ÔN tập THI KIỂM TOÁN

7 45 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:04

Kết cấu thi kiểm toán báo cáo tài - câu hỏi lý thuyết nằm trọn chu trình bán hàng & thu tiền; toán ( ý mục tiêu kiểm toán, thủ tục kiểm toán) Trắc nghiệm dạng ( trọn vẹn chương tổng quan kiểm toán) Bài tập gồm nghiệp vụ Chương trình ôn thi Hiếu Kiểm toán chức kế toán Sai - Chức kế toán thu nhận, ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phân loại nghiệp vụ kinh tế thành nhóm, loại khác Sau tổng hộp thông tin phân loại thành báo cáo đáp ứng nhu cầu người định Trong khí chức kiểm toán xác minh, bày tỏ ý kiến tư vấn Trong trình kiểm toán, kiểm toán viên phát kế toán viên biển thủ tiền từ khách nợ cách không ghi sổ kế toán cho sai sót Sai - Biển thủ tiền thu từ khách hàng mà không ghi vào sổ hoàn toàn có chủ ý, sai sót mà gian lận Khi tiến hành kiểm toán, kiểm toán viên không thiết phải tuân thủ chương trình kiểm toán xây dựng Sai - Khi thực kiểm toán kế toán viên phải tuân thủ chương trình kiểm toán xây dựng Đó lập kế hoạch, thực hoàn thành kiểm toán Thủ tục phân tích sử dụng giai đoạn thực hành lập kế hoạch kiểm toán Sai - Thủ tục phân tích sử dụng giai đoạn lập kế hoạch, thực hoàn thiện kiểm toán Theo quan điểm đại , kiểm toán hiểu kiểm toán báo cáo tài Sai - Vì có kiểm toán phi tài chính, kiểm toán hiệu quả, kiểm toán hiệu năng, kiểm toán quy tắc, kiểm toán thông tin Hành vi bỏ sót nghiệp vụ kế toán sai phạm trọng yếu Sai - Vì phải tùy theo mức độ quy mô ảnh hưởng hành vi bỏ sót định sai phạm trọng yếu hay không Trong trình thực hành kiểm toán , kiểm toán viên phụ trách kiểm toán tự ý điều chỉnh nội dung, phạm vi trình tự kiểm toán Sai - Vì KTV không tự ý thay đổi kế hoạch kiểm toán, phải tuân thủ trình Trong trường hợp KTV đưa ý kiến khác với ý kiến chấp nhận toàn KTV phải nêu rõ lý báo cáo kiểm toán Đúng - Vì nêu rõ lý không chấp nhận ý kiến KTV có hiệu lực 10 Hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội hoàn toàn Sai - Hệ thống kiểm soát nội hệ thống bao gồm kế hoạch tổ chức toàn phương pháp kết hợp với sử dụng doanh nghiệp nhằm đảm bảo xác tin cậy chứng từ kế toán, bảo vệ tài sản, thúc đẩy hiệu nghiệp vụ, đảm bảo đường lối chủ trương lao động lãnh đạo doanh nghiệp tuân thủ Hệ thống kế toán yếu tố cấu thành nên hệ thống kiểm soát nội bên cạnh môi trường kiểm soát, kiểm toán nội thủ tục kiểm toán 11 Trong quy trình chung kiểm toán, đưa kết luận kiểm toán lập báo cáo kiểm toán biên kiểm toán công việc thuộc giai đoạn thực hành kiểm toán Sai - Trong quy trình chung kiểm toán, đưa kết luận kiểm toán lập báo cáo kiểm toán biên kiểm toán công việc thuộc giai đoạn hoàn thành kiểm toán 12 Biên kiểm toán có giá trị pháp lý cao báo cáo kiểm toán Sai.- Biên kiểm toán báo cáo kiểm toán hai hình thức biểu kết luận kiểm toán Biên kiểm toán thường sử dụng kiểm toán nội phần kiểm toán BCTC Còn báo cáo kiểm toán hình thức biểu chức xác minh bày tỏ ý kiến BCTC kiểm toán phục vụ yêu cầu người quan tâm cụ thể 13 Chức bảy tỏ ý kiến kiểm toán thể hình thức quản lý Sai - Chức bày tỏ ý kiến thể hình thức báo cáo kiểm toán, tư vấn, phán quan tòa 14 Rủi ro kiểm toán phụ thuộc vào rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát Sai - Vì rủi ro kiểm toán phụ thuộc vào rủi ro phát 15 Trong kiểm toán báo cáo tài chính, ý kiến bác bỏ đưa không thực kế hoạch hay hợp đồng kiểm toán điều kiện khách quan mang lại thiếu chứng từ, tài liệu… Sai - Vì ý kiến bác bỏ đưa không chấp nhận báo cáo tài chính, ý kiến từ chối 16 Lập kế hoạch kiểm toán cho khách hàng thường xuyên dễ lập kế hoạch cho khách hàng kiểm toán Đúng - Vì lập kế hoạch cho khách hàng kiểm toán phải tìm hiểu thông tin từ đầu khách hàng cũ có sẵn thông tin từ trước 17 Cơ sở pháp lý để tiến hành kiểm toán nghiệp vụ phải dựa hệ thống chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực Sai - Vì: chưa có chuẩn mực kiểm toán hướng dẫn 18 Rủi ro kiểm toán rủi ro mà thủ tục kiểm toán không phát sai phạm trọng yếu Sai - Rủi ro kiểm toán(AR) rủi ro mà kiểm toán viên đưa ý kiến không xác đáng đối tượng kiểm toán Còn rủi ro mà thủ tục kiểm toán không phát sai phạm trọng yếu rủi ro phát hiện(DR) 19 Công ty kiểm toán thực dịch vụ kế toán cho khách hàng thực dịch vụ kiểm toán cho khách hàng Sai - không đảm bảo tính minh bạch, công khai, khách quan, độc lập 20 Muốn thiết kế kế hoạch kiểm toán hiệu KTV cần phải đạt hiểu biết sâu ngành nghề kinh doanh khách hàng Đúng - Vì để lập kế hoạch chuẩn xác đòi hỏi KTV phải tiếp xúc với khách hàng để tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin cần thiết cách hoạt động kinh doanh khách hàng 21 Đối tượng Kiểm toán Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh SAI - Vì đối tượng Kiểm toán Báo cáo tài có Bảng khai tài bảng luân chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC 22 Kiểm toán viên có trách nhiệm phát tất gian lận sai sót SAI - Vì Kiểm toán viên trách nhiệm phát tất sai sót gian lận mà có trách nhiệm đánh giá tính trọng yếu sai phạm 23 Kiểm toán viên phát hành báo cáo dạng chấp nhận toàn phần dù khách hàng không cho phép kiểm toán viên quan sát, kiểm kê hàng tồn kho SAI - Vì Kiểm toán viên không phép phát hành báo cáo dạng chấp nhận toàn phần hợp tác khách thể 24 Nhất định nhân viên công ty kiểm toán độc lập cần phải độc lập với khách hàng kiểm toán SAI - Vì cần nhân viên trực tiếp tham gia vào kiểm toán độc lập với khách hàng kiểm toán đủ 25 Kiểm toán môn khoa học độc lập có đối tượng phương pháp riêng Đúng - Bởi kiểm toán hoạt động chuyên sâu, môn khoa học chuyên ngành nên hoạt động cần phải thực người có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu kế toán kiểm toán 27 Kiểm toán viên nội thiết phải có chứng hành nghề SAI- Vì Kiểm toán viên nội người hành nghề kiểm toán không chuyên nghiệp, họ kế toán viên giỏi, nhà quản lý giỏi có kinh nghiệm Nên không thiết phải có chứng hành nghề 28 Kiểm toán viên độc lập không thiết phải có chứng nghề SAI- Bởi theo khái niệm: Kiểm toán độc lập tổ chức kiểm toán viên chuyên nghiệp tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm toán tư vấn theo yêu cầu khách hàng 29/ Rủi ro mà kiểm toán viên đưa kết luận BCTC không chứa đựng sai phạm trọng yếu thực tế tồn sai phạm trọng yếu gọi rủi ro phát Sai - Vì : Rủi ro mà kiểm toán viên đưa kết luận BCTC không chứa đựng sai phạm trọng yếu thực tế tồn sai phạm trọng yếu mà trình kiểm toán, kiểm toán viên không phát Được gọi rủi ro kiểm toán (AR) rủi ro phát (DR) khả mà thủ tục kiểm toán không phát sai phạm trọng yếu 30/ Khi tiến hành kiểm toán, kiểm toán viên không thiết phải tuân thủ chương trình kiểm toán xây dựng Sai - Vì: Trong trường hợp tổ chức công tác kiểm toán phải thực theo qui trình chung với bước bản:  Bươc 1: lập kế hoạch kiểm toán  Bước 2: Thực kiểm toán Bước 3: hoàn thành kiểm toán 31/ Kiểm toán viên độc lập không thiết phải có chứng hành nghề Sai - Vì: Các kiểm toán viên độc lập thuộc công ty kiểm toán chuyên nghiệp, họ có trình độ chuyên môn phải đảm báo chất lượng dịch vụ cho khách hàng 33 Thuật ngữ “ Đánh giá tính trọng yếu kiểm toán việc đánh giá tầm quan trọng thông tin, khoản mục Báo Cáo tài chính” Sai - Vì theo khái niệm, tính trọng yếu thuật ngữ dùng để thể tầm quan trọng thông tin hay số liệu kế toán BCTC 34 Kế hoạch kiểm toán lập không thay đổi Sai - Vì : thay đổi phải có thống kiểm toán viên người phụ trách kế toán 35 Hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội hoàn toàn Sai - Vì : Hệ thống kiểm soát nội bao gồm : Môi trường kiểm soát, Hệ thống kiểm toán, Kiểm toán nội bộ, Thủ tục kiểm soát 36 Trong trình thực hành kiểm toán,kiểm toán viên phụ trách kiểm toán tự ý điều chỉnh nội dung,phạm vi trình tự kiểm toán Sai - Vì trình thực hành kiểm toán điều chỉnh nội dung,phạm vi,trình tự kế toán phải có ý kiến thống người phụ trách chung công việc kiểm toán người ký thư mời hợp đồng kiểm toán 37 Hành vi bỏ sót số nghiệp vụ kế toán sai phạm trọng yếu Sai.- Đánh giá tính trọng yếu dựa mặt: +Đánh giá theo quy mô (định lượng) +Đánh giá theo chất (định tính) -Một hành vi gian lận coi trọng yếu quy mô chúng tới đâu,sai sót lặp lặp lại nhiều lần,các sai sót có quy mô lớn hành vi gian lận.Trong trường hợp hành vi bỏ sót nghiệp vụ xét khí cạnh quy mô thi xảy lần,xét khía cạnh chất hành vi cố ý.Vì sai phạm trọng yếu 38 Thủ tục phân tích sử dụng giai đoạn lập kế hoạch giai đoạn thực hành kiểm toán Sai - Vì thủ tục phân tích sử dụng giai đoạn trình tự kiểm toán:lập kế hoạch,thực hành kiểm toán hoàn thành kiểm toán 40 Trong trường hợp kiểm toán viên đưa ý kiến khác với ý kiến chấp nhận kiểm toán viên phải nêu rõ lý báo cáo kiểm toán - theo chuẩn mực báo cáo trường hợp kiểm toán viên đưa ý kiến khác với ý kiến chấp nhận thi KTV phải nêu rõ lý báo cáo kiểm toán 42 Kiểm toán chức kế toán Sai - kế toán có chức cung cấp thông tin kiểm tra , kiểm soát 43 Rủi ro kiểm toán phụ thuộc vào rủi ro tiềm tang rủi ro kiểm soát Sai - rủi ro kiểm soát phụ thuộc vào rủi ro tiềm tang , rủi ro kiểm soát rủi ro phát (AR = IR * CR * DR) 44 Muốn thiết kế kế hoạch kiểm toán có hiệu KTV cần phải đạt hiểu biết sâu ngành nghề kinh doanh khách hàng Đúng - để lập kế hoạch chuẩn xác đòi hỏi KTV phải tiếp xúc với khách hàng để tìm hiểu tình hình, thu nhập, thông tin cần thiết cách hoạt động kinh doanh KH 45 Trọng yếu khái niệm để tầm quan trọng thông tin, khoản mục BCTC SAI - trọng yếu thuật ngữ để thể tầm quan trọng thông tin hay số liệu kế toán BCTC 50 Thuật ngữ “đánh giá tính trọng yếu” kiểm toán việc đánh giá tầm quan trọng thông tin, khoản mục báo cáo tài Sai - Vì: “Đánh giá tính trọng yếu” hiểu việc đánh giá mức sai phạm tối đa cho phép mà KTV cho mức BCTC bị sai lệch chưa ảnh hưởng đến định người sử dụng thông tin tài 54 Kiểm toán trình rà soát thông tin từ chứng từ kế toán đến tổng hợp cân đối kế toán Sai - Vì:đây theo quan điểm truyền thống áp dụng mà kinh tế tình trạng quan niêu bao cấp.còn chuyển sang chế thị trường không áp dụng theo quan điểm 56 Cơ sở pháp lý để tiến hành kiểm toán nghiệp vụ phải dựa hệ thống chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực Sai - Vì sở lý để tiến hành kiểm toán nghiệp vụ chưa có chuẩn mực hướng dẫn Nên thực tế kiểm toán nghiệp vụ thường đưa tư vấn gợi ý nhiều xác minh 58 Rủi ro kiểm toán rủi ro mà thủ tục kiểm toán không phát sai phạm trọng yếu Sai - Vì rủi ro kiểm toán rủi ro mà kiểm toán viên đưa ý kiến không xác đáng đối tượng kiểm toán 61 Kiểm toán viên có trách nhiệm phát tất gian lận sai sót Sai.- Vì KTV trách nhiệm phát tất gian lận sai sót mà có trách nhiệm đánh giá tính trọng yếu sai phạm ... thành kiểm toán 12 Biên kiểm toán có giá trị pháp lý cao báo cáo kiểm toán Sai.- Biên kiểm toán báo cáo kiểm toán hai hình thức biểu kết luận kiểm toán Biên kiểm toán thường sử dụng kiểm toán. .. kiểm toán, kiểm toán viên không phát Được gọi rủi ro kiểm toán (AR) rủi ro phát (DR) khả mà thủ tục kiểm toán không phát sai phạm trọng yếu 30/ Khi tiến hành kiểm toán, kiểm toán viên không thi t... cáo kiểm toán biên kiểm toán công việc thuộc giai đoạn thực hành kiểm toán Sai - Trong quy trình chung kiểm toán, đưa kết luận kiểm toán lập báo cáo kiểm toán biên kiểm toán công việc thuộc giai
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập THI KIỂM TOÁN , ÔN tập THI KIỂM TOÁN , ÔN tập THI KIỂM TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay