CHƯƠNG 4 GIẢM PAPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP mở RỘNG CHÒM SAO TÍCH cực ACE

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:00

CHƯƠNG GIẢM PAPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG CHÒM SAO TÍCH CỰC ACE Active Constellation Extension -Ж 4.1 Giới thiệu chương: Một phương pháp để giảm PAPR cao ký hiệu OFDM giới thiệu Trong phương pháp này, tín hiệu sau cắt bớt miền thời gian ánh xạ vào biểu đồ chòm lần để xếp lại điểm chòm sao cho đỉnh giảm không làm giảm BER không gây biến dạng tín hiệu truyền luồng bit thu hồi giống luồng bit nguồn 4.2 Cơ sở lý thuyết: Ý tưởng phía sau phương pháp mở rộng chòm tích cực điểm liệu nằm ranh giới chòm có chỗ cho biên tăng lên mà xác suất làm giảm lỗi cho ký hiệu liệu khác Đối với trường hợp 16-QAM, điểm bên di chuyển, điểm phía bên mở rộng bên theo hướng, điểm góc dịch bên theo hai hướng Trong hình 4.1, mũi tên chấm đại diện đường điểm di chuyển vùng phía bên tô đậm đại diện cho khu vực di chuyển điểm góc Đối với hệ thống OFDM, ảnh hưởng di chuyển vào bóng mờ để bổ sung thêm tín hiệu hình sin tần số cụ thể sóng mang đến tín hiệu truyền Nếu di chuyển thông minh, đỉnh cao miền thời gian loại bỏ hiệu 55 Hình 4: ACE với 16 – QAM Hai thuật toán có tên POCS (Projection Onto Convex Sets) AGP (Approximate Gradient Project) cho băng gốc phức tạp phát triển dựa ACE 4.3 Thuật toán POCS: Trong thuật toán này, tín hiệu chuyển đổi miền thời gian qua IFFT Tất đỉnh mà lớn ngưỡng xác định trước bị cắt Điều làm cho điểm chòm bị di chuyển ngẫu nhiên Bước để chuyển đổi tín hiệu bị cắt trở lại vào miền tần số FFT xếp lại điểm chòm mà miền mở rộng cho phép Các điểm bên khôi phục lại vị trí ban đầu  Bước 1: Với ký hiệu liệu X, áp dụng IFFT để có x  Bước 2: Tìm x với với đỉnh có biên độ lớn giá trị cho A xén để có  x [ n ] , x [ n ] ≤ A x [ n] =   A, x [ n ] > A  Bước 3: Áp dụng FFT từ x để có X 56  Bước 4: Khôi phục tất điểm bên để có giá trị ban đầu chúng, chiếu điểm bên vào vùng biên độ tăng  Bước 5: Quay trở lại bước điểm bị cắt PAPR giảm thiểu tối đa 4.4 Thuật toán AGP: Vì phương pháp POCS cho kết nhanh có nhiều tính toán Lưu ý bước thuật toán POCS, xét: x [ n ] = x [ n ] + C xén [ n ] Trường hợp C xén [ n ] đại diện cho phần bị cắt tín hiệu 0, x ≤ A  C xén [ n ] =   A − x [ n] , x > A Sử dụng độ tuyến tính IFFT cần phải tính toán biết đến Tuy nhiên, đoạn điển hình (1 cần thiết) bao gồm mẫu Sử dụng thuật toán IFFT cho bước lãng phí tính toán tốn tính trực tiếp từ sin cos trừ kết X để lấy X AGP thuật toán giới thiệu phương pháp nhanh hội tụ cho ACE Thuật toán sau:  Bước 1: Bắt đầu với ký hiệu liệu X dạng phức Áp dụng IFFT để có x0 Đặt i =  Bước 2: Lấy đoạn xi [ n ] ≥ A biên độ mẫu  Bước 3: Tín toán phần tín hiệu cắt (khác mẫu bị cắt) cxén [ n ] = x [ n ] − xi [ n ]  Bước 4: Áp dụng FFT cho cxén để có C xén  Bước 5: Giữ thành phần có C xén mà theo hướng chấp nhận cho chòm định thiết lập tất hướng lại Áp dụng FFT để có c 57  Bước 6: Cho µ chạy từ tới 10 với bước 0.1 µ , tính toán: x i +1 = x i + µ c  Và chọn xi +1 PAPR tối thiểu  Bước 7: Nếu PAPR chấp nhận tính lặp lặp lại tối đa không đạt tăng i = i + quay trở bước 2, ngừng giảm PAPR 4.5 Kết luận chương: Phương pháp ACE với hai thuật toán POCS AGP làm giảm đáng kể PAPR Các bước thực hai thuật toán phần mềm Matlab chương để có hình ảnh minh họa cho hai thuật toán 58 ... c  Và chọn xi +1 PAPR tối thiểu  Bước 7: Nếu PAPR chấp nhận tính lặp lặp lại tối đa không đạt tăng i = i + quay trở bước 2, ngừng giảm PAPR 4. 5 Kết luận chương: Phương pháp ACE với hai thuật... Bước 4: Khôi phục tất điểm bên để có giá trị ban đầu chúng, chiếu điểm bên vào vùng biên độ tăng  Bước 5: Quay trở lại bước điểm bị cắt PAPR giảm thiểu tối đa 4. 4 Thuật toán AGP: Vì phương pháp. ..Hình 4: ACE với 16 – QAM Hai thuật toán có tên POCS (Projection Onto Convex Sets) AGP (Approximate Gradient Project) cho băng gốc phức tạp phát triển dựa ACE 4. 3 Thuật toán POCS:
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 4 GIẢM PAPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP mở RỘNG CHÒM SAO TÍCH cực ACE , CHƯƠNG 4 GIẢM PAPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP mở RỘNG CHÒM SAO TÍCH cực ACE , CHƯƠNG 4 GIẢM PAPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP mở RỘNG CHÒM SAO TÍCH cực ACE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay