Bài tập kiểm toán

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:03

DẠNG 2: CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG Câu 1: Kiểm toán tạo niềm tin cho những người quan tâm đến thông tin kế toán Những người quan tâm ở gồm:  D Tất cả các câu Rủi ro tiềm tàng liên quan đến:  A Hoạt động và ngành nghề kinh doanh của khách hàng Câu 2: Thuật ngữ kiểm toán mới chỉ đc thực sự xuất hiện và được sử dụng ở nước ta:  D Những năm đầu thập kỷ 90 Kế toán bán hàng biển thủ tiền từ khách nợ bằng cách không ghi sổ kế toán và ghi giảm nợ phải thu bằng việc lập dự phòng phải thu khó đòi Hành vi đó là:  B Gian lận Câu 3: Chức bày tỏ ý kiến dưới góc độ tư vấn chủ yếu được thể hiện dưới hình thức:  B thư quản lý Rủi ro kiểm toán là:  C khả báo cáo tài chính còn sai sót và gian lận yếu mà kiểm toán viên không phát hiên ra, đó đưa ý kiến không thích hợp về BCTC Câu 4: Kiểm toán góp phần nâng cao hiêu quả và lực quản lý được thể hiện rõ nét nhất chức của:  A kiểm toán nghiệp vụ Trong kiểm toán tài chính, có những điểm chưa xác minh được rõ ràng hoặc còn có những sự kiện chưa được giải quyết xong trước kết thúc kiểm toán thì KTV đưa ý kiến loại:  B loại trừ (chấp nhận từng phần) Câu 5: Cuộc kiểm toán đc thiết kế để phát hiện những vi phạm pháp luật là cuộc kiểm toán:  B kiểm toán tuân thủ Khi kiểm toán BCTC, ý kiến bác bỏ được đưa khi:  B không chấp nhận toàn bộ BCTC Câu 6: Cụm từ “khách thể kiểm toán” được sử dụng quản lý và chuyên ngành kiểm toán để chỉ:  D đơn vị được kiểm toán KTV nội bộ phải báo cáo kết quả kiểm toán của mình:  D cho cấp lãnh đạo cao nhất của mình Câu 7: nếu là khách thể của kiểm toán nhà nước thì:  B có thể thành khách thể của kiểm toán độc lập Công ty kiểm toán độc lập là:  A một pháp nhân kinh doanh độc lập có quyền hạn và nghĩa vụ bình đẳng và được hoạt động những công ty khác Câu đối tượng trước hết và chủ yếu của kiểm toán tài chính là A Những tài liệu lien quan đến quá trình hình thành và phát triển của khách hangfnhuw các biên bản họp HĐQT, giấy phép đầu tư B Những quy chế hoạt động theo ngành dọc C Những tài liệu gắn liền với mục tiêu kiểm toán không nằm tài liệu kế toán của đơn vị D Những tài liệu kế toán của đơn vị được kiểm toán Đáp án đúng là D nếu kiểm toán viên độc lập sử dụng tài liệu cảu kiểm toán viên nội bộ thì trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập với kết quả kiểm toán: A Được giảm nhẹ B Chịu trách nhiệm về ý kiến mà mình đưa C Có thể được giảm nhẹ, có thể không phụ thuộc vào từng tình cụ thể D Hoàn toàn không chịu trách nhiệm Đáp án đúng là B Câu 1.trong quá trình thực hành kiểm toán thì : A kiểm toán viên có thể tự thay đổi chương trình kiểm toán nếu thấy cần thiết B kiểm toán viên phải thường xuyên thay đổi quy chương trình kiểm toán để khách hàng không biết đường đối phó C kiểm toán viên nên thay đổi chương trình kiểm toán một cách nghệ thuật để phát hiện các gian lận sai sót D kiểm toán viên không được tự ý thay đổi chương trình kiểm toán đã được xây dựng Đáp án A Trong quá trình kiểm toán,phương pháp phân tích được sử dụng A giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán B Trong giai doạn thực hiện kiểm toán C Trong giai đoạn kết thúc dự án D Cả ba giai đoạn Đáp án D Câu 10 Cơ quan kiểm toán nhà nước a Chỉ kiểm toán các quan , doanh nghiệp tổ chức , đơn vị và các nhân sử dụng ngân sách nhà nước b Chỉ kiểm toán quan chính quyền từ trung ương đến địa phương c Kiểm toán theo các yêu cầu của các doanh nghiệp đơn vị cá nhân nền kinh tế d Chỉ kiểm toán các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty TNHH, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân e Đáp án A 2.trong báo cáo kiểm toán,kiểm toán viên: a được phép nhận xét về báo cáo tài chính của khách hàng b Được quyền công kích các nhà quản lý của khách hàng nếu cho đó là cần thiết c Được phép chỉ trích tình hình tài chính của khách hàng d không được phép nhận xét về báo cáo tái chính của khách hàng Đáp án A Câu 11 1.tổng hợp từ mô hình kiểm toán nhà nước thế giới,chức bày tỏ ý kiến của kiểm toán nhà nước được thực hiên bằng phương thức: a Phan quyết của các quan tòa b.tư vấn c.bao gồm cả hai trường hợp d không trường hợp nào đúng Đáp án C 2.Tại Viêt Nam và phàn lớn các nước thế giới,khi tiến hành kiểm toán, quan được quyền thu phí kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán là: a.Cơ quan kiểm toán nhà nước b.Cơ quan kiểmtoán độc lập c.Kiểm toán nội bộ d.Cả ba loại Đáp án B Câu 12 khái niệm sai sót biểu hiện là: a lỗi về tính toán số hocjhay ghi chép sai b Áp dụng nhầm lẫn các nguyên tắc , phương pháp và chế độ kế toán giới hạn về trình độ của cán bộ kế toán c Áp dụng sai các nguyên tắc, phương pháp chế độ kế toán một cách có chủ ý d Bao gồm các câu a và b Đáp án D khái niệm về gian lân là biểu hiện a ghi chép chứng từ không dung sự thật một cách có chủ ý b vô tình bỏ sót hoặc hiểu sai các khoản mục các nghiệp vụ c che giấu các thông tin, tài lieuj hoặc các nghiệp vụ d bao gồm câu a và b e bao gồm câu c và a Đáp án E Câu 13 kiểm toán tạo niềm tin những người quan tâm đến thông tin kế toán Những người quan tâm ở gồm a các quan nhà nước cần thông tin trung thực và phù hợp để điều tiết vĩ mô nên kinh tê b Các nhầ đầu tư c Các doanh nhân để điều hành hoạt động kinh doanh d Tất cả các câu Đáp án D một kiểm toán viên độc lập có trách nhiệm lập và phát hiện các sai sót và gian lận có thể ảnh hưởng trọng yếu tới BCTC Một hành vi có thể xem là hành vi gian lận A.ghi chép các nghiệp vụ không có thật hoặc giả mạo chứng từ B.dấu diếm hồ sơ tài liệu mottj cách cố tình C.ghi chép sai nghiệp vụ về mặt số học khoog cố ý D.Bao gồm cả câu a và b Đáp án D Câu 14 Thật ngữ kiểm toán mới chỉ thực sự xuất hiện và được sử dụng ở nước ta: a.những năm đầu của thập kỷ 30 b những năm đầu của thập kỷ 80 c những năm đầu của thập kỷ 70 d những năm đầu của thập kỷ 90 Đáp án D Câu 12.1 Câu 15 Cau 13.2 Nếu khách thể của kiểm toán nhà nước thì : A.Chỉ là khách thể của kiểm toán nhà nước B.Có thể thành khách thể của kiểm toán độc lâp C không thể thành khách thể của kiểm toán độc lâp D.không có câu trả lời đúng các câu Đáp án B
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kiểm toán , Bài tập kiểm toán , Bài tập kiểm toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay