Bài giảng kiểm toán chương 4 kiểm toán nguồn vốn

45 98 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:41

CHNG 4: KIM TON NGUN VN NI DUNG: 4.1 Kim toỏn n phi tr 4.1.1 Mc tiờu, th tc kim toỏn n phi tr 4.1.2 Ni dung kim toỏn n phi tr 4.2 Kim toỏn ch s hu 4.2.1 Mc tiờu v th tc kim toỏn ch s hu 4.2.2 Ni dung kim toỏn ch s hu 4.1 Kim toỏn n phi tr 4.1.1 Mc tiờu kim toỏn n phi tr 4.1.1.1 c im khon mc n phi tr 4.1.1 Mc tiờu kim toỏn n phi tr 4.1.2 Ni dung kim toỏn n phi tr 4.1.2.1 Kim toỏn n phi tr ngi bỏn 4.1.2.2 Kim toỏn cỏc khon vay 4.1.2.3 Kim toỏn cỏc khon phi tr khỏc 4.1.1.1 c im khon mc n phi tr - N phi tr la nghia v hiờn tai cua doanh nghiờp phỏt sinh t cỏc giao dich va s kiờn a qua ma doanh nghiờp phi toỏn t cỏc nguụn lc cua minh N phi tr c ghi nhõn co u iờu kiờn chc chn la doanh nghiờp se phi dung mt lng tiờn chi trang tri cho nhng nghia v hiờn tai ma doanh nghiờp phi toỏn, va khon n phi tr o phi xỏc inh c mt cỏch ỏng tin cõy - Cỏc khon n phi tr thụng thng bao gụm n phi tr ngi bỏn, ngi mua tr tiờn trc, cỏc khon vay, cỏc khon phi tr Nha nc, ngi lao ng, phi tr ni b, chi phớ phi tr va cỏc khon phi tr khỏc D phũng cng c ghi nhõn nh mt khon phi tr trờn Bng CKT tha man inh nghia va cỏc tiờu chun cua N phi tr 4.1.1.1 c im khon mc n phi tr - Cn phõn biờt N phi tr va cỏc khon n tiờm tang Cỏc khon n tiờm tang khụng c ghi nhõn trờn Bng CKT vi tớnh cht khụng chc chn xy cua no hoc giỏ tri cha th xỏc inh mt cỏch ỏng tin cõy Trờn Bng CKT, N phi tr c phõn chia N ngn han va N dai han - N phi tr thng c ghi nhõn theo s tiờn phi tr, nhiờn mt s trng hp, co th c ghi nhõn theo giỏ tri hiờn tai cua cỏc dũng tiờn phi tr tng lai, thớ d cỏc khon d phũng ma nh hng vờ giỏ tri thi gian cua tiờn la trng yu 4.1.1 Mc tiờu kim toỏn n phi tr - Hiờn hu va nghia v : N phi tr la co thõt va la nghia v cua n vi - y u: Tt c N phi tr la co thc va la nghia v cua n vi ờu c ghi chộp va bỏo cỏo - ỏnh giỏ va chớnh xỏc: N phi tr phi c ỏnh giỏ phu hp vi chun mc k toỏn, ch k toỏn va viờc tớnh toỏn, tng hp s liờu chớnh xỏc - Trinh bay va cụng b: N phi tr c trinh bay va khai bỏo y u va ỳng n N phi tr thng bi khai thiu nờn c s dn liờu vờ s y u rt quan trng KTV phi lu ý nh hng cua cỏc v kiờn tng, tranh chp co th lam phỏt sinh cỏc khon phi tr theo yờu cu cua Chun mc kim toỏn s 501 4.1.2 Ni dung kim toỏn n phi tr 4.1.2.1 Kim toỏn n phi tr ngi bỏn (1) Tim hiu va ỏnh giỏ hờ thng kim soỏt ni b (2) Cỏc th nghiờm c bn chu yu 4.1.2.1 Kim toỏn n phi tr ngi bỏn (1) Tim hiu va ỏnh giỏ hờ thng kim soỏt ni b: Viờc hiu bit va ỏnh giỏ y u vờ hờ thng kim soỏt ni b i vi chu trinh mua hang giỳp KTV thit k mt chng trinh kim toỏn phu hp Cỏc th tc kim soỏt ch yu i vi chu trỡnh mua hng * t hang - Phõn chia trỏch nhiờm gia cỏc chc nng nghi mua hang va lõp n t hang; - n t hang ch c lõp trờn c s Phiu nghi mua hang, phi c ỏnh s liờn tc va c ngi co thm quyờn xột duyờt vờ s lng, nha cung cp va cỏc iờu khon khỏc Cỏc th tc kim soỏt ch yu i vi chu trỡnh mua hng * Nhõn hang va hoa n - Hang nhõn vờ phi c kim tra vờ s lng, cht lng va cỏc iờu kiờn tha thuõn khỏc theo hp ụng; - Phiu nhõp kho c ỏnh s trc liờn tc va lõp trờn c s hang hoa a c chp nhõn; - i chiu gia phiu nhõp kho va n t hang; - Kim tra hoa n cua nha cung cp vờ s lng, n giỏ va tớnh toỏn, so sỏnh gia hoa n vi phiu nhõp kho va n t hang Cỏc khon d phũng phi tr doanh nghiờp cha ghi nhõn: Cỏc nghia v phỏt sinh t cỏc v kiờn tng, tranh chp, thu tc kim toỏn ỏp dng: - Trao i vi Giỏm c va yờu cu cung cp bn gii trinh; - Xem xột cỏc biờn bn hp Hi ụng qun tri va cỏc th t trao i vi chuyờn gia t phỏp luõt cua n vi; - Kim tra cỏc khon phớ t phỏp luõt; - S dng mi thụng tin co liờn quan n cỏc v kiờn tng, tranh chp Yờu cu chuyờn gia t phỏp luõt cua n vi trc tip cung cp thụng tin KTV phi thu thõp y u bng chng kim toỏn thớch hp vờ cỏc v viờc va mc thiờt hai lam nh hng n bỏo cỏo tai chớnh cua n vi Cỏc thu tc kim toỏn i vi Thu va cỏc khon phi np Nha nc - Tim hiu vờ nhng quy inh chung vờ thu, chỳ trng cỏc iờu khon co liờn quan n hoat ng kinh doanh cua doanh nghiờp - Tim hiu vờ hờ thng KSNB liờn quan n thu cua doanh nghiờp: Kờ khai va quyt toỏn thu - Thc hiờn quy trinh phõn tớch i vi nghia v thu phỏt sinh k: so sỏnh k vi k trc, vi s thay i quy mụ kinh doanh k - Kim tra viờc tớnh toỏn nghia v thu, chỳ ý cỏc nghiờp v nhay cm vờ thu nh cỏc khon chi thiu chng t hp lờ, chi qung cỏo khuyn mai, hang tiờu dung ni b - Kim tra viờc phn nh cỏc nghia v thu trờn cỏc tai khon va bỏo cỏo liờn quan Cỏc thu tc kim toỏn i vi chi phớ phi tr Chi phớ phi tr la mt c tớnh k toỏn, KTV phi da trờn cỏc quy inh cua VSA 540 Kim toỏn cỏc c tớnh k toỏn KTV phi kim tra quỏ trinh thc hiờn s c tớnh cua n vi Cỏc thu tc kim toỏn thng ỏp dng: - Thu thõp thụng tin vờ cỏc khon chi phớ phi tr, quy trinh hach toỏn, viờc s dng cỏc khon trớch trc - Tim hiu c s cua cỏc c tớnh, kim tra s chun xỏc cua cỏc d liờu va tớnh hp lý cua cỏc gi inh - Kim tra viờc tớnh toỏn va phờ duyờt cua ngi co thm quyờn i vi cỏc chi phớ phi tr - Xem xột cỏc s kiờn sau khoa s k toỏn lõp bỏo cỏo tai chớnh Vớ d: Trong quỏ trinh kim toỏn bỏo cỏo tai chớnh cua cụng ty c phn Van Thng cho nm tai chớnh kt thỳc 31.12.20x7, kim toỏn viờn ghi nhõn tinh sau: (1) Trong nm 20x7, cụng ty a vi pham hp ụng vờ cung cp dich v cho khỏch hang X Ngay 15.2.20x8, khỏch hang a kiờn cụng ty vi s tiờn ũi bụi thng la 600 triờu ụng Vao mt trc ký bỏo cỏo tai chớnh, hai bờn a at c mt tha thuõn la cụng ty se bụi thng cho khỏch hang X 400 triờu K toỏn cụng ty ghi nhõn nghia v phi tr s tiờn bụi thng trờn vao nm 20x8 va ch thuyt minh vờ nghia v trờn nh mt khon N tiờm tang trờn bỏo cỏo tai chớnh nm 20x7 Yờu cu: Anh/chi hay nờu va gii thớch sai sot cua doanh nghiờp mi tinh Theo anh/chi, thu tc kim toỏn nao se thớch hp phỏt hiờn cỏc sai sot trờn Tr li: Nghia v se c trinh bay nh mt khon d phũng phi tr, Cụng ty phi lõp d phũng phi tr va khụng thuyt minh vờ N tiờm tang Gii thớch : - õy la mt nghia v hiờn tai phỏt sinh t mt s kiờn quỏ kh va chc chn doanh nghiờp phi toỏn bng nguụn lc cua minh Nu s tiờn cha c xỏc inh mt cỏch ỏng tin cõy, khon n se c trinh bay nh mt khon N tiờm tang trờn Bn thuyt minh bỏo cỏo tai chớnh, cũn nu giỏ tri c xỏc inh mt cỏch ỏng tin cõy no se c ghi nhõn nh mt khon d phũng phi tr - Trc ký bỏo cỏo tai chớnh, s tiờn a xỏc inh qua tha thuõn gia bờn Tho thuõn la mt s kiờn sau khoa s cung cp bng chng vờ mt tinh trang a tụn tai vao khoa s nờn cn phi iờu chnh lai bỏo cỏo tai chớnh Vớ d: Trong quỏ trinh kim toỏn bỏo cỏo tai chớnh cua cụng ty c phn Van Thng cho nm tai chớnh kt thỳc 31.12.20x7, kim toỏn viờn ghi nhõn tinh sau: (2) Trong nm 20x7, cụng ty bỏn c 1.000 sn phm X vi doanh thu 1.200 triờu ụng vi cam kt bo hanh nm Chi phớ bo hanh binh quõn cua sn phm X phi chi nm 20x8 c tớnh mt cỏch ỏng tin cõy la 100.000 ụng Tuy nhiờn, cụng ty ch lõp d phũng mc 5% doanh thu phu hp vi mc khng ch cua c quan thu Yờu cu: Anh/chi hay nờu va gii thớch sai sot cua doanh nghiờp mi tinh Theo anh/chi, thu tc kim toỏn nao se thớch hp phỏt hiờn cỏc sai sot trờn Tr li: Nu co th c tớnh c chi phớ bo hanh mt cỏch ỏng tin cõy, doanh nghiờp phi lõp d phũng theo s liờu Chờnh lờch gia s liờu vi mc khng ch cua thu se c ghi nhõn nh mt khon tai sn thu thu nhõp doanh nghiờp hoan lai Vớ Trong d: quỏ trinh kim toỏn bỏo cỏo tai chớnh cua cụng ty c phn Van Thng cho nm tai chớnh kt thỳc 31.12.20x7, kim toỏn viờn ghi nhõn tinh sau: (3) Vao thỏng 12.20x7, cụng ty cụng b k hoach ong ca mt nha mỏy c khớ tai Nam inh tỏi c cu lai cụng ty Thit bi se c chuyn vờ mt cụng ty mi lõp chuyờn vờ c iờn nm a Nng Cụng ty se phi chi mt khon tiờn bụi thng khỏ ln cho ngi lao ng chm dt hp ụng trc thi han Ngoai ra, cụng ty cũn i mt vi mt s v kiờn khụng thc hiờn nhng cam kt vi ia phng va mt s i tỏc Chi phớ võn chuyn va lp t nha mỏy mi cng khỏ ln co mt s thit bi thuc loai siờu trng Cụng ty a khụng phn nh vờ s kiờn trờn bỏo cỏo tai chớnh Yờu cu: Anh/chi hay nờu va gii thớch sai sot cua doanh nghiờp mi tinh Theo anh/chi, thu tc kim toỏn nao se thớch hp phỏt hiờn cỏc sai sot trờn Tr li: Chi phớ tỏi c cu ũi hi phi xột oỏn vờ iờu kiờn ghi nhõn nh mt khon d phũng phi tr hay n tiờm tang Cỏc v kiờn tng lam xut hiờn kh nng ghi nhõn cỏc khon n tiờm tang, ũi hi phi co nhng thuyt minh thớch hp trờn bỏo cỏo tai chớnh Cỏc thu tc cn thit phỏt hiờn cỏc sai sot trờn: - Hiu bit vờ tinh hinh kinh doanh cua khỏch hang: Chớnh sỏch bo hanh sn phm, chu trng tỏi c cu - Trao i vi Giỏm c va yờu cu cung cp bn gii trinh; - Xem xột cỏc biờn bn hp Hi ụng qun tri va cỏc th t trao i vi chuyờn gia t phỏp luõt cua n vi; - Kim tra cỏc khon phớ t phỏp luõt; s gia tng bt thng cua cỏc chi phớ t co th ch doanh nghiờp ang i mt vi cỏc v kiờn quan trng 4.2 Kim toỏn ch s hu 4.2.1 Mc tiờu v th tc kim toỏn ch s hu 4.2.2 Ni dung kim toỏn ch s hu 4.2.1 Mc tiờu v th tc kim toỏn ch s hu 4.2.1 c im khon chu s hu: - Vn chu s hu: La giỏ tri cua doanh nghiờp, c tớnh bng s chờnh lờch gia giỏ tri tai sn cua doanh nghiờp tr (-) n phi tr; - Vn chu s hu phn nh Bng CKT, gụm: Vn cua cỏc nha u t, Thng d c phn; Li nhuõn gi lai; Cỏc quy; Li nhuõn cha phõn phi; Chờnh lờch t giỏ hi oỏi va chờnh lờch ỏnh giỏ lai tai sn - Trờn Bn thuyt minh BCTC, trinh bay vờ s bin ng cua tng loai chu s hu; Chi tit u t cua chu s hu; Cỏc giao dich vờ vi cỏc chu s hu; C tc; c phiu; Quy khỏc thuc chu s hu; Mc ớch trớch lõp quy u t phỏt trin, quy d phũng tai chớnh va quy khỏc; Thu nhõp, chi phớ, lai l c hach toỏn thng vao chu s hu Kiểm tra việc phân phối lợi nhuận (Lu ý trình tự phân phối) Kiểm tra nghiệp vụ tăng, giảm vốn, quỹ Xem xét việc tính toán thuế thu nhập DN phải nộp (lu ý xem xét cách xác định thu nhập chịu thuế chi phí bị loại trừ) Kiểm tra đối ứng lạ Xem xét quy chế nội sử dụng nguồn vốn, quỹ Trờng hợp DN bị giải thể phá sản, chủ sở hữu vốn đợc nhận giá trị lại sau toán khoản Nợ phải trả 4.2.1.1 Mc tiờu kim toỏn chu s hu Vn chu s hu phi c phõn loai, ghi chộp ỳng n va ỳng yờu cu cua phỏp luõt Cỏc nghiờp v liờn quan n chu s hu phi c xột duyờt bi ngi co thm quyờn Viờc phõn phi li nhuõn va s dng cỏc quy phi phu hp vi mc ớch c cho phộp Vn chu s hu c thuyt minh y u theo yờu cu cua chun mc, ch k toỏn 4.2.2 Ni dung kim toỏn ch s hu Cỏc thu tc kim toỏn c phn - ỏnh giỏ vờ kim soỏt ni b i vi c phn: xem xột s kim soỏt cua hi c ụng va Hi ụng qun tri i vi cỏc nghiờp v vờ c phn (phỏt hanh, mua lai), viờc s dng cỏc dich v c lõp (lu ký, chuyn nhng c phn, toỏn c tc), viờc kim soỏt i vi s c phiu va s ng ký c ụng; - Xem xột iờu lờ cụng ty, cỏc biờn bn hp hi c ụng va Hi ụng qun tri nhm thu thõp bng chng rng cỏc nghiờp v liờn quan n c phn c thc hiờn phu hp luõt phỏp va quyt inh cua ngi co thm quyờn; - Phõn tớch cỏc nghiờp v tng gim c phn, kim tra cỏc chng t liờn quan, kim tra s d u k, viờc tớnh toỏn va rỳt s d cui k; - Gi th xỏc nhõn n cỏc ngõn hang, cỏc cụng ty c uy thỏc lam dich v c lõp; - i vi cỏc cụng ty khụng s dng dich v c lõp, KTV phi kim tra i chiu gia s k toỏn vi cỏc s theo dừi c phn 4.2.2 Ni dung kim toỏn ch s hu (1) Phõn tớch cỏc tai khon chu s hu Bng phõn tớch c lõp cho tng loai chu s hu, bao gụm s d u k, phỏt sinh k va s d cui k KTV kim tra viờc tớnh toỏn va i chiu vi S Cỏi (2) Kim tra chng t gc cua cỏc nghiờp v tng, gim chu s hu k Viờc kim tra nhm mc ớch xem xột tớnh hp phỏp, hp lờ cua cỏc nghiờp v; S phờ duyờt cua ngi co thm quyờn va viờc hach toỏn phu hp vi yờu cu cua cỏc chun mc k toỏn va ch k toỏn hiờn hanh ... DUNG: 4. 1 Kiểm toán nợ phải trả 4. 1.1 Mục tiêu, thủ tục kiểm toán nợ phải trả 4. 1.2 Nội dung kiểm toán nợ phải trả 4. 2 Kiểm toán vốn chủ sở hữu 4. 2.1 Mục tiêu thủ tục kiểm toán vốn chủ sở hữu 4. 2.2... dung kiểm toán vốn chủ sở hữu 4. 1 Kiểm toán nợ phải trả 4. 1.1 Mục tiêu kiểm toán nợ phải trả 4. 1.1.1 Đặc điểm khoản mục nợ phải trả 4. 1.1 Mục tiêu kiểm toán nợ phải trả 4. 1.2 Nội dung kiểm toán. .. mực kiểm toán số 501 4. 1.2 Nội dung kiểm toán nợ phải trả 4. 1.2.1 Kiểm toán nợ phải trả người bán (1) Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội (2) Các thử nghiệm chủ yếu 4. 1.2.1 Kiểm toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kiểm toán chương 4 kiểm toán nguồn vốn , Bài giảng kiểm toán chương 4 kiểm toán nguồn vốn , Bài giảng kiểm toán chương 4 kiểm toán nguồn vốn , Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, (2) Các thử nghiệm cơ bản, Các thủ tục kiểm toán đối với dự phòng phải trả, Các thủ tục kiểm toán đối với chi phí phải trả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay