Bài tập kiểm toán tài chính

8 24 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:03

Bài tập 07 : Một KTV kiểm toán BCTC năm N của công ty TNHH An Bình Để thực hiện thủ tục phân tích, KTV này thu thập được một số dữ liệu sau : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày : 31/12/N ĐVT : triệu đồng TÀI SẢN Năm Năm NGUỒN VỐN Năm Năm N-1 N N-1 N I Tài sản ngắn hạn 1.000 1.100 I Nợ phải trả 1.000 1.200 Tiền 300 220 Nợ ngắn hạn 400 500 Phải thu khách hàng 300 400 Nợ dài hạn 600 700 Hàng tồn kho 400 480 II Tài sản dài hạn 1.100 1.200 II Vốn chủ sở hữu 1.100 1.100 Nguyên giá TSCĐ 1.200 1.380 Vốn chủ sở hữu 1.100 1.100 Giá trị hao mòn (100) (180) Tổng cộng 2.100 2.300 Tổng cộng 2.100 2.300 THÔNG TIN KHÁC Năm N-1 Tình hình doanh thu và giá vốn của Cty TNHH An Bình Doanh thu 4.000 Giá vốn 3.200 Các chỉ tiêu trung bình của ngành Tỷ số toán hiện hành 3,1 Vòng quay hàng tồn kho 5,0 Vòng quay Nợ phải thu 14,1 Tỷ suất lãi gộp 25% Năm N 4.500 3.500 3,7 4,5 13,5 21% Yêu cầu : Theo anh chị với những dữ kiện được thu thập nêu trên, kết hợp với so sánh các chỉ tiêu bình quân ngành, KTV này cần chú ý đến các vấn đề gì quá trình thực hiện kiểm toán Bài tập 08: Khi kiểm toán BCTC ngày 31/12/N của công ty ABC, kiểm toán viên phát hiện những sai sót sau : Đơn vị không phản ánh một số khoản chi phí lãi vay của năm N trị giá 120 triệu Các chi phí nầy được ghi chép vào đầu tháng 1/N+1 đơn vị toán số tiền này Đơn vị khóa sổ các nghiệp vụ bán hàng vào ngày 15/1/N+1 thay vì khóa sổ vào ngày 31/12/N Tổng doanh thu từ ngày 31/12/N đến 15/1/N+1 là 1.800 triệu, giá vốn hàng bán của số hàng này là 1.400 triệu Khách hàng đã toán 400 triệu Một khoản chi phí tiền lương nhân viên bán hàng 120 triệu được ghi nhận nhầm vào giá trị công trình Y Công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng với mục đích phục vụ bán hàng từ tháng 2/N, thời gian sử dụng ước tính là 10 năm Khoản tiền thuê kho quỹ IV/N đơn vị chưa ghi nhận có số tiền 36 triệu Số tiền này được toán vào tháng 1/N+1 Yêu cầu : a) Hãy nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót đến các khoản mục của BCĐKT và BCKQKD ? Biết rằng giá các nghiệp vụ là giá chưa thuế, VAT 10% đầu vào và đầu ra, thuế TNDN 28% b) Giả sử KTV quyết định cần phải điều chỉnh các sai sót trên, hãy đưa các bút toán điều chỉnh thích hợp cho mỗi trường hợp Bài tập 09 : Một KTV kiểm toán BCTC năm N của công ty TNHH POC Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị sau : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm……… Đơn vị tính : triệu đồng CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) Mã số Năm 01 930.892 728.515 02 10 4.730 926.162 7.838 720.677 11 20 810.261 115.901 657.126 63.551 21 22 23 24 25 30 317 26.580 23.560 21.430 13.360 54.848 218 26.876 25.838 20.673 15.821 399 31 32 40 50 3.682 3.194 488 55.336 1.237 124,8 1.112,2 1.511,2 51 52 60 15.494,08 423,136 39.841,92 1.088,064 Năm trước 18 Lãi bản cổ phiếu (*) 70 Trong quá trình kiểm toán, sổ tay của mình KTV này đã phát hiện những vấn đề sau : Đơn vị ghi tăng giá vốn hàng bán 30 triệu đồng đã áp dụng nhầm lẫn phương pháp tính giá xuất kho của một lô hàng xuất bán ngày 20/10/N Ngày 31/12/N đơn vị xuất một lô hàng hóa với giá vốn là 20 triệu chuyển đến huyện Thanh Chương (Nghệ An) theo yêu cầu của khách hàng Đơn vị đã ghi nhận doanh thu của số hàng này (biết giá bán của lô hàng hóa này là 30 triệu chưa VAT 10%) Đơn vị bỏ sót các bút toán tính khấu hao của một TSCĐ sử dụng cho bộ phận bán hàng tháng 9,10,11 với giá trị 30 triệu Do vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ nên ngày 8/9/N đơn vị đã bị phán quyết của Trọng tài kinh tế buộc phải bồi thường cho đối tác một số tiền là 50 triệu Đơn vị đã trả số tiền này và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp Qua kiểm tra một khoản phải thu của khách hàng với số dư là 10 triệu, khách hàng đã không còn khả toán Đơn vị chưa lập dự phòng cho khoản phải thu này 6 Trong năm đơn vị có vay của ngân hàng INDOVINA một khoản tiền là 600 triệu với lãi suất là 3%/năm Đơn vị không hạch toán khoản chi phí lãi vay vào cuối năm Phát hiện một nghiệp vụ bán hàng ghi nhận ngày 30/12/N lại không có chứng từ Nghiệp vụ này có giá vốn là 10 triệu, giá bán chưa thuế VAT 10% là 15 triệu khách hàng chưa trả tiền Vào ngày 5/1/N+1 kế toán đã ghi giảm nghiệp vụ này với nội dung khách hàng trả lại hàng mua Khách hàng toán tiền sớm theo thời hạn đã quy định hợp đồng với đơn vị Giá trị hàng mua mà khách hàng đã toán bằng tiền mặt là 22 triệu (cả thuế VAT 10%) Điều khoản của hợp đồng ghi rõ khách hàng được hưởng chiết khấu toán 1% Trên thực tế kế toán đơn vị đã ghi tăng khoản phải trả và hạch toán vào chi phí khác Yêu cầu : 1) Nêu ảnh hưởng của các sai phạm đến các khoản mục thuộc BCKQKD 2) Nêu các bút toán điều chỉnh cần thiết biểu tổng hợp sai sót và lập lại BCKQKD cho đơn vị Biết thêm : đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trư Bài tập 10 : Một KTV kiểm toán BCTC năm N của công ty TNHH POC Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị sau : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: triêụ đông ̀ CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 18 Lãi bản cổ phiếu (*) Mã số 01 02 10 Năm 930.892 4.730 926.162 Năm trước 728.515 7.838 720.677 11 20 810.261 115.901 657.126 63.551 21 22 23 24 25 30 317 26.580 23.560 21.430 13.360 54.848 218 26.876 25.838 20.673 15.821 399 31 32 40 50 3.682 3.194 488 55.378 1.237 124,8 1.112,2 1.511,2 51 52 60 15.494,08 423,136 39.841,92 1.088,064 70 Trong quá trình kiểm toán, sổ tay của mình KTV này đã phát hiện những vấn đề sau : Đơn vị mua một TSCĐ sử dụng cho bộ phận bán hàng với giá mua là 30 triệu (thuế VAT 10%) vào ngày 16/10/N kế toán đơn vị không ghi tăng nguyên giá TSCĐ mà ghi vào chi phí QLDN (phân bổ vòng 10 tháng kể từ tháng 11/N) Tài sản này dùng 15 năm Đơn vị cho công ty taxi Mai Linh thuê một mặt bằng đỗ xe với thời hạn năm Điều khoản hợp đồng ngày 15/3/N ghi rõ số tiền mà công ty Mai Linh phải trả là 20 triệu Ngày 2/4/N công ty Mai Linh đã chuyển khoản trả toàn bộ số tiền Kế toán đơn vị hạch toán hết vào doanh thu năm N Ngày 31/12/N đơn vị xuất khẩu một lô hàng hóa với trị giá vốn 50 triệu, giá bán là giá FOB DaNang 600 USD Thuế xuất khẩu lô hàng 10%, thuế GTGT 0% Đơn vị đã hạch toán nghiệp vụ này vào ngày 7/1/N+1 nhận được giấy báo Nợ về việc khách hàng đã toán tiền hàng qua tài khoản ở ngân hàng Tỷ giá thực tế là 0.16 triệu Kế toán hạch toán thiếu khoản chi phí bán hàng, chi phí QLDN năm trước mà đơn vị quyết định kết chuyển sang năm với giá trị 10 triệu Do việc theo dõi tình hình biến động của tỷ giá ngoại tệ năm của các nghiệp vụ liên quan đến công nợ không tốt nên kế toán đơn vị đã ghi nhận tăng doanh thu tài chính lên một giá trị triệu Ngày 20/12/N đơn vị có lý một TSCĐ với nguyên giá 50 triệu, đã hao mòn lũy kế 40 triệu Thu từ lý bằng tiền mặt triệu, chi từ lý bằng tiền mặt là triệu Kế toán chỉ ghi nhận bút toán xóa sổ TSCĐ vào sổ sách Do áp dụng sai phương pháp tính giá hàng xuất kho nên kế toán đã làm giảm giá vốn hàng bán một giá trị 30 triệu Yêu cầu : 1) Nêu ảnh hưởng của các sai phạm đến các khoản mục thuộc BCKQKD 2) Nêu các bút toán điều chỉnh cần thiết biểu tổng hợp sai sót và lập lại BCKQKD cho đơn vị Biết thêm : đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trư Bài tập 11: Một KTV kiểm toán BCTC năm N của công ty TNHH POC Bảng cân đối kế toán tóm tắt của đơn vị sau : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày : 31/12/N ĐVT : triệu đồng TÀI SẢN I Tài sản ngắn hạn Tiền Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu khác Thuế GTGT được khấu trừ Hàng tồn kho II Tài sản dài hạn Nguyên giá TSCĐ Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí trả trước dài hạn Chi phí XDCB dở dang Tổng cộng Số tiền 9.090 2.050 1.950 300 100 370 4.320 7.490 6.800 (560) 800 450 16.580 NGUỒN VỐN I Nợ phải trả Vay ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế và các khoản phải nộp NN Phải trả cho CBCNV Phải trả phải nộp khác II Vốn chủ sở hữu Nguồn vốn kinh doanh Quỹ quan Nguồn vốn đầu tư XDCB LN chưa phân phối Tổng cộng Số tiền 4.550 3.040 880 280 220 80 50 12.030 7.200 950 620 3.260 16.580 Trong quá trình kiểm toán, sổ tay của mình KTV này đã phát hiện những vấn đề sau : Mua TSCĐ trị giá 120 tr (chưa VAT 10%) để phục vụ cho bộ phận bán hàng, kế toán đơn vị tiến hành hạch toán vào chi phí QLDN phân bổ vòng tháng Biết rằng tỷ lệ khấu hao tài sản này là 10%/năm Nghiệp vụ mua TSCĐ này xảy vào ngày 10/8/N Xuất lô hàng hoá trị giá 400 tr, giá bán 500 tr (VAT 10%) gửi bán Kế toán đơn vị tiến hành ghi nhận doanh thu của lô hàng này Số dư chi tiết nợ phải thu ngày 31/12/N sau : a Công ty Phương Linh 1200 triệu b Công ty Phương Anh 600 triệu c Công ty XNK An Bình (40 triệu) d Công ty cổ phần công nghệ180 triệu e Công ty XNK An Phú (20 triệu) f Công ty dệt may 29-3 30 triệu Qua kiểm tra phát hiện thấy kế toán cấn trừ nhầm nợ phải trả của công ty Phương Linh với nợ phải thu của công ty Phương Anh làm cho nợ phải thu của công ty Phương Anh giảm 20 tr Một TSCĐ của công ty sử dụng cho bộ phận bán hàng có nguyên giá 400 triệu, đã khấu hao luỹ kế 300 triệu Trong năm công ty quyết định nâng cấp để kéo dài thêm thời gian sử dụng là năm Biết thời gian nâng cấp là tháng, chi phí nâng cấp là 20 triệu (chưa thuế VAT 10%) chưa toán Kết thúc năm N việc nâng cấp hoàn thành Toàn bộ chi phí nâng cấp kế toán hạch toán vào chi phí bán hàng Phát hiện một nghiệp vụ bán hàng ghi nhận ngày 30/12/N lại không có chứng từ Nghiệp vụ này có giá vốn là 20 triệu, giá bán chưa thuế VAT 10% là 30 triệu khách hàng chưa trả tiền Vào ngày 5/1/N+1 kế toán đã ghi giảm nghiệp vụ này với nội dung khách hàng trả lại hàng mua Công ty mua lô NVL về phục vụ sản xuất Giá mua hoá đơn là 100 triệu (chưa thuế VAT 10%) đã toán bằng TGNH Kế toán đơn vị hạch toán tăng giá trị NVL mua về nhập kho song thực tế lô NVL này chưa được nhập kho mà mua xong DN đã chuyển thẳng gia công hoàn thiện Chi phí gia công lô NVL là 20 triệu chưa toán cho đơn vị nhận gia công Khoản chi phí này đơn vị chưa hạch toán vào sổ sách vì ngày 31/12/N lô hàng này vẫn chưa gia công xong và nhập về đơn vị Biết chi phí tiền lương của nhân viên bộ phận QLDN năm là 300 triệu Kế toán chỉ tính các khoản trích theo lương theo tỷ lệ tính vào chi phí mà không tính theo tỷ lệ quy định Ngày 3/1/N+1, công ty chi trả khoản tiền bồi thường là 10 triệu cho nhân viên bị thương vụ tai nạn lao động xảy vào ngày 30/12/N Kế toán đơn vị hạch toán tăng chi phí bất thường năm N Bảng phân tích tài khoản Lợi nhuận chưa phân phối năm N sau : - Số dư đầu năm : 660 triệu - Lãi thực hiện năm N 4.000 triệu - Chi phí thuế TNDN hiện hành (28%) 1.120 triệu Yêu cầu : 1) Trình bày các bước điều chỉnh các sai sót vào biểu tổng hợp sai sót 2) Hãy lập lại bảng cân đối kế toán cho đơn vị Biết thêm : đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trư Bài tập 12 : Một KTV kiểm toán BCTC năm N của công ty TNHH POC Bảng cân đối kế toán tóm tắt của đơn vị sau : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày : 31/12/N ĐVT : triệu đồng TÀI SẢN Số tiền NGUỒN VỐN Số tiền I Tài sản ngắn hạn 9.050 I Nợ phải trả 6.974 Tiền 2.050 Vay ngắn hạn 4.406 Phải thu khách hàng 1.400 Phải trả cho người bán 1.980 Trả trước cho người bán 190 Người mua trả tiền trước 80 Phải thu khác 90 Thuế và các khoản phải nộp NN 168 Thuế GTGT được khấu trừ 260 Phải trả cho CBCNV 190 Hàng tồn kho 5.060 Phải trả phải nộp khác 150 II Tài sản dài hạn 5.554 II Vốn chủ sở hữu 7.630 Nguyên giá TSCĐ 5.380 Nguồn vốn kinh doanh 5.200 Giá trị hao mòn lũy kế (476) Quỹ quan 750 Chi phí trả trước dài hạn 300 Nguồn vốn đầu tư XDCB 420 Chi phí XDCB dở dang 350 LN sau chưa phân phối 1.260 Tổng cộng 14.604 Tổng cộng 14.604 Trong quá trình kiểm toán, sổ tay của mình KTV này đã phát hiện những vấn đề sau : Qua việc đối chiếu dựa vào Biên bản kiểm kê quỹ và Sổ chi tiết các TK tiền của đơn vị ngày 31/12/N phát hiện thấy có số dư cuối kỳ không khớp đúng Số tiền lệch là 10 triệu Nguyên nhân kế toán tiền mặt bỏ sót một nghiệp vụ chi trả cho người bán A theo phiếu chi số 02 ngày 05/01/N Các khoản chi phục vụ cho hoạt động phong trào văn thể mỹ của đơn vị năm lại được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp với giá trị 23 triệu Đơn vị chưa phản ánh khoản chiết khấu toán được hưởng chưa thu được bằng tiền của người bán (mới chỉ có thông báo chấp nhận) vào ngày 30/12/N liên quan đến việc toán tiền hàng Lô hàng hóa với giá mua chưa VAT 10 % là 50 triệu Điều khoản hợp đồng quy định chiết khấu toán là 1% 4 Ngày 28/12/N đơn vị nhập khẩu một lô hàng với giá CIF.HongKong là 300 USD đã toán bằng chuyển khoản Thuế nhập khẩu 10%, thuế GTGT 10% đơn vị đã nộp cho kho bạc bằng tiền mặt Lô hàng này đơn vị nhập về kho 1/4; gửi bán 1/4; còn lại 1/2 đã xuất bán thẳng với giá bán chưa VAT 10% là 400USD Tuy nhiên kế toán chỉ hạch toán doanh thu vào ngày 6/1/N+1 khách hàng toán tiền; còn năm N kế toán chỉ phản ánh việc gửi bán,còn lại ghi tăng giá trị hàng nhập kho Tỷ giá thực tế là 0.162; tỷ giá ghi sổ là 0.163 Số dư chi tiết nợ phải trả ngày 31/12/N sau : a Công ty TNHH Hòa Bình 420 triệu b Công ty cổ phần Tân Minh Toàn 320 triệu c Ngân hàng P&G 240 triệu d Ngân hàng Sacombank (350 triệu) e Xí nghiệp xây lắp máy (205 triệu) f Đại học Duy Tân 360 triệu g Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai 615 triệu h Đông Á bank 580 triệu Thông qua việc phân tích số tiền vay và lãi cộng dồn, kiểm toán viên phát hiện đơn vị đã tính toán sai một khoản vay đối với ngân hàng Habubank Cụ thể giá trị sổ sách cao giá trị của kiểm toán viên cứ vào khế ước vay để tính là triệu Kế toán hạch toán thiếu bút toán ghi tăng nguồn hình thành TSCĐ ngày 6/8/N đưa tài sản này vào sử dụng Biết tài sản này được hình thành từ đầu tư XDCB với nguyên giá 40 triệu được đầu tư từ quỹ đầu tư XDCB Kiểm tra sổ sách chứng từ phát hiện rằng: ngày 31/12/N đơn vị đã kiểm kê kho và phát thiếu một giá trị hàng hóa 10 triệu Kế toán tại đơn vị quyết định xử lý vào giá vốn hàng bán đó theo định mức chỉ có 60% giá trị này là hợp lý Bảng phân tích tài khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : - Số dư đầu năm : 358 triệu - Lãi thực hiện năm N 1.000 triệu - Chi phí thuế TNDN hiện hành (28%) 280 triệu Yêu cầu : 1) Trình bày các bước điều chỉnh các sai sót vào biểu tổng hợp sai sót 2) Hãy lập lại bảng cân đối kế toán cho đơn vị Biết thêm : đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trư Bài tập 13 : KTV A được giao phụ trách kiểm toán khoản mục Chi phí thuê văn phòng của công ty ABC cho niên độ kết thúc 31/12/N Công ty ABC ký hợp đồng thuê trụ sở văn phòng làm việc vòng 10 năm bắt đầu từ 01/01/N, tiền thuê mỗi năm là 160 triệu Do thuê dài hạn, nên hợp đồng ghi rõ bên cho thuê đồng ý cho ABC được hưởng khoản giảm tiền thuê kà 100 triệu, và khoản này sẽ được trừ dần vào từng năm Như vậy, tiền thuê văn phòng hàng năm chỉ còn là 150 triệu Kế toán đã khấu trừ 100 triệu nêu vào tiền thuê năm N và đã ghi sổ sách kế toán sau : Nợ TK 642 : 60 Nợ TK 138 : 90 Có TK 111 : 150 Do đó chi phí tiền thuê Báo cáo kết quả kinh doanh năm N là 60 triệu Yêu cầu : Theo anh chị có nên chấp nhận phương pháp hạch toán hay không ? Tại ? Hãy đề nghị bút toán điều chỉnh (nếu có)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kiểm toán tài chính , Bài tập kiểm toán tài chính , Bài tập kiểm toán tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay