Bước đầu nghiên cứu phân loại chi càng cua (Peperomia Ruiz & Pav. 1794) ở Việt Nam

56 19 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 15:16

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN NGUYỄN THỊ TƢ BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI CÀNG CUA (PEPEROMIA RUIZ & PAV 1794) Ở VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Thực vật học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Đỗ Thị Xuyến TS Hà Minh Tâm Hà Nội, 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình làm khóa luận, nhận hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình TS Đỗ Thị Xuyến TS Hà Minh Tâm Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Trần Thế Bách tập thể cán phòng Thực vật – Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu Trong trình thực đề tài, nhận giúp đỡ nhiều tổ chức cá nhân trường Nhân dịp xin trân trọng cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Sinh – KTNN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Phòng Tiêu thực vật – Viện Dược liệu; Phòng Tiêu thực vật – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội; đặc biệt giúp đỡ, động viên gia đình, bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Tƣ LỜI CAM ĐOAN Để đảm bảo tính trung thực khóa luận, xin cam đoan: Khóa luận “Bƣớc đầu nghiên cứu phân loại chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794)” công trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực hướng dẫn TS Đỗ Thị Xuyến TS Hà Minh Tâm Các kết trình bày khóa luận trung thực chưa công bố công trình trước Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Tƣ MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Các nghiên cứu chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) giới 1.2 Các nghiên cứu chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Phạm vi nghiên cứu 2.3 Thời gian nghiên cứu 2.4 Nội dung nghiên cứu 2.5 Phương pháp nghiên cứu 10 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14 3.1 Hệ thống phân loại vị trí chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam 14 3.2 Đặc điểm phân loại chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam 15 3.3 Khóa định loại loài thuộc chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam 20 3.4 Đặc điểm phân loại loài thuộc chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam 20 3.4.1 Peperomia harmandii C DC 1910 - Càng cua harmand 20 3.4.2 Peperomia leptostachya Hook & Arn 1832 - Càng cua gié mịn 22 3.4.3 Peperomia parcicilia C DC 1909 - Càng cua ba 23 3.4.4 Peperomia pellucida (L.) Kunth 1816 -Rau cua 25 3.4.5 Peperomia tetraphylla (Forst f.) Hook & Arn 1832 - Càng cua bốn 27 3.4.6 Peperomia thorelii C DC 1910 - Càng cua thorel 29 3.4.7 Các loài hiểu biết chưa đầy đủ 30 3.5 Giá trị tài nguyên loài thuộc chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam 33 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trên giới chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) hai chi lớn thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae Agardh.), với khoảng 1.000 loài ghi nhận Ở Việt Nam, chi biết có loài, chúng phân bố nơi ẩm rừng, bãi hoang quanh làng bản, đá phủ đầy rêu,… Đa số loài sử dụng làm thuốc, làm rau ăn, số loài trồng để trang trí Cho nên, bên cạnh giá trị khoa học, chi có giá trị kinh tế Đến nay, có số công trình đề cập đến chi Càng cua Việt Nam, chưa đầy đủ thật có hệ thống, phân loại có ý kiến chưa thống [27], [10], [3] Do đó, cần có công trình nghiên cứu chuyên sâu đầy đủ để thống nhất, phục vụ việc biên soạn sách Thực vật chí Việt Nam họ Hồ tiêu cho nghiên cứu có liên quan Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Bƣớc đầu nghiên cứu phân loại chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam” Mục đích nghiên cứu: Hoàn thành công trình khoa học phân loại chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam cách có hệ thống, làm sở cho việc nghiên cứu họ Hồ tiêu (Piperaceae Agardh.), phục vụ cho việc biên soạn Thực vật chí Việt Nam cho nghiên cứu có liên quan Ý nghĩa khoa học thực tiễn Ý nghĩa khoa học: Cung cấp tài liệu phục vụ cho việc viết Thực vật chí Việt Nam họ Hồ tiêu Việt Nam, bổ sung kiến thức cho chuyên ngành phân loại thực vật sở liệu cho nghiên cứu sau chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn: Kết đề tài phục vụ trực tiếp cho ngành ứng dụng sản xuất lâm nghiệp, y dược, sinh thái tài nguyên sinh vật,… Điểm đề tài: Đây công trình Việt Nam tiến hành phân loại chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam cách đầy đủ có hệ thống Bố cục khóa luận: Gồm 36 trang, 12 hình vẽ, ảnh, đồ, bảng chia thành phần sau: Mở đầu (2 trang), chương (Tổng quan tài liệu: trang), chương (Đối tượng, phạm vi, thời gian phương pháp nghiên cứu: trang), chương (Kết nghiên cứu: 21 trang), kết luận kiến nghị: trang, tài liệu tham khảo: 34 tài liệu; bảng tra tên khoa học tên Việt Nam, phụ lục CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Các nghiên cứu chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) giới Người nghiên cứu chi Ruiz Lopez & Pavon năm 1794, công trình “Florae peruvianae, et chilensis prodromus” [28] với loài chuẩn Piper pellucidum L sau xác định tên đồng nghĩa Peperomia pellucida (L.) Kunth Sau Ruiz Lopez & Pavon, số tác giả nghiên cứu chi Peperomia chủ yếu công bố Về hệ thống, khác biệt đáng kể De Candolle (1869) [33] xây dựng hệ thống phân loại họ Piperaceae, xếp chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) vào họ Trong công trình, tác giả mô tả chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav.) với 388 loài, có loài có Việt Nam: P dindygulensis, P leptostachya, P pellucida Benth & Hook (1880) [31] xây dựng hệ thống phân loại cho ngành Hạt kín xếp chi Peperomia vào họ Hồ tiêu (Piperaceae) với chi Zippelia, Piper, Verhuellia Symbryon Heywood (1993) công trình “Flowering plants of the World” [18], xếp chi Peperomia vào họ Peperomiaceae với chi Verbuellia, Manekia, Piperanthera Takhtajan (2009) [22] xếp chi Peperomia vào họ Peperomiaceae với chi Verbuellia, Manekia, Piperanthera Các nước lân cận Việt Nam, có số tác giả công bố công trình nghiên cứu chi Peperomia dạng công trình thực vật chí, công trình C B Backer & R C Bakhuizen (1963) nghiên cứu hệ thực vật vùng Java (thuộc Inđônêxia) [17] xếp chi Peperomia vào họ Piperaceae công bố chi có loài P tetraphylla, P tomentosa, P pellucida, P laevifolia, P metallica, P arifolia P verschaffeltii Tác giả mô tả đặc điểm hình thái để phân biệt loài dạng khóa phân loại, hình ảnh minh họa, mẫu nghiên cứu loài để so sánh Cùng với quan điểm xếp Peperomia họ Piperaceae, tác giả Trung Quốc (1972) “Iconographia Cormophytorum Sinicorum” [29] mô tả loài có Trung Quốc là: P dindygulensis, P pellucida, P reflexa; đến năm 1982, Tseng Yung-chien nghiên cứu phân loại chi Peperomia Trung Quốc công trình “Flora Reipublicae Popularis Sinicae” [30], tác giả xếp chi Peperomia vào họ Hồ tiêu (Piperaceae), ghi nhận số loài thuộc chi lên loài Trong công trình tác giả mô tả đặc điểm chi, xây dựng khóa định loại mô tả loài có Trung Quốc là: P tetraphylla, P cavaleriei, P leptostachya, P dindygulensis, P heyneana, P duclouxii, P nakaharai, P pellucida, đưa hình ảnh minh họa cho loài P tetraphylla, P cavaleriei, P dindygulensis, P duclouxii, P pellucida Tuy nhiên tài liệu viết tiếng Trung Quốc nên khó tra cứu; Vào năm 1999, tác giả Cao hu jiao shu tác phẩm “Flora of China” [19] mô tả chi Peperomia Trung Quốc, xây dựng khóa định loại phân loại chi với loài là: P tetraphylla, P cavaleriei, P blanda, P heyneana, P rubrivenosa, P nakaharai, P pellucida Kèm theo giá trị sử dụng loài P tetraphylla P blanda Herbert Huber (1987), nghiên cứu phân loại chi Peperomia khu vực Ceylon “Flora of Ceylon” [23], tác giả mô tả đặc điểm chi, xây dựng khóa định loại đến loài mô tả loài có vùng Ceylon là: P tetraphylla, P blanda, P candolleana, P pseudo-rhombea, P heyneana, P species P pellucida Tuy nhiên tác giả chưa cung cấp thông tin giá trị sử dụng hình ảnh minh họa cho loài thuộc chi Peperomia Lin, Tzer-tong and Lu, Sheng-you (1996), nghiên cứu hệ thực vật Đài Loan công bố công trình “Flora of Taiwan” [24], xếp chi Peperomia vào họ Piperaceae, tác giả mô tả đặc điểm chi, xây dựng khóa định loại mô tả loài thuộc chi là: P japonica, P nakaharai, P reflexa, P rubrivenosa, P sui, không đề cập đến giá trị sử dụng loài Trong tác phẩm “Flora of Hong Kong” [26] tập thể tác giả XIA Nianhe (2007) mô tả chi Peperomia thuộc họ Piperaceae Với chi Peperomia, tác giả xây dựng mô tả, khóa định loại loài, cung cấp số thông tin danh pháp, đặc điểm phân bố loài Hồng Kông là: P blanda P pellucida, kèm theo hình ảnh loài P blanda Như vậy, dù dựa vào đặc điểm khác đa số tác giả thống xếp chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) vào họ Hồ tiêu (Piperaceae) 1.2 Các nghiên cứu chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam Cho đến công trình nghiên cứu họ Hồ tiêu (Piperaceae) nói chung chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam Người đề cập đến chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam nhà thực vật học người Thụy Sĩ C de Candolle (1910) công trình Thực vật chí Đông Dương “Flore Générale de L'Indo-Chine” [27] Trong công trình tác giả mô tả đặc điểm chi Càng cua, xây dựng khóa định loại đặc điểm phân bố loài có Đông Dương là: P vitiana, P leptostachya, P harmandii, P thorelii, P pellucida, có loài Việt Nam: P leptostachya, P harmandii, P thorelii, P pellucida, kèm theo hình ảnh loài P harmandii P thorelii Phạm Hoàng Hộ (1970) công trình “Cây cỏ miền Nam Việt Nam”[8] xếp chi Peperomia vào họ Piperaceae, xây dựng mô tả, khóa định loại kèm theo hình ảnh loài miền Nam Việt Nam: P harmandii, P leptostachya, P parcicilia, P pellucida, P tetraphylla, P thorelii Tuy nhiên, ... QUẢ NGHIÊN CỨU 14 3.1 Hệ thống phân loại vị trí chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam 14 3.2 Đặc điểm phân loại chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam. .. loại chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Hoàn thành công trình khoa học phân loại chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam cách có hệ thống, làm sở cho... LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Các nghiên cứu chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) giới 1.2 Các nghiên cứu chi Càng cua (Peperomia Ruiz & Pav 1794) Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu nghiên cứu phân loại chi càng cua (Peperomia Ruiz & Pav. 1794) ở Việt Nam, Bước đầu nghiên cứu phân loại chi càng cua (Peperomia Ruiz & Pav. 1794) ở Việt Nam, Bước đầu nghiên cứu phân loại chi càng cua (Peperomia Ruiz & Pav. 1794) ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay