Hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH may MINH ANH

20 25 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:11

http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ l website chia s phớ lun vn, ỏn, bỏo cỏo tt nghip, thi, giỏo ỏn nhm phc v hc v nghiờn cu cho tt c mi ngi Nhng s lng ti liu cũn rt nhiu hn ch, rt mong cú s úng gúp ca quý khỏch kho ti liu chia s thờm phong phỳ, mi s úng gúp ti liu xin quý khỏch gi v luanvanpro.com@gmail.com Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Hch toỏn k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty TNHH may MINH ANH Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ L I CM N Trong quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu chuyờn mụn nghip v k toỏn, em ó c cỏc thy giỏo, cụ giỏo quan tõm giỳp , nhit tỡnh ging dy, trang b cho em nhng kin thc c bn v nghip v k toỏn Tuy nhiờn, lm tt cụng tỏc rt cn nhng kin thc thc t, quỏ trỡnh thc ti Cụng ty TNHH may MINH ANH ó giỳp em b sung mt cỏch hon chnh cho nhng kin thc m mỡnh ó c hc nh trng Vi s giỳp ca ban Giỏm c Cụng ty v phũng k toỏn ó to iu kin cho em nm bt tỡm hiu thc t, cng c v hon thin kin thc ca mỡnh v cụng tỏc k toỏn núi chung, cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm núi riờng Do thi gian thc khụng nhiu, kinh nghim cũn thiu nờn em ch tỡm hiu c im t chc b mỏy qun lý, tỡnh hỡnh kinh doanh v phng phỏp k toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm nhng im chung nht L mt sinh viờn mi tip cn thc t cũn thiu kinh nghim nờn bỏo cỏo ca em khụng th trỏnh cú nhng thiu sút Em rt mong c s gúp ý ca cỏc thy, cụ v cỏc anh, ch phũng k toỏn Cụng ty bi bỏo cỏo ca em c hon thin hn Em xin chõn thnh cm n quý Cụng ty, cụ giỏo Doón Th Kim Tuyn, cỏc thy giỏo, cụ giỏo trờn khoa Kinh t cựng ton th cỏc anh ch phũng k toỏn ó giỳp em thi gian thc ti cụng ty Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ MC LC PHN I: T VN 1.1 Tớnh cp thit ca ti: .1 1.2.Thi gian thc tp: PHN II C S Lí LUN CHUNG V CHI PH SN XUT SN PHM V TNH GI THNH SN PHM 2.1 Mt s khỏi nim chung v chi phớ sn sut v giỏ thnh sn phm 2.1.1 Khỏi nim chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm 2.1.2 Phng phỏp hp chi phớ sn xut v phng phỏp tớnh giỏ thnh 2.2 K toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm .2 2.2.1 Ni dung k toỏn hp chi phớ sn xut 3.3 Mt s nhn xột cụng ty TNHH may Minh Anh .10 3.3.1 V u im 11 3.3.2 V nhc im 12 PHN IV: KT LUN V KIN NGH 14 4.1 Kt lun .14 4.2 Kin ngh 15 NHN XẫT GIO VIấN HNG DN 16 Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ PHN I: T VN 1.1 Tớnh cp thit ca ti: Mt doanh nghip mun ng vng v phỏt trin iu kin cnh tranh khc lit theo c ch th trng nh hin thỡ quan trng hng u l phi bit chớnh xỏc chi phớ b v kt qu thu c t vic u t ú mang li Trờn c s ú cung cp thụng tin cho vic quyt nh ca Giỏm c v la chn phng ỏn kinh doanh ti u cho doanh nghip Nhim v ca doanh nghip l khụng ngng n lc nõng cao cht lng sn phm dch v, gim giỏ thnh sn phm cụng tỏc qun lý doanh nghip, chi phớ sn xut v giỏ giỏ thnh sn phm l hai ch tiờu vụ cựng quan trng, c cỏc nh qun lý c bit quan tõm vỡ nú khụng ch l cn c ỏnh giỏ hiu qun sn xut ca mi doanh nghip sau mi k kinh doanh Chớnh vỡ vy t chc tt cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm cú ý ngha vụ cựng to ln ng thi l khõu quan trng nht ton b cụng tỏc k toỏn Vỡ thc cht ca quỏ trỡnh sn xut chớnh l hch toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm Mt khỏc, trờn gúc ngi s dng thụn tin v chi phớ v giỏ thnh r giỳp cho ngi qun lý v lónh o doanh nghip phõn tớch ỏnh giỏ tỡnh hỡnh s dng vt t, lao ng, tin cú hiu qu hay khụng? T ú d bin phỏp hu hiu gim chi phớ sn xut, h giỏ thnh sn phm v quyt nh cho phự hp vi s phỏt trin ca sn xut kinh doanh Cụng ty TNHH May Minh Anh l mt doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh ch yu trờn lnh vc may mc vi quy trỡnh sn xut phc kiu dõy truyn B mỏy k toỏn ca cụng ty v c bn ỏp ng c yờu cu ca nh qun lý Sau mt thi gian thc ti Cụng ty TNHH Minh Anh, nhn thc c tm quan trng ca cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh i vi s phỏt trin ca cụng ty, em la chn nghiờn cu chuyờn Hch toỏn k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh, sn phm 1.2.Thi gian thc tp: Thi gian nghiờn cu t ngy 20/10/2011 n ngy 10/12/2011 Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ PHN II C S Lí LUN CHUNG V CHI PH SN XUT SN PHM V TNH GI THNH SN PHM 2.1 Mt s khỏi nim chung v chi phớ sn sut v giỏ thnh sn phm 2.1.1 Khỏi nim chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm Chi phớ sn xut l ton b cỏc chi phớ bng tin v lao ng sng v lao ng vt húa phỏt sinh quỏ trỡnh sn xut ch to sn phm v thng liờn quan n mt khong thi gian nht nh.Bao gm nhiu cỏc khon chi phớ khỏc nh: Tin lng, cỏc khon trớch BHXH, BHYT, KPC c tớnh theo t l quy nh chi phớ nguyờn vt liu trờn tin lng ca cụng nhõn trc tip sn xut, khu hao TSC dựng cho hot ng ca i v nhng chi phớ liờn quan n hot ng chung ca i xõy lp Giỏ thnh sn phm l biu hin bng tin ca ton b cỏc khon hao phớ v lao ng sng v lao ng vt húa cú lien quan n lng cụng tỏc, sn phm lao v ó hon thnh 2.1.2 Phng phỏp hp chi phớ sn xut v phng phỏp tớnh giỏ thnh 2.1.2.1 Phng phỏp hp chi phớ sn xut * Phng phỏp hp chi phớ trc tip: Phng phỏp ny c s dng hp cỏc loi chi phớ cú liờn quan trc tip n cỏc i tng hp chi phớ ó xỏc nh * Phng phỏp hp v phõn b chi phớ: phng phỏp ny c s dng hp cỏc chi phớ cú liờn quan n nhiu i tng hp chi phớ ó c xỏc nh m k toỏn khụng th hp trc tip cỏc chi phớ ny cho tng i tng 2.1.2.2 Phng phỏp tớnh giỏ thnh Theo ch k toỏn doanh nghip cú cỏc phng phỏp tớnh: Phng phỏp gin n; Phng phỏp loi tr chi phớ; Phng phỏp t l chi phớ; Phng phỏp cng chi phớ; Phng phỏp h s 2.2 K toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm 2.2.1 Ni dung k toỏn hp chi phớ sn xut 2.2.1.1 K toỏn hp v phõn b nguyờn vt liu trc tip:TK 621 Dựng hp chi phớ v nguyờn vt liu, nhiờn liu, vt liu trc tip s dng sn xut sn phm, lao v ca doanh nghip k Kt cu TK 621: Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ - Bờn N: phn ỏnh giỏ tr nguyờn vt liu hin s dng vo sn xut sn phm, lao - v k Bờn Cú: Phn ỏnh tr giỏ nguyờn vt liu cha s dng ht nhp kho, tr giỏ ph liu thu hi tớnh giỏ nhp kho, tr giỏ nguyờn vt liu s dng thc t kt - chuyn sang ti khon tớnh giỏ thnh TK ny khụng cú s d S hp chi phớ nguyờn vt liu trc tip ( theo phng phỏp KKTX v KKK ) TK 152(PPKKTX) TK 621 TK 152(PPKKTX) Xut kho vt liu dựng Vt liu, ph liu thu hi vo sn xut nhp vo kho TK 111,112,331 TK 154 (PPKKTX) Mua NVL ngoi a Kt chuyn chi phớ NVL vo trc tip vo ti khon TK 611(PPKKK) TK 661(PPKKK) Xut kho vt liu dựng Vt liu cha s dng ht v vo sn xut ph liu thu hi quỏ trỡnh sn xut nhp li kho TK 631(PPKKK) Kt chuyn chi phớ NVL trc tip vo ti khon tớnh giỏ thnh Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ 2.2.1.2 Tp hp v phõn b chi phớ nhõn cụng trc tip : TK 622 Dựng phn ỏnh chi phớ nhõn cụng doanh nhip phi tr cho cụng nhõn viờn sn xut k Kt cu : TK 622 - Bờn N: phn ỏnh cỏc khon c tớnh vo chi phớ nhõn cụng trc tip k: - Cỏc khon trớch trc tin lng, tin ngh phộp ca cụng nhõn Bờn Cú:cui k kt chuyn chi phớ nhõn cụng trc tip sang ti khon tớnh giỏ thnh Tk ny khụng cú s d S hp chi phớ nhõn cụng trc tip ( theo phng phỏp KKTX v KKK ) TK 334 TK 622 TK 154(PPKKTX) S tin lng phi tr cho Kt chuyn chi phớ NCTT cụng nhõn sn xut phỏt sinh vo ti khon tớnh giỏ thnh TK 338 Trớch BHXH, BHYT, TK 631(PPKKTX) KPC theo tin lng phi tr cho cụng nhõn sn xut TK 334 Kt chuyn chi phớ NCTT phỏt sinh vo ti khon tớnh giỏ thnh Trớch tin n ca phi tr cho cụng nhõn viờn TK 335 Trớch trc tin lng ngh phộp ca cụng nhõn SX Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Bng Phõn b tin lng v BHXH Thỏng 02 Nm 2011 TK Mó Hng N 622 627 641 642 TK334 Ph Tng cú TK lng sp cp 334 AJ04ZZ/6T 21.000.000 ZZ05T 22.464.000 KKTNC 32.000.000 701/6 10.080.000 QA01H 42.400.000 KN043H/6T 41.250.000 KN043H/6T 41.250.000 JN05/6H 11.220.000 H9/6 32.500.000 H9/6 32.500.000 KN043H/6T 7.500.000 Lng NV FX 8.420.000 Lng NV BH 9.350.000 Lng NV QLý 15.952.000 Tng cng 327.886.000 3383 TK 338 3384 (3%) (16%) 21.000.000 4,620,000 945,000 22.464.000 4,942,080 1,010,880 32.000.000 7,040,000 1,440,000 10.080.000 2,217,600 453,600 42.400.000 9,328,000 1,908,000 41.250.000 9,075,000 1,856,250 41.250.000 9,075,000 1,856,250 11.220.000 2,468,400 504,900 32.500.000 7,150,000 1,462,500 32.500.000 7,150,000 1,462,500 7.500.000 1,650,000 337,500 8.420.000 1,852,400 378,900 9.350.000 2,057,000 420,750 15.952.000 3,509,440 717,840 327.886.000 72,134,920 14,754,870 3382 (2%) 420,000 449,280 640,000 201,600 848,000 825,000 825,000 224,400 650,000 650,000 150,000 168,400 187,000 319,040 6.557.720 Cng cú TK338 Tng cng 5,985,000 6,402,240 9,120,000 2,872,800 12,084,000 11,756,250 11,756,250 3,197,700 9,262,500 9,262,500 2,137,500 2,399,700 2,664,750 4,546,320 93,447,510 32,970,000 35,268,480 50,240,000 15,825,600 66,568,000 64,762,500 64,762,500 17,615,400 51,025,000 51,025,000 11,775,000 13,219,400 14,679,500 25,044,640 514,781,020 Thỏng 02 Nm 2011 K toỏn trng (ký v úng du) Ngi Lp (ký) Bng kờ s c hp bng phõn b NVL, CCDC, bng phõn b tin lng, BHXH, cỏc NKCT s 1, NKCT s Bng kờ s Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Tp hp chi phớ sn xut Cú TK N TK 152 153 621 627 334 338 s1 154 60 1.894.892 37 607 1.365.703 1.365.703.0 10 622 627 00 8.420.000 1.599.800 9.815.3 30 Cng 010 350.055.16 294.164.0 55.891.16 799.967 1.366.502.9 9.815.3 1.365.703.0 350.055.1 179.134.4 302.584.0 57.490.96 77 30 10 60 37 Ngi lp 0 17.849.3 29.841.8 179.134.43 40 18 17.849.3 29.841.8 3.800.785 40 18 214 K toỏn trng Tng cng s5 1.365.703.0 350.055.1 179.134.4 10 621 622 Cỏc NKCT NKCT NKCT Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Nht ký chng t s Tp hp chi phớ sn xut doanh nghip: thỏng 02 nm 2011 N TK 334 338 621 622 Cỏc TK NKCT 627 khỏc Tng CP NKCT s 621 622 627 154 641 642 Cng A 632 Cng B A+B 294.164.000 8.420.000 1.365.703.010 350.055.160 179.134.437 1.365.703.010 350.055.160 179.134.437 1.894.892.607 55.891.160 1.599.800 17.849.340 302.584.000 57.490.960 1.365.703.010 350.055.160 179.134.437 17.849.340 3.800.785.214 302.548.000 57.490.960 1.365.703.010 350.055.160 179.134.437 17.849.340 3.800.785.214 Ngi lp K toỏn trng Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ S cỏi TK: 621 Chi phớ NVL trc tip S d u thỏng N Cú TT Ghi cú cỏc TK i ng N TK ny Thỏng Thỏng Thỏng12 NKCT s TK 152 1.365.703.010 Cng s PS N 1.365.703.010 Cng s PS cú 1.365.703.010 S d cui thỏng N, cú Ngi lp biu K toỏn trng Giỏm c S cỏi TK: 622 S d u thỏng N TT Cú Ghi cú cỏc TK i ng N TK ny NKCT s (TK 334) NKCT s 7(TK 338) Cng s PS N Cng s PS cú S d cui k N, Cú Ngi lp biu Thỏng Thỏng Thỏng 12 294.164.000 55.891.160 350.055.160 350.055.160 K toỏn trng Giỏm c Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ S cỏi TK: 627 S d u thỏng N TT Cú Ghi cú cỏc TK i ng N TK ny NKCT s 1(TK 111) NKCT s ( TK 152) NKCT s ( TK 153) NKCT s ( TK 214) NKCT s ( TK 331) NKCT s ( TK 334) NKCT s ( TK 338) Cng s PS N Cng s PS cú S d cui thỏng N, cú Ngi lp biu Thỏng Thỏng Thỏng 12 17.849.340 799.967 9.815.330 108.220.000 32.430.000 8.420.000 1.599.800 179.134.437 179.134.437 K toỏn trng Giỏm c Sau ú kt chuyn vo s cỏi ti khon 154 tớnh giỏ thnh sn phm: S cỏi TK: 154 S d u thỏng N TT Cú Ghi cú cỏc TK i ng N TK ny NKCT s ( TK 621) NKCT s ( TK 622) NKCT s ( TK 627) Cng PS N Cng PS cú S d cui thỏng N, cú Thỏng 1.365.703.010 350.055.160 179.134.437 1.894.892.607 1.894.892.607 Thỏng Thỏng 12 Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Ngi lp biu K toỏn trng Giỏm c K toỏn hp tt c cỏc chi phớ liờn quan tớnh giỏ thnh sn xut cho n v sn phm Ta cú th trớch yu mt bng tớnh giỏ thnh sn phm nh sau: Bng tớnh giỏ thnh sn phm Tờn sn phm: JN05/6H STT 10 Tờn nguyờn ph liu Vi Spandex Vi lút polytafõta 190T Mex Ch 40/2:5000m Cỳc nha TQNK Tỳi PE Nhón HDSD Chun Lng SX Chi phớ SX chung Tng chi phớ Gia thnh n v Ngi lp Mó Tờn sn phm: ỏo jilờ nam n v tớnh SP: chic n nh NPL v tớnh mc S lng n giỏ một cun chic chic chic 2.958 1.632 1.836 82 10.200 2.040 2.040 2.040 15.840 4.278 3.014 9.850 211 500 82 320 Thnh tin 46.854.720 6.981.696 5.533.704 807.700 2.152.200 1.020.000 167.280 652.800 13.351.800 13.183.054 90.704.954 44.463,212 Hng Yờn, ngy 28 Thỏng 02 Nm 2011 K toỏn trng 3.3 Mt s nhn xột cụng ty TNHH may Minh Anh Qua thi gian thc ti cụng ty, c tip cn vi thc t sn xut kinh doanh, cụng tỏc qun lý, cụng tỏc ti chớnh cụng ty TNHH may MINH ANH, vi mong mun hon thin thờm cụng tỏc hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti cụng ty, qua bi bỏo cỏo ny em xin trỡnh by nhng u im cng nh nhng hn ch cũn tn ti cụng tỏc qun lý v cụng tỏc k toỏn ca cụng ty, tỡm õu l nhõn t chi phi t ú nhng ý kin, kin ngh nhm hon thin hn na cụng tỏc k toỏn núi chung, 10 Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ cụng tỏc hch toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh núi riờng cho k toỏn thc s l cụng c hu hiu qun lý doanh nghip 3.3.1 V u im Xỏc nh ỳng tm quan trng ca vic tit kim chi phớ sn xut, h giỏ thnh sn phm nhng m bo cht lng nn kinh t th trng, cú s cnh tranh gay gt m vic t chc cụng tỏc qun lý chi phớ v tớnh giỏ thnh c phũng k toỏn ca cụng ty thc hin mt cỏch nghiờm tỳc v c s ch o thng xuyờn ca cỏc cp lónh o Cụng ty ó xõy dng c mt h thng bỏo cỏo, bng biu, bng kờ hp lý Vỡ vy, chi phớ nguyờn vt liu trc tip c hp mt cỏch chớnh xỏc hn khuyn khớch tit kim nguyờn vt liu, cụng ty ó thc hin quy ch thng tit kim khỏ hiu qu: thng 20% giỏ tr ca 80% giỏ th trng ca s vi tit kim c (cụng ty nhp kho s nguyờn vt liu ú theo n t hng bng 80% giỏ th trng) v thng 50% giỏ tr ph liu thu hi cho xớ ngip Vic thc hin ch khoỏn lng theo sn phm ó khuyn khớch cụng nhõn sn xut xớ nghip nhanh chúng hon thnh nhim v, quan tõm n kt qu v cht lng ca mỡnh, thỳc y tng nng sut lao ng tng xớ nghip núi riờng v ton cụng ty núi chung Hn ch n mc ti a sn phm lm d nờn cụng ty khụng tin hnh ỏnh giỏ sn phm d dang Bỏn thnh phm k trc chuyn sang k sau ch tớnh phn giỏ tr nguyờn vt liu ó c hch toỏn chi tit n tng mó hng, cũn phn chi phớ ch bin phỏt sinh k trc c tớnh ht cho sn phm hon thnh k i tng tớnh giỏ thnh l tng mó hng (nhúm sn phm cựng loi) phự hp vi c im ca Cụng ty vỡ Cụng ty ch yu gia cụng sn phm cho n v bn (trong v ngoi nc), mi mó hng cú th bao gm nhiu loi kớch c khỏc nhau, nhng khụng phõn bit v n giỏ gia cụng gia cỏc kớch c C s tớnh giỏ thnh: loi chi phớ trờn ca cụng ty thỡ chi phớ nguyờn vt liu trc tip chim t trng ln nht nờn nú khụng hon thnh k hoch chi phớ thỡ lm cho chi phớ sn xut ca cụng ty tng lờn mt khon tng i ln, mt khỏc cụng ty lm tt cụng tỏc h chi phớ nhõn cụng trc tip v chi phớ sn xut chung nờn ó lm cho tng chi phớ sn xut hay giỏ thnh sn phm gim xung 0,5% so vi k hoch v tit kim cho cụng ty mt khon chi phớ l 180.067.550 ng 11 Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Cụng ty TNHH may MINH ANH cú sỏng kin s dng n giỏ gia cụng sn phm (tc l s tin cụng m cụng ty nhn c v vic sn xut gia cụng sn phm) ca mó hng ú lm h s tớnh giỏ thnh õy l s dng ht sc sỏng to v em li kt qu chớnh xỏc cao, vỡ sn phm cng phc tp, yờu cu cao thỡ n giỏ gia cụng phi cao Do ú vic xỏc nh h s tớnh giỏ thnh nh vy l hp lý Hin nay, Cụng ty ang ỏp dng hỡnh thc k toỏn nht ký chng t kt hp vi tớnh toỏn trờn mỏy vi tớnh õy l hỡnh thc rt tiờn tin, m bo cho h thng k toỏn ca cụng ty thc hin tt chc nng, nhim v t chc qun lý sn xut kinh doanh Phũng k toỏn ca cụng ty c b trớ hp lý, cht ch, hot ng cú n np, cú kinh nghim vi i ng k toỏn viờn cú trỡnh , nng lc v lũng nhit tỡnh, sỏng to ú l mt u th ln ca cụng ty cụng tỏc k toỏn núi chung cng nh cụng tỏc qun lý chi phớ v tớnh giỏ thnh núi riờng 3.3.2 V nhc im Bờn cnh nhng u im trờn, cụng ty may TNHH MINH ANH cũn cú nhng nhc im tn ti cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm.Theo em, hon thin hn cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm, cụng ty may TNHH MINH ANH cn khc phc nhng nhc im sau: - V vic xỏc nh i tng k toỏn hp chi phớ sn xut: Hin nay, i tng k toỏn hp chi phớ sn xut ca cụng ty l ton b quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm Trong khi, cụng ty sn xut nhiu mó hng cựng mt lỳc, k toỏn ó tin hnh hp c chi phớ theo xớ nghip cho nờn xỏc nh i tng nh - vy thng lm gim kh nng qun lý chi phớ theo tng a im phỏt sinh chi phớ V phng phỏp k toỏn chi phớ + Cỏc khon chi phớ nhõn cụng trc tip v chi phớ sn xut chung cú c theo dừi tng a im phỏt sinh chi phớ, nhng tớnh giỏ thnh li c tng cng trờn ton cụng ty ri li phõn b cho tng mó hng lm gim tỏc dng theo dừi chi tit + i vi khon mc chi phớ nguyờn vt liu chớnh, Cụng ty hch toỏn ton b vo sn phm ó hon thnh nờn giỏ thnh sn xut ca sn phm ó hon thnh thc t tiờu hao s cao c bit vi hng gia cụng, thng thỡ nh mc thc t ca cỏc xớ nghip thp hn nh mc hp ng, phn tha ny khụng c tớnh tr vo chi phớ sn xut (ghi gim chi), ó dn n vic tớnh giỏ thnh thiu chớnh xỏc nh hng n vic quyt nh ca cụng ty chp nhn n t hng, xỏc nh kt qu i vi tng mó hng 12 Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ + V phng phỏp k toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip Cụng ty thng tin hnh hp chi phớ sn xut gia cụng theo xớ nghip, li thng sn xut, gia cụng theo n t hng Trong mt s trng hp, cú nhng n t hng n k hch toỏn (cui quý) cha hon thnh cụng vic thỡ vic hp theo tng xớ nghip khụng chớnh xỏc vỡ lng khoỏn theo sn phm 13 Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ PHN IV: KT LUN V KIN NGH 4.1 Kt lun Hu ht cỏc DN sn xut kinh doanh u hng ti mt mc ớch cui cựng l li nhun t c mc ớch ca mỡnh ũi hi mi doanh nghip phi la chn cho mỡnh mt hng i ỳng n, phự hp vi iu kin kinh t, ú l gỡ? ú l sn xut cỏi gỡ, sn xut cho v sn xut nh th no, h trng hng ti l õu õy l ct lừi ca , khụng phi DN no thnh lp m cng lm cú n hiu qu, cú nhng doanh nghip t i khụng cú nhng hng i ỳng n ó dn ti phỏ sn, ú l vic rt bỡnh thng kinh doanh, cú th mi tỡm cho mỡnh nhng bi hc kinh nghim t ú ỳc rỳt v lm li s cú hiu qu hn Trong iu kin nn kinh t th trng hin ũi hi rt kht khe i vi mi doanh nghip Mi DN cn nm bt c thi c, c hi, phỏt trin Ngoi mi DN cn luụn hon thin mỡnh, khụng ngng i mi phng thc sn xut, nõng cao cht lng sn phm , tit kim chi phớ h giỏ thnh sn phm, ỏp ng c nhu cu kht khe ca th trng ú l chỡa khúa m a doanh nghip i n s thnh cụng Vi cụng ty may Minh Anh i hon cnh Vit Nam ang dn chuyn i mi c ch qun lý kinh t, khuyn khớch cỏc doanh nghip t nhõn phỏt trin Trong thi gian u mi thnh lp cũn gp mt s khú khn nht nh, song vi s n lc quyt tõm ng sc ng lũng ca lónh o cụng ty cựng vi th cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty, cụng ty ó dn dn khng nh c ch ng ca mỡnh trờn th trng, hai ba nm tr li õy cụng ty ó v ang phỏt trin rt mnh, nú c th hin doanh thu hng nm tng vt so vi nm trc Tt c nhng iu ú ó núi lờn trỡnh qun lý ca lónh o ca cụng ty L mt DN ch yu sn xut kinh doanh hng may xut khu cho nờn cụng ty luụn xỏc nh yu t NVL l yu t c bn m bo cho quỏ trỡnh sn xut c tin hnh liờn tc, l c s vt cht to sn phm, nú chim t trng ln tng chi phớ giỏ thnh Qua thi gian thc ti cụng ty Em nhn thy cụng tỏc k toỏn ca cụng ty cú nhng im chỳ ý nh sau: Vi nm xõy dng v phỏt trin n cụng ty may Minh Anh ó thc s trng thnh v mi mt, quy mụ ca cụng ty khụng ngng ln mnh c v chiu rng ln chiu 14 Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ sõu Cựng vi s phỏt trin ca cụng ty thỡ h thng qun lý núi chung v h thng k toỏn núi riờng cng dn c hon thin, ỏp ng c yờu cu sn xut kinh doanh, ca nn kinh t th trng y cnh tranh khc lit Hin cụng ty ang ỏp dng hỡnh thc k toỏn nht ký chng t theo h thng ti khon hin hnh Vic ny rt phự hp vi cụng ty bi trờn thc t ó gim bt c lng ghi chộp ng thi nú cung cp thụng tin chớnh xỏc kp thi Cụng tỏc k toỏn vi c cu t chc phõn cụng lao ng hin l tng i phự hp vi yờu cu ca cụng vic v cỏc phn hnh k toỏn li cú s phi hp cht ch ng b vi nhau, luụn cú s i chiu kim tra ln m bo cho vic thc hin tt chớnh sỏch ch hch toỏn Hin phũng k toỏn ó trang b phn mm k toỏn, nú rt phự hp vi s phỏt trin chung hin Phũng k toỏn ó trang b mỏy vi tớnh hot ng phc v cho cụng tỏc k toỏn Ch yu l lm lng, hp chi phớ v tớnh giỏ thnh Vi vic s dng thnh tho mỏy vi tớnh ca cỏc nhõn viờn k toỏn cho nờn vic hch toỏn k toỏn c din rt nhanh chúng, kp thi v chớnh xỏc 4.2 Kin ngh S liu, kt qu tớnh toỏn phi c phn nh trờn cỏc bng ,biu tớnh giỏ thnh Cụng ty cn theo dừi chi tit cỏc khon chi phớ phc v thit thc cho giỏm c vic phõn tớch, ỏnh giỏ mc nh hng ca cỏc nhõn t, tng khon chi phớ chi tit hn ti giỏ thnh sn phm 15 Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ NHN XẫT GIO VIấN HNG DN Ngy thỏng nm 2011 Giỏo viờn hng dn 16 Ti liu ny c ti phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc Hng Yờn, ngày 10 tháng 12 năm 2011 Đơn xin chứng nhận thực tập Kính gửi: Ban giám đốc Cụng ty TNHH may Minh Anh Yờn M - Hng Yờn Tên là: Lu Th Xim Sinh viên lớp Kế Toán: KTDN, K28D- Hng Yờn Trong thời gian qua thực tập công ty với đề tài Chuyờn : Hch toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm Vậy làm đơn kính mong công ty xác nhận cho Xác nhận công ty thực tập Chữ ký cán hớng dẫn Ngời làm đơn Lu Th Xim 17 ... trng 3.3 Mt s nhn xột cụng ty TNHH may Minh Anh Qua thi gian thc ti cụng ty, c tip cn vi thc t sn xut kinh doanh, cụng tỏc qun lý, cụng tỏc ti chớnh cụng ty TNHH may MINH ANH, vi mong mun hon thin... chứng nhận thực tập Kính gửi: Ban giám đốc Cụng ty TNHH may Minh Anh Yờn M - Hng Yờn Tên là: Lu Th Xim Sinh viên lớp Kế Toán: KTDN, K28D- Hng Yờn Trong thời gian qua thực tập công ty với đề tài... hiu gim chi phớ sn xut, h giỏ thnh sn phm v quyt nh cho phự hp vi s phỏt trin ca sn xut kinh doanh Cụng ty TNHH May Minh Anh l mt doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh ch yu trờn lnh vc may mc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH may MINH ANH, Hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH may MINH ANH, Hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH may MINH ANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay