bài thảo luận kiểm toán hiếu

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:03

Công việc kiểm soát nội trắc nghiệm nghiệp vụ thu tiền Trong phương thức thu tiền mặt trực tiếp - Phân cách nhiệm vụ bán hàng với nghiệp vụ thu tiền tổ chức kiểm soát nội Nếu quầy hàng nhỏ mà người bán hàng vừa chịu trách nhiệm thu tiền vừa báo cáo công ty cần phải trọng đến sách nhân sự, tức trọng vào việc chọn sử dụng người trung thực, đạo đức tốt Xây dựng hệ thống sổ sách theo mẫu sẵn từ giấy báo nhận tiền có đánh số trước đến bảng kê tiền mặt đủ để ngăn chặn khả biển thủ tiền Thủ tục kiểm toán nội hữu hiệu với khoản thu tiền bán hàng - - - Quy định rõ khoản thu công ty vào tài khoản ngân hàng Trắc nghiệm vững chãi việc đối chiếu tổng số tiền thu ghi vào nhật ký thu tiền vào sổ quỹ kỳ định với số thực tế nộp vào ngân hàng kỳ Trong phương thức toán qua ngân hàng khoản thu trực tiếp nộp vào ngân hàng Cần phải thu thập tất chứng thu tiền , chứng từ minh chứng cho nghiệp vụ phát sinh vào giấy báo Phân loại theo ngân hàng giao dịch xếp giấy báo theo thứ tự liên tục ghi giấy báo Đối chiếu phát sinh giấy báo với chứng từ gốc đính kèm, số thứ tự giấy báo, số dư đầu kỳ giấy báo sau với số dư đầu kỳ giấy báo liền trước đó, số dư giấy báo cuối kỳ với số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng sổ Khi phát chỗ yếu kiểm soát nội cần phải trắc nghiệm độ vững chãi này, cần phải quan tâm đến nghiệp vụ phát sinh vào thời gian giao điểm kỳ kế toán Mục tiêu kiểm toán với công việc kiểm soát nội chủ yếu loại trắc nghiệm nghiệp vụ thu tiền Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ Chung Hiệu lực Riêng cho thu tiền Các khoản thu tiền ghi sổ thực tế nhận Công việc kiểm soát nội Bộ chủ yếu thu tiền - Phân cách nhiệm vụ người giữ tiền người giữ sổ - Đối chiếu độc lập với tài khoản ngân hàng Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ Chung Được phép Công việc kiểm soát nội Các loại trắc nghiệp cho nghiệp vụ thu tiền Trắc nghiệm đạt yêu cầu Trắc nghiệm độ vững chãi - Thẩm tra việc phân cách nhiệm vụ người giữ tiền người giữ sổ - Xem xét việc thực đối chiếu vơi ngân hàng - Thẩm tra nhật ký thu tiền , sổ cái, sổ chi tiết khoản phải thu với nghiệp vụ thu tiền có quy mô lớn bất thường - Đối chiếu khoản thu tiền ghi sổ với phiếu thu giấy báo Có NH Các loại trắc nghiệp cho nghiệp vụ thu tiền Riêng cho thu tiền Bộ chủ yếu thu tiền Trắc nghiệm đạt yêu cầu Trắc nghiệm độ vững chãi Khoản tiền chiết khấu xét duyệt đắn Phiếu thu tiền đối chiếu ký duyệt - Có sách cụ thể cho việc toán trước hạn - Duyệt khoản chiết khấu - Đối chiếu chứng từ gốc ký duyệt phiếu thu tiền - Xem xét quy chế thu tiền hàng trao đổi với giám đốc phụ trách tài kinh doanh - Xem xét giấy báo nhận tiền trước hạn - Khảo sát trình tự lập phiếu thu tiền - Đối chiếu riêng khoản chiết khấu toán với sách công ty chiết khấu toán trước hạn - Đối chiếu phiếu thu tiền với chứng từ gốc giấy báo ngân hàng với hợp đồng chứng từ bán hàng khác Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ Chung Trọn vẹn Riêng cho thu tiền Công việc kiểm soát nội Bộ chủ yếu thu tiền Các loại trắc nghiệp cho nghiệp vụ thu tiền Trắc nghiệm đạt yêu cầu Trắc nghiệm độ vững chãi - Thẩm tra việc phân cách nhiệm vụ người giữ tiền - Sử dụng giấy báo nhận người ghi sổ tiền bảng kê tiền mặt - Xem xét dãy đánh số trước kèm theo liên tục giấy quy định cụ thể chế độ báo nhận tiền báo cáo nhận tiền kịp thời bảng kê - Trực tiếp xác nhận séc tiền mặt đánh số thu tiền trước - Rà soát quan hệ Séc bảng kê - Đối chiếu giấy báo nhận tiền bảng kê với khoản mục ghi vào nhật ký thu tiền - Đối chiếu giấy báo ngân hàng với sổ sách tương ứng công ty Tiền mặt thu - Phân cách nhiệm vụ ghi đầy đủ vào sổ quỹ người giữ tiền và nhật ký thu tiền người giữ sổ Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ Công việc kiểm soát nội Các loại trắc nghiệp cho nghiệp vụ thu tiền Chung Riêng cho thu tiền Bộ chủ yếu thu tiền Trắc nghiệm đạt yêu cầu Trắc nghiệm độ vững chãi Định giá Các khoản thu tiền ghi sổ nộp với giá hàng bán - Theo dõi chi tiết khoản thu theo thương vụ đối chiếu với chứng từ bán hàng thu tiền - Khảo sát tổ chức kế toán chi tiết khoản thu - Xem xét việc đối chiếu hàng tháng với ngân hàng - Soát xét chứng từ thu tiền - Đối chiếu khoản mục thu với mức giá duyệt chứng từ bán hàng - Đối chiếu đặn với ngân hàng khoản tiền bán hàng Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ Chung Phân loại Riêng cho thu tiền Các khoản thu tiền phân loại Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ Chung Kịp thời Riêng cho thu tiền Công việc kiểm soát nội Bộ chủ yếu thu tiền Các loại trắc nghiệp cho nghiệp vụ thu tiền Trắc nghiệm đạt yêu cầu - Sử dụng sơ đồ tài khoản - Kiểm tra việc Có quy định quan hệ tổ chức thực đối ứng cụ thể thu tiền sơ đồ tài khoản quy định - Soát xét, đối chiếu nội đối ứng việc phân loại ý - Xem xét dấu khoản đặc biệt hiệu kiểm soát nội Công việc kiểm soát nội Bộ chủ yếu thu tiền Các khoản thu tiền ghi - Quy địn rõ việc cập thời gian nhật khoản thu tiền vào quỹ vào sổ - Có nhân viên độc lập kiểm soát ghi thu nhập quỹ Trắc nghiệm độ vững chãi - Xem xét chứng từ thu tiền đối chiếu với thực tế phân loại tài khoản tiền thu Các loại trắc nghiệp cho nghiệp vụ thu tiền Trắc nghiệm đạt yêu cầu Trắc nghiệm độ vững chãi - Quan sát việc tổ chức ghi thu, chế độ báo thu tiền phận có liên quan - Xem xét dấu hiệu kiểm soát nội thu tiền - So sánh ngày nộp tiền với ngày ghi nhật ký thu tiền bảng kê báo cáo thu tiền phận Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ Chung Chính xác học Riêng cho thu tiền Công việc kiểm soát nội Bộ chủ yếu thu tiền Các khoản thu tiền ghi - Phân cách nhiệm vụ ghi vào sổ quỹ, sổ sổ quỹ với theo dõi tổng hợp toán tiền hàng - Lập cân đối thu tiền gửi cho người mua đặn Tổ chức đối chiếu nội chuyển sổ, cộng sổ Các loại trắc nghiệp cho nghiệp vụ thu tiền Trắc nghiệm đạt yêu cầu Trắc nghiệm độ vững chãi - Xem xét việc phân cách nhiệm vụ người ghi sổ quỹ với ghi số toán - Thẩm tra việc gửi bảng cân đối thu tiền - Xem xét dấu hiệu kiểm soát nội - Đối chiếu bút toán sổ quỹ với sổ theo dõi toán tiền hàng, báo thu tiền bảng kê thu tiền - Cộng lại khoản thu sổ quỹ đối chiếu với sổ ... tiền trước hạn - Khảo sát trình tự lập phiếu thu tiền - Đối chiếu riêng khoản chiết khấu toán với sách công ty chiết khấu toán trước hạn - Đối chiếu phiếu thu tiền với chứng từ gốc giấy báo ngân... tiền chiết khấu xét duyệt đắn Phiếu thu tiền đối chiếu ký duyệt - Có sách cụ thể cho việc toán trước hạn - Duyệt khoản chiết khấu - Đối chiếu chứng từ gốc ký duyệt phiếu thu tiền - Xem xét quy chế... chứng từ bán hàng - Đối chiếu đặn với ngân hàng khoản tiền bán hàng Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ Chung Phân loại Riêng cho thu tiền Các khoản thu tiền phân loại Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ Chung
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thảo luận kiểm toán hiếu , bài thảo luận kiểm toán hiếu , bài thảo luận kiểm toán hiếu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay