CÀI đặt, kết nối và lập TRÌNH CHO TỔNG đài KX TDA 200

52 85 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:44

CHƯƠNG 2: CÀI ĐẶT, KẾT NỐI LẬP TRÌNH CHO TỔNG ĐÀI KX-TDA 200 Phần A.Cài đặt kết nối: 1.1 Cài đặt thiết bị: Vị trí lắp đặt loại card lên tổng đài: khe cho card MPR, khe cho card PSU, 10 khe cắm tự khe cho card tuỳ chọn 2.1.2 Kết nối cho thuê bao:  Kết nối thuê bao song song:  Với APT:  Kết nối qua cổng Digital XDP: 2.1.3 Kết nối DECT PS với tổng đài:  Dùng card CSIF:  Sử dụng card DHLC/ DLC: 2.1.4 Kết nối thiết bị ngoại vi: Phần B.Kết nối tổng đài : -Thường sử dụng PM tổng đài điện thoại đến lúc chương trình tự nhiên ngưng xuất cước lúc có trường hợp xảy TH1: tổng đài điện thoại không kết nối với máy vi tính để kiểm tra xem tổng đài điện thoại có kết nối với máy vi tính hay không ta thực sau : +Vào đường dẫn Start-> program->Accessories->communication ->HyperTerminal chọn vào Hyperterminal Thì cửa sổ Windown thể hình "Location Information" Ngay ô Country/region ta chọn VietNam,tại Ô City code ta nhâập vào "084" sau bấm nút OK xuất tiếp cửa sổ New Connection -HyperTerminal Ngay ô Name ta nhập vào tên bấm tiềp OK Khi ta bấm OK chương trình hiển thị thêm cửa sổ "Connect To" Đăng ký card cho Slot :Những card dùng tổng đài -Vào :1.Configuration -> 1.1 Slot ( INS sử dụng /OUS không sử dụng ) cho phép Card tình trạng hoạt động hay không hoạt động slot(khe) -> Apply -> OK Kết nối Co : Khai báo đường trung kế(co) sử dụng tổng đài cho việc gọi ,gọi vào -Vào :1.Configuration ->1.5 LCO Port(vị trí đường trung kế) -> INS kết nối hay sử dụng/OUS không kết hay không sử -> Apply -> OK Thay đổi số nội : -Số nội kí tự kí tự -Vào :2.System -> 2.6 Numbering Plant -> 2.6.1 Extention -> Gán số dẫn đầu vào mục Leading Number -> Apply -> OK (mặc định số dẫn đầu có kí tự 1,2,3,4,5,6 tương ứng cho vị trí 1->6 bản,lúc ta khai báo số Ext máy nhánh kí tự với số dẫn đầu từ ba số 101 ,202,303,504,408.Nếu muốn có số dẫn đầu 7,8 phải vào 2.System -> 2.6.Numbering Plant -> 2.6.2.feature -> Xoá dịch vụ dùng số 7,8 -> Apply -> 2.system -> 2.6.Numbering -> 2.6.1.Extention -> Khai báo số dẫn đầu mục leading number 7,8 ta khai báo số máy nhánh 709,800.Nếu sử dụng số nội kí tự cần khai báo số dẫn đầu phần 2.6.1.Extention kí tự 10 ,11,23…thì số nội lúc 1001,1111,2323… -Để lập trình số máy nhánh dẫn đầu số từ 601->664 ta vào 3.group -> 3.5 Incoming Call Distribution group -> 3.5.1.Group Setting -> Floating Ext Number để xoá số từ ( 601 -> 664 ) -> Apply -> OK (Ta khai báo lại số nồi ICD group số khác không trùng với số máy nhánh số dịch vụ cho ICD group bị xoá số trên) - Để lập trình số Ext dẫn đầu số từ 501->564 ta vào 5.Option Device ->5.3.DISA -> 5.3.2.Message -> Setting -> xoá số tin Disa(OGM) từ 501 -> 564 ->Apply -> OK (Ta khai báo lại số nồi tin Disa(OGM) số khác không trùng với số máy nhánh số dịch vụ cho tin Disa(OGM) bị xoá số - Để lập trình cho điện thoại thường ta vào 4.Extention -> 4.1.Wired Extention Setting -> 4.1.1.Extention Number để đổi số Nhập số máy nhánh cần đổi (số đổi phải nằm danh Floating Ext Number sách số dẫn đầu khai báo không trùng với số Ext khác ,số ICD group,số tin Disa(OGM),số mail box -> Apply -> Ok -Để lập trình cho máy dect ta vào 4.Extention -> 4.2.Extention setting -> 4.2.1 Extention Number để đổi số -> Apply -> Ok (máy dect có số ext giống máy nhánh thường có đầy đủ chức máy nhánh thường) 4.DSS:Bàn giám sát: -Vào :1.Configuration -> 1.12.Ext port (chọn port để gắn DSS) -> Connect(chọn OUS cho port gắn DSS) -> Extention port PT Property -> Type -> chọn DSS Port gắn DSS -> Apply -> Ext port(chọn port gắn bàn DSS) -> INS -> Apply -> OK -Vào :4.3.DSS Console -> Main -> chọn vị trí DSS tương ứng với Pair Extention Number (nhập số máy nhánh Opertor ) -> Apply -> OK - Để gán số DSS -> DSS ta vào 4.3.DSS Console -> Flexible key -> type -> DSS -> Ext No of Floating Ext No ( đánh số máy nhánh cần gán ) -> Apply -> OK -Nếu dùng DSS phải khai báo vị trí port gắn DSS phần Location no từ 1->4 tda100,1->8 TDA200 5.Chuông thường : -Vào :3.Group -> 3.5.Incoming Call Distribution group -> 3.5.2.Member (chọn Extention đổ chuông hay không Delay cho ICD group từ 01 -> 64,có tối đa 32 máy đổ chuông ICD group khai báo phần Member) -Vào :10.CO & Incoming Call -> 10.2.DiL Table & Port setting -> Dil -> Port no(đường trung kế) -> Dil Destination -> ( Day , lunch , Break ,night ) -> số Ext ( ICD group Floating Number01-64 định số ICD group có máy định đổ chuông phần Member gán trực tiếp đường trung kế) -> Apply -> Ok 6.Chuông Hunting :( máy bận nhảy sang máy khác nhóm hunting ) -Vào :3.group -> 3.6.Extention hunting group -> Group No(có 64 nhóm từ nhón ->nhóm 64 -> Hunting type ( Circular đổ chuông xoay vòng nhóm / Terminated đổ chuông từ thấp đến cao ) -> Number Extention ( từ 1->16 số máy để đánh số máy nhánh đổ chuông nhóm )-> Apply -> OK -Vào :10.CO & Incomming Call -> 10.2.Dil table & Port setting -> Dil -> port no(đường trung kế) -> Dil Destination ( Day , Lunch , Break , Night ) -> chọn số Extention dẫn đầu bắt kì từ 1->16 tạo member phần cho chế độ ngày đên trưa,nếu máy bận đổ chuông máy rỏi nhóm Hunting -> Apply -> OK 7.DISA : -Khi người gọi vào đường co(trung kế) sử dụng chế độ disa nghe phát tin (OGM) sau người gọi bấm số nội trực tiếp muốn gặp(nếu biết),nếu không bấm gọi chuyển máy operator -Vào :5.Opton Device -> 5.3.Disa -> 5.3.1.Message Setting -> để quay số tắc cho máy nhánh tương ứng với số cho tin DISA từ 501->564 tương ứng cho OGM1 -> OGOGM 64 sử dụng cho chế cộ Disa AA tương ứng từ 0->9 số máy nhánh n số tương ứng máy 101 -Vào :10.CO & Incomming Call ->10.2.Dil table & Port setting -> Dil -> Port no ( chọn vị trí đường trung kế cần sử dụng Disa)-> Dil Destination ( chọn chế độ Day , Night ,…) khai báo số từ 501->564 tin DISA nằm phần Option Device CO -> apply -> OK bên gọi vô đường trung kế có dil số tin Disa(OGM) tin Disa(OGM) tương ứng thu phát lên người gọi nghe ,có thể bấm trực tiếp số máy nội muốn gặp,bấm số tắc chế độ disa AA(nếu có) bấm số máy 101 đổ chuông gán Hạn chế gọi : -Vào :7.TRS -> 7.2.Deny Code -> Chọn Level để tạo mã cấm từ level -> level sau nhập mả cấm vào vị trí từ 0001 -> 1000-> Apply -> OK -Vào :2.System ->2.7.classof service->2.7.1.cos setting-> TRS/CO -> TRS Level -> chọn Cos cho chế độ ngày đêm theo mã cấm leve l-> apply -> OK -Vào :4.Extention -> 4.1.wired Extention -> 4.1.1.Extention setting ->Ext number -> Cos ( chọn cos cho Extention tương ứng với cos chọn level phần ) -> Apply -> OK -Một Ext nằm cos, mà cos thuộc level tạo mã cấm gọi Ext bị giới hạn gọi theo mã cấm level theo chế độ ngày đêm.Ví dụ vào chương trình TRS -> Deny code -> level tạo mã 00 để cấm gọi quốc tế,level tạo mã 0,17 để cấm gọi di động liên tỉnh ,dich vụ 171,177,178,179 đường dài,vào chương trình System -> TRS Level -> chọn cos 64 cho vào level chế độ ban ngày,cho cos 64 vào level chế độ ban đêm.Cuối ta vào chương trình Extention -> Wired Extention -> Extention setting -> Extntion Number -> chọn máy 102 cho vào cos 64 -> Apply -> OK.Vậy Ext 102 chế độ ban ngày không gọi quốc tế(bị giới hạn) gọi di động liên tỉnh nội hạt,ở chế độ ban đêm Ext 102 gọi nội ạt không gọi di động, liên tỉnh ,quốc tế,dịch vụ 171,177,178,179 9.Cấm gọi CO : -không cho phép máy chiếm đường trung kế(co) gọi tổng đài gọi nội -Vào :4.Extention -> 4.1.Wired Extention -> 4.1.1.Extention setting -> Extention Aunber -> chọn Cos bắt ki(cho máy nhánh vào cos cấm gọi đường Co) -Vào :7.System -> 7.2.class of Service -> 7.2.2.External callbock -> chọn outgoing trunk group (từ gruop 01 -> gruop64) -> chọn block (khoá) or Nonblock (không khoá) cho Cos tương ứng máy nhánh chọn Extention Setting -> chọn ô ngày (Day) để chọn chế độ ngày , đêm -> Apply -> OK -Nếu máy nhánh nằm cos mà cos chế độ block tương ứng với phần Outgoing trunk group (từ group 01->group 64)->thì máy nhánh không chiếm đường trung kế (co) gọi 10.Giới hạn thời gian gọi co : -Máy đàm thoại khoảng thời gian định -Vào :4.Extention -> 4.1.wired Extention -> 4.1.1.Extention Setting->Main -> chọn máy nhánh cho Cos để giớn hạn thời gian gọi -> Apply -> OK -Vào :3.Group -> 3.1.trunk group -> TRG Setting -> Main -> trunk group -> Cos tương ứng cho Ext (máy nhánh) tạo mục số Extention -> 4.1Wired Extention -> 4.1.1.Extention setting tạo ) -> Extention CO Duration time để chọn thời gian cần giới hạn -> Apply -> OK -Vào :2.System -> 2.7.Class of Service -> 2.7.1.Cos Setting -> Extention CO line call Duration limit để chọn Enable Disable -> Apply -> OK -Vào :2.System -> 2.9.Option -> Option -> Extention CO call Limitation -> chọn for outgoing for outgoing + incoming ->Apply -> OK 11.Account Code : -Bình thường máy nhánh không thực gọi bị giới hạn chế độ Accuont,nếu có mã Accuont thực -Vào :6.Feature -> 6.3.Verifile code -> Verifile code (0001 -> 1000) nhập mã account tương ứng cho người-> user name ( tên người sử dụng account cần ) -> verifile code PIN(0001 ->1000) mã cà nhân tương ứng với mã Accuont -> Apply -> OK -Vào :7.TRS -> 7.2.Deny Code -> Chọn Level để to am cấm từ Level -> Level nhập mã cấm tương ứng vị trí từ 0001 -> 1000 -> Apply (Khi muốn gọi mã cấm phải gọi Account) -Vào :2.System -> 2.7.classof service->2.7.1.cos setting -> TRS/CO -> TRS Level -> chọn Cos sử dụng account cho chế độ ngày đêm theo mã cấm level-> apply -> OK -Vào :4.Extention -> 4.1.wired Extention -> 4.1.1.Extention setting -> Ext number -> Cos ( chọn cos cho máy nhánh sử dụng account code tương ứng với cos chọn level phần ) -> Apply -> OK -Chú ý: Vị trí mã accuont chương trình 120 phải tương ứng với mã pin Tức sử dụng chế độ gọi Accuont vị trí mã accuont phải giống vị trí mã pin 12 Chức Queuing ( Giống UCD ) : -Chế dộ gọi vô nhóm máy quy định đổ chuông bận phát thông báo ,sau có khoảng thời gian chờ máy nhóm đổ chuông rỏi nhận gọi.Nếu hết thời gian chờ quy dịnh tực chế độ UCD tiếp tục phát tin thông báo tiếp tục chờ gọi kết thúc… tùy theo quy định.Phải có Card disa -Vào :3.Group -> 3.5.Incoming call Distribution group -> 3.5.3.Queuing table time : tạo chế độ ( OGM , Sequeuncy, wait=5,10s … ) tương ứng cho 16 cột -> Apply -> OK -Vào :3.Group -> 3.5.Incoming call Distribution group-> 3.5.1.group setting -> Queuing time table -> ICD group tương ứng từ (1 -> 64 ) -> Extention Floating Extention number -> Group time table chọn tạo mục theo thời gian ngày , đêm -> Apply -> OK + Phương án : Đổ chuông bình thường -Vào :3.Group ->3.5.Incoming call Distribution group -> 3.5.2.Member -> chọn ICD group ô ( incoming group Distribution ) -> Member(số máy đổ chuông tối đa có 32 máy đổ chuông) -> Extention no( số máy nhánh -> Delay ring ( Ring / no ring / delay ) )-> Apply -> OK -Vào :10.CO & Incoming call->10.2.Dil Table & Port Setting Dil -> Slot -> Port -> Card type -> Incoming ( Dil) Dil Destination (Day / Lunch / Break / Night) chọn số tương ứng từ “601->664” vừa tạo theo số ICD group -> Apply -> OK +Phương án : -Vào :3.Group -> 3.6.Hunting group -> group No -> Hunting time -> Number Extention ( số máy nhánh dổ chuông nhóm ,có tối đa 16 máy ) -> apply -> OK -Vào :3.Group -> 3.5.Incoming call Distribution group -> 3.5.2.member -> Incoming call group ICD group -> Member -> Extention no ( cho máy nhánh dẫn đầu phần Hunting group vào phần ICD group) -> chọn Ring -> Apply -> OK -Vào :10.CO & Incoming call -> 10.2.Dil table & Port Setting -> Dil & Slot -> Port -> Card type -> Incoming type ( Dil ) -> Dil Destination -> Gán số ICD group từ 601 -> 664 vào cho Day , Night -> Apply -> OK 13.ARS :(Tự động chèn dịch vụ 171,178,177,179 gọi đường dài liên tỉnh quốc tế) -Vào :8.ARS ->8.1.System setting -> ARS Mode ( on) -> Apply -> Ok -Vào :8.2.Leading number -> No (1-20) -> Leading (mã chèn hay mã tỉnh) ví dụ (TP: 08 , ĐN : 061) -Vào :8.3.Routing plan time chọn khoảng thời gian để sử dụng ARS ngày Time A,TimeB,Time C,Time D -Vào :8.4.Routing plan Priority -> Routing plan No (1-16) tuyến để để tạo cho phần Leading Number chọn thời gian ngày tuần để sử dụng dịch vụ -> Time A -> Time D -> Priority (1-6) chế độ ưu tiên -> Apply -> Ok -Vào :8.5.Carrier -> Carrier (01 -> 10) -> Removel number (xoá kí tư(thì chèn dịch vụ)) -> Carrier Access code (chèn 171,178, 177,179)->apply -> OK -Vào :ARS -> Carrier -> Trunk group -> Carrier -> Trunk group for the Carrier : cho phép dịch vụ chèn đường trung kế ( group trung kế ) Anble Disable -> Apply -> OK 14.Dect Phone: +Lập trình kết nối Card máy Dect : KX-TDA 0141 +Gắn Card DHLC , dùng hai dây Data chiếm port card DHLC +Máy Dect dùng loại KX-TCA255 loại Dect dòng 400 500 +Lập trình kết nối : -Vào :1.Configuration ->1.2.Portable Station -> nhập số máy nhánh cho máy dect phone-> chọn Select -> theo cho máy nhánh -> Registration ( Trước đăng ký cần nhập mã Pin ) mặc định 1234 cho máy tiến hành đăng ký máy nhánh từ máy -Vào :Bấm menu->Setting HS ->Select Registration->bấm ok->Register Hs ->bấm ok -> Select Base -> bấm ok->Please Wait -> mã Pin(mặc định 1234) -> OK 15.Set Cổng COM máy In SMDR R232C: -Vào :10.Maintenace ->10.2.SMDR -> SMDR port -> chọn RC232C -> outgoing call print -> ( On/Off) -> in coming call Print -> chọn ( On/Off ) -> Apply -Vào :10.Maintenace -> 10.2.SMDR -> RS-232C:Baud rate -> chọn tốc độ bit tương ứng Tổng Đài máy In -> RS232C:WL code -> chọn CR+LF -> RS232C:Word Length -> chọn bit -> RS 232C:Parity bit -> bit -> RS:232C Flow control -> None -> Apply -> OK 16 Chế độ cho phép hay không cho phép transfer gọi đường CO: -Vào :4.Extention ->4.1.wired Extention -> Extention Setting -> Main -> chọn Ext (máy nhánh) cho Cos để thực chế độ cho phép hay không cho phép transfer gọi CO -> Apply -> OK -Vào :2.System ->2.7.Class of Service -> Cos Setting -> Transfer to CO để chọn Enable Disable -> Apply -> OK 17.Chế độ cho phép hay không cho phép transfer gọi đường CO: -Vào :4.Extention -> 4.1.wired Extention -> Extention Setting -> Main -> chọn Ext(máy nhánh) cho Cos để thực chế độ cho phép hay không cho phép Callforward CO -> Apply -> OK -Vào :2.System ->2.7Class of Service -> Cos Setting -> Callforward to CO để chọn Enable Disable -> Apply -> OK ... cấp tổng đài kiểm tra cable kết nối nhân IT check cổng Com máy gắng với tổng đài ĐT Phần C: Lập trình cho tổng đài I LẬP TRÌNH CƠ BẢN BẰNG KEY CHO TỔNG ĐÀI TDA200 -Bàn Key sử dụng đề  lập trình. ..2.1.2 Kết nối cho thuê bao:  Kết nối thuê bao song song:  Với APT:  Kết nối qua cổng Digital XDP: 2.1.3 Kết nối DECT PS với tổng đài:  Dùng card CSIF:  Sử dụng card DHLC/ DLC: 2.1.4 Kết nối. .. ngoại vi: Phần B .Kết nối tổng đài : -Thường sử dụng PM tổng đài điện thoại đến lúc chương trình tự nhiên ngưng xuất cước lúc có trường hợp xảy TH1: tổng đài điện thoại không kết nối với máy vi
- Xem thêm -

Xem thêm: CÀI đặt, kết nối và lập TRÌNH CHO TỔNG đài KX TDA 200 , CÀI đặt, kết nối và lập TRÌNH CHO TỔNG đài KX TDA 200 , CÀI đặt, kết nối và lập TRÌNH CHO TỔNG đài KX TDA 200 , Ngay tại ô Name ta nhập vào 1 tên nào đó bất kỳ rồi bấm tiềp OK Khi ta bấm OK thì chương trình hiển thị thêm 1 cửa sổ mới "Connect To", Tại của sổ này tất cả các thông tin ở phía trên đều bị che mờ và ta chỉ chọn và hàng "Connect Using" và chọn thông số thường là Com1. Rồi bấm nút OK thì sẽ hiện tiếp thêm 1 của sổ "Com1 Properties", Phần C: Lập trình cho tổng đài,  7. Đổ chuông : (Mặc định tất cả CO đổ  máy nhánh Operator):    -Nếu đổ nhiều máy thì DIL theo số nổi : 620 : Xác định số nổi ( ICD Group Number , có 64 nhóm : từ nhóm 1 đến nhóm 64 tương ứng với số nổi là 601 -> 604  mặc định trong chươnh trình  622) ,  17. Giới hạn cuộc gọi: 301 : Tạo mã cấm trên Level ( từ level 2->level 6 ). -Nhập 301 -> TRS code -> Enter -> Level no -> Chọn level(từ level 2 -> level 6) -> Location(001->100) -> Enter -> Nhập mã cấm vào các vị trí từ (1 -, 631 : Sequences in Queuing time table : Chọn  các chế độ cho từng table trên 16 Sequences ( 1-> 16 ) để gán vào lệnh 630 . -Nhập 631 -> Enter -> Table no(chọn vị trí table từ 1->64) -> Location no(vị trí các chế độ queuing từ 1->16) ->, -Nhập 681 -> Hunt group member -> Enter -> Hunt group(01->64) chọn group ở chế độ hunt tương ứng với lệnh 680 -> nhập số các Ext (máy nhánh ) vào nhóm để Hunting -> Store(lưu) -> Hold(thoát). -Nhập 620 -> ICD group Member -> Ent, II. LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TDA200 BẰNG MÁY TÍNH:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay