Nghiên cứu cấu trúc thang máy

15 24 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:37

Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: Võ Xn Nam CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THANG MÁY PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: Võ Xn Nam 1.1 Giíi thiƯu thang m¸y: Thang m¸y lµ thiÕt bÞ vËn t¶i dïng ®Ĩ chë ng­êi vµ hµng ho¸ theo ph­¬ng th¼ng ®øng hc nghiªng mét gãc nhá h¬n 150 so víi ph­¬ng th¼ng ®øng theo mét tun ®· ®Þnh s½n Thang m¸y vµ m¸y n©ng ®­ỵc sư dơng réng r·i c¸c ngµnh s¶n xt cđa nỊn kinh tÕ qc d©n nh­ ngµnh khai th¸c hÇm má,trong ngµnh x©y dùng, lun kim,c«ng nghiƯp nhĐ ë nh÷ng n¬i ®ã thang m¸y vµ m¸y n©ng ®­ỵc sư dơng ®Ĩ vËn chun hµng ho¸, s¶n phÈm,®­a c«ng nh©n tíi n¬i lµm viƯc cã ®é cao kh¸c Nã ®· thay thÕ cho søc lùc cđa ng­êi vµ mang l¹i n¨ng st cao Trong sinh ho¹t d©n dơng, thang m¸y ®­ỵc l¾p ®Ỉt vµ sư dơng réng r·i c¸c toµ nhµ cao tÇng, c¸c kh¸ch s¹n, siªu thÞ, c«ng së vµ c¸c bƯnh viƯn HƯ thèng thang m¸y ®· gióp ng­êi tiÕt kiƯm ®­ỵc nhiỊu thêi gian vµ søc lùc NhiỊu qc gia trªn thÕ giíi ®· quy ®Þnh ®èi víi c¸c toµ nhµ cao trªn tÇng trë lªn ph¶i ®­ỵc trang bÞ thang m¸y ®Ĩ ®¶m b¶o cho ng­êi ®i l¹i thn tiƯn,tiÕt kiƯm thêi gian vµ t¨ng n¨ng st lao ®éng Gi¸ thµnh cđa thang m¸y trang bÞ cho c«ng tr×nh so víi tỉng gi¸ thµnh c«ng tr×nh chiÕm kho¶ng 6% ®Õn 7% lµ hỵp lý Phơ t¶i cđa thang m¸y thay ®ỉi mét ph¹m vi rÊt réng, nã phơ thc vµo l­ỵng hµnh kh¸c ®i l¹i mét ngµy ®ªm vµ h­íng vËn chun hµnh kh¸ch Nh­ thang m¸y l¾p ®Ỉt nhµ hµnh chÝnh, bi s¸ng ®Çu giê lµm viƯc hµnh kh¸ch ®i nhiỊu theo chiỊu lªn Cßn bi chiỊu, ci giê lµm viƯc, hµnh kh¸ch sÏ ®i theo chiỊu xng nhiỊu Thang m¸y lµ mét thiÕt bÞ vËn chun ®ßi hái tÝnh an toµn nghiªm ngỈt, nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tµi s¶n vµ tÝnh m¹ng ng­êi, v× vËy yªu cÇu chung ®èi víi hƯ thèng thang m¸y thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Ỉt, vËn hµnh, sư dơng vµ sưa ch÷a lµ ph¶i tu©n thđ mét c¸ch nghiªm ngỈt c¸c yªu cÇu kü tht an toµn ®­ỵc quy ®Þnh c¸c tiªu chn, quy tr×nh, quy ph¹m Thang m¸y chØ cã cabin ®Đp, sang träng,th«ng tho¸ng, ªm dÞu th× ch­a ®đ ®iỊu kiƯn ®Ĩ ®­a vµo sư dơng mµ cßn ph¶i ®Çy ®đ c¸c thiÕt bÞ an toµn, ®¶m b¶o ®é tin cËy nh­: ®iƯn chiÕu s¸ng dù phßng mÊt ®iƯn, ®iƯn tho¹i néi bé(interphone), chu«ng b¸o, bé h·m b¶o hiĨm, an toµn cabin(®èi träng), c«ng PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: Võ Xn Nam t¾c an toµn cđa cưa cabin, kho¸ an toµn cưa tÇng, bé cøu mÊt ngn ®iƯn §èi víi nhµ sư dơng nhiỊu thang, bªn c¹nh viƯc chän tÝnh n¨ng kü tht cßn ph¶i bè trÝ chóng thµnh nhãm cho hỵp lý ®Ĩ tËn dơng n¨ng st tèi ­u cđa thang còng nh­ t¹o thn lỵi cho kh¸ch §èi víi c¸c toµ nhµ cao tÇng cã l­ỵng hµnh kh¸ch cÇn vËn chun lín ng­êi ta th­êng chi thang m¸y lµm c¸c nhãm riªng phơc vơ c¸c thµnh phÇn kh¸c theo chiỊu cao cđa toµ nhµ C¸c thang m¸y ë c¸c nhãm kh¸c cã thĨ cã tÝnh n¨ng kü tht kh¸c nhau, th­êng c¸c thang phơc vơ cho c¸c tÇng cao cã t¶i vµ tèc ®é ®Þnh møc lín h¬n c¸c thang phơc vơ phÇn thÊp h¬n 1.2 Ph©n lo¹i thang m¸y: T thc vµo tÝnh chÊt, chøc n¨ng cđa thang m¸y Thang m¸y cã thĨ ph©n lo¹i thµnh rÊt nhiỊu lo¹i t thc vµo c¸c tÝnh chÊt VÝ dơ nh­ ph©n lo¹i theo hƯ dÉn ®éng cabin, theo vÞ trÝ ®Ỉt bé kÐo têi, theo hƯ thèng vËn hµnh,theo c«ng dơng, d­íi ®©y lµ mét sè ph©n lo¹i: 1.2.1 Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng:  Thang m¸y chë ng­êi: Gia tèc cho phÐp ®­ỵc quy ®Þnh theo c¶m gi¸c cđa hµnh kh¸ch (Gia tèc tèi ­u lµ a< 2m/s2)  Thang m¸y dïng c¸c toµ nhµ cao tÇng : lo¹i nµy cã tèc ®é trung b×nh hc lín, ®ßi hái vËn hµnh ªm, an toµn vµ cã tÝnh mü tht  Thang m¸y dïng bƯnh viƯn: Ph¶i ®¶m b¶o rÊt an toµn,sù tèi ­u vỊ ®é ªm dÞch chun, thêi gian dÞch chun, tÝnh ­u tiªn ®óng theo c¸c yªu cÇu cđa bƯnh viƯn…  Thang m¸y dïng c¸c hÇm má, xÝ nghiƯp: §¸p øng ®­ỵc c¸c ®iỊu ®­ỵc c¸c ®iỊu kiƯn lµm viƯc nỈng nỊ c«ng nghiƯp nh­ t¸c ®éng cđa m«i tr­êng lµm viƯc: ®é Èm, nhiƯt ®é, thêi gian lµm viƯc, sù ¨n mßn  Thang m¸y chë hµng: §­ỵc sư dơng réng r·i c«ng nghiƯp, kinh doanh…Nã ®ßi hái cao vỊ viƯc dõng chÝnh x¸c bng thang m¸y ®¶m b¶o cho viƯc vËn chun hµng ho¸ lªn xng thang m¸y ®­ỵc dƠ dµng thn tiƯn… PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: Võ Xn Nam 1.2.2 Ph©n lo¹i theo tèc ®é dÞch chun:  Thang m¸y tèc ®é rÊt cao(Siªu tèc) : v = 5m/s Th­êng dïng c¸c toµ th¸p cao tÇng  Thang m¸y tèc ®é thÊp : v < m/s  Thang m¸y tèc ®é cao:v =2,5  m/s Th­êng dïng cho c¸c nhµ cã sè tÇng mt >16 tÇng  Thang m¸y tèc ®é trung b×nh: v=  2,5 m/s Th­êng dïng cho c¸c nhµ cã sè tÇng tõ  12 tÇng 1.2.3 Ph©n lo¹i theo t¶i träng:  Thang m¸y lo¹i nhá :Q < 500 Kg Hay dïng th­ viƯn, c¸c nhµ hµng ¨n ng ®Ĩ vËn chun s¸ch hc thùc phÈm  Thang m¸y lo¹i trung b×nh : Q = 500  1000 Kg  Thang m¸y lo¹i lín : Q = 1000  1600 kg  Thang m¸y lo¹i rÊt lín Q > 1600 Kg 1.2.4 Ph©n lo¹i theo vÞ trÝ ®Ỉt bé kÐo têi:  Đèi víi thang m¸y ®iƯn: + Thang m¸y cã bé kÐo têi ®Ỉt phÝa trªn giÕng thang + Thang m¸y cã bé têi kÐo ®Ỉt d­íi giÕng thang  Đối víi thang m¸y dÉn ®éng cabin lªn xng b»ng b¸nh r¨ng r¨ng th× bé têi dÉn ®éng ®Ỉt trªn nãc cabin  §èi víi thang m¸y thủ lùc: Bng ®Ỉt t¹i t©ng trƯt 1.2.5 Theo hƯ thèng vËn hµnh:  Theo møc dß tù ®éng: + Lo¹i nưa tù ®éng + Lo¹i tù ®éng  Theo tỉ hỵp ®iỊu khiĨn: + ĐiỊu khiĨn ®¬n + ĐiỊu khiĨn kÐp PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: Võ Xn Nam + ĐiỊu khiĨn theo nhãm  Theo vÞ trÝ ®iỊu khiĨn: + ĐiỊu khiĨn cabin + ĐiỊu khiĨn ngoµi cabin + ĐiỊu khiĨn c¶ vµ ngoµi cabin 1.3 Ph©n lo¹i thang m¸y: 1.3.1 Cấu tạo chung: 1.3.1.1 Bộ phận treo cabin đối trọng: Phổ biến cáp thép, có loại dùng xích Trong thang máy số lượng cáp tối thiểu dùng thang máy đối trọng tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn quốc gia  Theo BS 5655: số lượng cáp tối thiểu thang  Trong Mỹ số lượng cáp tối thiểu thang  Tại Việt Nam số lượng cáp tối thiểu thang 1.3.1.2 Bộ phận kéo thang máy:  • Động điện  • Bộ truyền khí nhằm giảm tốc  • Phanh kéo máy.Ròng rọc, hay bánh xích  • Gối trục, trục, lót trục võng trục  • Khung gầm máy kéo 1.3.1.3 Cabin thang máy: Dùng để chở người hay hàng hoá Bao gồm khung sắt tạo nên khung xương cho cabin, sàn cabin, có:  •Bộ phận cân lực treo đặt cabin  •Bộ guốc dẫn hướng  Bộ cửa cabin phận dẫn động cửa cabin  •Bộ đệm gắn dầm khung cabin PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: Võ Xn Nam 1.3.1.4 Đối trọng: Để cân toàn khối lượng cabin phần tử tải 1.3.1.5 Giếng thang: Là khoảng không gian cho cabin đối trọng di chuyển trình hoạt động, giới hạn bởi: Các vách xung quanh, hố trần giếng thang (bao lấy cabin đối trọng) Bên hố giếng có ray dẫn hướng cho cabin đối trọng, đáy giếng có lò xo hay đệm dầu để giảm chấn cho cabin đối trọng trường hợp có cố: Quá hành trình, rơi thang đứt cáp, hỏng ray… 1.3.1.6 Bộ phanh an toàn: Là phận khí để dừng giữ cabin hay đối trọng ray có cố tốc xảy lí tăác động phanh thường bố trí phòng máy 1.3.1.7 Bộ đệm: Bộ đệm lắp đặt đáy hố thang để dừng nhằm đỡ cabin đối trọng trường hợp cabin đối trọng chuyển động xuống vượt vò trí đặt công tắc hạn chế hành trình Giảm chấn phải có độ cao đủ lớn để cabin đối trọng tỳ lên để có đủ khoảng trống cần thiết phía phù hợp với TCVN6395-1998 TCVN6396-1998 cho người có trách nhiệm thực việc kiểm tra, điều chỉnh sưả chữa 1.3.2 Giếng thang: 1.3.2.1 Cấu tạo giếng thang: Giếng thang khoảng không gian giới hạn đáy hố giếng, vách bao quanh trần giếng thang mà cabin thang, đối trọng (nếu có) chuyển động theo phương thẳng đứng, đồng thời không gian để lắp đặt thiết bò phục vụ riêng cho hoạt động thang PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp 10 GVHD: Võ Xn Nam giảm chấn, ray dẫn hướng, hệ thống dây dẫn,… Giếng thang bao gồm phần hố giếng, phần giếng và đỉnh giếng Hố giếng hay gọi hố thang phần giếng thang nằm phía mặt sàn tầng dừng thấp Phần giếng khoảng không gian giới hạn sàn dừng thấp sàn dừng cao Đỉnh giếng phần giếng thang tính từ mặt 1.3.2.2 Các yêu cầu giếng thang: Nếu giếng thang yêu cầu phải phòng tránh cháy lan sang nhà phải bao bọc bốn vách, đáy trần bê tông Đảm bảo độ xác kích thước hình học Không dùng vật liệu dễ cháy Lối vào để vào hố giếng cửa tầng, để thông thoát khói trường hợp hỏa hoạn phía hố giếng có hông hay lưới che chắn Trong trường hợp nhà có cấu trúc bò che chắn nhiều khiến cho việc giải nhiệt thông gió tự nhiên không thỏa yêu cầu cho phép dùng quạt để thông gió giải nhiệt cưỡng Các thiết bò phục vụ cho thang máy lắp đặt hố giếng không cho phép sử dụng hố giếng vào mục đích khác Trong hố giếng phải có hệ thống đèn chiếu sáng phục cho công tác sửa chửa, bảo trì cho thang máy Với hệ thang đại, hố giếng có cảm biến nhiệt, thiết bò báo hỏa hoạn, ẩm ướt… 1.3.2.3 Kích thước hình học giếng thang: Các kích thước giếng thang bao gồm:  •Chiều cao đỉnh giếng Sh  Chiều sau giếng thang Wd  •Chiều rộng giếng thang Ww  •Chiều cao cửa tầng Eh PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp 11 GVHD: Võ Xn Nam  •Chiều rộng cửa tầng Ew  •Chiều cao thiết kế cửa tầng Oh  • Chiều rộng thiết kế cửa tầng Ow  • Chiều cao sàn tầng Tv  • Chiều sâu hố thang Ph Các kích thước hình học chủ yếu buồng máy bao gồm:  • Diện tích buồng máy Ra  • Chiều rộng buồng máy Rw  • Chiều sau buồng máy Rd  • Chiều cao buồng máy R Ngoại trừ kích thước chiều cao sàn tầng Tv phụ thuộc nhà, kích thước lại phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật thang Các kích thước nước phát triển qui đònh tiêu chuẩn kỹ thuật Kích thước phụ thuộc cho việc lắp đặt thang máy có chế độ làm việc nhẹ Phạm vi ứng dụng: Khách sạn, nhà quan nhỏ, nhà riêng,… Cửa vào: C O, S Tốc độ: • Một tốc độ: V = 0.5 (m/s) • Hai tốcđộ: V = 0.6 1.0 (m/s) • Nhiều tốc độ: V = 1.0 1.6 (m/s) 1.3.2.4 Cấu trúc giếng thang: Vách giếng làm bê tông cốt thép, gạch hay thép Tuy nhiên bê tông cốt thép phổ biến Các vách hố giếng, trần đỉnh hố giếng phải đủ bền để cố đònh ray lên giữ ray cố đònh trường hợp: Chất tải, tháo tải khỏi cabin, tải sàn cabin bất đối xứng, phanh an toàn tốc hoạt động…ngoài chúng không sinh bụi bẩn suốt trình làm việc Trên thành giếng có gắng ray PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp 12 GVHD: Võ Xn Nam dẫn hướng cho cabin đối trọng qua trung gian miếng chận Với loại giếng thang mà vách bê tông hay gạch miếng chận ray phải có kết cấu cho ray dòch chuyển theo phươngthẳng đứng đoạn nhỏ trường hợp bò giãn dài nhiệt độ có dao động tòa nhà 1.3.2.5 Không gian cabin: a) Đối với thang máy dùng ròng rọc kéo: Khi đối trọng tì hoàn toàn lên đệm, ba điều sau phải thỏa: Đoạn dây dẫn hướng phía tính từ mép guốc dẫn hướng lên phải lớn giá trò sau: 0,1 + 0,035 V2(m) Chiều cao từ cacbin đến trần hố giếng phải lớn hay bằng: + 0,035 V (m) Khoảng không gian trống tính từ tầng hố giếng dến phần thấp trần hố giếng đến phần cao guốc dẫn hướng, đầu cáp phận cửa trượt đứng (nếu có) phải đạt 0,1 - 0,035 V2 Ngoài ra, phần thấp trần hố giếng đến phần cao cụm thiết bò cabin phải đạt 0,3 – 0,035 V2 b) Thang máy dẫn động tay kéo cáp: Khi cabin dừng tầng cao cabin phải có đủ không gian để lên thêm đoạn 0,5m Sau giai đoạn đệm chạm đến dầm khung cabin Khi đệm phía cabin nén đến tận điều kiện sau phải thỏa : • Độ cao lại khoảng không gian phía cabin phải 1m • Độ cao phần thấp trần hố giếng phần cao guốc dẫn hướng hay mép cửa lùa thẳng đứng (nếu có) phải 0,1m Ngoài khoảng cách phần thấp PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp 13 GVHD: Võ Xn Nam trần hố giếng phần cao thiết bò gắn cabin phải đạt 0,3m 1.3.2.6 Đáy giếng thang (hố thang): Hố thang phần không gian bên giếng thang cabin dừng tầng thấp Các phận đệm cabin đối trọng, gối đỡ ray dẫn hướng, ròng rọc cáp governor ròng rọc căng cáp cân bố trí đáy giếng thang Saukhi bố trí thiết bò rối hố thang cần chống ẩm ngập nước Khi chiều sâu hố thang đạt đến 2,5m tổng thể chung tòa nhà cho phép cần bố trí cửa vào hố thang Nếu không bố trí cửa vào cần có ngõ phụ từ tầng cửa phải đủ lớn để nhân viên bảo trì vào đáy hố thang để làm công tác bảo trì 1.3.2.7 Phòng máy phòng ròng rọc: Phòng máy nơi bố trí máy kéo thang máy hay cụm thiết bò khác Phòng ròng rọc nơi bố trí ròng rọc tời quấn cáp hai lần, ròng rọc căng ròng rọc dẫn hướng, an toàn tốc độ Gevernor thiết bò kèm Phòng máy thường bố trí giếng thang mhà nhà Các ròng rọc căng ròng rọc dẫn hướng bố trí giếng thang, trưởng hợp công tác kiểm tra kiểm đònh tiến hành quan sát từ cabin hay từ bên giếng thang Cấu trúc phòng máy hay phòng ròng rọc phải chòu tải lực phát sinh thang máy làm việc thang bò cố Tường bao, che, sàn phòng phải làm vật liệu chống cháy, không sinh bụi, chống ồn Sân phòng phải làm hay phủ lớp vật liệu chống trượt Khi có nhu cầu đặc biệt chống ồn PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp 14 GVHD: Võ Xn Nam nhiễu, ví dụ: Trong tòa nhà phát thanh, truyền hình,…thì phòng máy phải thiết kế cho cách ly dao động tiếng ồn phòng máy tòa nhà hoạt động Việc vào phòng máy phòng ròng rọc lúc phải thuận tiện an toàn, lối vào phòng máy phòng ròng rọc dành cho người làm công tác bảo trì nên thiết kế cho dùng chung với hệ thống thang tòa nhà Lối vào phải đủ lớn để vận chuyển cụm thiết bò vào hố giếng công tác lắp đặt, sửa chữa thay chúng Vì lý mà trần hố giếng thường có móc sắt để dùng palăng hay palăng tay vận chuyển thiết bò vào hố giếng Phòng máy phải thông gió giải nhiệt tự nhiên cưỡng nhằm bảo đảm vận hành bình thường thang máy Hệ thống máy quạt phải thiết kế cho dòng không khí trước máy quạt hút vào phải lọc khối, bụi bẩn nước nhằm bảo vệ cụm thiết bò Các công tắc máy kéo phải trang bò phòng máy, công tắc cho phép ta tác động đến máy kéo thang máy thang hoạt động bình thường Nếu có nhiều thang hoạt động máy kéo chúng phòng máy cụm công tắc máy phải riêng biệt để dễå nhận dễ tác động Một công tắc cuối hành trình phải trang bò phòng ròng rọc nhằm tránh việc cabin lố hành trình công tác lắp đặt, vận hành bảo dưỡng thang 1.3.3 Các thiết bị cố định bên trong: 1.3.3.1 Ray dẫn hướng:  Ray dẫn hướng đặt dọc theo giếng thang có chức sau: • Dẫn hướng cho cabin đối trọng chuyển động theo giếng thang PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp 15 GVHD: Võ Xn Nam • Đảm bảo cho cabin đối trọng vò trí thiết kế không bò dòch chuyển trình chuyển động • Trong trường hợp cáp bò đứt, thang chuyển động vận tốc cho phép ray dẫn hướng đóng vai trò trụ chòu toàn trọng lượng thang hãm bảo hiểm làm việc • Ray dẫn hướng thang máy chở hàng loại nhỏ thép góc hay thép hình chử U Các loại thang máy khác dùng loại ray chuyên dùng có độ xác cao  Yêu cầu chung ray: Ray dẫn hướng chế tạo theo tiêu chuẩn đoạn ray có chiều dài 5m Như ray dài phải gồm nhiều đoạn kết nối lại với nhau, đoạn kết nối với ốp nghạch đòng vò gia công khí với độ xác cần thiết Tấm ốp chân ray liên kết với bulông để đảm bảo độ cứng vững cho mối nối Chiều dài toàn ray phải đảm bảo cho cabin đối trọng nằm vò trí thấp cao chúng tỳ lên ray Ray phải cố đònh chắn vào kết cấu chòu lực giếng thang Các mố cố đònh phải cách tối thiểu 1.5m tối đa 3.5m Đối với giếng thang có kết cấu chòu lực thép hàn bắt bulông bảng mã mố đònh với giếng thang Đối với giếng thang có kết cấu chòu lực gạch bê tông chôn bulông dùng vít nở để bắt bảng mã mố cố đònh ray Các mã hàn với sau cân chỉnh xác.Ray dẫn hướng cố đònh với mã cóc kẹp ray mã 1.3.3.2 Giảm chấn: Giảm chấn lắp đặt đáy hố thang để dừng nhằm đỡ cabin đối trọng trường hợp cabin đối trọng chuyển động xuống vượt PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp 16 GVHD: Võ Xn Nam vò trí đặt công tắc hạn chế hành trình Giảm chấn phải có độ cao đủ lớn để cabin đối trọng tỳ lên để có đủ khoảng trống cần thiết phía phù hợp với TCVN6395-1998 TCVN6369-1998 cho người có trách nhiệm thực việc kiểm tra, điều chỉnh sửa chữa  Loại giảm chấn cứng ụ tỳ làm gỗ, bê tông thép có bọc cao su Loại dùng có dùng cho thang máy chở hàng có tốc độ nhỏ trừ thang máy bệnh viện  Loại giảm chấn lò xo dùng thông dụng cho loại thang máy có tốc độ 0.5-1m/s Giảm chấn thủy lực loại tốt thường dùng cho loại thang máy có tốc độ 1m/s Giảm chấn phải có nhãn hiệu ghi rõ nơi chế tạo, tải trọng, riêng giảm chấn phải ghi thêm tốc độ xuống pittông Giảm chấn phải có độ cứng hành trình cần thiết cho gia tốc dừng cabin đối trọng không vượt giá trò cho phép qui đònh tiêu chuẩn 1.3.3.3 Cabin thiết bò liên quan: Cabin phận mang tải thang máy Cabin phải có kết cấu cho tháo rời thành phận nhỏ Theo cabin gồm có hai phần: kết cấu chòu lực (khung cabin) vách che, trần, trần tạo thành buồng cabin Trên khung cabin có lắp ngàm dẫn hướng, hệ thống treo cabin, hệ thống tay đòn hãm bảo hiểm, hệ thống cửa cấu đóng mở cửa,…Ngoài ra, cabin cửa thang máy chở người phải đảm bảo yêu cầu thông gió, nhiệt độ ánh sáng  Khung cabin: khung chòu lực cabin thang máy Khung cabin gồm khung đứng khung nằm liên kết với bulông qua mã Khung đứng tháo rời thành dầm trên, dầm thép góc thẳng đứng Các dầm dầm khung PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp 17 GVHD: Võ Xn Nam làm từ hai thép chữ U hàn lại hai dầm liên kết với thép góc thẳng đứng bulông để tạo thành khung khép kín hình chữ nhật Khung nằm tựa lên dầm khung đứng tạo thành sàn cabin Dầm khung đứng liên kết với hệ thống treo cabin đảm bảo cho sợi cáp riêng biệt treo cabin có độ căng Nếu cabin có kích thước lớn khung đứng khung nằm liên kết với giằng để tăng độ cứng khả chòu lực khung Các thép hình dùng để làm khung cabin thép cán song chúng có trọng lượng lớn Hiện nay, sản xuất thường dùng thép hình chế tạo phương pháp dập có trọng lượng nhẹ Trên khung cabin có lắp hệ thống tay đòn nêm của hãm bảo hiểm Hệ tay đòn liên hệ với cáp hệ thống hạn chế tốc độ qua chi tiết để tác động đến hãm bảo hiểm dừng cabin tựa ray dẫn hướng tốc độ hạ cabin vượt giá trò cho phép  Ngàm dẫn hướng: Ngàm dẫn hướng có tác dụng dẫn hướng cho cabin đối trọng chuyển động dọc theo ray dẫn hướng khống chế độ dòch chuyển ngang cabin đối trọng giếng thang không vượt giá trò cho phép Có hai loại ngàm dẫn hướng: ngàm trượt (bạc trượt) ngàm lăn.Ngàm trượt hãng thang máy khác có kết cấu đa dạng  Hệ thống treo cabin: Do cabin đối trọng treo nhiều sợi cáp riêng biệt phải có hệ thống treo để đảm bảo cho sợi cáp nâng riêng biệt có độ căng Trong trường hợp ngược lại, sợi cáp chòu lực căng lớn bò tải sợi cáp chùng trượt rãnh puly ma sát nên nguy hiểm Ngoài ra, có sợi chùng sợi căng nên rãnh cáp puly ma sát bò mòn không Vì mà hệ thống treo cabin phải trang bò PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG Đồ Án Tốt Nghiệp 18 GVHD: Võ Xn Nam thêm tiếp điểm điện mạch an toàn để ngắt điện dừng thang sợi cáp chùng mức cho phép để phòng ngừa tai nạn Khi đó, thang hoạt động điều chỉnh độ căng cáp Hệ thống treo cabin lắp với dầm khung đứng hệ thống khung chòu lực cabin Có hai loại hệ thống treo: kiểu tay đòn kiểu lò xo Hệ thống treo kiểu lò xo với bốn sợi cáp Các lò xo chòu nén dãn cáp chùng để đảm bảo độ căng cần thiết, mặt khác chúng có tác dụng giảm chấn Độ nén lò xo điều chỉnh đai óc phía cáp bò chùng giới hạn cho phép đầu bulong chạm vào tay đòn để ngắt tiếp điểm điệm Trong trường hợp treo palang cáp hệ thống treo phải đặt đầu cố đònh cáp phía puly gắn khung cabin hoặ đối trọng phải có vỏ che để tránh tuột cáp khỏi puly  Buồng cabin: Buồng cabin kết cấu tháo rời gồm trần, sàn vách cabin Các thành phần có liên kết với liên kết với khung chòu lực cabin Vật liệu làm buồng cabin thường thép tấm(chế tạo phương pháp dập) với gân tăng cường để đảm bảo độ cứng vững trọng lượng nhỏ Ngoài ra, vách cabin làm gỗ, độ dầy kích cỡ phận, yêu cầu độ bền, độ cứng , độ chống cháy thẩm mỹ, qui đònh chặt chẻ tiêu chuẩn PLC ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY TẦNG ... công tắc máy kéo phải trang bò phòng máy, công tắc cho phép ta tác động đến máy kéo thang máy thang hoạt động bình thường Nếu có nhiều thang hoạt động máy kéo chúng phòng máy cụm công tắc máy phải... cho thang máy chở hàng có tốc độ nhỏ trừ thang máy bệnh viện  Loại giảm chấn lò xo dùng thông dụng cho loại thang máy có tốc độ 0.5-1m/s Giảm chấn thủy lực loại tốt thường dùng cho loại thang máy. .. • Chiều sâu hố thang Ph Các kích thước hình học chủ yếu buồng máy bao gồm:  • Diện tích buồng máy Ra  • Chiều rộng buồng máy Rw  • Chiều sau buồng máy Rd  • Chiều cao buồng máy R Ngoại trừ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cấu trúc thang máy , Nghiên cứu cấu trúc thang máy , Nghiên cứu cấu trúc thang máy , 3 Phân loại thang máy:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay