Công việc kiểm soát nội bộ và trắc

8 43 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:00

Công việc kiểm soát nội trắc nghiệm nghiệp vụ thu tiền Trong phương thức thu tiền mặt trực tiếp Thủ tục kiểm toán nội hữu hiệu với khoản thu tiền bán hàng Trong phương thức toán qua ngân hàng khoản thu trực tiếp Trong phương thức thu tiền mặt trực tiếp Phân cách nhiệm vụ bán hàng với nghiệp vụ thu tiền tổ chức kiểm soát nội Phải trọng đến sách nhân sự, tức trọng vào việc chọn sử dụng người trung thực, đạo đức tốt Xây dựng hệ thống sổ sách theo mẫu sẵn từ giấy báo nhận tiền có đánh số trước đến bảng kê tiền mặt ... trực tiếp Phân cách nhiệm vụ bán hàng với nghiệp vụ thu tiền tổ chức kiểm soát nội Phải trọng đến sách nhân sự, tức trọng vào việc chọn sử dụng người trung thực, đạo đức tốt Xây dựng hệ thống sổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công việc kiểm soát nội bộ và trắc , Công việc kiểm soát nội bộ và trắc , Công việc kiểm soát nội bộ và trắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay