Bài tập kinh tế lượng 1

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:30

Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 01/28/10 Time: 17:12 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GDP87 -6573.585 334.3909 2.473101 0.083600 -19.65839 29.58265 0.0000 0.0000 R-squared 0.979846 Adjusted Rsquared 0.978727 S.E of regression 214.0968 Sum squared resid 825074.1 Log likelihood -134.6537 F-statistic 875.1331 Prob(F-statistic) 0.000000 Mean dependent var 3216.680 S.D dependent var 1467.883 Akaike info criterion 13.66537 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 13.76495 13.68481 0.770103 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 10 GDP 12 14 GDP87 16 18 20 6,000 5,000 4,000 600 3,000 400 2,000 200 1,000 -200 -400 Residual 10 12 Actual 14 16 18 20 Fitted Phương trình: Y= -6573.585 + 2.473101*X Phương trình tổng thể: Y= -6573.585 + 2.473101*X + ei β= 2.473101 cho biết GDP 1987 tăng đv GDP tăng 2.473101 đvị ... 2,000 200 1, 000 -200 -400 Residual 10 12 Actual 14 16 18 20 Fitted Phương trình: Y= -6573.585 + 2.47 310 1*X Phương trình tổng thể: Y= -6573.585 + 2.47 310 1*X + ei β= 2.47 310 1 cho biết GDP 19 87 tăng... trình tổng thể: Y= -6573.585 + 2.47 310 1*X + ei β= 2.47 310 1 cho biết GDP 19 87 tăng đv GDP tăng 2.47 310 1 đvị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kinh tế lượng 1 , Bài tập kinh tế lượng 1 , Bài tập kinh tế lượng 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay