Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính

19 41 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 15:08

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài Tài khoản dùng để: hi nh n nh h nh i n đRng ài ản đ ngL B hi nh n nh h nh i n đRng ài hính C hi nh n nh h nh i n đRng kinh D Tấ ả đ ng V liệu uối kỳ rướ ản xuấ để lại phân xưởng ản xuấ kỳ dụng để ản xuấ ản phẩm, k oán ghi: Nợ TK 621, Có TK 152 ghi âmL B Nợ TK 621, Có TK 152 đ ngL C Nợ TK 152, Có TK 627 D Nợ TK 152 , Có TK 154 V liệu uối kỳ ản xuấ để lại xưởng k oán ghi : Nợ TK 621, Có TK 152 ghi âmL đ ngL B Nợ TK 621 , Có TK 152 C Nợ TK 152, Có TK 627 D Nợ TK 152, Có TK 154 Tổng hi phí nguyên v liệu rự i p phá inh rong kỳ để ản xuấ h i loại ản phẩm B 120 r đượ phân ổ heo iêu ố lượng SP Bi SP hoàn hành 1000SP, SPB hoàn hành 500SP hi phí NVL rự i p phân ổ ho SP là: 40 r B 50 r C r đ ngL D 70 r 5 Do nh nghiệp rí h rướ xuấ , k oán ghi: iền lương nghỉ phép ho ông nhân rự i p ản Nợ TK 622m ó TK 335 đ ngL B Nợ TK 622m ó TK 334 C Nợ TK 334m ó TK 335 D Nợ TK 335 m ó TK 334 Do nh nghiệp rí h rướ iền lương nghỉ phép ho ông nhân rự ản xuấ SP n y hự phá inh, ghi: i p Nợ TK 622m ó TK 335 B Nợ TK 335m ó TK 622 C Nợ TK 334m ó TK 335 D Nợ TK 335m ó TK 334 đ ngL giá rị ph liệu hu hồi ướ ính hu hồi ản xuấ nh p kho ghi: Nợ TK 152m ó TK 627 B Nợ TK 152m ó TK 154 đ ngL C Nợ TK 152m ó TK 632 D Nợ TK152m ó TK 11 Tiền ăn giữ ông nhân rự i p ản xuấ : Nợ TK 622 đ ngL B Nợ TK 627 C Nợ TK 334 D Nợ TK 431 Cuối kỳ, ính đượ giá hành hự Nợ TK 155m ó TK 154 hành phẩm nh p kho, k oán ghi: B Nợ TK 632m ó TK 154 C Nợ TK 632m ó TK 631 D âu đ ng đ ngL 10 Khi hàng hó đượ r o đổi để lấy hàng hó B ùng mR giá rị BL h việ r o đổi đượ oi là: R gi o dị h ạo r nh hu đ ngL B R gi o dị h không ạo r nh hu C R gi o dị h ạo r hu nh p i D Không âu đ ng 11 Tại C y TNHH Đại Đồng Ti n, rong kỳ ó phá inh nh hu án hàng, k oán hạ h oán vào: TÀI KHOẢN 5111 B TÀI KHOẢN 5112 đ ngL C TÀI KHOẢN 5113 D TÀI KHOẢN 5114 12 Tại C y hương mại du lị h & v n ải, ó phá inh nh hu, k hạ h oán vào: ài khoản 5111 B ài khoản 5112 C 5113 đ ngL D ấ ả đ ng 13 Ho hồng đượ hưởng án hàng nh n ký gửi, k oán đại lý ghi ài khoản 511 đ ngL B ài khoản 711 C ài khoản 33 oán D ài khoản 515 14 Tại y ổ phần Á Châu, mu iền lãi nh n rướ vào: rái phi u ó kỳ hạn 02 năm k oán ghi nh n Tài khoản 511 B Tài khoản 711 C Tài khoản 33 đ ngL D Tài khoản 515 15 Cá vào: hi phí liên qu n đ n việ án, h nh lý BĐS đầu ẽ đượ ghi nh n Tài khoản 11 B Tài khoản 632 đ ngL C Tài khoản 642 D Tài khoản 635 16 V mR nguyên nhân h qu n, hợp đồng ung ấp dị h vụ ho huê BĐS đầu không đượ i p ụ hự hiện, k oán hạ h oán ố iền phải rả lại ho h hàng vào: Nợ TK 11 B Nợ TK 33 C Nợ TK 531 D Nợ TK 33 7mNợ TK 531 đ ngL 17 Chi khấu hương mại người án mR khoản: iảm giá vốn hàng án B Chi phí án hàng C Chi phí D iảm nh hu đ ngL 1 Do nh nghiệp án hàng rả h m, lãi rả h m đượ hưởng hạ h oán vào: Do nh hu hư hự đ ngL B Do nh hu hoạ đRng ài hính C Do nh hu D Do nh hu án hàng ung ấp dị h vụ 19 Khoản ho hồng hi ho đại lý, nh nghiệp hạ h oán vào: TK 11 B TK 642 C TK 641 đ ngL D TK 635 20 Những hi phí u không đượ ghi nh n khoản giảm nh hu? Thu XK B Thu TTĐB C Thu T T khấu rừ đ ngL D iảm giá hàng án 21 Do nh nghiệp hu nợ h hàng ằng iền mặ , ố nợ phải hu 55 r, nh nghiệp ho h hàng hưởng hi khấu h nh oán 3%m nợ k oán l p định khoản: NỢ 111:53.35 r, NỢ 521:1.65 rmCÓ 131:55 r B NỢ 111:53.35 r, NỢ 635:1.65 rmCÓ 131:55 r đ ngL C NỢ 111:53.35 r, NỢ 11:1.65 rmCÓ 131:55 r D NỢ 111:53.35 r, NỢ 515:1.65 rmCÓ 131:55 r 22 Nh n đượ iền mặ đại lý gi o khoản án hàng o gồm 3000 p, giá hư hu 50.000m p T T 10%.do nh nghiệp rừ ho đại lý ho hồng án hàng 3%mgiá hư hu k oán ghi: NỢ 111:160.5 r, NỢ 641: 4.5 rmCÓ 511:150 r, CÓ 3331:15 r đ ngL B NỢ 111:160.5mCÓ 511:150 r, CÓ 3331:15 C NỢ 111:160.5 r, NỢ 635: 4.5 rmCÓ 511:150 r, CÓ 3331:15 r D NỢ 111:160.5 r, NỢ 11: 4.5 rmCÓ 511:150 r, CÓ 3331:15 r 23 Đại lý án đ ng giá, ho hồng đượ hưởng hạ h oán vào: TK 515 B TK 711 C TK 511 đ ngL D TK 641 24 Do nh nghiệp nh n gi Toàn R giá rị v B Toàn R phí gi C Là giá rị v ông đượ ghi nh n là: hàng hó gi ông ông đ ngL hàng hó heo giá hị rường ại điểm gi ông D Là hàng hó ương ự heo giá hị rường rừ giá rị SP hô nh n gi ông 25 Khoản hoàn nh p l p hi phí dự phòng ản phẩm nh nghiệp xây lắp hạ h oán vào: ó TK 641 B ó TK 642 C ó TK 515 D ó TK 711 đ ngL 26 nh n hàng ký gửi ăn ứ giá rị ghi rong hợp đồng: Nợ TK 156m ó TK 641 B Nợ TK 156m ó TK 33 C Nợ TK 156m ó TK 131 D Nợ TK 003 đ ngL 27 Phản ánh hu Xk, TTĐB phải nRp, k oán hạ h oán: NỢ TK 511mCÓ TK 3332, 3333 đ ngL B NỢ TK 711mCÓ TK 3332, 3333 C NỢ TK 3332, 3333mCÓ TK 642 D NỢ TK 641mCÓ TK 3332, 3333 Nh n iền h hàng rả rướ hoạ đRng ho huê BĐS đầu ho nhiều kỳ, nh nghiệp i n hành phân ổ kỳ đầu iên, T T khấu rừ : NỢ TK 111, 112mCÓ TK 33 7, 3331, NỢ TK 33 7mCÓ TK 5113 B NỢ TK 111, 112mCÓ TK 33 7, 333, NỢ TK 33 7m CÓ TK 5117 đ ngL C NỢ TK 111, 112mCÓ TK 33 7, 3331, D NỢ TK 111, 112mCÓ TK 29 Nh n iền khấu rừ : 33 7, 3331, NỢ TK 33 7mCÓ TK 5112 NỢ TK 33 7mCÓ TK 515 h hàng ho huê BĐS đầu heo ừng kỳ, NỢ TK 111, 112mCÓ TK 33 7, 3331, NỢ TK 3331, 33 7mCÓ TK 5117 B NỢ TK 111, 112mCÓ TK 5117, 3331 đ ngL C NỢ TK 131mCÓ TK 5117, 3331, D NỢ TK 111, 112mCÓ TK NỢ TK 111mCÓ TK 33 7, 3331 , NỢ 131 TK 33 7mCÓ TK 515 30 Chi phí ó liên qu n đ n ho huê BĐS đầu ghi nh n vào: TK 632 đ ngL B TK 641 C TK 642 D TK 11 T T 31 Xuấ 1000Sp gửi đại lý, giá xuấ kho 100.000đm p iá án hư hu qui định ho đại lý 150.000đm p hu T T 10%.ho hồng ho đại lý 5%mgiá hư hu , k oán ghi: NỢ TK 632:100 rmCÓ TK 155:100 r, 641: 7.5 rmCÓ 511:150 r, CÓ 3331:15 r NỢ TK 111:157.5 rmNỢ TK B NỢ 157:100 rmCÓ 155:100 r NỢ 111:157.5 rmNỢ TK641: 7.5 rmCÓ TK 511:150 r, CÓ TK 3331:15 r C NỢ 157:100 rmCÓ 155:100 r đ ngL D Nợ 632:100 rmCÓ 155:100 r 32 nh nghiệp xuấ 1000Sp giá xuấ kho 500.000đmSp, giá án 700.000đmSp óp vốn liên nh.Sãn phẩm đượ hRi đồng liên nh định giá 450.000đm p, k oán hạ h oán: NỢ 222:700 rmCÓ 155:700 r B NỢ 222:500 rmCÓ 155:500 r C NỢ 222:450 r, NỢ 11:250 rmCÓ 155:700 r D NỢ 222:450 r, NỢ 11:50 rmCÓ 155:500 r đ ngL 33 Do nh nghiệp đại lý hi iền mặ rả ho y iền án hR SP u rừ hò hồng đượ hưởng, k oán ghi: NỢ 33 mCÓ 511, CÓ 111 đ ngL B NỢ 641mCÓ 511, CÓ 3331, CÓ 111 C NỢ 33 mCÓ 641, CÓ 111 D NỢ 33 mCÓ 111 34 Kiểm kê hành phẩm phá hi u, k oán phản ánh: NỢ 411mCÓ 155 B NỢ 13 1mCÓ 155 đ ngL C NỢ 511mCÓ 155 D NỢ 13 1mCÓ 632 35 Cuối niên đR k oán , nh nghiệp ó ố dư đầu kỳ 159:20 r iá rị huần ó hể hự đượ hàng ồn kho nhỏ giá gố 10 r.k oán l p oán liên qu n đ n dự phòng giảm giá hàng ồn kho: NỢ 632:10 rmCÓ 159:10 r B NỢ 159:10 rmCÓ 632:10 r đ ngL C NỢ 632: 20 rm ó 159: 20 D NỢ 159: 20 rmCÓ 632:20 r 36 Thu iền vi phạm hợp đồng h hàng ằng h ấn rừ vào khoản ký ượ , ký quỹ ngắn hạn là: 2.000.000đ, k oán hạ h oán: NỢ 33 :2.000.000mCÓ 711:2.000.000 đ ngL B NỢ 33 :2.000.000mCÓ 511:2.000.000 C NỢ 144:2.000.000mCÓ 515:2.000.000 D NỢ 144:2.000.000mCÓ 711:2.000.000 37 Khoản nợ khó đòi xó ổ n y đòi đượ , k oán ghi nh n: TK 511 B TK 515 C TK 711 đ ngL D TK 642 Bán TSCĐ hu ằng T NH, giá hư hu 40 r, hu T T 10%: NỢ 112:44 rmCÓ 711:40 r, CÓ 3331:4 r đ ngL B NỢ 112:44 rmCÓ 511:40 r, CÓ 3331:4 r C NỢ 112:44 rmCÓ 515:40 r, CÓ 3331:4 r D 03 âu đ ng 39 Do nh nghiệp nh n khoản ồi hường ảo hiểm hỏ hoạn ằng T NH, k oán ghi: y ảo hiểm 100 r.về khoản NỢ TK 112:100 rmCÓ TK 711:100 r đ ngL B NỢ TK 112:100 rmCÓ TK 511:100 r C NỢ TK 112:100 rmCÓ TK 515:100 r D 03 âu i 40 nh nghiệp đượ ặng mR lô đấ rị giá ỷ hi phí nh nghiệp ỏ r để đền ù giải phóng mặ ằng lô đấ 100 r.k oán ghi: NỢ TK 213:2 ỷmCÓ TK 711:2 ỷ B NỢ TK 213:2.1 ỷmCÓ TK 711:2.1 ỷ đ ngL C NỢ TK 213:2 ỷmCÓ TK 511:2 ỷ D NỢ TK 213:2.1 ỷmCÓ TK 511:2.1 ỷ 41 R khoản nh hu án hàng hư hu đượ iền rị giá 20 r hư T T 10%L ị ỏ ó rong năm rướ , n y phá r , k oán hạ h oán: NỢ TK 131:22 rmCÓ TK 511:22 r B NỢ TK 131:22 rmCÓ TK 511:20 r, CÓ TK 3331:2 r C NỢ TK 131:22 rmCÓ TK 711:22 r D NỢ TK 131:22 rmCÓ TK 711:20 r, CÓ TK 3331:2 r đ ngL 42 Chi ồi hường vi phạm r.k oán ghi: mk gi o hàng ho h hàng ằng T NH NỢ TK 627:5 rmCÓ TK 112:5 r B NỢ TK 642:5 rmCÓ TK 112:5 r C NỢ TK 11:5 rmCÓ TK 112:5 r đ ngL D NỢ TK 635:5 rmCÓ TK 112:5 r 43 Thu TNDN hành ạm nRp lớn ố hu phải nRp, k vào: 3334mCÓ 211 đ ngL oán ghi nh n B NỢ 211mCÓ 3334 C NỢ 3334mCÓ 421 D NỢ 421mCÓ 3334 44 Trường hợp ài ản hu hu nh p hoãn lại phá inh rong năm nhỏ ài ản hu hu nh p hoãn lại đượ hoàn nh p rong năm, k oán ghi nh n: NỢ 421mCÓ 212 B NỢ 243mCÓ 212 C NỢ 212mCÓ 243 đ ngL D NỢ 212mCÓ 421 45 Thu hu nh p nh nghiệp hành ạm nRp nhỏ ố phải nRp, k oán ghi nh n vào: NỢ TK 3334mCÓ TK 21 B NỢ TK 211mCÓ TK 3334 đ ngL C NỢ TK 3334mCÓ TK 421 D NỢ TK 421mCÓ TK 3334 46 Thu hu nh p nh nghiệp phải ạm nRp hàng quý đượ hạ h oán: NỢ TK 421mCÓ TK 3334 B NỢ TK 3334mCÓ TK 211 C NỢ TK 211mCÓ TK 3334 đ ngL D NỢ TK 3334mCÓ TK 421 47 Số hu T T năm rướ không đượ hấp nh n khấu rừ đượ hạ h oán: NỢ TK 11mCÓ TK 3331 B NỢ TK 632, 627, 641, 642mCÓ TK 133 C NỢ TK 632, 627, 641, 642mCÓ TK 3331 đ ngL D NỢ TK 111, 112mCÓ TK 133 Năm rướ nh nghiệp rí h rướ hi phí hữ lớn TSCĐ 10 r hư phá inh.năm n y hự hữ phá inh r.Ngoài r , rong năm n y nh nghiệp l p dự phòng hi phí ảo hành p 10 r hi phí hư phá inh, k oán xá định ài ản hu TNDN hoãn lại năm n y hạ h oán: NỢ TK 243 m CÓ TK 212:0.56 r B NỢ TK 212 m CÓ TK 243: 0.56 r C NỢ TK 243 m CÓ TK 212: 5.04 r D NỢ TK 212 m CÓ TK 243: r 49 V y ngắn hạn khoản v y ó hời hạn rong vòng…………… ản xuấ kinh nh nh hường: hu kỳ đ ngL B năm C háng D quý 50 Số nợ dài hạn đ n hạn rả rong niên đR k o hả? oán i p heo 40 r, hạ h oán NỢ TK 311mCÓ TK 315 : 40 r B NỢ TK 33 mCÓ TK 315 : 40 r C NỢ TK 342mCÓ TK 315 : 40 r đ ngL D NỢ TK 341mCÓ TK 51 Cuối kỳ, k 315 : 40 r huyển hu T T đượ khấu rừ ghi: NỢ TK 3331m ó TK 133 đ ngL B NỢ TK 133mCÓ TK 33311 C NỢ TK 133mCÓ TK 33311 D 03 âu i 52 Xá định ố hu vào: ài nguyên phải nRp ính vào hi phí ản xuấ ghi nh n TK 627 B TK 3336 đ ngL C TK 642 D TK 641 53 nh nghiệp v y ằng h nh phá hành rái phi u hu ằng iền mặ , o gồm 500 rái phi u, mệnh giá 500.000đmTP.giá phá hành 0.000đm hời hạn 02 năm.lãi uấ 9%mnăm rả lãi định kỳ.k oán l p oán phá hành rái phi u: NỢ TK 111: 240 r, NỢ TK 242: 10 r mCÓ TK 3431: 250 r B NỢ TK 111mCÓ TK 3431: 240 r C NỢ TK 111mCÓ TK 3431: 250 r D NỢ TK 111: 240 r, NỢ TK 3432: 10 r mCÓ TK 3431: 250 r đ ngL 54 Thu iền phạ h hàng vi phạm hợp đồng.do nh nghiệp khấu rừ vào iền ký quỹ ký ượ , k oán ghi: NỢ TK 344mCÓ TK 711 B NỢ TK 33 6mCÓ TK 711 C NỢ TK 344, 33 6mCÓ TK 711 D 03 âu đ ng đ ngL 55 Vốn Vốn nhà đầu gồm: h nh nghiệp B Vốn góp, vốn ổ phần, vốn nhà nướ C 02 âu đ ng đ ngL D 02 âu i 56 Quỹ dự phòng ài hính rí h l p ừ: Lợi nhu n hoạ đRng SXKD đ ngL B Nguồn vốn KD C 02 âu đ ng D 02 âu i 57 Trường hợp ạm rí h quỹ khen hưởng ph lợi lợi nhu n u hu , ghi: NỢ TK 4211mCÓ TK 431 B NỢ TK 4212mCÓ TK 431 C NỢ TK 431mCÓ TK 4211 D , đ ng đ ngL Dùng quỹ khn hưởng ph lợi để rợ ấp ho ông nhân viên, k oán ghi: NỢ TK 4312mCÓ TK 334 đ ngL B NỢ TK 4313mCÓ TK 334 C NỢ TK 4311mCÓ TK 334 D NỢ TK 4212mCÓ 59 u TK 334 ắm TSCĐ ằng nguồn vốn đầu XDCB: NỢ TK 211mCÓ TK 111, 112, 331 B NỢ TK 441mCÓ TK 411 đ ngL C NỢ TK 214mCÓ TK 411 D NỢ TK 211mCÓ TK 414 60 Thời hạn nRp áo áo ài hính năm nướ là: 90 ngày đ ngL y TNHH, y ó vốn đầu B 45 ngày C 60 ngày D 30 ngày 61 ố liệu để ghi vào hỉ “ iêu & khoản ương đương iền ” ố dư Nợ: TK 111, 112 B TK 111, 112, 113 đ ngL C TK 111, 112, 131 D ấ ả đ ng 62 Cá khoản ương đương iền rên ảng CDKT khoản đầu ngắn hạn ó hời hạn: không năm B không háng C không háng đ ngL D không háng 63.Số liệu để ghi vào hỉ iêu “Dự phòng giảm giá đầu ngắn hạn” ố dư Có : TK 129 đ ngL B TK 229 C TK 139 D TK 214 64 Số liệu để ghi vào hỉ iêu “Trả rướ ố dư nợ : TK 13 B TK 141 ho người án” ăn ứ dự vào C TK 144 D ấ ả ài khoản rên đ ngL 65 Số liệu để ghi vào hỉ iêu “ hi phí phải rả” ăn ứ vào ố dư ó : TK 335 đ ngL B TK 352 C TK 334 D TK 336 66 Khoản ứng rướ ho người án, l p ảng ân đối k oán đượ ghi: hi ăng “phải hu h hàng” B hi giảm “phải rả người án” C hi ăng “Trả rướ D ấ ả ho người án” đ ngL i 67 áo áo lưu huyển iền ệ gồm ó: phần B phần đ ngL C phần D phần ố liệu để ghi vào hỉ iêu “Do nh hu án hàng ung ấp dị h vụ” rong áo áo KQHDKD lũy k ố phá inh ên ó : TK 511 B TK 512 C TK 511, 512 đ ngL D TK 511, 521 69 Thông hường heo hời gi n: y TNHH ó nghĩ vụ phải nRp BCTC ho qu n hu năm lần đ ngL B háng lần C háng lần D háng lần 70 Điều kiện để ghi nh n vào “đầu vào y on ” nhà đầu phải nắm giữ ố vốn h hữu rên: 20% B 60% C 70% D 50% đ ngL 71 Điều kiện để ghi nh n “Đầu vào giữ ố vốn h hữu : y liên k ” nh đầu phải nắm 20% 50% đ ngL B 30% 60% C 20% 70% D rên 50% 72 01 rong Điều kiện để ghi nh n ài ản TSCD: Có hời hạn dụng không 01 năm B Có giá rị lớn 1.000.000đ C ó hời gi n dụng rên năm đ ngL D không âu đ ng 73 Chi phí án hàng là: Toàn R hi phí phá inh ạo nên giá rị hành phẩm B Toàn R hi phí phá dị h vụ inh rong r nh iêu hụ hành phẩm, hàng hó , C Chi phí để ó đượ hàng hó D Chi phí o gồm hi phí nhân viên phân xưởng 74 Khi hàng rả h m, rả góp, k oán ghi: NỢ 111, 112, 131mCÓ 511, 3331 B NỢ 131mCÓ 511, CÓ 3331, CÓ 33 đ ngL C NỢ 131mCÓ 711, CÓ 3331 D NỢ 111, 112, 131mCÓ 711, CÓ 3331 75.NRi dung ố iền phạ nh hu hư hự o gồm: h hàng ký vi phạm hợp đồng B Khoản hênh lệ h giữ iền mặ với ổ k oán C Khoản hênh lệnh giữ rả ng y đ ngL án hàng rả h m, rả góp heo m k với giá án D Khoản hu ẽ ó đượ n u án đượ hàng ho h hàng 76.Tiền hu môn ài, hu đấ phải nRp nhà nướ ghi vào: NỢ TK 642 đ ngL B NỢ TK 333 C NỢ TK 11 D NỢ TK 342 77.Tổng khoản rí h BHXh heo lương nh nghiệp người l o đRng là: 15% B 19% C 20% đ ngL D 25% k oán l p r nh ày BCTC heo nguyên ắ ? nguyên ắ B nguyên ắ C nguyên ắ D nguyên ắ đ ngL 79.Do nh nghiệp u không ần phải l p BCTC năm ? Do nh nghiệp nhân B Công y TNHH C Do nh nghiệp vốn nhà nướ D Không nh nghiệp không nRp BCTC đ ngL 0.Theo qui định h đR k oán Việ n m h ó o nhiêu h nh ghi ổ k oán ? B C đ ngL D ... ghi nh n Tài khoản 511 B Tài khoản 711 C Tài khoản 33 đ ngL D Tài khoản 515 15 Cá vào: hi phí liên qu n đ n việ án, h nh lý BĐS đầu ẽ đượ ghi nh n Tài khoản 11 B Tài khoản 632 đ ngL C Tài khoản... Đại Đồng Ti n, rong kỳ ó phá inh nh hu án hàng, k oán hạ h oán vào: TÀI KHOẢN 5111 B TÀI KHOẢN 5112 đ ngL C TÀI KHOẢN 5113 D TÀI KHOẢN 5114 12 Tại C y hương mại du lị h & v n ải, ó phá inh nh... n việ án, h nh lý BĐS đầu ẽ đượ ghi nh n Tài khoản 11 B Tài khoản 632 đ ngL C Tài khoản 642 D Tài khoản 635 16 V mR nguyên nhân h qu n, hợp đồng ung ấp dị h vụ ho huê BĐS đầu không đượ i p ụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính, Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính, Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay