NỘI DUNG của cách mạng XHCN

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:44

NỘI DUNG của cách mạng XHCN Cách mạng XHCN là cuộc cách mạng xã hội SÂU SẮC, TOÀN DIỆN VÀ TRIỆT ĐỂ nhất từ trước tới nay, thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Khái niệm cách mạng XHCNTheo nghĩa rộng: cách mạng XHCN là một cuộc cách mạng xã hội nhằm thay thế chế độ cũ trực tiếp nhất là chế độ TBCN bằng chế độ XHCN, trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là người lãnh đạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cách mạng XHCN chỉ kết thúc khi CNXH và CNCS được thiết lập vững chắc ở mỗi nước cũng như trên phạm vi toàn thế giới. NỘI DUNG cách mạng XHCN - Cách mạng XHCN cách mạng xã hội SÂU SẮC, TOÀN DIỆN VÀ TRIỆT ĐỂ từ trước tới nay, thể lĩnh vực đời sống xã hội * Khái niệm cách mạng XHCNTheo nghĩa rộng: cách mạng XHCN cách mạng xã hội nhằm thay chế độ cũ - trực tiếp chế độ TBCN - chế độ XHCN, cách mạng đó, giai cấp công nhân người lãnh đạo với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Cách mạng XHCN kết thúc CNXH CNCS thiết lập vững nước phạm vi toàn giới >> CMXHCN cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để lĩnh vực đời sống xã hội cách mạng xã hội triệt để từ trước tới lịch sử loài người * Tính toàn diện cách mạng thể chỗ: Cách mạng XHCN trình cải biến cách toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội từ trị, kinh tế đến văn hoá, tư tưởng để xây dựng thành công CNXH CNCS * Tính sâu sắc, triệt để cách mạng thể nội dung mà tiến hành: - Trên lĩnh vực trị: CMXHCN đưa NHÂN DÂN lao động từ địa vị nô lệ, bị áp bức, bóc lột lên địa vị người LÀM CHỦ nhà nước, làm chủ xã hội để từ đó, họ hoạt động với tư cách chủ thể tự giác xây dựng xã hội Đó nội dung trị cách mạng XHCN >> Đây cách mạng TRIỆT ĐỂ NHẤT từ trước đến bởi: So với cách mạng xã hội trước cách mạng giải phóng nô lệ cách mạng dân chủ tư sản: sau cách mạng đó, địa vị trị đại đa số quần chúng lao động không thay đổi, họ kẻ bị thống trị, nô dịch, bị áp bức, bóc lột Hai cách mạng xã hội thay chế độ áp bức, bóc lột CỦA THIỂU SỐ kẻ thống trị thiểu số kẻ thống trị khác - từ chủ nô sang tay quý tộc phong kiến, từ quý tộc phong kiến sang tay tư sản CHỈ có CMXHCN triệt để mặt trị, làm THAY ĐỔI CĂN BẢN địa vị trị đại đa số quần chúng lao động sau cách mạng - Trên lĩnh vực kinh tế: Trước hết, cách mạng XHCN phải thay đổi vị trí, vai trò người lao động tư liệu sản xuất sở thay đổi chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN chế độ công hữu tư liệu sản xuất với hình thức thích hợp Từ tạo điều kiện phát huy khả người lao động bước thoả mãn nhu cầu đáng ngày tăng họ vật chất tinh thần >> Như vậy, CMXHCN cách mạng TRIỆT ĐỂ NHẤT từ trước đến mặt kinh tế, cách mạng XÓA BỎ TẬN GỐC chế độ người áp bức, bóc lột người, giai cấp áp bóc lột giai cấp khác, dân tộc áp bức, bóc lột dân tộc khác thông qua việc xoá bỏ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất xã hội - Trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá: Cách mạng XHCN cách mạng triệt để thể chỗ: thực việc GIẢI PHÓNG người lao động VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN; XÓA BỎ nô dịch mặt tinh thần người chế độ cũ thiết lập; bước xây dựng giới quan nhân sinh quan mới, xây dựng văn hoá hệ người tiến Nó TRẢ LẠI cho người lao động ĐỊA VỊ CHỦ NHÂN chân trình sáng tạo để họ tạo giá trị tinh thần tạo điều kiện để họ HƯỞNG THỤ ngày đầy đủ giá trị * Liên hệ với cách mạng XHCN Việt Nam: sau cách mạng DTDCND thành công với thành tựu bước đầu thời kỳ độ lên CNXH, cách mạng đem lại xxxxxxxxx .. .cách mạng xã hội trước cách mạng giải phóng nô lệ cách mạng dân chủ tư sản: sau cách mạng đó, địa vị trị đại đa số quần chúng lao động không... HƯỞNG THỤ ngày đầy đủ giá trị * Liên hệ với cách mạng XHCN Việt Nam: sau cách mạng DTDCND thành công với thành tựu bước đầu thời kỳ độ lên CNXH, cách mạng đem lại xxxxxxxxx ... thoả mãn nhu cầu đáng ngày tăng họ vật chất tinh thần >> Như vậy, CMXHCN cách mạng TRIỆT ĐỂ NHẤT từ trước đến mặt kinh tế, cách mạng XÓA BỎ TẬN GỐC chế độ người áp bức, bóc lột người, giai cấp áp
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG của cách mạng XHCN, NỘI DUNG của cách mạng XHCN, NỘI DUNG của cách mạng XHCN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay