Bài tập kinh tế lượng 13

4 44 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:30

Dependent Variable: CHI_TIEU Method: Least Squares Date: 01/27/10 Time: 13:44 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error C THU_NHAP t-Statistic -5.451933 10.29763 -0.529436 0.954906 0.235835 4.049049 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 35.80000 0.631069 S.D dependent var 7.800285 4.737870 Akaike info criterion 6.125909 179.5793 6.186426 Schwarz criterion Hannan-Quinn -28.62954 criter 16.39480 Durbin-Watson stat 0.003689 50 45 40 50 35 45 30 40 35 30 25 20 0.6109 0.0037 Mean dependent 0.672061 var 55 Prob thu nhap chi tieu 10 6.059522 0.966790 50 45 40 35 30 25 20 -4 -8 Residual Actual 10 Fitted a số liệu số liệu hỗn hợp theo thời gian không gian b ước lượng mô hình hồi quy : Y = β + β X + U phương trình hồi quy tổng thể có dạng : Y = -5.451933 + 0.954906X + e c β = 0.954906 cho biết thu nhập tăng thêm đơn vị tiêu dùng tăng thêm 0.954906 đơn vị β = -5.451933 cho biết thu nhập mức tiêu dùng -5.451933 đơn vị ⇒ giá trị không phù hợp với lý thuyết dù thu nhập tiêu dùng phải lớn d tìm R giải thích ý nghĩa R ? R = 0.672061 hay 67.2061% ⇒ thu nhập giải thích 67.2061% thay đổi mức chi tiêu e có ý kiến cho thu nhập không ảnh hưởng đến chi tiêu, bạn nhận xét ý kiến ( thực cách thẩm định t F ) Để trả lời câu hỏi thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hay không ta kiểm định giả thiết : H :β = H :β≠0 Cách 1: với kết từ bảng ta thấy F-statistic F(1,8) = 16.39480 Tra bảng Fα ( n, n ) = F (1,8) = 5.32 ⇒ F tính toán > F tra bảng ⇒ H bị bác bỏ H thừa nhận Điều có ý nghĩa thu nhập ảnh hưởng tới mức tiêu dùng Cách : với kết ta thấy t-Statistic t (quan = 4.049049 Tra bảng t (n-2) = t (8) =2.306 / t quan sát / > t tra bảng ⇒ H bị bác bỏ H thừa nhận Điều có ý nghĩa thu nhập ảnh hưởng tới mức tiêu dùng f tìm khoảng tin cậy 955 cho hệ số góc β = 0.954906 = Std Error = 0.235835 t (n-k) = t (8) = 2.306 khoảng tin cậy β (β - t (n-2)se(β )
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kinh tế lượng 13 , Bài tập kinh tế lượng 13 , Bài tập kinh tế lượng 13

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay