Bao cao dau tu dư an theo dau tu cong

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:15

Thủ tục 1: Thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn Chương trình, Dự án đầu công Trình tự thực hiện: - Chủ chương trình quan quản lý dự án gửi hồ sơ Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài - Sở Kế hoạch Đầu chủ trì, phối hợp với Sở Tài tổ chức thẩm định, cho ý kiến báo cáo gửi Chủ chương trình quan quản lý dự án Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính; - Trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết Sở Kế hoạch Đầu Sở Tài Thành phần hồ sơ: 3.1 Hồ sơ thẩm định dự án khởi công - Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn - Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, dự án nhóm B, nhóm C theo quy định Luật đầu công Điều 19, Nghị định 136/2015/NĐ-CP - Báo cáo thẩm định nội - Ý kiến Hội đồng nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh dự án nhóm A; dự án nhóm B trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ địa phương quản lý - Các tài liệu liên quan khác (nếu có) 3.2 Hồ sơ thẩm định dự án điều chỉnh Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn chương trình, dự án điều chỉnh bao gồm: - Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn điều chỉnh tăng tổng mức đầu chương trình, dự án gửi quan có thẩm quyền; - Quyết định đầu lần đầu chương trình, dự án định đầu điều chỉnh trước chương trình, dự án (nếu có); - Báo cáo thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn chương trình, dự án để trình cấp có thẩm quyền định chủ trương đầu lần đầu lần điều chỉnh trước đó; - Báo cáo thẩm định nội điều chỉnh định đầu chương trình, dự án; - Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu quan thẩm định (nếu có) Số lượng hồ sơ: 05 Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn đầu chương trình, dự án kể từ ngày quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ sau: a) Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu: không 40 ngày; b) Dự án nhóm A: không 30 ngày; c) Dự án nhóm B nhóm C: không 15 ngày * Ghi chú: Trường hợp cần kéo dài thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn, quan chủ trì thẩm định thường trực Hội đồng thẩm định phải: - Thông báo cho quan có thẩm quyền định chủ trương đầu việc kéo dài thời gian thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu dự án nhóm B nhóm C; - Thời gian gia hạn không thời gian thẩm định tương ứng quy định Cơ quan thực hiện: - Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu - Cơ quan phối hợp: Sở Tài Đối tượng thực thủ tục hành chính: - Chủ chương trình quan quản lý dự án Kết thực thủ tục hành chính: Báo cáo Kết thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn Lệ phí (nếu có theo văn quy định phí, lệ phí): Không có 10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): - Tờ trình thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn dự án….(mẫu số 02- Phụ lục III kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu công); - Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A (mẫu số 03 - Phụ lục II, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP); - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu dự án nhóm B, nhóm C (mẫu số 04 - Phụ lục II, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP) 11 Yêu cầu điều kiện thực thủ tục: Không có 12 Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật Đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; - Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu công Mẫu số 02- Phụ lục III TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ……… ……………, ngày …… tháng …… năm …… TỜ TRÌNH Thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn dự án ………………… Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định) Căn Luật Đầu công ngày 18 tháng năm 2014; Các pháp lý khác (có liên quan), (Tên quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn dự án (Tên dự án) với nội dung sau: I THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN Tên dự án: Dự án nhóm: Cấp định chủ trương đầu dự án: Cấp định đầu dự án: Tên chủ đầu (nếu có): Địa điểm thực dự án: Dự kiến tổng mức đầu dự án: (trong làm rõ nguồn vốn đầu mức vốn cụ thể theo nguồn, phân kỳ đầu sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể) Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 10 Thời gian thực (tiến độ phân kỳ đầu thực dự án): 11 Hình thức đầu dự án: 12 Các thông tin khác (nếu có): II DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO Theo quy định Điều 21 Nghị định Lệnh khẩn cấp cấp có thẩm quyền (đối với dự án khẩn cấp) (Tên quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) xem xét, thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn dự án (Tên dự án)./ Nơi nhận: - Như trên; - Cơ quan quyếtđịnh chủ trương đầu dự án; - Các quan liên quan khác; - Lưu:… ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRÌNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Tên người đại diện Mẫu số 03 - Phụ lục II TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……… …………, ngày …… tháng …… năm …… Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO Nghiên cứu tiền khả thi dự án ………………… Kính gửi: (Cơ quan định chủ trương đầu dự án) Căn Luật Đầu công ngày 18 tháng năm 2014; Các pháp lý khác (có liên quan), (Tên quan) trình (Cơ quan định chủ trương đầu dự án) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án (Tên dự án) với nội dung sau: I THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN Tên dự án: Cấp định đầu dự án: Tên chủ đầu (nếu có): Địa điểm thực dự án: Dự kiến tổng mức đầu dự án: (trong làm rõ nguồn vốn đầu mức vốn cụ thể theo nguồn, phân kỳ đầu sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể): Thời gian thực hiện: Các thông tin khác (nếu có): II NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A có cấu phần xây dựng: báo cáo đầy đủ nội dung theo quy định Luật Đầu công, quy định Nghị định pháp luật xây dựng Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A cấu phần xây dựng theo quy định Luật Đầu công quy định Nghị định này, báo cáo đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định Khoản Điều 35 Luật Đầu công (Tên quan) trình (Cơ quan định chủ trương đầu dự án) xem xét, định phê duyệt dự án (Tên dự án)./ Nơi nhận: - Như trên; - Cơ quan thẩm định chủ trương đầu dự án; - Cơ quan thẩm định nguồn vốn khả cân ĐẠI DIỆN CƠ QUAN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) đối vốn dự án; - Các quan liên quan khác; - Lưu:………… Tên người đại diện Mẫu số 04 - Phụ lục II TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……… Độc lập - Tự - Hạnh phúc ………… , ngày …… tháng …… năm …… BÁO CÁO Đề xuất chủ trương đầu dự án …………… Kính gửi: (Cơ quan định chủ trương đầu dự án) Căn Luật Đầu công ngày 18 tháng năm 2014; Các pháp lý khác (có liên quan), (Tên quan) trình (Cơ quan định chủ trương đầu dự án) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu dự án (Tên dự án) với nội dung sau: I THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN Tên dự án: Dự án nhóm: Cấp định đầu dự án: Tên chủ đầu (nếu có): Địa điểm thực dự án: Dự kiến tổng mức đầu dự án: (trong làm rõ nguồn vốn đầu mức vốn cụ thể theo nguồn, phân kỳ đầu sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể): Thời gian thực hiện: Các thông tin khác (nếu có): II NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN Nội dung chủ yếu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu dự án nhóm B, nhóm C: báo cáo đầy đủ nội dung quy định Điều 36 Luật Đầu công Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu dự án khẩn cấp nhóm B, nhóm C báo cáo đầy đủ nội dung quy định Điều 36 Luật Đầu công nội dung quy định khoản Điều 19 Nghị định 136/2015/NĐ-CP (Tên quan) trình (Cơ quan định chủ trương đầu dự án) xem xét, định định chủ trương đầu dự án (Tên dự án)./ Nơi nhận: - Như trên; ĐẠI DIỆN CƠ QUAN - Cơ quan thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn dự án; - Các quan liên quan khác; - Lưu:………… (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Tên người đại diện ... việc kéo dài thời gian thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B nhóm C; - Thời gian gia hạn không thời gian thẩm định tương ứng quy định Cơ quan thực hiện: - Cơ quan chủ trì: Sở Kế... thông tin khác (nếu có): II DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO Theo quy định Điều 21 Nghị định Lệnh khẩn cấp cấp có thẩm quyền (đối với dự án khẩn cấp) (Tên quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) xem xét,... Cơ quan quyếtđịnh chủ trương đầu tư dự án; - Các quan liên quan khác; - Lưu:… ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRÌNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Tên người đại diện Mẫu số 03 - Phụ lục II TÊN CƠ QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao dau tu dư an theo dau tu cong, Bao cao dau tu dư an theo dau tu cong, Bao cao dau tu dư an theo dau tu cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay