Câu 1 giải thích đúng sai tổng quan kiểm toán

71 174 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:04

NHÓM - LỚP TCNH2A2 Điền sai vào câu sau giải thích ngắn gọn Câu 1: 1 Kiểm toán chức kế toán  Sai  Giải thích Chức kế toán thu nhận, ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phân loại nghiệp vụ kinh tế thành nhóm, loại khác Sau tổng hộp thông tin phân loại thành báo cáo đáp ứng nhu cầu người định Trong khí chức kiểm toán xác minh, bày tỏ ý kiến tư vấn Câu 1: 2 Trong trình kiểm toán, kiểm toán viên phát kế toán viên biển thủ tiền từ khách nợ cách không ghi sổ kế toán cho sai sót  Sai  Giải thích Biển thủ tiền thu từ khách hàng mà không ghi vào sổ hoàn toàn có chủ ý, sai sót mà gian lận Câu 1: 3 Khi tiến hành kiểm toán, kiểm toán viên không thiết phải tuân thủ chương trình kiểm toán xây dựng  Sai  Giải thích Khi thực kiểm toán kế toán viên phải tuân thủ chương trình kiểm toán xây dựng Đó lập kế hoạch, thực hoàn thành kiểm toán Câu 1: 4 Thủ tục phân tích sử dụng giai đoạn thực hành lập kế hoạch kiểm toán  Sai  Giải thích Thủ tục phân tích sử dụng giai đoạn lập kế hoạch, thực hoàn thiện kiểm toán Câu 2: Theo quan điểm đại , kiểm toán hiểu kiểm toán báo cáo tài  Sai  Vì có kiểm toán phi tài chính, kiểm toán hiệu quả, kiểm toán hiệu năng, kiểm toán quy tắc, kiểm toán thông tin Câu 2: Hành vi bỏ sót nghiệp vụ kế toán sai phạm trọng yếu Sai Vì phải tùy theo mức độ quy mô ảnh hưởng hành vi bỏ sót định sai phạm trọng yếu hay không Câu 2: Trong trình thực hành kiểm toán , kiểm toán viên phụ trách kiểm toán tự ý điều chỉnh nội dung, phạm vi trình tự kiểm toán  Sai  Vì KTV không tự ý thay đổi kế hoạch kiểm toán, phải tuân thủ trình Câu 2: Trong trường hợp KTV đưa ý kiến khác với ý kiến chấp nhận toàn KTV phải nêu rõ lý báo cáo kiểm toán  Đúng  Vì nêu rõ lý không chấp nhận ý kiến KTV có hiệu lực Câu 14: Trong quy trình chung kiểm toán , đưa kết luận kiểm toán lập báo cáo kiểm toán biên kiểm toán công việc thuộc giai đoạn thực hành kiểm toán  Sai  Vì: Trong quy trình chung kiểm toán , đưa kết luận kiểm toán lập báo cáo kiểm toán biên kiểm toán công việc thuộc giai đoạn hoàn thành kiểm toán Câu 14:  Kiểm toán trình rà soát thông tin từ chứng từ kế toán đến tổng hợp cân đối kế toán  Sai  Vì:đây theo quan điểm truyền thống áp dụng mà kinh tế tình trạng quan niêu bao cấp.còn chuyển sang chế thị trường không áp dụng theo quan điểm CÂU 16 Kiểm toán viên phát hành báo cáo dạng chấp nhận toàn phần dù khách hàng không cho phép kiểm toán viên quan sát, kiểm kê hàng tồn kho Sai Giải thích : kiểm toán viên không phép phát hành báo cáo dạng chấp nhận toàn phần dù khách hàng không cho phép kiểm toán viên quan sát, kiểm kê hàng tồn kho gửi thư xác nhận cho khoản phải thu Cơ sở pháp lý để tiến hành kiểm toán nghiệp vụ phải dựa hệ thống chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực Sai Giải thích : Vì sở lý để tiến hành kiểm toán nghiệp vụ chưa có chuẩn mực hướng dẫn Nên thực tế kiểm toán nghiệp vụ thường đưa tư vấn gợi ý nhiều xác minh Đối tượng kiểm toán báo cáo tài Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh? sai Giải thích : Vì đối tượng kiểm toán báo cáo tài Bảng cân đối ké toán, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài Rủi ro kiểm toán rủi ro mà thủ tục kiểm toán không phát sai phạm trọng yếu sai Giải thích : Vì rủi ro kiểm toán rủi ro mà kiểm toán viên đưa ý kiến không xác đáng đối tượng kiểm toán Câu 18: Thủ tục phân tích sử dụng giai đoạn lập kế hoạch giai đoạn thực hành kiểm toán Sai Vì thủ tục phân tích sử dụng giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, giai đoạn thực hành kiểm toán giai đoạn hoàn thành kiểm toán Muốn thiết kế kế hoạch kiểm toán hiệu KTV cần phải đạt hiểu biết sâu ngành nghề kinh doanh khách hàng Đúng Vì để lập kế hoạch chuẩn xác đòi hỏi kiểm toán viên phải tiếp xúc với khách hàng để tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin cần thiết cách hoạt động kinh doanh khách hàng Kiểm toán viên có trách nhiệm phát tất gian lận sai sót Sai Vì KTV trách nhiệm phát tất gian lận sai sót mà có trách nhiệm đánh giá tính trọng yếu sai phạm Trọng yếu khái niệm dùng để tầm quan trọng thông tin, khoản mục Sai Vì Tính trọng yếu đánh giá lượng tối đa mà KTV tin mức độ BCTC bị sai lệch không ảnh hưởng tới định người sử dụng thông tin Câu 19 1.Hành vi bỏ sót số nghiệp vụ kế toán sai phạm trọng yếu Sai tùy theo mức độ quy mô ảnh hưởng hành vi bỏ sót ta định có phải sai phạm trọng yếu hay không Đối tượng Kiểm toán báo cáo tài bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh Sai có bảng khai tài báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3.Kiểm toán viên nội thiết phải có chứng hành nghề Sai kiểm toán viên nội người hành nghề kiểm toán không chuyên nghiệp 4.Nhất định nhân viên công ty kiểm toán độc lập cần phải độc lập với khách hàng kiểm toán Sai làm kiểm toán trực tiếp thời gian cần độc lập với khách hàng Câu 20 Điền sai giải thích ngắn gọn Cơ sở pháp lý để tiến hành kiểm toán nghiệp vụ phải dựa chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực Đáp án:sai Giải thích : chưa có chẩn mực hướng dẫn nên thực tế kiểm toán nghiệp vụ thường đưa tư vấn gợi ý nhiều xác minh  Theo quan điểm đại, kiểm toán hiểu kiểm toán báo cáo tài  Đáp án:sai  Giải thích: Theo quan điển đại kiểm toán bao gồm : kiểm toán thông tin, kiểm toán quy tắc kiểm toán hiệu quả, kiểm toán hiệu  Rủi ro mà kiểm toán viên đưa kết luận BCTC không chứa đựng sai phạm trọng yếu thực tế tồn sai pạm trọng yếu gọi rủi ro phát  Đáp án: sai  Giải thích:Theo khái niệm rủi ro mà kiểm toán viên đưa kết luận BCTC không chứa đựng sai phạm trọng yếu thực tế tồn sai phạm trọng yếu gọi rủi ro kiểm toán  Lập kế hoạch kiểm toán cho khách hàng thường xuyên dễ lập kế hoạch cho khách hàng kiểm toán  Đáp án: Đúng  Giải thích: kiểm toán biết rủi ro thông tin khách hàng, trình hoạt động nghành nghề kinh doanh nên không thêm thời gian tìm hiểu ... cáo kiểm toán  Trả lời:  Sai Vì: Biên kiểm toán báo cáo kiểm toán hai hình thức biểu kết luận kiểm toán Biên kiểm toán thường sử dụng kiểm toán nội phần kiểm toán BCTC Còn báo cáo kiểm toán. .. kiểm toán  Sai  Giải thích Thủ tục phân tích sử dụng giai đoạn lập kế hoạch, thực hoàn thiện kiểm toán Câu 2: Theo quan điểm đại , kiểm toán hiểu kiểm toán báo cáo tài  Sai  Vì có kiểm toán. .. trường kiểm soát, kiểm toán nội thủ tục kiểm toán 3 Trong quy trình chung kiểm toán, đưa kết luận kiểm toán lập báo cáo kiểm toán biên kiểm toán công việc thuộc giai đoạn thực hành kiểm toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu 1 giải thích đúng sai tổng quan kiểm toán , Câu 1 giải thích đúng sai tổng quan kiểm toán , Câu 1 giải thích đúng sai tổng quan kiểm toán , Câu 20. Điền đúng sai và giải thích ngắn gọn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay