Bài tập kiểm toán tổng hợp theo từng chương

72 50 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:41

Kh«ng gi¶i Bài 1: Anh ( Chị ) thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty A cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2007 Cơng ty A thành lập 1/1/ 2007 báo cáo tài năm 2007 chưa kiểm tốn Trong q trình trao kế tốn trưởng Cơng ty ; Anh / chị biết năm 2007 giai đoạn thành lập thiếu cán kế tốn đủ lực nên có số sai sót số liệu kế tốn sau đây: Xe tơ Mazda xe riêng cá nhân Chủ tịch HĐQT bị ghi nhầm vào tài sản cố định Cơng ty ngày 01/01/2007 khoản vốn góp với giá trị 360 triệu đồng Nhà làm việc có giá trị theo chứng từ 420 triệu chưa ghi nhận vào tài sản cố định ngày 01.07.2007 với giá trị 540 triệu Số tiền tăng thêm khoản chi phí trang bị bàn ghế làm việc mua văn phòng phẩm cho phận quản lý, lẽ phải ghi nhận vào chi phí quản lý năm 2007 Tiền lương nhân viên văn phòng năm 2007 ghi nhận khoản chi phí trả trước dài hạn phân bổ 02 năm sau Tổng số tiền lương 120 triệu đồng u cầu: a) Giả sử qua kiểm tra sai sót có thực Cơng ty chưa tiến hành điều chỉnh sổ sách kế tốn Anh/ Chị xác định ảnh hưởng tổng hợp sai sót đến khoản mục BCĐKT BCKQKD năm 2007 b) Với liệu câu a) giả sử sai sót trọng yếu, Anh / Chị đề xuất điều chỉnh thích hợp báo cáo tài năm tài kết thúc ngày 31/12/2007 Thơng tin bổ sung Chính sách khấu hao Cơng ty A khấu hao đường thẳng với tỷ lệ 5% cho nhà làm việc 10% cho xe ơtơ Thời gian bắt đầu tình khấu hao ngày tăng tài sản Khấu hao cho nhà xe tơ hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp Bài 2: Thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Thương mại tồn cầu cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2007 Cơng ty thương mại tồn cầu thành lập ngày 02/01/2006 báo cáo tài năm 2006 chưa kiểm tốn Trong q trình trao kế tốn trưởng Cơng ty Thương mại Tồng Cầu, Anh / Chị biết năm 2006 thành lập thiếu cán kế tốn đủ lực nên có số sai sót số liệu kế tốn sau: Khoản góp vốn Ơng Waterhouse 480 triệu đồng kể từ ngày 02.01.2007 bị ghi nhầm thành khoản vay dài hạn với lãi suất 10%/năm Kế tốn cơng ty tính lãi phải trả hàng năm khơng tốn Có tài sản cố định hữu hình ngun giá 12 triệu Cơng ty mua đưa vào sử dụng từ ngày 01/07/2007 ghi nhận tồn vào chi phí bán hàng năm 2007 Để dự phòng biến động tỷ giá cho năm 2007 kế tốn trích trước khoản chi phí phải trả 20 triệu vào ngày 31/12/2006 ( tính vào chi phí tài chính) Khoản mục khơng sử dụng cuối năm 2007 u cầu: a) Giả sử qua kiếm tra sai sót có thực Cơng ty chưa tiến hành điều chỉnh sổ sách ké tốn Hãy xác định ảnh hưởng tổng hợp sai sót đến khoản mục BCĐKT BCKQKD năm 2007 b) Với liệu câu (a) giả sử chênh lệch trọng yếu đề xuất bút tốn điều chỉnh thích hợp báo cáo tài năm tài kết thúc ngày 31/12/2007 Thơng tin bổ sung Tài sản cố định hữu hình có thời gian sử dụng năm khấu hao theo phương pháp đường thẳng Thời gian bắt đầu khấu hao ngày tăng tài sản Cho đến năm 2007 Cơng ty thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Bài Doanh nghiệp A bán thiết bị trả góp với tổng số tiền theo giá trả góp ( chưa thuế GTGT ) 500 triệu đồng, giá bán thu tiền co thue 379 triệu đồng, thuế GTGT phải nộp 50 triệu đồng Việc bán hàng thực vào ngày 31/12/2007 Số tiền tốn vòng năm kể từ ngày mua hàng, số tiền trả cuối năm 100 triệu đồng (bao gom ca thue GTGT) Lãi suất triết khấu hàng năm 10% Kế tốn doanh nghiệp tính tốn ghi nhận riêng bút tốn cho năm 2007 sau: Nợ TK 131: 550 triệu Có TK 511 450 triệu Có TK 515 50 triệu Có TK 3331 50 triệu ( Đồng thời ghi nhận giá vốn lơ hàng :300 triệu) u cầu: Hạch tốn hay sai, sai ảnh hưởng đến báo cáo tài năm 2007 nào? Thuế suất TNDN 28% Bài Vào đầu năm 2007 Cơng ty A mua phần mềm để thay cho phần mềm điều khiển nhà máy sản xuất Phần mềm có giá 200 triệu đồng chưa bao gồm thuế GTGT, ước tính phải thay sau năm sử dụng, giá trị lý ước tính Khi nhận phần mềm kế tốn ghi nhận sau: Nợ TK 211: 200 Có TK 133 20 Có TK 111,112 : 220 Nợ TK 6274 Có TK 2413 40 triệu 40 triệu u cầu: Hãy sai sót việc hạch tốn nghiệp vụ phân tích ảnh hưởng chúng tới báo cáo tài năm 2007 nào? ( Thuế GTGT 10%; thuế TNDN 28%) Bài Tại đơn vị, năm tài kết thúc ngày 31/12/2007 có số nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ sau: Khoản chênh lệch từ nghiệp vụ tốn khoản nợ gốc ngoại tệ ( USD) sau: Số tiền ghi nhận phải trả ban đầu ( năm 2007) đồng VNĐ là: 150 triệu Do tỷ giá tăng dần năm nên tốn khoản nợ số tiền VNĐ trả 160 triệu Kế tốn hạch tốn tăng phần chênh lệch vào chi phí hoạt động tài kỳ Khoản chênh lệch tỷ giá thu hồi khoản nợ gốc số tiền ban đầu phải thu 300 triệu Do tỷ giá tăng tốn thực tế số tiền thu 320 triệu Phần chênh lệch kế tốn ghi tăng doanh thu hoạt động tài Tại ngày 31/12/2007 doanh nghiệp thực đánh giá lại số khoản nợ vay dài hạn phải trả có gốc ngoại tệ phát sinh chênh lệch tỷ sau: Số nợ phải trả bao đầu 1.500 triệu cuối năm đánh giá số nợ ghi nhận 1.600 triệu đồng Kế tốn hạch tốn phần chênh lệch qua TK 413 u cầu: Hạch tốn hay sai, sai ảnh hưởng đến báo cáo tài nào? Bài Giả sử cuối năm tài 31/12/N Cơng ty Tràng An có BCĐKT sau: Tài sản Tài sản lưu động Tiền Đầu tư chứng khốn ngắn hạn Phải thu khách hàng Dự phòng phải thu khó đòi Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế Tổng tài sản Số cuối kỳ 225.000 10.000 20.000 100.000 (20.000) 100.000 15.000 300.000 500.000 (200.000) 100.000 100.000 625.000 Báo cáo kết kinh doanh - Doanh thu: - Giá vốn: - Lợi nhuận gộp: - Chi phí bán hàng: - Chi phí quản lý doanh nghiệp : - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Nguồn vốn Nợ phải trả Vay ngắn hạn ngân hàng Phải trả người bán Phải trả người lao động Thuế khoản phải nộp NN Số cuối kỳ 310.000 110.000 100.000 60.000 40.000 Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn kinh doanh Lợi nhuận chưa phân phối 315.000 300.000 15.000 Tổng cộng nguồn vốn 625.000 800.000 500.000 300.000 70.000 110.000 120.000 Giả sử q trình kiểm tốn kiểm tốn viên phát số vấn đề sau: Trong tháng cơng ty hồn thành sửa chữa tài sản cố định, chi phí sửa chữa 30.000, kết sau sửa chữa có cải thiện làm tăng thêm đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất so với trạng thái tiêu thụ ban đầu, khơng làm kéo dài thời gian sử dụng hữu ích tài sản khơng làm tăng cơng suất tài sản, cơng ty hạch tốn chi phí vào chi phí quản lý kỳ Ngày 25/12 Cơng ty xuất bán lơ hàng theo phương pháp giao hàng kho người nhận, giá bán 50.000, giá vốn 35.000, ngày 10/01/N+1 hàng giao cho người nhận Cơng ty hạch tốn lơ hàng vào doanh thu chi phí kỳ năm N Trong tháng 12 Cơng ty thực trao đổi sản phẩm lấy hàng hố tương tự địa điểm khác, giá thành sản xuất số sản phẩm là: 25.000 Cơng ty hạch tốn số tiền vào doanh thu chi phí kỳ Trong giá gốc hàng tồn kho có 15.000 chi phí sản xuất chung cè ®Þnh díi c«ng st chn Ngày 10/08 Cơng ty thực bán lơ hàng theo phương thức trả góp, giá bán trả chưa thuế 180 000, thuế GTGT 10%, giá bán trả góp chưa thuế 220 000 Doanh nghiệp hạch tốn doanh thu kỳ 220 000 (TK 511) Trong năm cơng ty thực xố khoản nợ phải thu khó đòi trị giá 10 000, cơng ty hạch tốn khoản vào chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ Doanh nghiệp nhập thiết bị sản xuất: Giá nhập thiết bị: 50.000 USD, giá trị phụ tùng phục vụ cho sửa chữa sau : 3000USD ( Tỷ giá : 15.400), Thuế nhập 40%, thuế GTGT 10%, Chi phí vận chuyển triệu đồng, chi phí lắp đặt chạy thử triệu doanh nghiệp ghi nhận ngun giá tài sản cố định là: 1224,3 triệu đồng Trong kỳ phát sinh tổng số chiết khấu tốn doanh nghiệp hưởng bên bán hàng chi trả : 10 triệu đồng doanh nghiệp ghi nhận giảm giá hàng mua kỳ biết số hàng mua tồn kho u cầu: a) Trong giới hạn thơng tin rõ sai phạm Cơng ty Tràng An lập bút tốn điều chỉnh cho b) Tổng hợp sai phạm theo tiêu ( Nguồn vốn kinh doanh , tài sản cố định hữu hình…) tính tốn mức độ sai phạm theo tiêu chủ yếu ( Tổng tài sản, doanh thu thuần, lợi nhuận, phải thu khách hàng…) Bài : Anh (Chị) kiểm tốn cho cơng ty ABC cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2007 Sau thơng tin liên quan đến tài sản cố định hữu hình mà cơng ty báo cáo năm 2007 Đơn vị tính : triệu đồng) - Ngun giá : 53.690 - Giá trị hao mòn luỹ kế : 27.726 - Giá trị lại : 25.928 Đối chiếu với số liệu thuyết minh năm 2006 số liệu thuyết minh cụ thể sau : 31/12/2006 Ngun giá TSCĐ - Nhà xưởng - Máy móc thiết bị Giá trị hao mòn luỹ kế - Nhà xưởng - Máy móc thiết bị 50.500 12.000 38.500 23.325 6000 17.325 Tăng năm 2007 5.790 1.750 4.040 4437 515 3922 Giảm 31/12/2007 năm 2007 2.600 53.690 13.750 2.600 39.940 27.726 6.515 21247 Trong q trình kiểm tốn KTV thu thơng tin sau : Tất loại tài sản cố định khấu hao theo đường thẳng ( Khơng có giá trị thu hồi lý), thời gian khấu hao nhà xưởng 25 năm, loại tài sản cố định khác 10 năm Chính sách cơng ty từ năm 2007 thực tính khấu hao nửa năm tất tài sản tăng giảm năm Số dư 31/12/2006 đối chiếu thống với số liệu hồ sơ kiểm tốn năm trước Anh/ Chị tiến hành thủ tục kiểm tốn phát vấn đề sau : a) Trong năm 2007 đơn vị xây dựng cửa hàng số với tổng chi phí : 104.000.000 đồng, hồn thành đưa vào sử dụng ngày 3/6/2007 Ngồi đơn vị chi 32.000.000 đồng cho việc cải tạo văn phòng giám đốc bao gồm : - Trang trí nội thất : 8.400.000 - Trang bị bàn ghế : 4.600.000 - Trang bị máy lạnh : 17.000.000 Cơng trình cải tạo văn phòng hồn thành đưa vào sử dụng tháng 03/2007 Đơn vị chưa ghi sổ tất tài sản b) Ngày 01/01/2007 đơn vị th 01 xe tải 4năm với số tiền tốn hàng năm bao gồm thuế GTGT 10% : 13.200.000 trả vào ngày 01/01 năm kể từ năm 2007 Theo hợp đồng, hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng sau thơng báo cho bên trước 60 ngày Hợp đồng khơng đáp ứng điều kiện hợp đồng th tài Đơn vị ghi nhận TSCĐ vào tài sản đơn vị với ngun giá : 96.000.000 hạch tốn tài sản TSCĐ th tài chính, tài sản dùng cho hoạt động bán hàng c) Ngày 25/03/2007 đơn vị nhượng bán xe tải có ngun giá 110.000.000 đồng, khấu hao đến ngày 31/12/2006 82.500.000 đồng Số tiền mặt thu 26.700.000 (Giá chưa có thuế) đơn vị ghi giảm trực tiếp vào ngun giá tài sản cố định, phần chênh lệch HT vào thu nhập hoạt động tài d) Các dụng cụ quản lý tăng thêm kỳ chủ yếu 02 máy tính trang bị cho phòng kế tốn vào 6/2007 , trị giá 6.200.000/cái Ngồi đơn vị mua hệ thống âm phục vụ cho nhu cầu phúc lợi trị giá 5.600.000 vào 9/2007 Tồn số tài sản DN ghi tăng TSCĐ đơn vị chuyển nguồn quỹ phúc lợi sang quỹ phúc lợi hình thành tài sản e) Ngày 30/6/2007, Công ty ghi nhận máy khoan trò giá 14.600.000 đồng chi phí kỳ thời gian sử dụng máy năm f) Công ty ghi nhận toàn khoản tiền thuê nhà trả trước năm trò giá 300 000 000 đồng khách hàng, 1.1.2007 vào doanh thu năm 2007 g)Dựa vào kết công bố buổi họp Hội đồng quản trò công ty liên doanh ABC-Katasati, ABC ghi nhận khoản lãi chia vào thu nhập hoạt động tài 100 000 d dù chưa nhận thơng báo từ ABC – Katasati Thơng tin bổ xung • • Chính sách khấu hao đơn vị khấu hao đường thẳng với tỷ lệ 4% cho văn phòng, 10% cho phương tiện vận tải 20% cho dụng cụ quản lý Đơn vị hạch tốn thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ u cầu a) Hãy lập bảng bút tốn điều chỉnh mà anh/ chị cho cần thiết Đơn vị chưa khố sổ cuối năm Giả sử khơng xem xét đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp b) Hãy lập biểu cho khoản mục tài sản cố định , phản ánh : « Số dư đơn vị báo cáo » ; « Số điều chỉnh kiểm tốn » ; Và « số dư kiểm tốn » File: Trung kietoan: Kiemtoan Bài Đối với tình đây, cho biết mục đích kiểm toán, chủ thể kiểm toán người sử dụng chủ yếu kết kiểm toán: Tình Mục đích kiểm toán (kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán BCTC) Chủ thể kiểm toán (kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên nhà nước, kiểm toán viên độc lập) Người sử dụng kết kiểm toán a Điều tra tình hình thực kế hoạch cung ứng vật liệu phận cung tiêu b Kiểm tra toán thuế TNDN công ty ABC c Kiểm tra toán sử dụng NSNN DNNN XYZ d Kiểm tra BCTC công ty TUV trước gởi cho cổ đông e Xem xét việc chấp hành công ty DEF điều kiện hợp đồng vay f Kiểm tra quy trình sản xuất công ty GHI xem có với tiêu chuẩn an toàn sản xuất đăng ký không g Thẩm tra hiệu sử dụng ngân sách phận marketing Bài 9: Công ty kiểm toán ABC thực kiểm toán báo cáo tài công ty Thiên Tân cho năm tài kết thúc ngày 31.12.2001 để cung cấp cho Ngân hàng VINABANK làm sở cho khoản vay dài hạn VINABANK cho Thiên Tân Dựa kết kiểm toán mình, ABC đưa báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần (không có đoạn nhấn mạnh) Yêu cầu: a Sau năm, Thiên Tân bò phá sản VINABANK không thu hồi nợ vay Kết điều tra cho thấy có số hành vi gian lận Ban Giám đốc Thiên Tân thực dẫn đến sai lệch trọng yếu báo cáo tài mà công ty kiểm toán ABC không phát Theo anh (chò), ban giám đốc Thiên Tân hay công ty kiểm toán ABC phải chòu trách nhiệm pháp lý trước VINABANK? Giải thích quan điểm b Tình tương tự câu b báo cáo kiểm toán công ty ABC đưa ý kiến chấp nhận phần, ngoại trừ khoản mục hàng tồn kho kiểm toán viên không chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho Anh (chò) cho biết trách nhiệm (nếu có) kiểm toán viên VINABANK trường hợp Bài 10 Hãy cho biết tình sau liên quan đến phận hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Đánh dấu vào ô thích hợp Một tình liên quan đến nhiều phận Môi Đán Các Thô Giá trườ h hoạt ng m ng giá độn tin sát kiể rủi g m ro kiể truye soát m àn soát thô ng Kế toán kho kiêm nhiệm thủ kho Các nhân viên thờ với hiệu hoạt động công ty chế độ khen thưởng bình quân Các báo cáo phận sản xuất thường gởi cho giám đốc thường bò thất lạc báo cáo không gửi trực tiếp cho trợ lý giám đốc mà gửi phận văn thư, tiếp tân… (những lúc trợ lý giám đốc vắng) Không có chương trình đánh giá đònh kỳ hoạt động nên tồn yếu kéo dài Công ty mục tiêu chiến lược dài hạn trung hạn Bài 11 Hãy thiết kế thủ tục kiểm soát cho sai phạm tiềm tàng đây: a Nhân viên thu nợ không nộp tiền vào quỹ b Mua hàng không nhu cầu sử dụng c Thanh toán hai lần cho lô hàng mua d Mua hàng theo giá cao giá thò trường e Nhân viên kế toán thông đồng với khách hàng để xóa sổ nợ gây thiệt hại cho công ty Bài 12 Dưới tình hoàn toàn độc lập: a) Khi kiểm toán cho công ty ABC, KTV Toàn nhận thấy hệ thống KSNB ABC yếu Vì vậy, Toàn đánh giá RRKS mức cao đònh tăng cường tối đa thử nghiệm kiểm soát để bù đắp lại yếu hệ thống KSNB nhằm giảm rủi ro kiểm toán xuống mức chấp nhận b) Khi kiểm toán cho công ty XYZ, KTV Thònh đònh không thực thử nghiệm Thay vào đó, Thònh thực nhiều thử nghiệm kiểm soát thử nghiệm tốn Điều Thònh lý giải hệ thống KSNB XYZ hữu hiệu nên RRKS đánh giá mức thấp, việc thực TNKS hiệu c) Công ty DEF có quy mô nhỏ nên việc xây dựng hệ thống KSNB không quan tâm nhiều Vì thế, KTV Xuân tìm hiểu hệ thống KSNB phát nhiều yếu nghiêm trọng Xuân đánh giá RRKS mức thấp bỏ qua không thực thử nghiệm kiểm soát để vào thực thử nghiệm Yêu cầu: Đối với tình trên, nhận xét cách làm KTV Bài 13: Dưới thủ tục kiểm toán kiểm toán viên tiến hành: Kiểm tra tổng cộng chi tiết khoản nợ phải trả đối chiếu tổng số với sổ cái.(C¨n b¶n – KiĨm tra chi tiÕt nghiƯp vơ vµ sè d TK – KiĨm tra chi tiÕt sè d TK) Chọn mẫu số hóa đơn người bán chưa toán để kiểm tra đến số dư cuối kỳ cuả khoản phải trả sổ chi tiết (C¨n b¶n – KiĨm tra chi tiÕt nghiƯp vơ vµ sè d TK – KiĨm tra chi tiÕt nghiƯp vơ) So sánh chi phí khấu hao năm với chi phí khấu hao năm trước Qua phát tỷ lệ khấu hao năm tăng lên so với năm trước (c¨n b¶n – Phan tÝch ®¸nh gi¸ tỉng qu¸t – Ph©n tÝch xu híng) Thảo luận với nhân viên giữ sổ sách chi quỹ trách nhiệm Quan sát xem thực tế nhân viên có đảm nhận công việc giữ quỹ hay chuẩn bò biểu chỉnh hợp tiền gửi ngân hàng hay không.(thư nghiƯm kiĨm so¸t – Thư nghiƯm chi tiÕt vỊ KS) Gửi thư yêu cầu xác nhận khoản phải trả cuối kỳ trực tiếp đến nhà cung cấp .(C¨n b¶n – KiĨm tra chi tiÕt nghiƯp vơ vµ sè d TK – KiĨm tra chi tiÕt sè d TK) Kiểm tra liên tục đơn đặt hàng (thư nghiƯm kiĨm so¸t – Thư nghiƯm chi tiÕt vỊ KS) Kiểm tra chữ ký kiểm toán viên nội biểu chỉnh hợp số dư tiền gửi ngân hàng tháng chứng biểu kiểm tra kiểm toán viên nội (thư nghiƯm kiĨm so¸t – Thư nghiƯm chi tiÕt vỊ KS) Chọn mẫu số nghiệp vụ ghi chép nhật ký mua hàng để kiểm tra hóa đơn người bán tài liệu khác làm sở cho nghiệp vụ (thư nghiƯm kiĨm so¸t – §iỊu tra hƯ thèng) Nhân tỷ lệ hoa hồng với doanh thu đem so sánh kết với chi phí hoa hồng kỳ .(C¨n b¶n – KiĨm tra chi tiÕt nghiƯp vơ vµ sè d TK – KiĨm tra chi tiÕt sè d TK) 10 Kiểm tra hoá đơn người bán có đầy đủ chữ ký nhân viên giao nhiệm vụ kiểm tra lại giá cả, số lượng tính toán hoá đơn (thư nghiƯm kiĨm so¸t – Thư nghiƯm chi tiÕt vỊ KS) Yêu cầu : a Chỉ thủ tục thử nghiệm kiểm soát hay thử nghiệm b Đối với thử nghiệm bản, cho biết thử nghiệm chi tiết hay thủ tục phân tích đánh giá tổng qt c Đối với thử nghiệm bản, cho biết chúng nhằm đáp ứng mục tiêu kiểm toán tổng quát (HiƯu lùc (hỵp thøc); Phª chn; §Çy ®đ; §óng gi¸ trÞ; S¾p xÕp ®óng; §óng kú; B¸o c¸o vµ tỉng hỵp)? Bài 14 Dưới số tài liệu KTV thu thập khoản mục nợ phải thu: Sổ chi tiết nợ phải thu khách hàng đơn vò in từ phần mềm kế toán.(5) Bản hoá đơn bán hàng chưa trả tiền khách hàng.(4) Biên đối chiếu công nợ đơn vò khách hàng.(3) Thư xác nhận khách hàng gửi trực tiếp cho kiểm toán viên.(1) Các giấy báo Có ngân hàng gửi cho đơn vò xác nhận khoản trả tiền sau ngày kết thúc niên độ khách hàng.(2) Yêu cầu: Hãy xếp chứng theo thứ tự độ tin cậy giảm dần Giải thích xếp Bài 15 Hãy cho biết tình độc lập đây, ý kiến kiểm toán thích hợp giải thích: (1) Một công trình xây dựng dở dang chưa hoàn thành ghi nhận báo cáo tài 360 triệu đồng Khi kiểm tra đến phần này, đơn vò cho biết tài liệu, chứng từ chi phí xây dựng công trình bò thất lạc Đơn vò xuất trình xác nhận quan điều tra việc theo dõi vụ việc Kiểm toán viên tìm thủ tục khác để thay chứng khác thỏa mãn yêu cầu kiểm toán viên.(ChÊp nhËn tõng phÇn – ngo¹i trõ) (2) Một khoản thu 2.400 triệu đồng chưa cấp có thẩm quyền đònh doanh thu vốn góp cổ đông Điều nằm khả kiểm soát dự đoán đơn vò kiểm toán viên Nhưng đơn vò ghi nhận số tiền vào doanh thu .(ChÊp nhËn tõng phÇn – ngo¹i trõ) (3) Đơn vò tính giá hàng tồn kho theo phương pháp không phù hợp với chế độ kế toán hành Dù kiểm toán viên giải thích để thuyết phục đơn vò thay đổi cho phù hợp với chế độ kế toán hành đơn vò kiên giữ nguyên cách ghi chép Ban Giám đốc nhượng kiểm toán viên yêu cầu, họ công bố khác biệt phương pháp Bản thuyết minh báo cáo tài .(ChÊp nhËn tõng phÇn – bÊt ®ång) (4) Năm 2002 năm thứ liên tiếp công ty Phát Đạt phải chòu lỗ Lỗ lũy thời điểm 31/12/2002 vượt vốn góp, nợ phải trả ngắn hạn lớn tổng tài sản KTV trao đổi với ban giám đốc Phát Đạt khả hoạt động liên tục đơn vò Theo ban giám đốc Phát Đạt, việc thua lỗ năm gần hoàn toàn nằm chiến lược phát triển chung toàn tập đoàn công ty mẹ Phát Đạt sẵn sàng tiếp tục tài trợ vốn để Phát Đạt tiếp tục hoạt động cần thiết KTV nhận thư cam kết tiếp tục tài trợ từ công ty mẹ Phát Đạt Tuy nhiên, đến ngày phát hành BCTC vốn chưa góp thêm cho Phát Đạt Phát Đạt lập báo cáo tài sở giả đònh hoạt động liên tục có thuyết minh đầy đủ tình hình .(ChÊp nhËn tõng phÇn – ngo¹i trõ hc tõ chèi nhËn xÐt) (5) Giám đốc công ty kiên không chấp nhận kiểm toán viên gửi thư xác nhận đến số khoản phải trả không muốn nhắc họ nhớ đến nợ Kiểm toán viên sử dụng thủ tục kiểm toán khác để thay cảm thấy hài lòng chứng đạt (ChÊp nhËn toµn bé) (6) Một số thông tin Thư Hội đồng quản trò dính kèm với báo cáo tài có nội dung không quán với báo cáo tài Kiểm toán viên đề nghò đơn vò sửa họ từ chối cho kiểm toán viên không kiểm toán thông tin mà kiểm toán báo cáo tài nên quyền yêu cầu họ điều chỉnh .(ChÊp nhËn tõng phÇn – bÊt ®ång) Giả thiết rằng: • Các điều kiện ý kiến chấp nhận toàn phần hội đủ ngoại trừ vấn đề tình nêu • Các vấn đề nêu tình trọng yếu Bài 16 Kiểm toán viên Hùng thực kiểm toán báo cáo tài công ty N cho năm tài kết thúc ngày 31.12.2002 Trong trình kiểm toán, Hùng phát đơn vò không lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo chế độ kế toán hành, làm cho nợ phải thu tăng lên 400 triệu lợi nhuận tăng thêm 120 triệu Hùng đề nghò đơn vò sửa Giám đốc công ty N không đồng ý sửa chữa mà khai báo điều thuyết minh báo cáo tài Hùng đònh đưa ý kiến chấp nhận toàn phần Anh (chò) bình luận ý kiến Hùng cho biết quan điểm Bài 17 Kiểm toán viên Hoà thực kiểm toán báo cáo tài công ty Toàn Thắng cho năm tài kết thúc ngày 31.12.2002 Trong năm, Giám đốc Công Có TK 2143 - Khấu hao tài sản cố định vơ hình 40 trđ Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT 10%; Thuế suất thuế TNDN 28% Câu hỏi: Hãy sai sót việc hạch tốn nghiệp vụ phân tích ảnh hưởng chúng tới Báo cáo tài nào? Bai 87: Tại đơn vị kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2005, có số nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ (liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nước) sau: 1) Khoản chênh lệch tỷ giá từ nghiệp vụ tốn khoản nợ phải trả gốc ngoại tệ (USD) sau: Số tiền ghi nhận phải trả ban đầu (trong năm 2005) đồng Việt Nam 150 triệu đồng Do tỷ giá tăng dần năm nên tốn khoản nợ số tiền đồng Việt Nam trả 160 triệu đồng 2) Khoản chênh lệch tỷ giá thu hồi khoản nợ phải thu gốc ngoại tệ (USD) sau: Số tiền ghi nhận phải thu ban đầu 300 triệu VNĐ Do tỷ giá tăng, tốn thực tế số tiền đồng Việt Nam thu 320 triệu đồng 3) Tại 31/12/2005, doanh nghiệp thực đánh giá lại số khoản nợ vay dài hạn phải trả gốc ngoại tệ (USD) phát sinh chênh lệch tỷ sau: Số nợ phải trả ghi nhận ban đầu đồng Việt Nam 1.500 triệu đồng Cuối năm đánh giá lại số dư này, khoản phải trả ghi nhận 1.600 triệu đồng Kế tốn đơn vị hạch tốn 10 triệu đồng (nghiệp vụ 1) vào chi phí hoạt động tài chính; 20 triệu đồng (nghiệp vụ 2) vào thu nhập hoạt động tài 100 triệu đồng (nghiệp vụ 3) treo lại số dư Nợ tài khoản 4131 “Chênh lệch tỷ giá hối đối đánh giá lại cuối năm tài chính” Câu hỏi: Theo Anh (Chị) đơn vị hạch tốn hay sai? Nếu sai ảnh hưởng đến tiêu Báo cáo tài chính? Bai 88: KiĨm to¸n hµng tån kho (*) T¹i doanh nghiƯp X, cã c¸c tµi liƯu sau: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2000 ( §V: 1.000.000 ®ång) Xem trung-kietoan/KTV2008/Kiemtoan/baitapkiemtoan/BaitapKTBCTC (tr 16/29) Sỉ chi tiÕt TK 331.Ph¶i tr¶ ngêi b¸n n¨m 2000: * Sè d ®Çu n¨m (D cã): 360 ®ã: + Sè tr¶ tríc cho ngêi b¸n lµ 40 + Sè cßn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n lµ 400 * Sè d ci n¨m (d cã): 470 ®ã + Sè tr¶ tríc cho ngêi b¸n lµ 50 + Sè ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n lµ 520 Yªu cÇu: H·y x¸c lËp c¸c ®iỊu chØnh hoµn chØnh b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho doanh nghiƯp ChØ ph¬ng ph¸p kiĨm to¸n nµo ®ỵc vËn dơng ®Ĩ kiĨm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh nµy H·y sư dơng ph¬ng ph¸p trªn ®Ĩ kiĨm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh nµy H·y cho ý kiÕn ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vỊ kho¶n mơc hµng tån kho trªn BC§KT H·y m« t¶ tỉng qu¸t c«ng viƯc b¹n sÏ ph¶i lµm ®Ĩ kiĨm to¸n kho¶n mơc hµng tån kho trªn BC§KT nµy 6.ChØ c¸c kü tht thĨ ®Ĩx¸c nhËn hµng tån kho lµ thc së h÷u cđa doanh nghiƯp Bµi 10: KiĨm to¸n hµng tån kho B¹n ®ỵc giao nhiƯm vơ kiĨm to¸n hµng tån kho cho mét c«ng ty b¸n bu«n ABC C«ng ty nµy mua s¶n phÈm cđa c¸c nhµ cung cÊp lín, sau ®ã b¸n l¹i cho c¸c cưa hµng b¸n lỴ C«ng ty ABC h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ViƯc tÝnh to¸n sè liƯu dùa trªn chøng tõ ho¸ ®¬n nhËp xt ViƯc kiĨm kª hµng tån kho ®ỵc c«ng ty thùc hiƯn vµo ci th¸ng, tiÕn hµnh ®èi chiÕu xư lý t¨ng gi¶m kÞp thêi ViƯc ®¸nh gi¸ hµng tån kho vµ lËp dù phßng ®ỵc KTV kiĨm to¸n ®¸nh gi¸ lµ ®óng nguyªn t¾c vµ qui ®Þnh chung cđa kÕ to¸n C«ng ty më c¸c sỉ kÕ to¸n tỉng hỵp vµ chi tiÕt mét c¸ch râ rµng vµ thùc hiƯn kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh Yªu cÇu: Víi c¬ng vÞ lµ mét KTV chÝnh, ®ång chÝ h·y: a Kh¸i qu¸t nhËn ®Þnh vỊ RRTT ë c«ng ty ABC b ChØ mét HTKSNB hµng tån kho hỵp lý vµ hiƯu qu¶ cho c«ng ty nµy M« t¶ kh¸i qu¸t tr×nh tù c¸c bíc c«ng viƯc mµ b¹n ¸p dơng ®Ĩ thùc hiƯn kiĨm to¸n hµng tån kho cho c«ng ty ABC H·y nªu râ ph¬ng ph¸p vµ kü tht nµo mµ KTV ¸p dơng ®Ĩ KTV x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kiĨm kª cđa doanh nghiƯp lµ ®óng thùc tÕ vµ cã thĨ tin cËy ®ỵc H·y cho biÕt nh÷ng kü tht thĨ mµ KTV ¸p dơng ®Ĩ kiĨm to¸n chøng minh r»ng hµng tån kho lµ thc qun së h÷u cđa doanh nghiƯp vµ kh«ng cã 18 hµng tån kho nµo cđa doanh nghiƯp ®ang bÞ bªn thø n¾m gi÷ H·y nªu kü tht thĨ ®Ĩ kiĨm to¸n sè hµng bÞ tr¶ l¹i c«ng ty Bµi tËp 11: KiĨm to¸n TSC§.(*) Trong qu¸ tr×nh kiĨm to¸n ë mét ®¬n vÞ vỊ TSC§ cã mét TSC§ lµ mét m¸y nÐn ®Ỉc biƯt Khi mua s¾m vµ l¾p ®Ỉt nã cã c¸c chi phÝ sau ®©y (®¬n vÞ 1.000.000 ®): Gi¸ mua theo ho¸ ®¬n: 120 Chi phÝ vËn chun, b¶o qu¶n, kiĨm nghiƯm nhËp kho: Chi phÝ x©y dùng bƯ mãng ®Ĩ l¾p ®Ỉt m¸y: Chi phÝ l¾p ®Ỉt m¸y trªn bƯ mãng: Chi phÝ ch¹y thư m¸y: Chi phÝ sưa ch÷a lín sau ngµy nghiƯm thu lµm t¨ng gi¸ trÞ vµ kÐo dµi thêi gian h÷u dơng cđa TSC§: 20 Gi¸ trÞ phơ tïng vµ thiÕt bÞ phơc vơ viƯc sưa ch÷a thay thÕ TSC§ ®i liỊn víi m¸y: 15 Th nhËp khÈu: Tỉng céng 170 KÕ to¸n ®¬n vÞ ®· x¸c nhËn nguyªn gi¸ TSC§ nµy lµ : 170 Yªu cÇu: a NhËn xÐt kÕt qu¶ tÝnh nguyªn gi¸ TSC§ cđa ®¬n vÞ X¸c lËp bót to¸n ®iỊu chØnh sÏ ®Ị xt víi kh¸ch hµng 19 b H·y chØ nh÷ng chi phÝ kh¸c cã thĨ tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§ ®ỵc nªu ë trªn c H·y cho biÕt kü tht vµ ph¬ng ph¸p kiĨm to¸n nµo mµ b¹n sư dơng ®Ĩ ph¸t hiƯn sai sãt trªn (hc kiĨm to¸n trêng hỵp nµy) Bµi tËp 12: KiĨm to¸n hµng tån kho (*) Khi kiĨm to¸n t¹i doanh nghiƯp M, bíc ®Çu KTV cã ®ỵc c¸c tµi liƯu sau: Sè liƯu trªn sỉ kÕ to¸n tỉng hỵp vµ chi tiÕt cđa TK331- Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n nh sau: A/ Sỉ c¸i TK331: Sè d ®Çu n¨m (d cã) 360; Sè d ci n¨m (d cã) 470 B/ C¸c sỉ chi tiÕt cđa TK 331: + Ngêi b¸n A: Sè tr¶ tríc ®Çu n¨m (d nỵ) lµ 40; Sè ph¶i tr¶ ci n¨m (d cã) lµ 120 + Ngêi b¸n B: Sè ph¶i tr¶ ®Çu n¨m (d cã) lµ 200; Sè ph¶i tr¶ ci n¨m (d cã) lµ 160 + Ngêi b¸n C: Sè ph¶i tr¶ ®Çu n¨m = 0; Sè tr¶ tríc ci n¨m (d nỵ) lµ 50 + Ngêi b¸n D: Sè ph¶i tr¶ ®Çu n¨m (d cã) lµ 200; Sè ph¶i tr¶ ci n¨m (d cã) lµ 240 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2000 cđa c«ng ty X ( §V: 1.000.000 ®ång) Bang tr 21Yªu cÇu: 1/ KiĨm tra tỉng qu¸t víi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ chØ nh÷ng sai sãt chđ u 2/ Dùa vµo tµi liƯu ®· thu thËp ®Ĩ x¸c lËp c¸c ®iỊu chØnh (sÏ ®Ị xt) cho c¸c kho¶n mơc trªn BCTC mµ b¹n cho lµ cã sai sãt 21 3/ Nªu c¸c thđ tơc kiĨm to¸n chđ u cÇn ¸p dơng ®Ĩ thu thËp b»ng chøng vỊ sè liƯu liªn quan ®Õn TSC§ ®· tr×nh bµy trªn BCTC Bµi tËp 13: Khi kiĨm to¸n mét kh¸ch hµng, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh thĨ hiƯn ho¹t ®éng kinh doanh cđa kh¸ch hµng t¬ng ®èi tèt so víi n¨m tríc (l·i t¨ng) Tuy nhiªn, xem xÐt B¶ng c©n ®èi KÕ to¸n b¹n nhËn thÊy: Kho¶n ph¶i thu cđa kh¸ch hµng ci n¨m t¨ng nhiỊu so víi n¨m tríc vµ b»ng 60% cđa doanh thu n¨m Hµng tån kho ci n¨m còng t¨ng so víi n¨m tríc vµ b»ng 60% trªn tỉng tµi s¶n Kh¸ch hµng ®· vay ng©n hµng mét kho¶n tiỊn lµ 10 tû ®ång tõ n¨m tríc, ®Õn 31/12 n¨m kho¶n nỵ nµy ®· ®Õn h¹n to¸n nhng kh¸ch hµng cha tr¶ ®ỵc vµ hiƯn kho¶n nỵ nµy ®· ®ỵc ng©n hµng chun sang theo dâi nh mét kho¶n nỵ qu¸ h¹n Yªu cÇu: 1) X¸c ®Þnh c¸c rđi ro vµ sai sãt tiỊm tµng? 2) X¸c ®Þnh c¸c thđ tơc kiĨm to¸n cÇn thiÕt ph¶i thùc hiƯn? Bµi tËp 14: KiĨm to¸n tiỊn mỈt 22 T¹i mét c«ng ty TNHH chuyªn kinh doanh vỊ dÞch vơ kh¸ch s¹n ®ỵc biÕt mét sè th«ng tin nh sau: - Doanh nghiƯp ¸p dơng h×nh thøc kÕ to¸n NKSC - Thđ q lµ mét ngêi nhµ cđa gi¸m ®èc - KÕ to¸n chØ cã mét ngêi kiªm mäi mỈt c«ng viƯc cđa kÕ to¸n vµ ngêi nµy ®ỵc thuª tõ bªn ngoµi - Doanh nghiƯp kinh doanh phơc vơ c¶ ngêi ViƯt Nam vµ ngêi níc ngoµi - Doanh thu hµng n¨m kho¶ng 10 tû VND Trong ®ã tiỊn ViƯt Nam tû ngo¹i tƯ tû - Doanh nghiƯp thêng tỉ chøc kiĨm kª ®èi chiÕu sè liƯu ®Þnh kú vµo ci th¸ng gi÷a thđ q vµ kÕ to¸n Yªu cÇu: Nªu qu¸ tr×nh kiĨm so¸t néi bé vỊ tiỊn mỈt? H·y ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vỊ qu¸ tr×nh kiĨm so¸t tiỊn mỈt ë doanh nghiƯp nµy trªn hai khÝa c¹nh: - Mét lµ ph©n c«ng nh©n sù vµ thđ tơc ®èi chiÕu kiĨm so¸t tiỊn mỈt - Hai lµ Rđi ro kiĨm so¸t tiỊn mỈt ë doanh nghiƯp nµy lµ cao hay thÊp §¸nh gi¸ tÝnh träng u cho lo¹i doanh thu b»ng tiỊn ViƯt Nam vµ doanh thu b»ng ngo¹i tƯ H·y m« t¶ kh¸i qu¸t c«ng viƯc kiĨm to¸n mµ b¹n sÏ ¸p dơng ®Ĩ thùc hiƯn cc kiĨm to¸n vỊ tiỊn mỈt ë doanh nghiƯp nµy 23 Bµi tËp 15: ** Sau ®©y lµ c¸c sè liƯu vỊ doanh thu, gi¸ vèn hµng b¸n vµ hµng tån kho cđa c«ng ty ABC (§¬n vÞ tÝnh: triƯu ®ång) tr 24Yªu cÇu: TÝnh tû st lỵi nhn gép trªn doanh thu vµ vßng quay hµng tån kho; H·y chØ nh÷ng nguyªn nh©n cã thĨ lµm ¶nh hëng ®Õn sù biÕn ®éng cđa c¸c hƯ sè trªn Gi¶ sư n¨m 2000, møc sai sãt träng u theo kÕ ho¹ch (tøc theo íc lỵng) lµ 1,5% cho mçi kho¶n mơc trªn, liƯu r»ng cã sai ph¹m träng u nµo trªn b¸o c¸o cđa n¨m 2000 hay kh«ng? KTV cÇn ph¶i lµm g× ®Ĩ ph¸t hiƯn nh÷ng nguyªn nh©n thùc tÕ cđa biÕn ®éng trªn? (BiÕt r»ng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cđa c¸c n¨m tríc ®· ®ỵc kiĨm to¸n; t×nh h×nh cung cÊp, gi¸ c¶ vËt t, hµng ho¸ trªn thÞ trêng n¨m 2000 kh«ng biÕn ®éng so víi c¸c n¨m tríc; nhu cÇu vỊ s¶n phÈm cđa c«ng ty trªn thÞ trêng vÉn ë møc cao; t×nh h×nh s¶n xt, tr×nh ®é qu¶n lý, sư dơng lao ®éng, vËt t v.v ë c«ng ty lµ ỉn ®Þnh) 24 Bµi tËp 16: ** Anh (chÞ) ®ang kiĨm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho c«ng ty BBC, cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2000 Sau ®©y lµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn TSC§ c«ng ty b¸o c¸o (n¨m 2000) (®¬n vÞ tÝnh: triƯu ®ång) - Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh: 53.690 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ : 27.762 - Gi¸ trÞ cßn l¹i : 25.928 Liªn hƯ víi c¸c sè liƯu ®· ®ỵc kiĨm to¸n (n¨m 1999) c¸c sè liƯu ®ỵc thut minh thĨ nh sau: Bang tr 25 Trong qu¸ tr×nh kiĨm to¸n, KTV thu thËp ®ỵc nh÷ng th«ng tin sau ®©y: TÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®Ịu ®ỵc khÊu hao theo ®êng th¼ng (kh«ng cã gi¸ trÞ thu håi lý), thêi gian khÊu hao cđa nhµ xëng lµ 25 n¨m, cßn c¸c 25 lo¹i TSC§ kh¸c lµ 10 n¨m ChÝnh s¸ch cđa c«ng ty tõ n¨m 2000 thùc hiƯn tÝnh khÊu hao nưa n¨m ®èi víi tÊt c¶ c¸c tµi s¶n t¨ng, hc gi¶m n¨m Ngµy 1/4/2000 c«ng ty thuª tµi chÝnh mét TSC§ lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, thêi gian thuª lµ 10 n¨m Sè tiỊn ph¶i tr¶ hµng n¨m lµ 500 vµo ngµy 1/4, b¾t ®Çu tõ n¨m 2000 Thêi gian sư dơng h÷u dơng cđa TSC§ lµ 10 n¨m, kh«ng cã gi¸ trÞ thu håi lý C«ng ty ®· ghi tµi s¶n nµy vµo mơc TSC§HH lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ víi sè tiỊn theo gi¸ trÞ hiƯn t¹i cđa tµi s¶n t¹i ngµy thuª lµ 4.040, ®ång thêi trÝch khÊu hao tµi s¶n nµy vµo chi phÝ n¨m lµ 202 C«ng ty ®· hoµn thµnh x©y dùng thªm mét bé phËn cđa mét toµ nhµ xëng vµo ngµy 30/6 Thêi gian sư dơng h÷u Ých cđa toµ nhµ kh«ng t¨ng thªm bëi bé phËn x©y dùng thªm nµy Bé phËn nµy c«ng ty tù tỉ chøc x©y dùng, chi phÝ x©y dùng lµ 1.600 (trong ®ã: chi phÝ NVLTT lµ 750, chi phÝ NCTT lµ 550, vµ chi phÝ SXC lµ 300) Gi¸ ®Êu thÇu thÊp nhÊt lµ 1.750, c«ng ty ®· ghi t¨ng nguyªn gi¸ cđa nhµ xëng theo møc gi¸ nµy, (C«ng ty chØ cã toµ nhµ xëng) Sè liƯu ë cét gi¶m n¨m 2000 lµ sè tiỊn thu ®ỵc vµo ngµy 5/9 nhỵng b¸n mét m¸y mua vµo th¸ng n¨m 1996, nguyªn gi¸ cđa TSC§ nµy lµ 4.800 26 KÕ to¸n c«ng ty ®· trÝch khÊu hao tÝnh vµo chi phÝ n¨m 2000 ®èi víi tµi s¶n nµy lµ 350 Ngµy 1/9, c«ng ty ®ỵc tỈng mét TSC§ trÞ gi¸ 1.200 Tµi s¶n nµy ®ỵc ®a vµo sư dơng ngay, thêi gian sư dơng lµ 10 n¨m, nhng kh«ng ph¸t sinh mét kho¶n chi phÝ nµo liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®a tµi s¶n nµy vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sư dơng nªn kÕ to¸n c«ng ty kh«ng ghi chÐp tµi s¶n nµy vµo sỉ kÕ to¸n c«ng ty Yªu cÇu: H·y ph¸t hiƯn nh÷ng sai ph¹m cđa c«ng ty h¹ch to¸n TSC§ vµ lËp c¸c bót to¸n ®iỊu chØnh cÇn thiÕt (T¹m thêi kh«ng quan t©m ®Õn th GTGT cã liªn quan) X¸c ®Þnh sè t¨ng, gi¶m cđa c¸c chØ tiªu cã liªn quan trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Bµi tËp 17: ** Gi¶ sư anh (chÞ) phơ tr¸ch kiĨm to¸n BCTC cđa c«ng ty AOFC n¨m 200X C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh rót gän cđa c«ng ty nh sau: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/200X Bang tr 27Trong qu¸ tr×nh kiĨm to¸n, kiĨm to¸n viªn ph¸t hiƯn nh÷ng sai ph¹m sau: Ghi 300 triƯu ®ång gi¸ trÞ c«ng cơ, dơng v¨n phßng (lo¹i ph©n bỉ 50%) vµo gi¸ trÞ TSC§ ®a vµo sư dơng vµ trÝch khÊu hao tõ th¸ng 6/200X, tû lƯ khÊu hao 12%/n¨m 28 Do ¸p dơng sai ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xt kho nªn ®· ghi t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n lµ 400 triƯu ®ång Kh¸ch hµng B nỵ 200 triƯu ®ång nhng ®· mÊt kh¶ n¨ng to¸n, c«ng ty kh«ng lËp dù phßng cho sè nỵ nµy Mét sè c«ng cơ, dơng (lo¹i ph©n bỉ 100%) xt dïng cho bé phËn b¸n hµng nhng cha ®ỵc ghi sỉ, sè tiỊn lµ 100 triƯu ®ång Yªu cÇu: Anh (chÞ) h·y: Cho biÕt tõng sai ph¹m trªn sÏ ¶nh hëng ®Õn c¸c chØ tiªu nµo trªn c¸c BCTC? X¸c ®Þnh møc ¶nh hëng thĨ cđa chóng ®Õn c¸c chØ tiªu Êy vµ lËp c¸c bót to¸n ®iỊu chØnh Tỉng hỵp c¸c sai ph¹m cho c¸c chØ tiªu vµ lËp l¹i c¸c BCTC §Ĩ ph¸t hiƯn nh÷ng sai ph¹m trªn, KTV ®· sư dơng nh÷ng thđ tơc kiĨm to¸n thĨ nµo? Sau ®· tỉng hỵp ®ỵc c¸c sai ph¹m vµ lËp l¹i c¸c BCTC, KTV cÇn ph¶i ¸p dơng c¸c thđ tơc kiĨm to¸n nµo tiÕp theo? BT kiểm tốn nội 9-25 (403) T¹i mét doanh nghiƯp th¬ng m¹i cã t×nh h×nh sau: Ngêi ta ®· ¸p ®¬n gi¸ sai trªn ho¸ ®¬n cho kh¸ch hµng v× b¶ng gi¸ ®a vµo m¸y tÝnh bÞ sai Ho¸ ®¬n cđa ngêi b¸n ®· ®ỵc to¸n lÇn v× sau to¸n ho¸ ®¬n thø nhÊt tn, ngêi b¸n l¹i gưi l¹i b¶n cđa ho¸ ®¬n thø nhÊt vµ doanh nghiƯp ®· to¸n Nh©n viªn bé phËn nhËn hµng ®· biĨn thđ tÊn thÞt bß Khi nhËn hµng, bé phËn nµy ®· hoµn tÊt phiÕu nhËn hµng ®ã cã ghi chÝnh x¸c chÊt lỵng, sè lỵng hµng ho¸ nhËn ®ỵc nhng hä chØ mang vµo ®Ĩ kho cđa doanh nghiƯp tÊn cßn tÊn chê ®ªm tèi mang vỊ nhµ Biªn b¶n kiĨm kª hµng ho¸ ®· ghi chÐp sai rÊt nhiỊu mỈt hµng vµ sè lỵng cđa chóng Mét nh©n viªn cđa doanh nghiƯp ®· b¸n tÊn thÞt cõu víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ gèc v× kh«ng biÕt gi¸ nhËp vµo ®· t¨ng lªn tõ tn tríc Ngµy ci cïng cđa n¨m b¸o c¸o, l« thÞt bß ®· ®ỵc ®Ĩ ®Ĩ giao cho kh¸ch hµng nhng ci cïng th× viƯc giao hµng kh«ng ®ỵc thùc hiƯn vµ l« hµng nµy vÉn ®ỵc tÝnh sè lỵng kiĨm kª ci n¨m (trong kho) vµ ho¸ ®¬n gưi hµng vÉn ®ỵc lËp, l« hµng nµy còng n»m sè hµng ho¸ ®· b¸n Yªu cÇu: a Víi mçi t×nh hng trªn h·y chØ c¸c lo¹i kiĨm so¸t bÞ thiÕu b C¸c mơc tiªu kiĨm so¸t néi bé cha ®¹t ®Õn c C¬ chÕ kiĨm so¸t cÇn ¸p dơng ®Ĩ xãa bá t×nh tr¹ng trªn 9-27 (405): Trong qu¸n cµ phª ë trêng ®¹i häc ngêi ta nhËn thÊy nh÷ng ®iỊu rÊt thó vÞ Khi b¹n vµo qu¸n nh©n viªn bµn ®ãn tiÕp hái b¹n ®i bao nhiªu ngêi Anh ta lÊy c¸c mỈt hµng theo yªu cÇu vµ ®Ỉt vµo khay cho c¶ nhãm vµ viÕt sè ngêi vµo phiÕu ë m¸y tÝnh tiỊn Anh ta ®a cho b¹n phiÕu tÝnh tiỊn vµ yªu cÇu b¹n tr¶ tiỊn vỊ Sau ®ã nÕu b¹n cÇn mãn ¨n g× kh¸c, b¹n ®Õn bµn nh©n viªn ®ãn tiÕp ®Ĩ l©ý vµ l¹i ®a cho b¹n phiÕu n÷a (kĐp víi phiÕu thø nhÊt) Khi rêi qu¸n b¹n tr×nh phiÕu cho ngêi thđ q kh¸c vµ to¸n tiỊn cho ngêi nµy Yªu cÇu: a Thđ tơc kiĨm so¸t néi bé nµo ®ỵc ¸p dơng t¹i qu¸n cµ phª nµy? b Lµm thÕ nµo chđ qu¸n cã thĨ ®¸nh gi¸ ®ỵc hiƯu qu¶ kiĨm so¸t c Nh÷ng thđ tơc kiĨm so¸t nµo t¹i qu¸n nµy kh¸c víi c¸c qu¸n cµ phª kh¸c d Nh÷ng chi phÝ vµ lỵi Ých g¾n víi hƯ thèng qu¶n lý nh vËy t¹i qu¸n cµ phª nµy 9-29 (406): T¹i mét doanh nghiƯp s¶n xt cã t×nh h×nh sau: Khi bµ A ®Ỉt nguyªn vËt liƯu cho viƯc s¶n xt s¶n phÈm bµ ®· chun b¶n ®¬n hµng cho bé phËn nhËn hµng Khi nhËn hµng, «ng B, nh©n viªn bé phËn nhËn hµng ®· ghi vµo ®¬n hµng nµy sè lỵng nhËn vµ chun ®¬n hµngnµy cho phßng kÕ to¸n lµm thđ tơc ghi nguyªn vËt liƯu ®· mua vµ sè ph¶i to¸n víi ngêi b¸n Nguyªn vËt liƯu ®ỵc chun xng kho b»ng xe ®Èy vµ sè lỵng hµng ho¸ ®ỵc ghi vµo sỉ kho Mçi ngµy cã hµng tr¨m nh©n viªn cđa c«ng ty X chÊm vµo thỴ thêi gian ®Ĩ ®iĨm danh cã mỈt Ngêi bÊm giê sÏ thu thËp c¸c phiÕu nµy mçi tn lÇn vµ nép cho phßng m¸y tÝnh Th«ng tin nµy lµm c¬ së ®Ĩ tÝnh vµ tr¶ l¬ng Bµ kÕ to¸n B nh×n trªn phiªó tr¶ l¬ng vµ tr¶ toµn bé tiỊn l¬ng cho «ng trëng phßng m¸y tÝnh vµ «ng nµy sÏ tr¶ l¬ng cho nh©n viªn Bµ A vµ «ng B lµ hai nh©n viªn ë chi nhµnh nhá cđa c«ng ty ë tØnh N Bµ A lµ gi¸m ®èc chi nhµnh cßn «ng B lµ trỵ lý b¸n hµng Chi nh¸nh cã tµi kho¶n ë ng©n hµng ë tØnh N ®Ĩ chi tr¶ chi phÝ Tµi kho¶n mang tªn cđa c«ng ty §Ĩ tar chi phÝ bµ A hay thđ q cÇn ký vµo tê sÐc §Þnh kú bµ A nhËn ®ỵc tõ ng©n hµng giÊy b¸o cïng víi nh÷ng tê sÐc µm b¶n th©n bµ ta ®· ký, tù bµ ®èi chiÕu tµi kho¶n cđa chi nh¸nh vµ s¾p xÕp c¸c tê sÐc vµ giÊy b¸o cđa ng©n hµng tµi liƯu cđa m×nh, sau ®ã lËp b¸o c¸o chi tiỊn gưi vỊ trơ së chÝnh Yªu cÇu: a Nªu c¸c lç hỉng kiĨm so¸t néi bé ? b Mçi lç hỉng trªn h·y chØ c¸c lçi cã thĨ sinh c Lµm thÕ nµo ®Ĩ c¶i thiƯn t×nh tr¹ng kiĨm to¸n néi bé cđa c¸c c«ng ty trªn? 10-27 (446): Sau ®©y lµ c¸c thđ tơc kiĨm so¸t néi bé chu tr×nh mua vµ to¸n t¹i mét doanh nghiƯp: Vµo ci mçi th¸ng, nh©n viªn kÕ to¸n kiĨm tra mét lo¹t sè hiƯu cđa c¸c phiÕu nhËn hµng vµ so s¸nh mçi sè ®ã víi ho¸ ®¬n cđa nhµ cung cÊp vµ víi sè liƯu ghi vµo c¸c nhËt ký Nh©n viªn kÕ to¸n kh«ng kiĨm tra sè lỵng hay t×nh tr¹ng hµng ho¸ Nh©n viªn chi tiỊn kh«ng cã qun kiĨm q Mét ngêi kh¸c lËp b¸o c¸o chi vµ ®èi chiÕu víi kÕt qu¶ kiĨm q mỈc dï nh©n viªn nµy cã ®Çy ®đ kinh nghiƯm vµ kh¶ n¨ng lµm viƯc nµy Tríc bé phËn to¸n chn bÞ sÐc ®Ĩ to¸n cho nhµ cung cÊp, ngêi ta kĐp hãa ®¬n víi ®¬n ®Ỉt hµng, phiÕu nhËn hµng Mét nh©n viªn so s¸nh sè lỵng hãa ®¬n víi phiÕu nhËn hµng, so s¸nh ®¬n gi¸ trªn hãa ®¬n víi ®¬n ®Ỉt hµng råi tù tÝnh thµnh tiỊn so s¸nh víi sè liƯu trªn hãa ®¬n, kiĨm tra sè tµi kho¶n cđa nhµ cung cÊp trªn hãa ®¬n ®Ĩ ®¶m b¶o r»ng kh«ng to¸n nhÇm cho ngêi kh¸c Tríc ngêi kiĨm tra ký sÐc, «ng ta kiĨm tra c¸c chøng tõ gèc kÌm theo b»ng c¸ch ký nh¸y vµo mçi hãa ®¬n ®Ĩ phª chn Sau ngêi kiĨm tra ký vµo sÐc, ngêi th ký ghi sè sÐc, ngµy ph¸t hµnh sÐc trªn mçi hãa ®¬n gèc ®Ĩ tr¸nh c¸c hãa ®¬n nµy ®ỵc sư dơng ®Ĩ to¸n lÇn n÷a Yªu cÇu: - Víi mçi thđ tơc kiĨm so¸t néi bé trªn h·y x¸c ®Þnh c¸c mơc tiªu cđa nã? - Víi mçi thđ tơc kiĨm so¸t néi bé trªn h·y x¸c ®Þnh c¸c test kiĨm tra mµ kiĨm to¸n cÇn thùc hiƯn ®Ĩ kiĨm tra tÝnh hiƯu qu¶ cđa thđ tơc kiĨm so¸t ®ã - Víi mçi thđ tơc kiĨm so¸t néi bé trªn h·y chØ thđ tơc phơ thªm mµ kiĨm to¸n viªn cã thĨ thùc hiƯn? 11-23 (494): Sau ®©y lµ c¸c thđ tơc kiĨm to¸n néi bé cho qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ thu tiỊn cđa doanh nghiƯp: Mét ngêi ®éc lËp so s¸nh hãa ®¬n b¸n víi ®¬n ®Ỉt hµng cđa kh¸ch hµng ®Ĩ kiĨm tra gi¸ c¶, sè lỵng, phÐp céng, phÐp nh©n Biªn lai, hãa ®¬n b¸n hµng b¶ng kª tiỊn b¸n chÞu ®ỵc s¾p xÕp theo sè vµ kiĨm tra thêng kú Chøc n¨ng b¸n hµng vµ ghi sỉ q ®ỵc t¸ch rêi khái chøc n¨ng thu tiỊn, gưi hµng, giao hµng, lËp hãa ®¬n Chøc n¨ng thu tiỊn kh¸ch hµng tr¶ ph¶i ®éc lËp víi chøc n¨ng qu¶n lý tµi kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng Mét nh©n viªn kh«ng ph¶i ngêi lËp ho¸ ®¬n thùc hiƯn viƯc kiĨm tra thêng xuyªn sè d tµi kho¶n kh¸ch hµng víi c¸c tµi kho¶n tỉng hỵp cđa nã 6.Toµn bé c¸c kho¶n thu ®ỵc tiỊn mçi ngµy ®Ịu ®ỵc h¹ch to¸n vµ nép vµo ng©n hµng kÞp thêi Yªu cÇu: a V¬Ý mçi t×nh hng trªn ®©y, h·y x¸c ®Þnh mơc tiªu kiĨm to¸n néi bé cÇn ®¹t ®Õn lµ g×? b Víi mçi mơc tiªu ®ã h·y kĨ c¸c thư nghiƯm kiĨm so¸t c Víi mçi t×nh hng trªn ®©y, h·y nªu sù ¶nh hëng lªn c¸c chØ tiªu cđa b¸o c¸o tµi chÝnh nÕu nã kh«ng ®ỵc tu©n thđ 11.25 (495): Díi ®©y lµ sè thư nghiƯm kiĨm so¸t ®ỵc thùc hiƯn ®èi víi chu tr×nh kÕ to¸n b¸n hµng vµ thu tiỊn cđa doanh nghiƯp X: Mét ngêi ®ỵc ủ qun kiĨm tra viƯc thùc hiƯn c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu xem ®· ®ỵc phª dut cha KiĨm tra viƯc ®¸nh sè cđa phiÕu gưi hµng vµ ®¶m b¶o liªn c¶u ho¸ ®¬n b¸n t¬ng øng ®ỵc kĐp cïng víi phiÐu nµy So s¸nh sè lỵng vµ tªn mỈt hµng trªn phiÕu gưi hµng víi sè liƯu t¬ng øng trªn b¶n cđa ho¸ ®¬n b¸n KiĨm tra danh s¸ch dù kiÕn thu t¹m thêi ngµy cã ®óng nh sè ®· thu sỉ NhËt ký thu tiỊn kh«ng? Sau mçi th¸ng, ®èi chiÕu sè tiỊn thu danh s¸ch dù kiÕn thu víi sỉ NhËt ký thu tiỊn vµ giÊy b¸o cđa ng©n hµng Yªu cÇu: a.Trong mçi trêng hỵp trªn h·y nªu mơc tiªu nµo cđa kiĨm to¸n néi bé mơc tiªu sau ®©y ®ỵc ®¸p øng ( HiƯu lùc: Ng¨n chỈn viƯc ghi c¸c nghiƯp vơ kh«ng tån t¹i , phª chn (cho phÐp), ®Çy ®đ (tr¸nh bá sãt), ®óng gi¸ trÞ (gi¸ trÞ), s¾p xÕp ®óng, ®óng kú, b¸o c¸o vµ tỉng hỵp) b Víi mçi thđ tơc kiĨm so¸t, liƯt kª lo¹i b»ng chøng kiĨm to¸n cÇn sư dơng Bài: Câu vnaof kh«ng phải phận hợp thµnh hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé: a Rđi ro kiĨm to¸n b Ho¹t ®éng kiĨm to¸n c Th«ng tin vµ trun th«ng d M«i trêng kiĨm so¸t ChÝnh s¸ch ph¸t triĨn vµ hn lun nh©n viªn liªn quan ®Õn bé phËn nµo sau ®©y cđa hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé: a Ho¹t ®éng kiĨm so¸t b M«i trêng kiĨm so¸t c Th«ng tin vµ trun th«ng d HƯ thèng kiĨm so¸t chÊt lỵng Khi nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé, kiĨm to¸n viªn kh«ng b¾t bc ph¶i: a §iỊu tra mäi khun khut cđa hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé b T×m hiĨu m«i trêng kiĨm so¸t vµ hƯ thèng kÕ to¸n c X¸c ®inh liƯu c¸c thđ tơc kiĨm so¸t ®ỵc thiÕt kÕ cã ®ỵc thùc hiƯn trªn thùc tÕ kh«ng? d Thùc hiƯn c¸c thđ tơc kiĨm to¸n ®Ĩ xem xÐt hƯ thèng kÕ to¸n cã ho¹t ®éng h÷u hiƯu st thêi kú xem xÐt kh«ng? Cho biÕt ¶nh hëng cđa mçi nh©n tè díi ®©y ®Õn tÝnh h÷u hiƯu cđa hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé: a TÝnh chÝnh trùc vµ gi¸ trÞ ®¹o ®øc b §¶m b¶o vỊ n¨ng lùc c Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc doanh nghiƯp KiĨm to¸n viªn A ®ỵc giao nhiƯm vơ kiĨm to¸n kho¶n mơc tiỊn mỈt Khi t×m hiĨu hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé, A ®ỵc biÕt thđ q cđa doanh nghiƯp kiªm lµm viƯc cđa kÕ to¸n q, v× vËy A qut ®Þnh t¨ng cêng thđ tơc kiĨm so¸t b¹n h·y cho nhËn xÐt vỊ c¸ch lµm viƯc cđa kiĨm to¸n viªn A? Trong b¸o c¸o gưi cho Ban gi¸m ®èc c«ng ty M, kiĨm to¸n viªn néi bé cã mét sè gãp ý nh sau: a C¸c hãa ®¬n cđa ngêi b¸n nhËn ®ỵc ph¶i ®ỵc mét ngêi cã thÈm qun ký dut cho to¸n trªn c¬ së ®èi chiÕu víi sè lỵng thùc nhËp trªn PhiÕu nhËp kho vµ ®¬n gi¸ trªn ®¬n ®Ỉt hµng cđa ®¬n vÞ còng nh kiĨm tra l¹i viƯc tÝnh to¸n trªn hãa ®¬n b C«ng ty nªn ban hµnh mét qui ®Þnh vỊ c¸ch thøc øng xư cđa nh©n viªn mua hµng giao tiÕp víi nhµ cung cÊp (vÝ dơ: Khi ®ỵc tỈng quµ, mêi ®i ¨n ng…) c Bé phËn kiĨm to¸n néi bé nªn trùc thc gi¸m ®èc, kh«ng nªn trùc thc Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh nh hiƯn - d TÊt c¶ c¸c PhiÕu nhËp kho ®Ịu ph¶i ®ỵc ®¸nh sè liªn tơc tríc sư dơng e §Þnh kú tiÕn hµnh kiĨm kª hµng tån kho vµ ®iỊu chØnh l¹i sè liƯu trªn sỉ s¸ch theo sè liƯu thùc tÕ kiĨm kª f Hµng th¸ng, nµh qu¶n lý xem xÐt l¹i c¸c b¸o c¸o biÕn ®éng vỊ t×nh h×nh doanh thu, chi phÝ so víi kÕ ho¹ch vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù biÕn ®éng g TÊt c¶ c¸c chøng tõ to¸n ®Ịu ph¶i ®ỵc ®ãng dÊu “§· to¸n” chi tr¶ Yªu cÇu: Cho biÕt mçi ®Ị xt trªn liªn quan ®ªn bé phËn nµo cđa kiĨm to¸n néi bé bé phËn: M«i trêng kiĨm so¸t, ®¸nh gi¸ rđi ro, c¸c ho¹t ®éng kiĨm so¸t, th«ng tin vµ trun th«ng, gi¸m s¸t Cho biÕt ®èi víi mçi u kÐm kiĨm so¸t néi bé cđa ®¬n vÞ mµ kiĨm to¸n viªn ®· kiÕn nghÞ ®iỊu chØnh nh trªn nÕu kh«ng ®ỵc thùc hiƯn sÏ ¶nh hëng ®Õn kho¶n mơc nµo cđa b¸o c¸o tµi chÝnh Phßng kÕ to¸n cđa c«ng ty S gåm cã nh©n viªn, hä kh«ng thùc hiƯn nhiƯm vơ nµo kh¸c ngoµi c¸c viƯc sau: Theo dâi vµ ghi chÐp vµo sỉ c¸i Theo dâi vµ ghi chÐp vµo sỉ chi tiÕt nỵ ph¶i tr¶ Theo dâi vµ ghi chÐp vµo sỉ chi tiÕt nỵ ph¶i thu Bµi gi¶i 9-25 (403): a.Tµi liƯu vµ sỉ s¸ch phï hỵp - KiÕm tra viƯc thùc hiƯn c¸c kiĨm so¸t b Gi¸ trÞ ®óng ®ỵc lµm cho mçi ho¹t ®éng (nghiƯp vơ) c.§¶m b¶o r»ng nh©n viªn viÕt ho¸ ®¬n cã danh s¸ch gi¸ c¶ hiƯn t¹i + kiĨm to¸n néi bé bëi ngêi ngßi nµy cã danh s¸ch gi¸ hiƯn thêi a.Tµi liƯu vµ sỉ s¸ch phï hỵp b ViƯc ghi chÐp c¸c nghiƯp vơ lµ hỵp thøc c.§ßi hái viƯc to¸n chØ c¨n cø vµo ho¸ ®¬n gèc + PhiÕu nhËn hµng ®ỵc kĐp víi ho¸ ®¬n cđa nhµ cung cÊp tríc to¸n 3.a.Tµi liƯu vµ sỉ s¸ch phï hỵp + KiÕm so¸t nhËp liƯu tµi s¶n + KiÕm tra viƯc thùc hiƯn c¸c thđ tơc kiĨm so¸t b ViƯc ghi chÐp c¸c nghiƯp vơ lµ hỵp thøc c.§ãng xe hµng cho ®Õn vµo ®Õn kho, cÊm nh©n viªn ®ç xe vµo bªn h¶ngµo cđa doanh nghiƯp + §ßi hái bé phËn kÕ to¸n gi÷ sỉ kiĨm kª thìnguyªn vµ thùc hiƯn kiĨm kª thÞt bß thêng kú a KiÕm tra viƯc thùc hiƯn c¸c thđ tơc kiĨm so¸t b Gi¸ trÞ ®óng ®ỵc lµm cho mçi ho¹t ®éng (nghiƯp vơ) c.ViƯc kiĨm kª ®ỵc thùc hiƯn bëi ngêi cã nghiƯp vơ vµ cã ngêi gi¸m s¸tviƯc kiĨm kª a Sù cho phÐp thÝch ®¸ng c¸c ho¹t ®éng b Gi¸ trÞ ®óng ®ỵc lµm cho mçi ho¹t ®éng (nghiƯp vơ) + C¸c ho¹t ®éng ®ỵc cho phÐp c.§¶m b¶o r»ng ngêi b¸n cã danh s¸ch gi¸ c¶ c¸c mỈt hµng+ §ßi hái ph¶i cã sù phª chn c¸c ho¹t ®éng, nghiƯp vơ nhÊt lµ gi¸ c¶ tríc giao hµng 6.a Tµi liƯu vµ sỉ s¸ch phï hỵp + KiÕm tra viƯc thùc hiƯn c¸c thđ tơc kiĨm so¸t b C¸c nghiƯp vơ ®ỵc h¹ch to¸n vµo thêi gian thÝch hỵp c KÕt hỵp chỈt chÏ viƯc kiĨm kª kho ngµy ci n¨m vµ ghi nhËn viƯc b¸n ®Ĩ ®¶m b¶o r»ng sè liƯu hµng tån kho ci kú kh«ng n»m ho¸ ®¬n ®· b¸n hc sè hµng ho¸ ®· b¸n vÉn cßn n»m hµng tån kho ci kú 9-27: a thđ tơc kiĨm so¸t néi bé ®ỵc ¸p dơng: - Ngêi tÝnh tiỊn vµ ngêi thu tiỊn lµ kh¸c nhau, theo c¸ch nµy tr¸nh ®ỵc viƯc ngêi tÝnh tiỊn kh«ng vµo m¸y sè tiÌn hµng ho¸ ®Ĩ bít l¹i tiỊn - Khi ghi sè ngêi trªn phiÕu tÝnh tiỊn ®Ĩ tr¸nh tõng ngêi nhãm vỊ kÌm víi nhãm kh¸c ®Ĩ tr¸nh tr¶ tiỊn - Khi kĐp phiÕu t1 víi phiÕu t2 ®Ĩ tr¸nh kh¸ch hµng chØ tr×nh phiªu snhá h¬n tÝnh tiỊn vỊ b Chđ qu¸n cã thĨ ®¸nh gi¸ nh÷ng thđ tơc kiĨm so¸t so s¸nh tỉng sè tiỊn ®· thu víi phiÕu tÝnh tiỊn Còng cã thĨ o s¸nh sè tiỊn thùc thu víi sè lỵng hµng ho¸ d· tiªu thơ víi ®¬n gi¸ thĨ c Trong phÇn lín c¸c qu¸n cµ phª, ngêi thđ q thu tiỊn ë gãc ci cïng lèi v× kh¸ch hµng ph¶i qua cưa nhng viƯc thu tiỊn cã thĨ bá sãt tøc lµ sè tiỊn thu ®ỵc víi sè mỈt hµng ®· thùc b¸n nªn cÇn phiÕu tÝnh tiỊn in trªn m¸y ®Ĩ gi¸m s¸t viƯc nµy d HƯ thèng nµy thĨ hiƯn u ®iĨm: Tr¸nh ®ỵc viĐc biĨn thđ tiỊn cđa ngßi thu tiỊn + Tr¸nh kh¸ch hµng ®i µm kh«ng tr¶ tiỊn+ Phơc vơ kh¸ch hµng ®ỵc nhanh chãng Nhỵc: Chi phÝ tiỊn l¬ng nhiỊu h¬n (nh©n viªn phơ tr¸ch m¸y tÝnh tiỊn) 9-29: a Chun b¶n ®¬n hµng cho bé phËn nhËn hµng ®ỵc coi nh lç hỉng v× bé phËn nµy cã sè lỵng ®Ĩ kiĨm tra nªn hµng thõa cã thĨ tù chia mµ kh«ng th«ng b¸o + Nh©n viªn ë kho kh«ng ký vµo tµi liƯu bªn bé phËn nhËn hµng chun ®Õn, kh«ng cã sù ®èi chiÕu kiĨm tra gi÷a sè lỵng mua vµ sè lỵng nhËp kho Tr¸ch nhiƯm ®èi víi hµng thiÕu kh«ng thĨ qui cho bªn nhËn hµng hay bé phËn kho Bé phËn nhËn hµng cã thĨ mãc ngc víi nhµ cung cÊp vỊ viƯc nhËn hµng nhng kh«ng nhËn Còng nh vËy, bé phËn nhËn hµng hay kho hµng cã thĨ biĨn thđ mét sè hµng ho¸ mµ doanh nghiƯp kh«ng cã c¬ së ®Ĩ x¸c ®Þnh ®ỵc bé phËn nµo biĨn thđ b Lç hỉng nµy lµm t¨ng kh¶ n¨ng cã hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt kho + Tr¸ch nhiĐm vỊ hµng ho¸ thiÕu kh«ng ®ỵc t¸ch biƯt, khun khÝch ¨n c¾p hµng ho¸ ë bé phËn kho vµ nhËn hµng c.Sư dơng b¶n cđa ®¬n hµng nhng kh«ng ghi sè lỵng hay phiÕu nhËn hµng riªng biƯt kh«ng ph¶i lµ b¶n cđa ®¬n hµng Sư dơng sỉ kiĨm kª thêng xuyªn vµ g¾n tr¸ch nhiƯm cđa thđ kho vµo hµng ho¸ ®· nhËn Nh©n viªn ë kho cÇn ký t¾t trªn phiªu snhËn hµng hay ®¬n hµng nhËn hµng 2.a SÐc tr¶ tiỊn kh«ng ®ỵc quay vỊ nh©n viªn qu¶n lý phßng m¸y mµ ®ỵc ph©n ph¸t bëi ngêi ®éc lËp t¸ch biƯt h¼n víi nh÷ng ngêi liªn quan ®Õn sè liƯu vỊ l¬ng + ThiÕu kiĨm tra néi bé vỊ sè giê, tû lƯ… b Ngêi qu¶n lý phßng m¸y cã thĨ thªm vµo tªn ngêi nµo ®ã sau ®ã rót sÐc c.Mét ngêi ®éc lËp ph©n ph¸t sÐc mµ kh«ng cÇn quay trë l¹i «ng qu¶n lý phßng m¸y + «ng qu¶n lý phßng m¸y hc ngêi ®éc lËp kiĨm tra néi bé c¸c th«ng tin vỊ sè h, tû lƯ… 3.a GiÊy b¸o ng©n hµng vµ sÐc kh«ng ®ỵc ®èi chiÕu bëi gi¸m ®èc chi nhµnh mµ ®ỵc gưi trùc tiÕp tõ ng©n hµng vỊ trơ së, ë ®ã ngêi ta thùc hiƯn viƯc ®èi chiÕu vµ so víi b¸o c¸o chi tiỊn cđa gi¸m ®èc chi nh¸nh b Bµ gi¸m ®èc chi nh¸nh cã thĨ ph¸t hµnh nh÷ng tÊm sÐc v¬Ý tªn cđa bµ ta hay ngêi thø ba ®Ĩ sư dơng cho mơc tiªu c¸ nh©n vµ bít sÐc chi hay t¨ng c¸c kho¶n chi kh¸c lªn c.Chun giÊy b¸o cđa ng©n hµng trùc tiÕp vỊ trơ së vµ yªu cÇu gi¸m ®èc chi nh¸nh gưi b¸o c¸o chi trùc tiÕp vỊ trơ së víi mét danh s¸ch chi vµ cã kÌm theo chøng tõ gèc c¸c kho¶n chi 10- 27: a Mơc tiªu TÊt c¶ c¸c nghiƯp vơ mua ®Ịu ®ỵc vµo sỉ ®Çy ®đ (TÝnh ®Çy ®đ) TÊt c¶ c¸c nghiƯp vơ chi tiỊn ®Ịu ®ỵc ghi gi¸ trÞ ®óng vµ c¸c nghiƯp vơ ®ỵc ghi lµ hỵp thøc (§Çy ®đ, gi¸ trÞ, ®óng kú) C¸c nghiƯp vơ ®ỵc ghi lµ hỵp thøc, ®óng gi¸ trÞ, ®ỵc s¾p xÕp ®óng (§Çy ®đ, gi¸ trÞ, ®óng kú) Hỵp thøc vµ ®ỵc phÐp Hỵp thøc b Test kiĨm tra KiĨm tra d·y c¸c sè thø tù cđa phiÕu nhËn hµng vµ kiĨm tra l¹i NhËt ký mua hµng Quan s¸t thđ tơc kiĨm q vµ kiĨm tra b¸o c¸o chi ®Ĩ biÕt r»ng ngêi ®éc lËp ®· lËp kiĨm tra hãa ®¬n ®Ĩ xem ®· ®ỵc ký nh¸y tøc lµ ®· ®ỵc kiĨm tra hÕt cha KiĨm tra hãa ®¬n vµ xem l¹i lÇn n÷a c¸c u tè ®· ®ỵc kiĨm tra tríc ®ã KiĨm tra hãa ®¬n ®Ĩ thÊy ngêi kiĨm tra ®· ký nh¸y kiĨm tra cha kiĨm tra hãa ®¬n ®Ĩ thÊy sè vµ ngµy sÐc ®· ®ỵc ghi l¹i ®Çy ®đ cha kiĨm tra l¹i hãa ®¬n, lỈp l¹i viƯc kiĨm tra cđa ngêi kiĨm tra 11.23: A C¸c nghiƯp vơ b¸n ®Ịu ghi theo sè liƯu cđa ®¬n hµng vµ ®ỵc lËp ho¸ ®¬n chÝnh x¸c (gi¸ trÞ) §¶m b¶o r»ng c¸c nghiƯp vơ b¸n hµng, b¸n chÞu ®ỵc ghi nhËn ®Çy ®đ Ph©n chia tr¸ch nhiƯm, tr¸nh kiªm c Thđ tơc phơ thªm §èi chiÕu sỉ ngêi b¸n víi danh s¸ch tµi kho¶n cđa ngêi b¸n (Xem cã tr¶ sai ngêi kh«ng, còng ¶nh hëng ®Õn sè tiỊn) Tù lËp tê b¸o c¸o chi t c¸c chøng tõ cã s½n KiĨm tra hãa ®¬n, ®¬n ®Ỉt hµng, phiÕu nhËn hµng ®Ĩ xem ®· ghi ®đ sè vµ ngµy sÐc cha B KiĨm tra c¸c dÇu hiƯu kiĨm so¸t néi bé trªn c¸c chøng tõ b¸n hµng KiĨm tra d·y sè ®¸nh liªn tơc cđa biªn lai, b¶ng kª, ho¸ ®¬n KiĨm to¸n cÇn theo dâi sù ho¹t ®éng C Gi¸ sai hc sè lỵng sai sÏ ¶nh hëng ®Õn c¸c kho¶n ph¶i thu, doanh thu, gi¸ vèn, th… Hµng gưi ®i hc hµng bÞ tr¶ l¹i kh«ng ghi, hc nhÇm lÉn gi÷a c¸c kh¸ch hµng lµm sai c¸c chØ tiªu nh ph¶i thu kh¸ch hµng, hµng tån kho… Cã thĨ dÉn ®Õn sù biĨn thđ tµi s¶n liªn nhiƯm chøc n¨ng qu¶n lý tµi s¶n vµ ghi sỉ Ph©n chia tr¸ch nhiƯm, tr¸nh kiªm nhiƯm chøc n¨ng qu¶n lý tµi s¶n vµ ghi sỉ C¸c chØ tiªu vỊ b¸n hµng vµ thu tiỊn trªn c¸c sỉ chi tiÕt ph¶i ®¶m b¶o khíp ®óng víi sè liƯu tỉng hỵp C¸c nghiƯp vơ ®ỵc ghi chÐp kÞp thêi ®óng kú cđa c¸c nh©n viªn vµ th¶o ln c¸c thđ tơc kiĨm so¸t ®ã víi nhµ qu¶n lý KiĨm to¸n cÇn theo dâi sù ho¹t ®éng cđa c¸c nh©n viªn vµ th¶o ln c¸c thđ tơc kiĨm so¸t ®ã víi nhµ qu¶n lý Quan s¸t c¸c thđ tơc vµ kiĨm tra c¸c d¸u hiƯu kiĨm so¸t trªn ho¸ ®¬n quan ®Õn tiỊn, hµng tån kho, c¸c kho¶n ph¶i thu… So s¸nh ngµy ghi trªn sỉ thu tiỊn vµ ngµy nép tiỊn vµo ng©n hµng BiĨn thđ tµi s¶n dÉn ®Õn sè tiỊn thu ®ỵc cđa kh¸ch hµng cè t×nh cha nép vµo ng©n hµng hc cè t×nh cha ghi sỉ ®Ĩ dÉn ®Õn xo¸ sỉ nỵ ph¶i thu, sai sè vỊ tiỊn, c¸c kho¶n ph¶i thu Cã thĨ dÉn ®Õn sù biĨn thđ tµi s¶n liªn quan ®Õn tiỊn, c¸c kho¶n ph¶i thu C¸c chØ tiªu ph¶i thu kh¸ch hµng 11.25 A C¸c nghiƯp vơ b¸n ®Ịu ®ỵc phª dut cho phÐp §¶m b¶o tÊt c¶ c¸c nghiƯp vơ b¸n ®ỵc ghi ®Çy ®đ, ®¶m b¶o viƯc gđi hµng cho kh¸ch hµng cã thùc kh«ng ph¶i kh¸ch hµng kh«ng tån t¹i Sè lỵng trªn ho¸ ®¬n b»ng sè lỵng hµng ho¸ gưi ®i (gi¸ trÞ) TÊt c¶ sè tiỊn thu ®ỵc ®· ®ỵc ghi vµo NhËt ký thu tiỊn (®Çy ®đ), viƯc ghi lµ kÞp thêi (®óng kú) - Toµn bé sè tiỊn thu ®ỵc gưi vµo ng©n hµng (hỵp thøc) - Toµn bé sè tiỊn thu ®ỵc ®Ịu ®ỵc vµo sỉ NhËt ký thu (®Çy ®đ) - Sè tiỊn thu ®ỵc ghi nhËn ®óng kú B Xem c¸c chøng tõ vỊ gi¶m trõ C¸c ho¸ ®¬n, phiÕu gưi hµng PhiÕu gưi hµng, ho¸ ®¬n b¸n NhËt ký thu tiỊn, danh s¸ch dù kiÕn thu Toµn bé c¸c chøng tõ ®ỵc sư dơng ë trªn 3.8 KiĨm to¸n viªn Minh Vò ®ỵc giao tr¸ch nhiƯm lËp kÕ ho¹ch kiĨm to¸n cho cưa hµng kinh doanh hµng ¨n ng Cưa hµng cã qui m« nhá vµ c¸c nh©n viªn ®Ịu lµm viƯc b¸n thêi gian vËy Vò cho r»ng hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé lµ u kÐm Do vËy, Vò ®¸nh gi¸ rđi ro kiĨm so¸t ë møc tèi ®a cho toµn bé c¬ së dÉn liƯu cđa B¸o c¸o tµi chÝnh vµ kh«ng gi¬i shanj ph¹m vi kiĨm to¸n cho bÊt kú kho¶m mơc nµo Yªu cÇu: H·y nhËn xÐt vỊ ph¬ng ph¸p lµm viƯc cđa kiĨm to¸n viªn néi bé trªn? a 3.12 Díi ®©y lµ c¸c thđ tơc kiĨm so¸t ®ỵc thiÕt kÕ vµ thùc hiƯn t¹i c«ng ty Mai Hoa: Khi xt vËt t bé phËn cã nhu cÇu cÇn lËp PhiÕu xin lÜnh vËt t NghiƯp vơ b¸n hµng thu b»ng tiỊn mỈt ®ỵc ghi vµo sè nhËt ký thu tiỊn Ci ngµy, mét nh©n viªn ®éc lËp kiĨm tra l¹i sè tiỊn sỉ nhËt ký thu tiỊn C¸c sÐc ®Ịu ®ỵc ®¸nh sè liªn tơc tríc viÕt B¸n hµng tr¶ chËm ph¶i ®ỵc dut bëi bé phËn tÝn dơng tríc thùc hiƯn Kho hµng ph¶i ®ỵc khãa cÈn thËn Tríc gưi hµng nh©n viªn gưi hµng ph¶i so s¸nh ®èi chiÕu sè lỵng, qui c¸ch cđa hµng hãa nhËn tõ kho víi ®¬n ®Ỉt hµng cđa kh¸ch hµng Yªu cÇu: a Cho biÕt mçi thđ tơc kiĨm so¸t trªn thc nh©n tè nµo c¶u ho¹t ®éng kiĨm so¸t b Cho biÕt ¶nh hëng cđa viƯc ®¸nh gi¸ hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé cđa kiĨm to¸n viªn ®Õn chiÕn lỵc kiĨm to¸n 3.13 Phßng kÕ to¸n c«ng ty M&A cã nh©n viªn kÕ to¸n cã n¨ng lùc, hä kh«ng thùc hiƯn nhiƯm vơ nµo kh¸c ngoµi c¸c c«ng viƯc díi ®©y: Theo dâi vµ ghi chÐp vµo sỉ c¸i Theo dâi vµ ghi chÐp vµo sỉ chi tiÕt nỵ ph¶i tr¶ Theo dâi vµ ghi chÐp vµo sỉ chi tiÕt nỵ ph¶i thu Theo dâi vµ ghi chÐp vµo sỉ NhËt ký chi tiỊn vµ lËp sÐc ®Ĩ tr×nh ký LËp b¶ng theo dâi c¸c nghiƯp vơ vỊ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n LËp b¶ng ®èi chiÕu tiỊn gưi ng©n hµng Gi÷ vµ gưi sè tiỊn thu ®ỵc vµo ng©n hµng Yªu cÇu: a H·y liƯt kª trêng hỵp nÕu bỉ trÝ nh©n viªn kiªm nhiƯm sÏ dÉn ®Õn sai ph¹m b H·y ®Ị nghÞ c¸ch thøc ph©n c«ng cho nh©n viªn kiĨm tra cho khèi lỵng c«ng viƯc t¬ng ®èi ngang 3.14 Díi ®©y lµ c¸c thđ tơc kiĨm so¸t ®ỵc thiÕt lËp c«ng ty: C¸c B¶ng ®èi chiÕu tiỊn gưi ng©n hµng nh©n viªn kh«ng ph¶i phßng kiĨm tra lËp, ngêi nµy kh«ng ®ỵc tiÕp xóc víi sè tiỊn thu ®ỵc C¸c gi¸m s¸t viªn quan s¸t xem c¸c nh©n viªn vµo c«ng ty cã thùc hiƯn ®óng viƯc bÊm giê trªn thr thêi gian kh«ng §Ĩ ®ỵc xÐt dut to¸n, hãa ®¬n ph¶i kÌm theo ®¬n ®Ỉt hµng vµ b¸o c¸o nhËn hµng Thđ q (kh«ng ®ỵc tiÕp xóc víi sỉ s¸ch kiĨm tra) lËp b¶ng kª nép sÐc vµ hµng ngµy gưi b¶ng kª nµy cïng víi sè sÐc nhËn ®ỵc trùc tiÕp cho ng©n hµng Tríc giao hãa ®¬n cho kh¸ch hµng kÕ to¸n kiĨm tra ®¬n gi¸, sè lỵng hµng hãa, céng l¹i tÊt c¶ c¸c hãa ®¬n trªn 10 000 000 ® sau ®ã ký nh¸y vµo liªn ®ỵc lu gi÷ t¹i doanh nghiƯp Yªu cÇu: H·y tr×nh bµy c¸c thư nghiƯm kiĨm so¸t mµ kiĨm to¸n viªn cã thĨ thùc hiƯn ®èi víi mçi thđ tơc kiĨm so¸t nªu trªn? 15.11 S¾p xÕp c¸c c«ng viƯc sau ®©y theo chđ thĨ kiĨm to¸n vµ theo mơc ®Ých kiĨm to¸n X¸c ®Þnh tÝnh trung thùc hỵp lý cđa B¸o c¸o tµi chÝnh cđa doanh nghiƯp Nhµ níc theo chØ thÞ cđa qc héi KiĨm t¶ viƯc thùc hiƯn c¸c qui ®Þnh cđa ®¬n vÞ liªn quan ®Õn thđ tơc xt nhËp kho hµng hãa KiĨm tra viƯc thùc hiƯn nhiƯm vơ cđa c¸c bé phËn chøc n¨ng dù ¸n n©ng cao chÊt lỵng s¶n phÈm ®Ĩ x¸c ®Þnh tÝnh hiƯu qu¶ cđa dù ¸n theo yªu cÇu c¶u Ban gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc kiĨm tra ®Þnh kú c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vỊ c«ng t¸c huy ®éng vèn, c¸c kho¶n thÕ chÊp, cho vay theo qui ®Þnh cđa ng©n hµng Nhµ níc KiĨm tra toµn diƯn c¸c c«ng tr×nh ®Çu t XDCB hoµn thµnh trªn ®Þa b¸n TPHCM n¨m 2007 lµm c¬ së lËp kÕ ho¹ch ®©u ftuw XDCB n¨m sau cđa thµnh §¸nh gi¸ hiƯu qu¶ cđa ch¬ng tr×nh träng ®iĨm cđa chÝnh phđ thùc hiƯn c¸ch ®©y n¨m t¹i c¸c ®Þa ph¬ng thc Lµo cai KiĨm tra c¸c chØ thÞ cđa Tỉng gi¸m ®èc qui ®Þnh tr¸ch nhiƯm cđa Trëng ®¹i diƯn b¸n hµng khu vùc miỊn Nam ... kiểm toán (kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán BCTC) Chủ thể kiểm toán (kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên nhà nước, kiểm toán viên độc lập) Người sử dụng kết kiểm toán a Điều... kiểm tốn » ; Và « số dư kiểm tốn » File: Trung kietoan: Kiemtoan Bài Đối với tình đây, cho biết mục đích kiểm toán, chủ thể kiểm toán người sử dụng chủ yếu kết kiểm toán: Tình Mục đích kiểm toán. .. không thực thử nghiệm kiểm soát để vào thực thử nghiệm Yêu cầu: Đối với tình trên, nhận xét cách làm KTV Bài 13: Dưới thủ tục kiểm toán kiểm toán viên tiến hành: Kiểm tra tổng cộng chi tiết khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kiểm toán tổng hợp theo từng chương , Bài tập kiểm toán tổng hợp theo từng chương , Bài tập kiểm toán tổng hợp theo từng chương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay