ĐIỀU KIỆN của cách mạng xã hội chủ nghĩa

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:41

ĐIỀU KIỆN của cách mạng xã hội chủ nghĩa Khái niệm cách mạng XHCNTheo nghĩa rộng: Cách mạng XHCN là một cuộc cách mạng xã hội nhằm thay thế chế độ cũ trực tiếp nhất là chế độ TBCN bằng chế độ XHCN và CSCN, trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là người lãnh đạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng một xã hội tốt đẹp nhất từ trước đến nay. CM XHCN chưa thể xảy ra ở các nước tư bản hiện nay KHÔNG PHẢI bởi chủ nghĩa tư bản đã xóa bỏ được các nguyên nhân của cuộc cách mạng này MÀ VÌ: những nguyên nhân sâu xa và trực tiếp chỉ khiến cho cách mạng XHCN TẤT YẾU sẽ xảy ra, song sự bùng nổ của nó lại phụ thuộc vào sự xuất hiện và chín muồi của những ĐIỀU KIỆN khách quan và chủ quan cần thiết, làm xuất hiện TÌNH THẾ cách mạng. ĐIỀU KIỆN cách mạng hội chủ nghĩa * Khái niệm cách mạng XHCN Theo nghĩa rộng: Cách mạng XHCN cách mạng hội nhằm thay chế độ cũ - trực tiếp chế độ TBCN - chế độ XHCN CSCN, cách mạng đó, giai cấp công nhân người lãnh đạo với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng hội tốt đẹp từ trước đến * CM XHCN chưa thể xảy nước tư KHÔNG PHẢI chủ nghĩa tư xóa bỏ nguyên nhân cách mạng MÀ VÌ: nguyên nhân sâu xa trực tiếp khiến cho cách mạng XHCN TẤT YẾU xảy ra, song bùng nổ lại phụ thuộc vào xuất chín muồi ĐIỀU KIỆN khách quan chủ quan cần thiết, làm xuất TÌNH THẾ cách mạng - Điều kiện KHÁCH QUAN CM XHCN: + Điều kiện khách quan CM XHCN phát triển LLSX hội tư đạt đến trình độ hội hóa cao thúc đẩy mâu thuẫn với QHSX TBCN lỗi thời, lạc hậu ngày trở nên gay gắt + Cùng với mâu thuẫn nội thuộc chất chế độ, CNTB tạo xung quanh nhiều mâu thuẫn ngày trở nên gay gắt tạo nhân tố khách quan khác cho bùng nổ CM XHCN - Điều kiện CHỦ QUAN CM XHCN: + Điều kiện chủ quan có ý nghĩa định CM XHCN GIAI CẤP CÔNG NHÂN phải lớn mạnh, phải trưởng thành mặt trị, phải tổ chức đảng giai cấp mình, phải thực liên minh với giai cấp, tầng lớp lao động khác lãnh đạo Đảng Cộng sản + CHÍNH ĐẢNG giai cấp công nhân phải thực cách mạng, sạch, vững mạnh, phải rèn luyện giai cấp công nhân ngày lớn mạnh, có khả tập hợp quần chúng nhân dân (khả lãnh đạo tập hợp lực lượng), có khả đập tan âm mưu thâm độc chống phá kẻ thự (khả chiến đấu) >> Khi điều kiện phát triển đến độ chín muồi làm xuất TÌNH THẾ CÁCH MẠNG - SONG TÌNH THẾ cách mạng KHÔNG phải nhiên mà có (cũng cách mạng nổ tình cách mạng nào), mà kết trình vận động điều kiện khách quan chủ quan nước tư - là: mâu thuẫn LLSX với QHSX; mối quan hệ giai cấp; so sánh lực lượng cách mạng phản cách mạng; bối cảnh lịch sử, nhân tố chủ thể cách mạng giai cấp công nhân phải thực lớn mạnh TRONG KHI ĐÓ, HIỆN NAY: • Giai cấp TƯ SẢN mạnh, có nhiều kinh nghiệm việc ngăn chặn phong trào đấu tranh người lao động, biết áp dụng biện pháp để điều chỉnh, kìm hãm phát triển mâu thuẫn khiến cho nguyên nhân CM XHCN tồn tại, không làm xuất điều kiện cần thiết cho bùng nổ cách mạng • Giai cấp CÔNG NHÂN nước tư - chủ thể cách mạng ảnh hưởng chủ nghĩa hội (hoặc hạn chế ý thức giác ngộ cách mạng, ý thức vai trò lịch sử ), nhiều có ảo tưởng cải thiện mà họ dự phần; Đảng cộng sản nước chưa mạnh, chưa đủ sức lãnh đạo giai cấp, chưa có cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược đắn, chưa tập hợp đụng đảo quần chúng nhân dân lao động >> Những điều kiện khách quan chủ quan nêu làm cho tình cách mạng chưa xuất nước tư bản, đó, nước TBCN chưa :) đủ điều kiện để nổ cách mạng ... Khi điều kiện phát triển đến độ chín muồi làm xuất TÌNH THẾ CÁCH MẠNG - SONG TÌNH THẾ cách mạng KHÔNG phải nhiên mà có (cũng cách mạng nổ tình cách mạng nào), mà kết trình vận động điều kiện. .. chúng nhân dân lao động >> Những điều kiện khách quan chủ quan nêu làm cho tình cách mạng chưa xuất nước tư bản, đó, nước TBCN chưa :) đủ điều kiện để nổ cách mạng ... pháp để điều chỉnh, kìm hãm phát triển mâu thuẫn khiến cho nguyên nhân CM XHCN tồn tại, không làm xuất điều kiện cần thiết cho bùng nổ cách mạng • Giai cấp CÔNG NHÂN nước tư - chủ thể cách mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU KIỆN của cách mạng xã hội chủ nghĩa, ĐIỀU KIỆN của cách mạng xã hội chủ nghĩa, ĐIỀU KIỆN của cách mạng xã hội chủ nghĩa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay