; tác phong thân thiện gần gũi, coi trọng việc khuyến khích, động viên HS học tập, tổ chức hợp lý cho HS học tập cá nhân và theo nhóm;+ Dạy học sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng HS khá giỏi và giúp đỡ HS học lực yếu kém trong nội dung từng bài học.− Thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng:Ngày 05/5/2006, Bộ GDĐT đó ban hành Chương trình GDPT trong đó có chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học. Trong phần “Những vấn đề chung” của Chương trình GDPT đó xác định: “Chuẩn kiến thức, kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà HS cần phải có và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập”. Đây là cơ sở pháp lí thực hiện dạy học đảm bảo những yêu cầu cơ bản, tối thiểu của chương trình, thực hiện dạy học kiểm tra, đánh giá phù hợp với các đối tượng HS; trên cơ sở đó sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển của từng cá nhân HS, giúp GV chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong áp dụng chương trình, từng bước đem lại cho HS sự bình đẳng trong phát triển năng lực cá nhân.Bộ GDĐT đã hướng dẫn, khuyến khích GV áp dụng linh hoạt chương trình và SGK theo đặc điểm vùng, miền và đối tượng HS, vận dụng SGK trong dạy học cho các đối tượng HS 2khác nhau. Tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng thực chất là quá trình tổ chức, hướng dẫn HS hoạt động học tập để từng đối tượng HS đều đạt được chuẩn đó và phát triển VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phân phối chương trình bậc Tiểu học Phân phối chương trình bậc Tiểu học VnDoc.com sưu tầm tổng hợp, hướng dẫn thực chương trình tiểu học 35 tuần theo chuẩn kiến thức kĩ năng, theo sách giáo khoa hành tiểu học Thầy cô tải làm tài liệu để so sánh với chương trình, số báo giảng giảng dạy Phân phối chương trình môn Toán Tiểu học Mời bạn tải file Phân phối chương trình môn Tiếng Việt Tiểu học Mời bạn tải file Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội tiểu học Mời bạn tải file Phân phối chương trình môn Thể dục Tiểu học Mời bạn tải file Phân phối chương trình môn Thủ công, Kỹ thuật Tiểu học Mời bạn tải file Phân phối chương trình môn Mĩ thuật Tiểu học Mời bạn tải file Phân phối chương trình môn Kể chuyện Tiểu học Mời bạn tải file Phân phối chương trình môn Âm nhạc Tiểu học Mời bạn tải file Phân phối chương trình môn Đạo đức Tiểu học Mời bạn tải file 10 Phân phối chương trình môn Địa lý Tiểu học Mời bạn tải file 11 Phân phối chương trình môn Lịch sử Tiểu học Mời bạn tải file 12 Phân phối chương trình môn Tiếng Anh Tiểu học Mời bạn tải file PHÁN PHÄÚI CHỈÅNG TRÇNH MÄN MÉ THÛT LÅÏP 1 LÅÏP 2 LÅÏP 3 HC K I HC K I HC K I T ưn Tãn bi dảy T ưn Tãn bi dảy Tư n Tãn bi dảy 1 Xem tranh thiãúu nhi vui chåi 1 VTT: V âáûm v nhảt 1 TTMT: Xem tranh thiãúu nhi (Âãư ti mäi trỉåìng) 2 V nẹt thàóng 2 TTMT: Xem tranh thiãúu nhi 2 VTT: V tiãúp hoả tiãút v v mu vo âỉåìng diãưm 3 Mu v v mu vo hçnh âån gin 3 VTM: V lạ cáy 3 VTM: V qu* 4 V hçnh tam giạc 4 VT: Âãư ti vỉåìn cáy* 4 VT: Âãư ti Trỉåìng em 5 V nẹt cong 5 TNTDTD:Nàûn hồûc v xẹ dạn con váût 5 TNTDTD: Nàûn hồûc v ,xẹ dạn hçnh qu* 6 V hồût nàûn qu dảng trn 6 VTT:Mu sàõc,v mu vo hçnh cọ sàơn(tranh Vinh hoa) 6 VTT: V tiãúp hoả tiãút v v mu vo hçnh vng 7 V mu vo hçnh qu (trại cáy) 7 VT:Âãư ti em âi hc 7 VTM: V cại chai 8 V hçnh vng v hçnh chỉỵ nháût 8 TTMT: Xem tranh "Tiãúng ân báưu" 8 VT: V chán dung* 9 Xem tranh phong cnh 9 VTM: V cại m ( nọn) 9 VTT: V mu vo hçnh cọ sàơn 10 V qu (qu dảng trn) 10 VT: Âãư ti chán dung* 10 TTMT: Xem tranh ténh váût 11 V mu vo hçnh v åí âỉåìng diãưm 11 VTT: V tiãúp hoả tiãút vo âỉåìng dim v v mu 11 VTM: V cnh lạ 12 V tỉû do 12 VTM: V lạ cåì täø qúc 12 VT: Âãư ti Ngy nh giạo Viãût Nam 13 V cạ 13 VT: Âãư ti vỉåìn hoa hồûc cäng viãn 13 VTT:Trang trê cại bạt 14 V mu vo cạc hoả tiãút hçnh vng 14 VTT:V tiãúp hoả tiãút vo hçnh vng v v mu 14 VTM:V con váût quen thüc 15 V cáy 15 VTM: V cại cäúc (cại ly) 15 TNTDTD:Nàûn hồûc v, xẹ dạn con váût 16 V hồûc xẹ dạn l hoa 16 TNTDTD:Nàûn hồûc xẹ dạn v con váût 16 VTT:V mu vo hçnh cọ sàơn 17 V ngäi nh ca em (Bi kiãøm tra hc k I ) 17 TTMT:Xem tranh DGVN "Phụ qu","G mại" 17 VT:Âãư ti Cä(Chụ)bäü âäüi 18 V tiãúp hçnh v v mu vo hçnh vng 18 VTT:V mu vo hçnh cọ sàơn (Tranh G mại) 18 VTM:V l hoa HC K II HC K II HC K II 19 V g 19 VT:Âãư Ti Sán trỉåìng trong giåì chåi 19 VTT:Trang trê hçnh vng 20 V hồûc nàûn qu chúi 20 VTM: V tụi xạch (Gi xạch) 20 VT:Âãư ti Ngy Tãút hồûc lãù häüi* 21 V mu vo hçnh v phong cnh 21 TNTDTD: Nàûn hồûc v dạng ngỉåìi* 21 TTMT: Tçm hiãøu vãư tỉåüng 22 V váût ni trong nh 22 VTT: Trang trê âỉåìng diãưm 22 VT:V mu vo dng chỉỵ nẹt âãưu 23 Xem tranh cạc con váût 23 VT: Â ti mẻ hồûc cä giạo 23 VMT:V cại bçnh âỉûng nỉåïc 24 V cáy, v nh 24 VTM: V con váût 24 VT:Âãư ti tỉû do 25 V mu vo hçnh ca tranh dán gian 25 VTT: Táûp v hoả tiãút dảng hçnh vng hçnh trn 25 VTT:V tiãúp hoả tiãút v v mu vo hçnh chỉỵ nháût 26 V chim v hoa 26 VT: Âãư ti con váût (váût ni) 26 TNTDTD:Nàûn hồûc v, xẹ dạn hçnh con váût 27 V hồûc nàûn cại ä tä 27 VTM: V càûp sạch hc sinh 27 VTM:L hoa v qu 28 V tiãúp hçnh v mu vo hçnh vng âỉåìng diãưm 28 VTT:V thãm vo hçnh cọ sàơn (v g ) v v mu 28 VTT:V mu vo hçnh cọ sàơn 29 V tranh ân g* 29 TNTDTD:Nàûn hồûc v xẹ dạn con váût 29 VT:Ténh váût (L v hoa) 30 Xem tranh thiãúu nhi vãư âãư ti sinh hoảt 30 VT: Âãư ti vãû sinh mäi trỉåìng 30 VTM:cại áúm pha tr 31 V cnh thiãn nhiãn * 31 VTT: Trang trê hçnh vng 31 VT:Âãư ti cạc con váût 32 V âỉåình âiãưm trãn ạo, vạy 32 TTMT: Tçm hiãøu vãư tỉåüng (tỉåüng trn) 32 TNTDTD:Nàûn hồûc v,xẹ dạn hçnh dạng ngỉåìi* 33 V tranh: Bẹ v hoa 33 VTM:V cại bçnh âỉûng nỉåïc 33 TTMT: Xem tranh thiãúu nhi thãú giåïi 34 V tỉû do (Bi kiãøm tra cúi nàm) 34 VT: Âãư ti phong cnh* 34 VT:Âãư ti Ma h 35 Trỉng by kãút qu hc táûp 35 Trỉng by kãút qu hc táûp ca hc sinh 35 Trỉng by kãút qu hc táûp LÅÏP 4 LÅÏP 5 HC K I HC K I T ưn Tãn bi dảy T ưn Tãn bi dảy 1 VTT: Mu sàõc v cạch pha mu 1 TTMT:Xem tranh Thiãúu nỉỵ bãn hoa hû 2 VTM: V hoa lạ 2 VTT: Mu sàõc trong trang trê 3 VT: Âãư ti cạc con váût quen thüc 3 VT: Âãư ti Trỉåìng em 4 VTT: Chẹp hoả tiãút trang trê dán täüc 4 VTM: Khäúi häüp v khäúi cáưu 5 TTMT: Xem tranh phong cnh 5 TNTD: Nàûn con váût quen thüc 6 VTM: V qu dảng hçnh cáưu 6 VTT: V hoả tiãút trang trê âäúi xỉïng qua trủc 7 VT: Âãư ti phong cnh q hỉång 7 VT: Âãư ti An ton giao thäng 8 TNTD:Nàûn con váût quen thüc 8 VTM: Máùu v cọ dảng hçnh trủ v hçnh cáưu 9 VTT: V âån gin hoa lạ 9 TTMT: Giåïi thiãûu så lỉåüc vãư âiãu khàõc cäø Viãût Nam 10 VTM: Âäư váût cọ dảng hçnh trủ 10 VTT:Trang trê âäúi xỉïng MÔN TIN HỌC LỚP 3 (Áp dụng từ năm học 2009-2010) Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Học kì I Phần I: Làm quen với máy tính 1 Bài 1: Người bạn mới của em 2 Bài 1: Người bạn mới của em 3 Bài 2: Thông tin xung quanh ta 4 Bài 2: Thông tin xung quanh ta 5 Bài 3: Bàn phím máy tính 6 Bài 3: Bàn phím máy tính 7 Bài 4: Chuột máy tính 8 Bài 4: Chuột máy tính 9 Bài 5: Máy tính trong đời sống 10 Bài kiểm tra số 1 Phần II: Chơi cùng máy tính 11 Bài 1: Trò chơi Blocks 12 Bài 1: Trò chơi Blocks 13 Bài 2: Trò chơi Dots 14 Bài 2: Trò chơi Dots 15 Bài 3: Trò chơi Sticks 16 Bài 3: Trò chơi Sticks Chương III: Em tập gõ bàn phím 17 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 18 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 19 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên 20 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên 21 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới 22 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới 23 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số 24 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số 25 Bài 5: Ôn tập gõ phím 26 Bài kiểm tra số 2 1 Tiết thứ Bài (Mục) Phần IV: Em tập vẽ 27 Bài 1: Tập tô màu 28 Bài 1: Tập tô màu 29 Bài 2: Tô màu bằng màu nền 30 Bài 2: Tô màu bằng màu nền 31 Thực hành tổng hợp 32 Thực hành tổng hợp 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I 35 Thi học kì I 36 Thi học kì I Học kì II Phần IV: Em tập vẽ 37 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 38 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 39 Bài 4: Tẩy xoá hình 40 Bài 4: Tẩy xoá hình 41 Bài 5: Di chuyển hình 42 Bài 5: Di chuyển hình 43 Bài 6: Vẽ đường cong 44 Bài 6: Vẽ đường cong 45 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 46 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 47 Bài kiểm tra số 3 48 Bài kiểm tra số 3 Phần V: Em tập soạn thảo 49 Bài 1: Bước đầu soạn thảo 50 Bài 1: Bước đầu soạn thảo 51 Bài 2: Chữ hoa 52 Bài 2: Chữ hoa 53 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 54 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 55 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 56 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 57 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 58 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 59 Bài 6: Luyện gõ 60 Bài 7: Ôn tập 61 Bài kiểm tra số 4 62 Bài kiểm tra số 4 2 Tiết thứ Bài (Mục) 63 Ôn thi học kì II 64 Ôn thi học kì II 65 Thi học kì II 66 Thi học kì II Phần VI: Học cùng máy tính 67 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3 68 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3 69 Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp 70 Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks MÔN TIN HỌC LỚP 4 (Áp dụng từ năm học 2009-2010) Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Phần I: Khám phá máy tính 1 Bài 1: Những gì em đã biết 2 Bài 1: Những gì em đã biết 3 Bài 2: Khám phá máy tính 4 Bài 2: Khám phá máy tính 5 Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu 6 Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu 7 Bài kiểm tra số 1 Phần II: Em tập vẽ 8 Bài 1: Những gì em đã biết 9 Bài 1: Những gì em đã biết 10 Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 11 Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 12 Bài 3: Sao chép hình 13 Bài 3: Sao chép hình 14 Bài kiểm tra số 2 15 Bài kiểm tra số 2 16 Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn 17 Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn 18 Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 19 Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 3 20 Bài 6: Thực hành tổng hợp 21 Bài 6: Thực hành tổng hợp 22 Bài kiểm tra số 3 23 Bài kiểm tra số 3 Phần III: Em tập gõ 10 ngón 24 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón 25 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón 26 Bài 2: Gõ từ đơn giản 27 Bài 2: Gõ từ đơn giản 28 Bài 3: Sử dụng phím Shift 29 Bài 3: Sử dụng phím Shift 30 Bài 4: Ôn luyện gõ 31 Bài kiểm tra số 4 32 Bài kiểm tra số 4 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I 35 Thi học kì I 36 Thi MÔN TIN HỌC LỚP 3 (Áp dụng từ năm học 2009-2010) Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Học kì I Phần I: Làm quen với máy tính 1 Bài 1: Người bạn mới của em 2 Bài 1: Người bạn mới của em 3 Bài 2: Thông tin xung quanh ta 4 Bài 2: Thông tin xung quanh ta 5 Bài 3: Bàn phím máy tính 6 Bài 3: Bàn phím máy tính 7 Bài 4: Chuột máy tính 8 Bài 4: Chuột máy tính 9 Bài 5: Máy tính trong đời sống 10 Bài kiểm tra số 1 Phần II: Chơi cùng máy tính 11 Bài 1: Trò chơi Blocks 12 Bài 1: Trò chơi Blocks 13 Bài 2: Trò chơi Dots 14 Bài 2: Trò chơi Dots 15 Bài 3: Trò chơi Sticks 16 Bài 3: Trò chơi Sticks Chương III: Em tập gõ bàn phím 17 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 18 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 19 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên 20 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên 21 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới 22 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới 23 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số 24 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số 25 Bài 5: Ôn tập gõ phím 26 Bài kiểm tra số 2 1 Tiết thứ Bài (Mục) Phần IV: Em tập vẽ 27 Bài 1: Tập tô màu 28 Bài 1: Tập tô màu 29 Bài 2: Tô màu bằng màu nền 30 Bài 2: Tô màu bằng màu nền 31 Thực hành tổng hợp 32 Thực hành tổng hợp 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I 35 Thi học kì I 36 Thi học kì I Học kì II Phần IV: Em tập vẽ 37 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 38 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 39 Bài 4: Tẩy xoá hình 40 Bài 4: Tẩy xoá hình 41 Bài 5: Di chuyển hình 42 Bài 5: Di chuyển hình 43 Bài 6: Vẽ đường cong 44 Bài 6: Vẽ đường cong 45 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 46 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 47 Bài kiểm tra số 3 48 Bài kiểm tra số 3 Phần V: Em tập soạn thảo 49 Bài 1: Bước đầu soạn thảo 50 Bài 1: Bước đầu soạn thảo 51 Bài 2: Chữ hoa 52 Bài 2: Chữ hoa 53 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 54 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 55 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 56 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 57 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 58 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 59 Bài 6: Luyện gõ 60 Bài 7: Ôn tập 61 Bài kiểm tra số 4 62 Bài kiểm tra số 4 2 Tiết thứ Bài (Mục) 63 Ôn thi học kì II 64 Ôn thi học kì II 65 Thi học kì II 66 Thi học kì II Phần VI: Học cùng máy tính 67 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3 68 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3 69 Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp 70 Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks MÔN TIN HỌC LỚP 4 (Áp dụng từ năm học 2009-2010) Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Phần I: Khám phá máy tính 1 Bài 1: Những gì em đã biết 2 Bài 1: Những gì em đã biết 3 Bài 2: Khám phá máy tính 4 Bài 2: Khám phá máy tính 5 Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu 6 Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu 7 Bài kiểm tra số 1 Phần II: Em tập vẽ 8 Bài 1: Những gì em đã biết 9 Bài 1: Những gì em đã biết 10 Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 11 Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 12 Bài 3: Sao chép hình 13 Bài 3: Sao chép hình 14 Bài kiểm tra số 2 15 Bài kiểm tra số 2 16 Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn 17 Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn 18 Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 19 Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 3 20 Bài 6: Thực hành tổng hợp 21 Bài 6: Thực hành tổng hợp 22 Bài kiểm tra số 3 23 Bài kiểm tra số 3 Phần III: Em tập gõ 10 ngón 24 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón 25 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón 26 Bài 2: Gõ từ đơn giản 27 Bài 2: Gõ từ đơn giản 28 Bài 3: Sử dụng phím Shift 29 Bài 3: Sử dụng phím Shift 30 Bài 4: Ôn luyện gõ 31 Bài kiểm tra số 4 32 Bài kiểm tra số 4 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I 35 Thi học kì I 36 Thi học kì I Học kì II Phần IV: Học và chơi cùng máy tính 37 Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán 4 38 Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán 4 Phần V: Em tập soạn thảo 39 Bài 1: Những gì em đã biết 40 Bài 1: Những gì em đã biết 41 Bài 2: Căn lề 42 Bài 2: Căn lề 43 Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ 44 Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ 45 Bài 4: 1 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3 – NĂM HỌC 2013-2014 Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Học kì I Phần I: Làm quen với máy tính 1 Bài 1: Người bạn mới của em 2 Bài 1: Người bạn mới của em 3 Bài 2: Thông tin xung quanh ta 4 Bài 2: Thông tin xung quanh ta 5 Bài 3: Bàn phím máy tính 6 Bài 3: Bàn phím máy tính 7 Bài 4: Chuột máy tính 8 Bài 4: Chuột máy tính 9 Bài 5: Máy tính trong đời sống 10,11 Ôn tập Phần II: Chơi cùng máy tính 12 Bài 1: Trò chơi Blocks 13 Bài 1: Trò chơi Blocks 14 Bài 2: Trò chơi Dots 15 Bài 2: Trò chơi Dots 16 Bài 3: Trò chơi Sticks 17 Bài 3: Trò chơi Sticks Chương III: Em tập gõ bàn phím 18 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 19 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 20 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên 21 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên 22 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới 23 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới 24 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số 25 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số 26,27 Bài 5: Ôn tập gõ phím 28, 29 Thực hành tổng hợp 2 Tiết thứ Bài (Mục) Phần IV: Em tập vẽ 30 Bài 1: Tập tô màu 31 Bài 1: Tập tô màu 32 Bài 2: Tô màu bằng màu nền 33 Bài 2: Tô màu bằng màu nền 34 Ôn tập học kì I 35 Ôn tập học kì I 36 Kiểm tra học kì I Học kì II Phần IV: Em tập vẽ 37 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 38 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 39 Bài 4: Tẩy xoá hình 40 Bài 4: Tẩy xoá hình 41 Bài 5: Di chuyển hình 42 Bài 5: Di chuyển hình 43 Bài 6: Vẽ đường cong 44 Bài 6: Vẽ đường cong 45 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 46 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 47 Thực hành tổng hợp 48 Thực hành tổng hợp Phần V: Em tập soạn thảo 49 Bài 1: Bước đầu soạn thảo 50 Bài 1: Bước đầu soạn thảo 51 Bài 2: Chữ hoa 52 Bài 2: Chữ hoa 53 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 54 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 55 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 56 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 57 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 58 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 59 Bài 6: Luyện gõ 60 Bài 6: Luyện gõ 61 Thực hành tổng hợp 62 Thực hành tổng hợp 63 Ôn tập 64 Ôn tập cuối năm 65 Ôn tập cuối năm 3 Tiết thứ Bài (Mục) 66 Kiểm tra cuối năm Phần VI: Học cùng máy tính 67 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3 68 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3 69 Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp 70 Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Anh Thư 4 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 4 – NĂM HỌC 2013-2014 Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Phần I: Khám phá máy tính 1 Những gì em đã biết 2 Những gì em đã biết 3 Khám phá máy tính 4 Khám phá máy tính 5 Chương trình máy tính được lưu ở đâu 6 Chương trình máy tính được lưu ở đâu 7 Ôn tập Phần II: Em tập vẽ 8 Những gì em đã biết 9 Những gì em đã biết 10 Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 11 Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 12 Sao chép hình 13 Sao chép hình 14 Vẽ hình elip, hình tròn 15 Vẽ hình elip, hình tròn 16 Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 17 Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 18 Thực hành tổng hợp 19 Thực hành tổng hợp Phần III: Em tập gõ 10 ngón 20 Vì sao phải tập gõ 10 ngón 21 Vì sao phải tập gõ 10 ngón 22 Gõ từ đơn giản 23 Gõ từ đơn giản 24 Sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình bậc Tiểu học, Phân phối chương trình bậc Tiểu học, Phân phối chương trình bậc Tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay