Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp án

10 31 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:03

Trắc nghiệm kiểm toán (bộ 1) 1.Đối tượng kiểm toán? 2.Chuẩn mực kiểm toán ? 3.Mục đích báo cáo kiểm toán ? 4.Phạm vi kiểm toán hoạt động ? 5.Phạm vi chủ yếu kiểm toán nội ? 6.Kiểm toán nhà nước ? 7.Phạm vi bao trùm kiểm toán độc lập? 8.Nhiệm vụ chủ yếu kiểm toán nhà nước? 9.Tính chất sở dẫn liệu? 10.Mục đích hệ thống kiểm soát nội bộ? 11.Hệ thống kiểm soát nội bộ? 12.Các loại kiểm soát trực tiếp? 13.Các hành vi gian lận quản lý? 14.Các biểu sai sót quản lý? 15.Khi nghi ngờ nhà quản lý gian lận KTV 16.Khi khẳng định nhà quản lý gian lận KTV 17.Đánh giá báo cáo tài sai phạm trọng yếu KTV thường cứ: 18.Nguyên nhân rủi ro kiểm toán 19.Nguyên nhân rủi ro tiềm tàng: 20.Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rủi ro kiểm soát là: 21.Nguyên nhân sâu xa rủi ro phát hiện: 22.Mối quan hệ loại rủi ro kiểm toán 23.Bằng chứng kiểm toán? 24.Để sử dụng phương pháp phân tích ngang KTV 25.Khi phân tích khả toán nhanh DN KTV 26.Để phân tích khả sinh lời DN KTV cộng thêm chi phí tiền lãi vào tổng lợi nhuận trước thuế 27.Để đánh giá mức độ hiệu lực hệ thống kiểm soát nội KTV 28.Để phân tích chứng vật chất kiểm toán báo cáo tài KTV 29.Để phân tích chứng tài liệu kiểm toán tổng quát báo cáo tài KTV vào: 30.Để biết số vòng thu hồi nợ KTV so sánh tổng doanh thu kỳ báo cáo với kỳ gốc : Trả lời thông tin định lượng, kiểm tra chuẩn mực 37 chuẩn mực chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đưa ý kiện nhận xét KTV mức độ phù hợp thông tin dc kiểm toán so với tiêu chuẩn chuẩn mực kiểm tra tính hữu hiệu hiệu hoạt động kiểm toán hoạt động để đánh giá tính hiệu lực, tính kinh tế hiệu hoạt động đvi kiểm toán tuân thủ thu chi đvi sử dụng vốn kinh phí nhà nước chủ yếu kiểm toán BCTC, kiểm toán tuân thủ kiểm toán hoạt động kiểm toán theo yêu cầu QH, ủy ban thường vụ QH,chính phủ, thủ tướng phủ giải trình nhà quản lý thông tin dc trình bày BCTC sở chuẩn mực chế độ kế toán hành 10 bảo đảm dvi tuân thủ pháp luật quy định để lập BCTC trung thực hợp lý bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu TS dvi 11 quy định thủ tục kiểm soát dvi dc kiểm toán xây dựng áp dụng 13.14 quyền lực tập trung ko giám sát cấu phức tạp ko cần thiết bất lực việc sữa chữa thiếu sót mà KTV nội đưa có thay đổi thường xuyên tu vấn kiểm soát 15 cần cân nhắc việc trao dổi phat giác với tốt tiếp tục thu thập chứng 16 xin ý kiến tư vấn pháp lý đề hành động phù hợp với thực tế 17 mức trọng yếu dc xác định 18 KTV đưa ý kiến nhận xét ko thix hợp BCTC sai sót trọnh yếu 19 vốn khoản mục( tình hình kinh doanh, chất khoản mục hệ thống kế toán) 20 hệ thống KSNB ko ngăn ngừa hết 21 phương pháp kiểm toán KTV.( nội dung, lich trình, phạm vi thử nghiệm ko phù hợp ) 22 AR=IR*CR*DR 23 toàn tài liệu thông tin KTV thu thập dc liên quan đến kiểm toán dựa vào thông tin này, KTV hình thành nên ý kiến BCTC Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán 1) Mục đích kiểm toán báo cáo tài (BCTC) để làm tăng độ tin cậy BCTC kiểm toán ? 2) Việc lập định khoản sai yếu trình độ nhân viên kế toán ? 3) Theo chuẩn mực kế toán quốc tế, mâu thuẩn vận dụng sở dồn tích nguyên tắc thận trọng, đơn vị phải ưu tiên áp dụng : a) sở dồn tích b) Nguyên tắc thận trọng c) Tùy theo trường hợp cụ thể mà định d) Tùy theo quy định quốc gia 4) Sự khác biệt kiểm toán độc lập kiểm toán nội là: a) Kiểm toán độc lập người bên đơn vị thực hiện, kiểm toán nội người đơn vị tiến hành b) Kiểm toán độc lập thu phí, kiểm toán nội không thu phí c) Kiểm toán độc lập phục vụ cho người bên đơn vị, kiểm toán nội phục vụ cho đơn vị d) Kiểm toán độc lập tiến hành sau kết thúc niên độ, kiểm toán nội tiến hành cần thiết 5) Mục đích kiểm toán hoạt động : a) Bảo đảm thủ tục kiểm soát nội thực đắn b) Đánh giá hoạt động xem hữu hiệu hiệu hay không ? c) Cung cấp kết kiểm toán nội kế toán cho nhà quản lý d) Trợ giúp cho việc kiểm toán kiểm toán viên độc lập (KTV) 6) Chuẩn mực kiểm toán : a) Các thủ tục để thu thập chứng kiểm toán b) Thước đo chất lượng công việc KTV c) Các mục tiêu kiểm toán phải tuân thủ d) câu 7) Khi KTV yêu cầu KTV phụ lập báo cáo công việc thực tuần, việc thực chuẩn mực kiểm toán liên quan đến : a) Sự độc lập khách quan b) lập kế hoạch kiểm toán c) Sự giám sát đầy đủ d) câu 8) Đạo đức nghề nghiệp vấn đề : a) Khuyến khích KTV thực để khen thưởng b) KTV cần tuân theo để giữ uy tín nghề nghiệp c) KTV cần chấp hành đòi hỏi luật pháp d) câu a b 9) Hệ thống kiểm soát nội thiết lập đơn vị để : a) thực mục tiêu đơn vị b) Phục vụ cho phận kiểm toán nội c) Thực chế độ tài kế toán Nhà nước d) Giúp KTV độc lập xây dựng kế hoạch kiểm toán 10) Nói chung, yếu kiểm soát nội định nghĩa tình trạng mà sai phạm trọng yếu không phát kịp thời : a) KTV độc lập trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội đơn vị b) Kế toán trưởng đơn vị kiểmtra kế toán c) Các nhân viên đơn vị trình thực chức d) kiểm toán viên nội tiến hành kiểm toán 11) KTV độc lập xem xét hệ thống kiểm soát nội nhằm : a) Xác định nội dung, thời gian, phạm vi công việc kiểm toán b) Đánh gá kết công việc quản lý c) Duy trì thái độ độc lập vấn đề liên quan đến việc kiểm toán d) Ba câu 12) KTV thiết kế thực thử nghiệm kiểm soát : a) Kiểm soát nội đơn vị yếu b) Cần thu thập chứng hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội c) Rủi ro kiểm soát đánh giá cao d) Ba câu 13) Thông tin yếu kiểm soát nội KTV gởi cho đơn vị : a) Phải bao gồm yếu kiểm soát nội b) Là mục tiêu kiểm soát nội c) Là vấn đề phụ việc tìm hiểu đánh giá kiểm soát nội d) Câu a c 14) Một chương trình kiểm toán xem lý tưởng : a) Tốn chi phí b) Phù hợp với đặc thù đơn vị c) Bảo đảm phát gian lận sai sót d) Không thể tồn chương trình lý tưởng thực tế 15) Rủi ro kiểm toán loại rủi ro : a) Khi KTV nhận xét BCTC đơn vị trình bày trung thực b) Khi KTV không phát sai phạm công tác kế toán đơn vị c) Khi KTV nhận xét không xác đáng BCTC gặp phải sai lầm nghiệm trọng d) câu sai 16) Việc không phát sai lệch trọng yếu số tiền BCTC loại rủi ro mà KTV giảm cách thực : a) Thử nghiệm b) thử nghiệm kiểm soát c) Đánh giá hệ thống kiểm soát nội d) Yêu cầu đơn vị cung cấp thư giải trình giám đốc 17) Trong chứng kiểm toán sau loại độ tin cậy cao nhất: a) Hóa đơn bán hàng đơn vị b) Thư xác nhận đệ tam nhân gởi cho KTV c) Hóa đơn nhà cung cấp cho đơn vị lưu trữ d) Thư giải trình giám đốc 18) Việc kiểm tra tài liệu loại nghiệp vụ từ phát sinh đến vào sổ sách cung cấp chứng : a) Sự xác số liệu sổ sách kế toán b) Sổ sách ghi chép đầy đủ nghiệp vụ phát sinh c) Các nghiệp vụ ghi chép sổ sách thực d) Cả ba câu 19) Việc kiểm kê tài sản cố định đơn vị cung cấp chứng : a) Sự hữu thực tế tài sản cố định b) Sự xác giá trị tài sản cố định c) Các tài sản cố định thuộc quyền sở hữu đơn vị d) câu 20) Doanh thu bán hàng ghi sổ không niên độ sai phạm : a) Sự thiếu sót b) Nhầm lẫn chuyển sổ c) Tính toán sai d) câu sai 21) Để xem nghiệp vụ mua hàng bị khai vượt hay không, KTV nên chọn mẫu để kiểm tra từ : a) Các phiếu nhập kho b) Các thẻ kho c) Các đơn đặt mua hàng d) Sổ 22) Thư xác nhận khách hàng đồng ý số nợ chứng : a) Khả thu hồi nợ b) Khoản phải thu thực c) Tuổi nợ ghi chép d) câu 23) Dưới nghiệp vụ liên quan đến khoản mục Hàng tồn kho, bạn điền chữ hay sai vào ô : Nghiệp vụ mua hàng Nghiệp vụ bán hàng Ghi chép Kiểm kê Đúng / Sai Ghi chép Kiểm kê Đúng / Sai a Không Không e Không b Không f c không g Không Không d h Không 24) Thủ tục phân tích giúp cho KTV xác định trường hợp bất thường? 25) Kế hoạch kiểm toán cần trình bày nội dung, thời gian phạm vi thủ tục kiểm toán thực hiện, bao gồm mục tiêu kiểm toán, thời hạn thực thủ tục kiểm toán 26) Ban giám đốc đơn vị ngăn chặn hoàn toàn rủi ro tiềm tàng ? 27) Phân tích xem thủ tục kiểm toán hiệu cao ? 28) Ước tính kế toán hình thành điều kiện chưa rõ ràng ước tính cách hợp lý 29) Nếu chứng kiểm toán thu từ nhiều nguồn khác mà mâu thuẫn với KTV dựa chứng kết giống 30) Tất ý kiến khác với ý kiến chấp nhận toàn phần phải kèm theo đoạn giải thích lý nằm sau đoạn ý kiến KTV BÀI TẬP KIỂM TOÁN Bài : Trong năm, Cty Thương mại Hoà bình mua hàng trị giá 21.567.345.654 đồng ; giá vốn hàng bán năm 22.543.234.678 đồng Trị giá hàng tồn kho cuối năm 4.567.657.777 đồng T1nh số vòng quay hàng tồn kho năm cho nhận xét, biết số vòng quay hàng tồn kho năm trước 5,2 vòng (Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân) Bài : Tháng 10/2003, Cty An Lâm bị khách hàng kiện sản phẩm gây thiệt hại cho người tiêu dùng, số tiền bị đòi bồi thường 50 triệu USD án xử vào tháng 8/2004 Sự kiện nên phản ánh BCTC năm 2003 ? Bài : Mỗi tình sau liên quan đến khái niệm kế toán ? Đơn vị cần thay đổi sách kế toán hay không ? Tại ? a- Cty ABC ghi nhận máy khoan giá 8.900.000 đ chi phí kỳ thời gian sử dụng máy năm b- Cty XYZ ghi nhận toàn khoản tiền thuê nhà khách hàng trả giá trước năm (bắt đầu từ 1/1/2003) vào doanh thu năm 2003 c- Dựa vào kết họp Hội đồng Quản trị Cty Liên doanh An Bình – Kasati, dù chưa nhận tiền Cty An Bình ghi nhận khoản lãi chia vào thu nhập tài Bài : Cty cổ phần Hồng Anh bị hoả hoạn vào tháng 2/2004 nên bị thiệt hại khoảng tỷ đồng (khoảng 50% giá trị tổng tài sản) đơn vị không mua bảo hiểm Vào tháng 3/2004, ký BCTC năm 2003, Giám đốc nhận thấy kế toán trưởng trích trước khoản thiệt hại cho năm 2003 không đồng ý cho việc xảy năm 2004 nên không liên quan đến BCTC 2003 Kế toán trưởng trả lời việc xảy vào năm 2004 lại trước ngày ký BCTC, không BCTC 2003 không trung thực Xét phương diện trình bày trung thực hợp lý BCTC, trường hợp theo bạn cách giải ? Tại ? Bài : Hãy trình bày ý kiến bạn vấn đề sau : Hàng năm, Cty XYZ mời Cty kiểm toán độc lập ABC đến để kiểm toán BCTC Năm nay, Ban Giám đốc XYZ dự định tổ chức phận kiểm toán nội Sau hai ý kiến khác : a- Kế toán trưởng :”Hàng năm ABC gởi thư quản lý nên ta dựa vào để chấn chỉnh hệ thống kiểm soát nội bo, không cần tổ chức thêm phận kiểm toán nội lãng phí Hơn việc tiếp nhiều đoàn kiểm toán làm cho công việc phòng kế toán trở nên tải” b- Phó giám đốc :”Việc tổ chức tốt giúp cao hiệu hoạt động đơn vị, phát kịp thời hành vi sai phạm để sửa chửa trước gây hậu nghiêm trọng Về lâu dài, kiểm toán nội giúp cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nhờ làm giảm chi phí kiểm toán Thậm chí, mà kiểm toán nội tốt Cty không cần mời kiểm toán độc lập đến nữa” Bài : Bạn nhận xét trường hợp sau : Cty ABC yêu cầu KTV An thực kiểm toán báo cáo tài ABC giải thích với kiểm toán viên An cần phải nhanh chóng hoàn thành kiểm toán để họ nhanh chóng nạp cho ngân hàng để xin vay tiền ABC đồng ý trả khoản phí cố định cho KTV An thưởng thêm khoản vay chấp thuận KTV An vui vẻ nhận nhiệm vụ cam đoan hoàn thành công việc 15 ngày KTV An thuê hai sinh viên kế toán để thực việc kiểm toán, dành nhiều để giải thích xác công việc cần phải làm cho sinh viên KTV An bảo họ đừng tìm hiểu kiểm soát nội bộ, mà tập trung để chứng minh tính xác số dư sổ trích dãn chúng đế chứng minh cho BCTC ABC Các sinh viên làm theo hướng dẫn sau 12 ngày giao BCTC cho An KTV An xem xét nhanh chóng phát hành báo cáo kiểm toán Chấp nhận toàn phần để gởi cho ABC Bài : Hãy cho biết thủ tục kiểm soát áp dụng để ngăn chặn sai phạm xảy : a- Trộm đánh cắp tài sản b- Sử dụng phiếu thu đánh số trùng để thu tiền c- Tái sử dụng chứng từ gốc để chi lần d- Mua hàng không với nhu cầu đơn vị Bài : Thiết lập mối quan hệ khoản hai cột sau : Kiểm soát chất lượng kiểm toán Kiểm toán hoạt động Đánh giá kiểm soát nội Kiểm toán nhà nước Khai báo (Công bố) Nguyên nhân chủ yếu tồn hoạt động kiểm toán độc lập quan thuế Uỷ ban giao dịch chứng khoán BCTC kiểm toán 10 Đảm bảo hợp lý a Kiểm toán tuân thủ b Chức xác nhận c Các thông tin trọng yếu d Sự tin cậy e Kiểm tra chéo f Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán g sở việc chọn mẫu kiểm tra h Báo cáo cho Quốc hội i Sự xét đoán nghề nghiệp j Đánh giá hữu hiệu tính hiệu phận tổ chức Bài : Hãy cho biết tình sau liên quan đến phận hệ thống kiểm soát nội : a) Kế toán kho kiêm nhiệm thủ kho b) Nhân viên thờ với hiệu hoạt động Cty chế độ khen thưởng bình quân c) Thiếu sơ đồ hạch toán thống nên nhiều nghiệp vụ tương tự lại hạch toán khác d) Không định kỳ đánh giá hoạt động nên yếu trì lâu dài e) Giám đốc thường tự định tuyển dụng nhân viên quy định Cty trường hợp tuyển dụng phải thông qua Phòng nhân f) Không phân công người xét duyệt nghiệp vụ mua hàng g) Các kiến nghị kiểm toán nội không trọng h) Trưởng phòng kế toán trực Giám đốc tài Bài 10 : Ta loại rủi ro sau a) Rủi ro kinh doanh, (b) Rủi ro tiềm tàng, (c)Rủi ro kiểm soát (d) Rủi ro phát Ở tình đây, bạn cho biết loại rủi ro tương ứng : a) Đơn vị không phát kịp thời gian lận nhân viên không định kỳ đối chiếu công nợ với nhà cung cấp b) Tiền dễ bị thất thoát cát đá c) Thư xác nhận khoản phải thu không giúp phát sai sót trọng yếu d) Các khoản chi quỹ không xét duyệt e) Sản phẩm đơn vị bị đối thủ cạnh tranh bán phá giá f) Đơn vị không thựïc phân công phân nhiệm đầy đủ g) Khoa học kỹ thuật phát triển làm cho sản phẩm doanh nghiệp bị lỗi thời h) Kiểm toán viên chọn mẫu không đại diện cho tổng thể nên đưa kết luận khoản mục sai sót trọng yếu thực tế Chú ý : Các rủi ro sử dụng lần nhiều lần không sử dụng ; riêng loại thành phần rủi ro kiểm toán không sử dụng Bài 11 : Sau kiểm kê, đơn vị vào biên kiểm kê để lập tổng hợp kiểm kê Hãy cho biết mục tiêu kiểm toán trường hợp sau : a) KTV lấy mẫu biên kiểm kê đối chiếu với tổng hợp kiểm kê b) KTV lấy mẫu số khoản tổng hợp kiểm kê đối chiếu vớ biên kiểm kê Bài 12 : Sau giao hàng, đơn vị vào Phiếu giao hàng để lập Hóa đơn Muốn phát trường hợp không lập Hóa đơn, KTV chọn trình tự sau : a) Chọn mẫu phiếu giao hàng để kiểm tra Hóa đơn b) Lấy mẫu Hóa đơn để đối chiếu với Phiếu giao hàng Bài 13 : Giả dịnh chuẩn mực kế toán quốc tế cho phép tính giá hàng tồn kho theo phương pháp FIFO, bình quân gia quyền, LIFO & giá đích danh Nếu Cty ABC mua bán xe du lịch chọn FIFO làm phương pháp tính giá hàng tòn kho, lựa chọn Cty ABC hay sai ? Tại ? Bài 14 : Trong kiểm toán năm bạn Cty sản xuất với quy mô trung bình, Giám đốc cho biết cách thức thực phân công Cty sau : Một nhân viên đảm trách việc mua hàng, nhận hàng giữ hàng Người thứ hai nhiệm vụ ghi chép sổ sách nợ phải thu thu tiền khách hàng Nhân viên thứ ba phụ trách theo dõi sổ sách nhân viên, thẻ bấm giờ, lập lương phát lương Giám đốc Cty hỏi ý kiến cách tổ chức bạn cho biết góp ý Bài 15 : Bạn kiểm toán BCTC cho Cty ABC niên độ kết thúc vào ngày 31/12/2003 Bạn gửi thư xác nhận khoản nợ phải thu vào ngày 31/12/2003 Trong thư xác nhận 02 thư thêm đoạn giải thích sau : a) Ngày 01/12/2003, ứng trước 70.000.000đ, số tiền lớn hoá đơn 22/12/2003 (số tiề 45.000.000đ), nên không hiểu quý ông lại đề nghị xác nhận số dư nợ 45.000.000đ ? b) Đồng ý tổng số tiền Hàng hoá ký gởi nhận toán bán hàng Yêu cầu : Trong trường hợp trên, bạn cần phải thẩm tra vấn đề nào? Cách giải lý ? Bài 16 : Bạn KTV kiểm toán BCTC Cho ABC Cty chế biến thơm đóng hộp biết tình hình sau : Cty thu mua thơm với giá 800.000 đ/tấn Thơm gọt vỏ, rửa xắt lát Trọng lượng lại để đóng hộp chiếm khoảng 60% Lá, vỏ, thơm dập chiếm khoảng 70% trọng lượng gọt bỏ bán cho nhà máy Phân bón với giá 100 đ/Kg Còn cùi thơm chiếm khoảng 30% trọng lượng gọt bỏ bán cho xí nghiệp Rượu với giá 300.000 đ/ Tổng giá trị thơm mà ABC thu mua năm 16.678.340.000 đ, thơm tồn kho đầu năm cuối năm Trong năm 2003, số tiền ABC thu từ bán lá, vỏ thơm dập cho nhà máy Phân bón 457.533.000 đ Yêu cầu : a.Với mức trọng yếu 30.000.000 đ, bạn đánh giá tính hợp lý khoản doanh thu bán lá, vỏ thơm dập nêu b Cũng ví dụ trên, lúc lá, vỏ thơm dập bán với giá 80 đ/kg Bài 17 : Các thử nghiệm kiểm toán sau thuộc loại thủ tục thực nhằm mục tiêu kiểm toán ? a) Kiểm tra lại phép nhân đơn giá với số lượng hàng danh sách hàng tồn kho, tính toán lại số tổng cộng so sánh với số tổng cộng sổ b) So sánh số lượng đơn giá số mặt hàng với so với niên độ trước, giải thích nguyên nhân chênh lệch bất thường c) Gửi thư xác nhận đến khách hàng d) Tính toán số vòng quay hàng tồn kho năm hành so với năm trước e) Kiểm tra số tổng cộng bảng kê chi tiết khoản nợ phải thu, đối chiếu với sổ chi tiết sổ f) Kiểm tra việc lập dự phòng hoàn nhập dự phòng xem chế độ kế toán không ? g) Kiểm tra việc công bố thông tin bổ sung nợ phải thu bảng thuyết minh Bài 18 : Bảng thể mối quan hệ mục tiêu kiểm toán thủ tục kiểm toán bạn xác định giá trị X thiếu bảng : Mục tiêu Thủ tục kiểm toán Nợ phải thu khách hàng thực thực tế X1 X2 Chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho Tất trường hợp giao hàng lập hoá đơn đầy đủ X3 X4 Kiểm tra nghiệp vụ chi quỹ sau thời điểm khoá sổ Hàng tồn kho phản ánh không vượt khỏi giá trị thực X5 Bài 19 : Hãy cho thí dụ thủ tục kiểm soát, sau đưa thử nghiệm kiểm soát tương ứng để xác minh hữu hiệu thủ tục kiểm soát Nếu kết thử nghiệm kiểm soát cho thấy thủ tục kiểm soát không hữu hiệu, cho biết loại sai sót tiềm tàng (sai phạm xảy ra) thử nghiệm cần thiết để phát sai phạm ? Thí dụ : Thủ tục KS Thử nghiệm KS Sai sót tiềm tàng Thử nghiệm Đánh dấu chứng từ gốc sau ký séc Lấy mẫu chứng từ gốc lưu kỳ để xem đánh dấu không ? Sử dụng chứng từ gốc chi đề lập séc lần thứ hai Chọn mẫu séc đối chiếu với sổ sách, chứng từ liên quan ( thẻ kho, sổ chi tiết ) Bài 20 : Đối với tình hoàn toàn độc lập sau đây, bạn phát hành loại báo cáo kiểm toán ? Lý ? a) Bạn kết luận hàng tồn kho khả bị khai khống trọng yếu Cty Anh Minh, Cty không cho phép bạn mở rộng phạm vi kiểm tra hàng tồn kho b) Do nhận lời kiểm toán sau ngày khoá sổ nên bạn không chứng kiến việc kiểm kê hàng tồn kho Cty Thành Tâm Khi hoàn thành kiểm toán, bạn cho BCTC đơn vị trình bày trung thực hợp lý, kể khoản mục hàng tồn kho bạn áp dụng thủ tục kiểm toán để thay c) Một tháng sau ngày kết thúc niên độ, khách hàng Cty ABC tuyên bố phá sản, Giám đốc Cty ABC không cho phép tiết lộ thông tin Khoảng khách hàng chiếm khoảng 10% Nợ phải thu 5% Lãi trước thuế Cty ABC Bài 21: Sau kiểm toán công ty A, KTV phát số sai sót sau: - Đơn vị chưa ghi nhận chi phí điện thoại tháng 12 1.760.000đ (đã thuế GTGT) chưa toán cho bưu điện - Đơn vị ghi nhận toàn doanh thu trả trước khách hàng B cho năm 60.000.000đ vào doanh thu năm 2007 mà thực tế công ty thực cung cấp dịch vụ hàng hoá năm 20.000.000đ - Kế toán đơn vị ghi GVHB cao thực tế 5.000.000đ Yêu cầu: - Hãy cho biết ảnh hưởng sai sót đến lợi nhuận sau thuế đơn vị (đơn vị ghi khống hay ghi thiếu lợi nhuận sau thuế? Biết thuế suất thuế TNDN 28%) - Doanh thu đơn vị bao nhiêu? Biết GVHB đơn vị khai báo 1.500.000.000đ Tỷ lệ lãi gộp đơn vị 30% BÀI TẬP: KIỂM SOÁT NỘI BỘ Bài Trong kiểm toán anh chị doanh nghiệp sản xuất quy mô trung bình, Ông Tám giám đốc công ty giải thích cách ông thực việc phân công phân nhiệm công ty để tránh không cho phép người kiểm soát phương diện nghiệp vụ sau: Lan đảm trách việc mua hàng, nhận hàng giữ hàng Anh Tiến trách nhiệm ghi chép sổ sách nợ phải thu thu tiền khách hàng Ngọc trách nhiệm theo dõi sổ sách nhân viên, chấm công, lập bảng lương phát lương Ông Tám hỏi ý kiến anh chị cấu tổ chức công ty Anh chi trình bày ý kiến đưa giải pháp cải tiến cần thiết Bài Công ty Minh Hoàng hệ thống kiểm soát nội nghiệp vụ bán hàng mô tả lưu đồ sau (trang bên) Dựa vào lưu đồ trên, nêu: a Những điểm yếu phân chia trách nhiệm b Những điểm yếu tổ chức lưu chuyển chứng từ Bài Hãy cho biết tình sau liên quan đến phận hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Đánh dấu vào ô thích hợp Một tình liên quan đến nhiều phận Môi trường Đánh giá Các hoạt động Thông tin Giám kiểm soát rủi ro kiểm soát truyền thông sát Kế toán kho kiêm nhiệm thủ kho Các nhân viên thờ với hiệu hoạt động công ty chế độ khen thưởng bình quân Thiếu sơ đồ hạch toán thống nên nhiều nghiệp vụ tương tự lại hạch toán khác Không chương trình đánh giá định kỳ hoạt động nên tồn yếu kéo dài Giám đốc thường tự định tuyển dụng nhân viên quy định công ty trường hợp tuyển dụng phải qua Phòng nhân Công ty mục tiêu chiến lược dài hạn trung hạn Các nghiệp vụ mua hàng không phân công người xét duyệt rõ ràng Các kiến nghị kiểm toán nội không trọng Trưởng phòng kế toán trực thuộc Giám đốc kinh doanh (phụ trách tiêu thụ) 10 Tình trạng thiếu hụt nhân viên kéo dài sách định biên lao động lỗi thời Bài Tại Công ty TNHH sản xuất Huỳnh Quang thủ tục hoạt động mô tả sau: (a) Khi đặt hàng mua nguyên vật liệu, liên đơn đặt hàng gửi cho phận nhận hàng Khi nhận hàng, nhân viên phận nhận hàng ghi số thực nhận vào liên đơn đặt hàng gửi cho phận kế toán để ghi sổ Vật liệu sau nhập vào kho (b) Một chi nhánh bán hàng công ty bao gồm cửa hàng trưởng hai nhân viên Chi nhánh mở tài khoản giao dịch Ngân hàng địa phương Các khoản tiền thu chi nhánh nộp vào Các sec rút tiền tài khoản phải chữ ký Cửa hàng trưởng Giám đốc tài công ty Sổ phụ gửi cho Cửa hàng trưởng, ông đối chiếu với sổ sách lưu sổ phụ Định kỳ, Cửa hàng trưởng lập bảng kê khoản chi kỳ nộp Công ty Yêu cầu : Đối với tình kể trên, cho biết điểm yếu kiểm soát nội loại gian lận sai sót xảy Sau cho biết thủ tục kiểm soát điều chỉnh điểm yếu kiểm soát nội Bài Dưới số thủ tục kiểm soát liên quan đến chu trình nghiệp vụ mua hàng, cho biết thử nghiệm kiểm soát mà kiểm toán viên sử dụng cho thủ tục kiểm soát đó: a Tất nghiệp vụ mua hàng phải lập đơn đặt hàng b Đơn đặt hàng phải đánh số trước cách liên tục c Đơn đặt hàng phải lập sở Phiếu đề nghị mua hàng phận nhu cầu d Bộ phận nhận hàng tổ chức độc lập với phận mua hàng e Các hóa đơn người bán phải kiểm tra số lượng, đơn giá, tính toán ký duyệt trước chuyển cho phận tài vụ để toán f Hàng tháng, phận kế toán toán, phận mua hàng phận nhận hàng tiến hành đối chiếu số liệu để phát khoản chênh lệch, lập biên giải trình lý cách xử lý CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Điều sau không với khái niệm kiểm soát nội : a Không cá nhân giao vừa nhiệm vụ bảo quản tài sản, vừa nhiệm vụ ghi chép sổ sách kế toán tài sản b Các nghiêp vụ phải ủy quyền cách đắn c Bởi mối quan hệ lợi ích chi phí, đơn vị tiến hành thủ tục kiểm soát sở chọn mẫu để kiểm tra d Các thủ tục kiểm soát bảo đảm thông đồng nhân viên đơn vị Trong trình xem xét kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên nghĩa vụ phải : a.Tìm kiếm thiếu sót quan trọng hoạt động kiểm soát nội b Hiểu biết môi trường kiểm soát hệ thống thông tin c Xác định thủ tục kiểm soát liên quan đến kế hoạch kiểm toán hiệu lực không? d Thực thủ tục để tìm hiểu thiết kế kiểm soát nội Sau hoàn thành việc nghiên cứu đá nh giá ban đầu kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên tiến hành thử nghiệm kiểm soát : a Các thủ tục kiểm soát mà kiểm toán viên dự định dựa vào b Các thủ tục kiểm soát xác định yếu nghiêm trọng c Các thủ tục kiểm soát ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài d Một mẫu ngẫu nhiên thủ tục kiểm soát xem xét Mục đích cuối việc đánh giá rủi ro kiểm soát giúp cho kiểm toán viên đánh giá về: a Các nhân tố làm tăng rủi ro khả kiểm toán báo cáo tài b Hiệu lực hoạt động thủ tục sách kiểm soát nội c Rủi ro tồn sai sót trọng yếu báo cáo tài d Khả giảm bớt nội dung phạm vi thử nghiệm Kiểm toán viên độc lập tiến hành xem xét kiểm soát nội đơn vị kiểm toán nhằm mục đích : a Tuân thủ yêu cầu chuẩn mực kiểm toán b Đánh giá hiệu công việc quản lý c Duy trì thái độ độc lập với vấn đề liên quan đến kiểm toán d Xác định nội dung, thời gian phạm vi công việc kiểm toán Kiểm soát nội thiết lập đơn vị chủ yếu để : a Phục vụ cho phận kiểm toán nội b Thực chế độ tài kế toán nhà nước c Thực mục tiêu người quản lý đơn vị d Giúp kiểm toán viên độc lập lập kế hoạch kiểm toán Nói chung, kiểm soát nội coi yếu nghiêm trọng sai sót gian lận trọng yếu thường không phát kịp thời : a Kiểm toán viên trình nghiên cứu đánh giá kiểm soát nội b Kế toán trưởng trình đối chiếu, kiểm tra số liệu sổ c Các nhân viên trình thực cách bình thường chức giao d Giám đốc tài trình kiểm tra báo cáo tài kỳ Mục đích thử nghiệm kiểm soát là: a Thu thập chứng kiểm toán làm sở cho ý kiến kiểm toán viên báo cáo tài b Thu thập chứng yếu kiểm soát nội c Thu thập bảo đảm hợp lý việc thực đầy đủ hữu hiệu thủ tục kiểm soát d Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội để lập kế hoạch kiểm toán ... biệt kiểm toán độc lập kiểm toán nội là: a) Kiểm toán độc lập người bên đơn vị thực hiện, kiểm toán nội người đơn vị tiến hành b) Kiểm toán độc lập có thu phí, kiểm toán nội không thu phí c) Kiểm. .. khoản hai cột sau : Kiểm soát chất lượng kiểm toán Kiểm toán hoạt động Đánh giá kiểm soát nội Kiểm toán nhà nước Khai báo (Công bố) Nguyên nhân chủ yếu tồn hoạt động kiểm toán độc lập Cơ quan... đảm thủ tục kiểm soát nội thực đắn b) Đánh giá hoạt động xem có hữu hiệu hiệu hay không ? c) Cung cấp kết kiểm toán nội kế toán cho nhà quản lý d) Trợ giúp cho việc kiểm toán kiểm toán viên độc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp án , Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp án , Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp án

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay