ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIN HỌC SỞ GIÁO DUC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

14 46 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 12:43

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 2013TRƯỜNG THPT HÒA THUẬN MÔN: TIN HỌC 11TỔ TOÁN TIN THỜI GIAN: 45 PHÚTHọ tên học sinh:.....................................................Lớp: 11A....hiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗiâu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.Phiếu trả lời đề: 00101. { | } ~ 08. { | } ~ 15. { | } ~ 22. { | } ~02. { | } ~ 09. { | } ~ 16. { | } ~ 23. { | } ~03. { | } ~ 10. { | } ~ 17. { | } ~ 24. { | } ~04. { | } ~ 11. { | } ~ 18. { | } ~ 25. { | } ~05. { | } ~ 12. { | } ~ 19. { | } ~ 26. { | } ~06. { | } ~ 13. { | } ~ 20. { | } ~ 27. { | } ~07. { | } ~ 14. { | } ~ 21. { | } ~ 28. { | } ~29. { | } ~ 30. { | } ~ Nội dung đề: 001Câu 1: Chương trình dịch có chức năng:A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ hợp ngữB. Chuyển đổi ngôn ngữ bậc cao thành ngôn ngữ máyC. Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc caoD. Chuyển đổi ngôn ngữ hợp ngữ thành ngôn ngữ bậc caoCâu 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình là:A. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa B. Bảng chữ cái, cú phápC. Bảng chữ cái, chữ số, cú pháp D. Bảng chữ cái, các chữ số, các ký tự đặc biệtCâu 3: Chọn phát biểu saiA. Ngôn ngữ bậc cao có cấu trúc dữ liệu ngày càng phong phú.B. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao thì dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh, nâng cấpC. Ngôn ngữ bậc cao gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên nên thuận tiện cho đa số người lập trình.D. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao thì máy tính hiểu và thực thi trực tiếp được.Câu 4: Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau?A. Phát hiện lỗi cú pháp B. Phát hiện lỗi ngữ nghĩaC. Tạo được chương trình đích D. Thông báo lỗi cú phápCâu 5: Từ nào sau đây không phải là tên dành riêng trong PascalA. Uses B. Program C. Integer D. BeginCâu 6: Biểu diễn nào sau đây là biểu diễn hằng xâu trong PascalA. „hoc tin‟ B. „hoc tin 11 C. “hoc tin” D. hoc tinCâu 7: Biểu diễn nào sau đây là biểu diễn hằng số học trong PascalA. 3,14 B. 11 C. A3.14 D. hoc tin 11Câu 8: Ký hiệu nào sau đây dùng để ghi chú thích trong Turbo PascalA. {..} hoặc (...) B. .. hoặc (...) C. {..} hoặc ... D. {..} hoặcCâu 9: Trong Pascal từ khóa Program dùng để:A. Khai báo thư viện B. Khai báo tên chương trìnhC. Khái báo hằng D. Khai báo biếnCâu 10: Phần thân trong chương trình Pascal được đặt trong từ nào sau đây?A. Begin ... end; B. Begin ... end C. Start ... end. D. Begin ... end.Câu 11: Biểu thức2 1x 3x được biểu diễn sang Pascal là:A. 2x13x B.(2x1)(3x) C. (2x1)3x D. 2x1(3x) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT HÒA THUẬN MÔN: TIN HỌC 11 TỔ TOÁN - TIN THỜI GIAN: 45 PHÚT Họ tên học sinh: Lớp: 11A Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề Đối với câu trắc nghiệm, học sinh chọn tô kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời Phiếu trả lời đề: 001 01 { 02 { 03 { 04 { 05 { 06 { 07 { 29 { | | | | | | | | } } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 08 { 09 { 10 { 11 { 12 { 13 { 14 { 30 { | | | | | | | | } } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15 { 16 { 17 { 18 { 19 { 20 { 21 { | | | | | | | } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 22 { 23 { 24 { 25 { 26 { 27 { 28 { | | | | | | | } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Nội dung đề: 001 Câu 1: Chương trình dịch có chức năng: A Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ hợp ngữ B Chuyển đổi ngôn ngữ bậc cao thành ngôn ngữ máy C Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao D Chuyển đổi ngôn ngữ hợp ngữ thành ngôn ngữ bậc cao Câu 2: Các thành phần ngôn ngữ lập trình là: A Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa B Bảng chữ cái, cú pháp C Bảng chữ cái, chữ số, cú pháp D Bảng chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt Câu 3: Chọn phát biểu sai A Ngôn ngữ bậc cao có cấu trúc liệu ngày phong phú B Chương trình viết ngôn ngữ bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh, nâng cấp C Ngôn ngữ bậc cao gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên nên thuận tiện cho đa số người lập trình D Chương trình viết ngôn ngữ bậc cao máy tính hiểu thực thi trực tiếp Câu 4: Chương trình dịch khả khả sau? A Phát lỗi cú pháp B Phát lỗi ngữ nghĩa C Tạo chương trình đích D Thông báo lỗi cú pháp Câu 5: Từ sau tên dành riêng Pascal A Uses B Program C Integer D Begin Câu 6: Biểu diễn sau biểu diễn xâu Pascal A „hoc tin‟ B „hoc tin 11 C “hoc tin” D hoc tin Câu 7: Biểu diễn sau biểu diễn số học Pascal A 3,14 B 11 C A3.14 D hoc tin 11 Câu 8: Ký hiệu sau dùng để ghi thích Turbo Pascal A { } (* *) B [ ] (* *) C { } [* *] D { } Câu 9: Trong Pascal từ khóa Program dùng để: A Khai báo thư viện B Khai báo tên chương trình C Khái báo D Khai báo biến Câu 10: Phần thân chương trình Pascal đặt từ sau đây? A Begin end; B Begin end C Start end D Begin end 2x 1 Câu 11: Biểu thức  x biểu diễn sang Pascal là: A 2*x-1/3-x B.(2*x-1)/(3-x) C (2*x-1)/3-x D 2*x-1/(3-x) Câu 12: Cho khai báo biến: Var a: boolean; b, c: real; Khai báo sử dụng byte nhớ A B C 14 D.13 Câu 13: Khi khai báo biến chứa liệu số học sinh trường học (khoảng 300 học sinh) biến khai báo kiểu phù hợp nhất? A real B integer C word D byte Câu 14: Kiểu ký tự (char) Pascal biểu diễn phạm vi giá trị A 257 ký tự mã ASCII B 256 ký tự mã ASCII C 254 ký tự mã ASCII D 255 ký tự mã ASCII Câu 15: Cho biến a thuộc kiểu integer Khai báo biến sau đúng? A Var a, b: integer B Var a; b: integer; C Var a, b: integer D Var a, b: integer; Câu 16: Biểu thức (-b-sqrt(d))/2*a biểu diễn sang biểu thức toán học là: b  d b  d b  d b  d a a 2 A B 2a C D 2a Câu 17: Trong Pascal, gán cho biến b giá trị 10, ta viết: A b=10; B b:=10 C 10:=b; D b:=10; Câu 18: Cho đoạn chương trình: i:= 1; while i=-3) and (x := to ; C For := downto ; D For := to then ; Câu 29: Các thao tác viết chương trình hoàn chỉnh máy tính Pascal A Soạn thảo, dịch, thực hiệu chỉnh chương trình B Soạn thảo, dịch, thực chương trình C Dịch, thực hiện, soạn thảo hiệu chỉnh chương trình D Soạn thảo, thực hiện, dịch hiệu chỉnh chương trình Câu 30: Trong Pascal, câu lệnh readln tham số có tác dụng: A Xuống dòng B Không làm C Dừng hình, xem kết D Nhập vào giá trị -HẾT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT HÒA THUẬN MÔN: TIN HỌC 11 TỔ TOÁN - TIN THỜI GIAN: 45 PHÚT Họ tên học sinh: Lớp: 11A Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề Đối với câu trắc nghiệm, học sinh chọn tô kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời Phiếu trả lời đề: 002 01 { 02 { 03 { 04 { 05 { 06 { 07 { 29 { | | | | | | | | } } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 08 { 09 { 10 { 11 { 12 { 13 { 14 { 30 { | | | | | | | | } } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15 { 16 { 17 { 18 { 19 { 20 { 21 { | | | | | | | } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 22 { 23 { 24 { 25 { 26 { 27 { 28 { | | | | | | | } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Nội dung đề: 002 Câu 1: Chương trình dịch khả khả sau? A Thông báo lỗi cú pháp B Phát lỗi ngữ nghĩa C Tạo chương trình đích D Phát lỗi cú pháp Câu 2: Chương trình dịch có chức năng: A Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ hợp ngữ B Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao C Chuyển đổi ngôn ngữ hợp ngữ thành ngôn ngữ bậc cao D Chuyển đổi ngôn ngữ bậc cao thành ngôn ngữ máy Câu 3: Chọn phát biểu sai A Chương trình viết ngôn ngữ bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh, nâng cấp B Chương trình viết ngôn ngữ bậc cao máy tính hiểu thực thi trực tiếp C Ngôn ngữ bậc cao gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên nên thuận tiện cho đa số người lập trình D Ngôn ngữ bậc cao có cấu trúc liệu ngày phong phú Câu 4: Các thành phần ngôn ngữ lập trình là: A Bảng chữ cái, cú pháp B Bảng chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt C Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa D Bảng chữ cái, chữ số, cú pháp Câu 5: Từ sau tên dành riêng Pascal A Uses B Program C Begin D Integer Câu 6: Ký hiệu sau dùng để ghi thích Turbo Pascal A { } (* *) B { } [* *] C [ ] (* *) D { } Câu 7: Biểu diễn sau biểu diễn số học Pascal A 3,14 B A3.14 C hoc tin 11 D 11 Câu 8: Biểu diễn sau biểu diễn xâu Pascal A „hoc tin‟ B “hoc tin” C „hoc tin 11 D hoc tin Câu 9: Trong Pascal từ khóa Var dùng để: A Khai báo tên chương trình B.Khai báo biến C Khai báo thư viện D Khái báo 2x 1 Câu 10: Biểu thức  x biểu diễn sang Pascal là: A (2*x-1)/3-x B 2*x-1/3-x C.(2*x-1)/(3-x) D 2*x-1/(3-x) Câu 11: Khi khai báo biến chứa liệu số học sinh trường học (khoảng 300 học sinh) biến khai báo kiểu phù hợp nhất? A integer B byte C real D word Câu 12: Phần thân chương trình Pascal đặt từ sau đây? A Begin end B Begin end C Begin end; D Start end Câu 13: Cho khai báo biến: Var a: boolean; b, c: real; Khai báo sử dụng byte nhớ A B 14 C.13 D Câu 14: Cho biến a thuộc kiểu integer Khai báo biến sau đúng? A Var a, b: integer B Var a, b: integer; C Var a, b: integer D Var a; b: integer; Câu 15: Kiểu ký tự (char) Pascal biểu diễn phạm vi giá trị A 255 ký tự mã ASCII B 254 ký tự mã ASCII C 257 ký tự mã ASCII D 256 ký tự mã ASCII Câu 16: Biểu thức (-b-sqrt(d))/2*a biểu diễn sang biểu thức toán học là: b  d b  d b  d b  d a a 2 A B 2a C D 2a Câu 17: Cho đoạn chương trình: i:= 1; while i=-3) and (x := to ; Câu 30: Các thao tác viết chương trình hoàn chỉnh máy tính Pascal A Soạn thảo, dịch, thực chương trình B Soạn thảo, thực hiện, dịch hiệu chỉnh chương trình C Dịch, thực hiện, soạn thảo hiệu chỉnh chương trình D Soạn thảo, dịch, thực hiệu chỉnh chương trình -HẾT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT HÒA THUẬN MÔN: TIN HỌC 11 TỔ TOÁN - TIN THỜI GIAN: 45 PHÚT Họ tên học sinh: Lớp: 11A Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề Đối với câu trắc nghiệm, học sinh chọn tô kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời Phiếu trả lời đề: 003 01 { 02 { 03 { 04 { 05 { 06 { 07 { 29 { | | | | | | | | } } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 08 { 09 { 10 { 11 { 12 { 13 { 14 { 30 { | | | | | | | | } } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15 { 16 { 17 { 18 { 19 { 20 { 21 { | | | | | | | } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 22 { 23 { 24 { 25 { 26 { 27 { 28 { | | | | | | | } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Nội dung đề: 003 Câu 1: Chương trình dịch có chức năng: A Chuyển đổi ngôn ngữ hợp ngữ thành ngôn ngữ bậc cao B Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao C Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ hợp ngữ D Chuyển đổi ngôn ngữ bậc cao thành ngôn ngữ máy Câu 2: Chọn phát biểu sai A Chương trình viết ngôn ngữ bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh, nâng cấp B Ngôn ngữ bậc cao gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên nên thuận tiện cho đa số người lập trình C Chương trình viết ngôn ngữ bậc cao máy tính hiểu thực thi trực tiếp D Ngôn ngữ bậc cao có cấu trúc liệu ngày phong phú Câu 3: Từ sau tên dành riêng Pascal A Begin B Uses C Program D Integer Câu 4: Biểu diễn sau biểu diễn xâu Pascal A „hoc tin‟ B hoc tin C “hoc tin” D „hoc tin 11 Câu 5: Biểu diễn sau biểu diễn số học Pascal A hoc tin 11 B 3,14 C A3.14 D 11 Câu 6: Chương trình dịch khả khả sau? A Phát lỗi cú pháp B Phát lỗi ngữ nghĩa C Thông báo lỗi cú pháp D Tạo chương trình đích Câu 7: Các thành phần ngôn ngữ lập trình là: A Bảng chữ cái, cú pháp B Bảng chữ cái, chữ số, cú pháp C Bảng chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt D Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa Câu 8: Ký hiệu sau dùng để ghi thích Turbo Pascal A { } B { } [* *] C { } (* *) D [ ] (* *) Câu 9: Kiểu ký tự (char) Pascal biểu diễn phạm vi giá trị A 255 ký tự mã ASCII B 256 ký tự mã ASCII C 254 ký tự mã ASCII D 257 ký tự mã ASCII Câu 10: Phần thân chương trình Pascal đặt từ sau đây? A Begin end B Start end C Begin end D Begin end; 2x 1 Câu 11: Biểu thức  x biểu diễn sang Pascal là: A 2*x-1/(3-x) B (2*x-1)/3-x Câu 12: Cho khai báo biến: Var a: boolean; C 2*x-1/3-x D.(2*x-1)/(3-x) b, c: real; Khai báo sử dụng byte nhớ A B.13 C D 14 Câu 13: Trong Pascal từ khóa Program dùng để: A Khai báo thư viện B Khai báo biến C Khái báo D Khai báo tên chương trình Câu 14: Cho biến a thuộc kiểu integer Khai báo biến sau đúng? A Var a, b: integer B Var a, b: integer C Var a, b: integer; D Var a; b: integer; Câu 15: Khi khai báo biến chứa liệu số học sinh trường học (khoảng 300 học sinh) biến khai báo kiểu phù hợp nhất? A word B real C integer D byte Câu 16: Biểu thức (-b-sqrt(d))/2*a biểu diễn sang biểu thức toán học là: b  d b  d b  d b  d a a 2 A 2a B 2a C D Câu 17: Trong Pascal, phép toán div, mod thuộc phép toán sau A Phép toán số học với số thực B Phép toán Logic C Phép toán số học với số nguyên D Phép toán quan hệ Câu 18: Cho đoạn lệnh: S:=1; for i:=1 to S:=S+i; Kết thực đoạn lệnh giá trị S là: A 22 B 21 C 20 D 23 Câu 19: Trong Pascal, để chạy (thực hiện) chương trình, ta sử dụng tổ hợp phím A Shift+F9 B Ctr+F9 C Alt+F9 D F9 Câu 20: Trong Pascal cú pháp câu lệnh While - là: A While ; B If then ; C While to ; D While i:= to ; Câu 21: Trong Pascal, gán cho biến b giá trị 10, ta viết: A b:=10 B b:=10; C 10:=b; D b=10; Câu 22:Kết thực đoạn lệnh: for i:=6 downto write(„i‟); A 1 1 1 B i i i i i i C iiiiii D 111111 Câu 23: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh dùng để đưa kết hình là: A Readln() ; B Writeln(); C Write () ; D Read(); Câu 24: Cho đoạn chương trình: i:= 1; while i=-3) and (x := to ; D For := to then ; Câu 30: Trong Pascal, câu lệnh readln tham số có tác dụng: A Xuống dòng B Không làm C Dừng hình, xem kết D Nhập vào giá trị -HẾT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT HÒA THUẬN MÔN: TIN HỌC 11 TỔ TOÁN - TIN THỜI GIAN: 45 PHÚT Họ tên học sinh: Lớp: 11A Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề Đối với câu trắc nghiệm, học sinh chọn tô kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời Phiếu trả lời đề: 004 01 { 02 { 03 { 04 { 05 { 06 { 07 { 29 { | | | | | | | | } } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 08 { 09 { 10 { 11 { 12 { 13 { 14 { 30 { | | | | | | | | } } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15 { 16 { 17 { 18 { 19 { 20 { 21 { | | | | | | | } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 22 { 23 { 24 { 25 { 26 { 27 { 28 { | | | | | | | } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Nội dung đề: 004 Câu 1: Biểu diễn sau biểu diễn xâu Pascal A „hoc tin 11 B hoc tin C “hoc tin” D „hoc tin‟ Câu 2: Ký hiệu sau dùng để ghi thích Turbo Pascal A { } [* *] B { } (* *) C { } D [ ] (* *) Câu 3: Chọn phát biểu sai A Chương trình viết ngôn ngữ bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh, nâng cấp B Ngôn ngữ bậc cao gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên nên thuận tiện cho đa số người lập trình C Chương trình viết ngôn ngữ bậc cao máy tính hiểu thực thi trực tiếp D Ngôn ngữ bậc cao có cấu trúc liệu ngày phong phú Câu 4: Các thành phần ngôn ngữ lập trình là: A Bảng chữ cái, chữ số, cú pháp B Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa C Bảng chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt D Bảng chữ cái, cú pháp Câu 5: Biểu diễn sau biểu diễn số học Pascal A A3.14 B hoc tin 11 C 11 D 3,14 Câu 6: Từ sau tên dành riêng Pascal A Uses B Program C Begin D Integer Câu 7: Chương trình dịch khả khả sau? A Tạo chương trình đích B Phát lỗi ngữ nghĩa C Phát lỗi cú pháp D Thông báo lỗi cú pháp Câu 8: Chương trình dịch có chức năng: A Chuyển đổi ngôn ngữ bậc cao thành ngôn ngữ máy B Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao C Chuyển đổi ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ hợp ngữ D Chuyển đổi ngôn ngữ hợp ngữ thành ngôn ngữ bậc cao Câu 9: Phần thân chương trình Pascal đặt từ sau đây? A Begin end; B Begin end C Begin end D Start end Câu 10: Biểu thức (-b-sqrt(d))/2*a biểu diễn sang biểu thức toán học là: b  d b  d a A B 2a Câu 11: Trong Pascal từ khóa Program dùng để: b  d a C b  d D 2a A Khái báo B Khai báo biến Câu 12: Cho khai báo biến: Var a: Integer; C Khai báo tên chương trình D Khai báo thư viện b, c: real; Khai báo sử dụng byte nhớ A B C 13 D.14 Câu 13: Khi khai báo biến chứa liệu số học sinh trường học (khoảng 300 học sinh) biến khai báo kiểu phù hợp nhất? A integer B real C word D byte Câu 14: Kiểu ký tự (char) Pascal biểu diễn phạm vi giá trị A 254 ký tự mã ASCII B 257 ký tự mã ASCII C 255 ký tự mã ASCII D 256 ký tự mã ASCII 2x 1 Câu 15: Biểu thức  x biểu diễn sang Pascal là: A (2*x-1)/3-x B.(2*x-1)/(3-x) C 2*x-1/(3-x) D 2*x-1/3-x Câu 16: Cho biến a thuộc kiểu integer Khai báo biến sau đúng? A Var a, b: integer B Var a; b: integer; C Var a, b: integer; D Var a, b: integer Câu 17: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh dùng để đưa kết hình là: A Writeln(); B Read(); C Readln() ; D Write () ; Câu 18: Trong Pascal cú pháp câu lệnh While - là: A While i:= to ; B While to ; C If then ; D While ; Câu 19: Cho đoạn chương trình: i:= 1; while i=-3) and (x := to ; D For := to then ; Câu 30: Trong Pascal, câu lệnh readln tham số có tác dụng: A Xuống dòng B Nhập vào giá trị C Dừng hình, xem kết D Không làm -HẾT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT HÒA THUẬN TỔ TOÁN - TIN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: TIN HỌC 11 THỜI GIAN: 45 PHÚT Đáp án đề: 001 01 - | - - 10 - - - ~ 19 - - - ~ 28 - - - ~ 02 { - - - 11 - | - - 20 - - } - 29 { - - - 03 - - - ~ 12 - - - ~ 21 { - - - 30 - - } - 04 - | - - 13 - - } - 22 - | - - 05 - - } - 14 - | - - 23 { - - - 06 { - - - 15 - - - ~ 24 - - - ~ 07 - | - - 16 - - } - 25 - - } - 08 { - - - 17 - - - ~ 26 - | - - 09 - | - - 18 - - } - 27 - - } - 01 - | - - 10 - - } - 19 - - } - 28 - | - - 02 - - - ~ 11 - - - ~ 20 - | - - 29 - - } - 03 - | - - 12 { - - - 21 - - } - 30 - - - ~ 04 - - } - 13 - - } - 22 { - - - 05 - - - ~ 14 - | - - 23 - - - ~ 06 { - - - 15 - - - ~ 24 { - - - 07 - - - ~ 16 { - - - 25 - - } - 08 { - - - 17 { - - - 26 { - - - 09 - | - - 18 { - - - 27 - - } - Đáp án đề: 002 Đáp án đề: 003 01 - - - ~ 10 { - - - 19 - | - - 28 - | - - 02 - - } - 11 - - - ~ 20 { - - - 29 - - - ~ 03 - - - ~ 12 - | - - 21 - | - - 30 - - } - 04 { - - - 13 - - - ~ 22 - - } - 05 - - - ~ 14 - - } - 23 - | - - 06 - | - - 15 { - - - 24 - - } - 07 - - - ~ 16 - - - ~ 25 - | - - 08 - - } - 17 - - } - 26 { - - - 09 - | - - 18 { - - - 27 - - } - 01 - - - ~ 10 { - - - 19 - - - ~ 28 - | - - 02 - | - - 11 - - } - 20 - - - ~ 29 - - - ~ 03 - - } - 12 - - - ~ 21 - | - - 30 - - } - 04 - | - - 13 - - } - 22 - - - ~ 05 - - } - 14 - - - ~ 23 - | - - 06 - - - ~ 15 - | - - 24 { - - - 07 - | - - 16 - - } - 25 - - } - 08 { - - - 17 { - - - 26 - | - - 09 - - } - 18 - - - ~ 27 { - - - Đáp án đề: 004 ... i:=i +1; end; Kết sau thực đoạn lệnh trên hình là: A 12 457 810 B 12 345678 910 C 369 D 12 4578 Câu 18 :Kết thực đoạn lệnh: for i:=6 downto write(„i‟); A iiiiii B 1 1 1 C i i i i i i D 11 111 1 Câu 19 :... Câu 21: Trong Pascal, gán cho biến b giá trị 10 , ta viết: A b: =10 B b: =10 ; C 10 :=b; D b =10 ; Câu 22:Kết thực đoạn lệnh: for i:=6 downto write(„i‟); A 1 1 1 B i i i i i i C iiiiii D 11 111 1 Câu... Biểu diễn sau biểu diễn số học Pascal A 3 ,14 B A3 .14 C hoc tin 11 D 11 Câu 8: Biểu diễn sau biểu diễn xâu Pascal A hoc tin‟ B hoc tin” C hoc tin 11 D hoc tin Câu 9: Trong Pascal từ khóa Var
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIN HỌC SỞ GIÁO DUC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG, ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIN HỌC SỞ GIÁO DUC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG, ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIN HỌC SỞ GIÁO DUC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay