Giam sat ngoi nha thong minh qua dien thoai

29 82 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 12:08

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT NGÔI NHÀ THÔNG MINH QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 16F877A GVHD: PHAN DUY ANH SVTH: ĐỒNG KỲ PHÚC NGUYỄN ĐỨC VĨNH MỤC LỤC 1-Nội dung yêu cầu đề tài 2-Giới thiệu tổng quan mạng điện thoại 3-Ngôn ngữ lập trình C 4-Sơ đồ khối hệ thống 5-Nguyên lý hoạt động nhà thông minh thông qua mạng điện thoại 6-Lưu đồ giải thuật 7-Tổng kết 1-Nội dung yêu cầu đề tài Nhiệm vụ: Đo hiển thò nhiệt độ nhà cục  Hệ thống đống mở cửa sử dụng mật mã  Báo cáo nhiệt độ nhà qua mạng điện thoại  Báo động có trộm qua mạng điện thoại  2-Giới thiệu tổng quan mạng điện thoại A- Giới thiệu tổng quan tổng đài điện thoại  Định nghĩa tổng đài: Tổng đài hệ thống chuyển mạch, có nhiệm vụ kết nối liên lạc từ thiết bị đầu cuối chủ gọi (Calling Side) đến thiết bị đầu cuối bị gọi (Called Side) 1-Giới thiệu tổng quan mạng điện thoại A- Giới thiệu tổng quan tổng đài điện thoại  Chức tổng đài: • • • • • • • • • • • • Nhận biết th bao có nhu cầu xuất phát gọi Thơng báo cho th bao biết sẵn sàng tiếp nhận u cầu th bao Nhận dạng th bao gọi Tiếp nhận số quay Kết nối gọi Chuyển mạch thơng tin điều khiển Kết nối trung chuyển Kết nối trạm cuối Truyền tín hiệu chng Tính cước Hồi phục hệ thống Giao tiếp với tổng đài khác để phối hợp điều khiển 2-Giới thiệu tổng quan mạng điện thoại A- Giới thiệu tổng quan tổng đài điện thoại  Hiện mạng viễn thơng Việt Nam có loại tổng đài sau : • Tổng đài quan PABX • Tổng đài nơng thơn (Rural Exchange • Tổng đài cửa ngõ quốc tế (Gateway Exchange • Tổng đài đường dài TE (Toll Exchange • Tổng đài nội hạt LE (Local Exchange 2-Giới thiệu tổng quan mạng điện thoại B- Giới thiệu tổng quan điện thoại  Giới thiệu: Máy điện thoại thiết bị đầu cuối hệ thống điện thoại, lắp đặt đơn vị th bao để người xa liên lạc với Hiện có nhiều loại khác nói chung máy điện thoại có phần chính:  Phần thu phát thoại  Phần chuyển đổi mạch điện  Phần thu phát tín hiệu gọi 3-Ngôn ngữ lập trình C Tổng quan C • • • • • C ngôn ngữ lập trình đơn giản C ngôn ngữ lập trình đại C ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C ngôn ngữ lập trình theo hướng module hóa C ngôn ngữ lập trình đơn giản kế thừa sức mạnh ngôn ngữ lập trình trước (C++,Java…) • C ngôn ngữ lập trình giao tiếp dễ dàng với phần cứng nên thích hợp để điều khiển thiết bi bên • C ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng lên webform điều khiển từ xa thông qua internet TIP RING KHỐI CẢM BIẾN CHNG KHỐI KẾT NỐI TH BAO KHỐI KHUYẾCH ĐẠI KHỐI PHÁT THƠNG BÁO KHỐI HIỂN THỊ KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM PIC 16F877A (CPU) KHỐI GIẢI MÃ DTMF KHỐI GIẢI MÃ BÀN PHÍM KHỐI CẢM BIẾN NHIỆT Khối Xử Lý Trung Tâm PIC Khối Xử Lý Trung Tâm PIC Nhiệm Vụ:  Chức khối điều khiển tồn hoạt động hệ thống Chức kết nối hệ thống xử lý trung tâm sau: Chân RA0 : đọc tín hiệu analog từ cảm biến LM335 Chân RA1-RA5 :chân khởi tạo đòa cho ISD1420 Chận RE0 : điều khiển chân Playe ISD1420 Chân RE1 : điều khiển bắt tải giả Chân RE2 : điều khiển đống mở cửa Chân RC0-RC3 : đọc trang thái phím nhấn Chân RD0-RD7 : đọc trạng thái từ MT8880 Chân RB0 : ngắt bàn phím Chân RB1 : Cảm biến chuông Khối Cảm Biến Chng Khối Cảm Biến Chng Nhiệm Vụ: Mạch cho mức logic 0, tín hiệu chuông mạch cho mức logic Ngoài thông thoại, tín hiệu thoại khác có biên độ nhỏ nên không đủ tác động đến mạch, mạch không ảnh hưởng đến tín hiệu khác ngoại trừ tín hiệu chuông Khối Cảm Biến Nhiệt Nhiệm Vụ: Chức khối nầy nhận biết đđược thay đổi nhiệt đđộ thông qua cảm biến nhiệt LM335 Do tính hiệu trả từ cảm biến LM335 tín hiệu tương tự Như để xử lý tín hiệu cho kết nhiệt độ tương ứng ta cần dùng biến đổi tương tự sang số gọi tắc ADC, đưa đến vi điều khiển Khối Cảm Biến Nhiệt Khối Hiển Thò Khối Hiển Thò Nhiệm Vụ: Chức khối nhận tín hiệu ADC đọc từ cảm biến nhiệt LM335 đưa vào pic 16f877a xử lý ,tại giá trò chia làm giá trò : giá tri hàng chục giá trò đơn vò DATA VCC BUS Khối Bàn Phím Q Q Q Q RST X U 45 4051 IN H A B C C LK EN 6 C LO C K U 47A X X X X X X X X Khối Bàn Phím U 25 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 13 14 15 12 4520 Nhiệm Vụ: Chức khối để nhấn phím mật mã, nhấn phím đếm 4520 đếm đế giá trị tương ứng bànU 4phím, số đếm 1 đếm cho lần chốt IC 74HC574,C L để K C 10 Q Q Q Q Q Q Q Q D D D D D D D D OE U 14E 10 N G A T V I D IE U K H IE N 74H C 574 U 15F 11 12 B A IN H 13 R 15 CR CAP NP X X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 11 12 15 14 13 J11 KEY BOARD X R 14 4051 R BAN PHIM Khối Nguồn Nhiệm Vụ: Sử dụng biến đơi 220VAC/12VAC để hạ áp sau dùng cầu diode chỉnh lưu thành điện chiều, nguồn điện chiều sau qua tụ lọc có điện áp chiều phẳng hơn.Và nguồn điện ổn định cung cấp cho tất linh kiện mạch hoạt động Khối Nguồn 5-Nguyên lý hoạt động nhà thông minh qua mạng điện thoại 5-Nguyên lý hoạt động nhà thông minh qua mạng điện thoai  Khi cấp nguồn, PIC nhận tín hiệu analog(tín hiệu tương tự) từ cảm biến nhiệt LM335,tín hiệu qua q trình chuyển đổi ADC bên PIC chuyển đổi thành giá trị nhiệt độ mơi trường chia làm giá trị hàng chục đơn vị hiển thị led đoạn  Ở chế độ làm việc bình thường, có gọi vào, PIC nhận biết nhờ khối cảm biến chng điều khiển bắt tải giả, sau lần chng PIC điều khiển để thu DTMF Nếu chủ th bao nhấn phím phát thơng báo báo nhiệt độ lúc  Nếu giá trị nhiệt độ lớn hoạt 50 độ nhiệm vụ PIC điều khiển phát DTMF số điện thoại lưu trước lên đường dây điện thoại, chủ th bao máy nghe câu thơng báo “báo cháy” cho chủ th bao biết  Còn PIC nhận tín hiệu mật mã mở cửa lúc PIC ưu tiên cho việc giải mã bàn phím, nhập mật mã cửa mở, sau lần nhập mật mã khơng PIC điều khiển phát DTMF số điện thoại lưu trước lên đường dây điện thoại, chủ th bao máy lúc nghe câu thơng báo có trộm đột nhập vào nhà 6-Lưu đồ giải thuật 6-Lưu đồ giải thuật BEGIN KHỞI TẠO NGẮT INT0 KHỞI TẠO MT8880 LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI CẨN GỌI NGẮT TẢI GIẢ NHẤN BÀN PHÍM 4x4 YES KIỂM TRA MẬT MÃ NO NO TÍN HIỆU CHUÔNG YES ĐỖ LAN CHUÔNG YES ĐÓNG TẢI GIẢ PHÁT THÔNG BÁO HẾT 20S ? NO ĐỌC NHIỆT ĐỘ HIỂN THỊ T > 50 C YES ĐÓNG TẢI GIẢ QUAY SỐ BÁO ĐỘNG CÓ ĐẢO NO YES KIỂM TRA NHẤN PHÍM PHÁT THÔNG BÁO XẢY RA CHÁY END NHẤN PHÍM YES PHÁT THÔNG BÁO NHIỆT ĐỘ NO NO HẾT 20S ? YES NGẮT TẢI GIẢ 7-TỔNG KẾT 7-TỔNG KẾT A-Ưu điểm nhược điểm đồ án  Trãi qua thời gian nghiên cứu thực đề tài, Đồ Án hồn thành Đối với Nhóm nghiên cứu q trình thực gặp nhiều vấn đề nảy sinh, khó khăn đồng thời động lực thúc đẩy để nhóm nghiên cứu hồn thành Đồ Án Tốt Nghiệp Nội dung đề tài nêu tất chương Trong chương : 3,4,5,6 Nhóm nghiên cứu giới thiệu tài liệu liên quan đến việc thiết kế : kiến thức thu phát DTMF, phương pháp ghi âm phát tín hiệu, chức vi điều khiển PIC16F887A, ngơn nhữ lập trình C khảo sát linh kiện mạch  Do kiến thức hạn chế nên q trình thực khơng tránh khỏi thiếu sót việc trình bày nội dung có chỗ chưa hồn thiện Rất mong q Thầy Cơ góp ý bổ sung để Đề tài Nghiên Cứu hồn thiện Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn 7-TỔNG KẾT B –Hướng phát triển đồ án  Để đề tài trở nên hồn thiện hơn, phát triển đề tài theo hướng:  Thiết kế bàn phím thay đổi số điện thoại  Thiết kế hình LCD hiển thị nhiệt độ  Kết hơp với thiết bị khác để điều khiển thiết bị điện tử nhà  Viết thêm phần mềm để gọi điện thoại bàn di động ln phiên  Thiết kế hệ thống phun nước tự động có cố cháy xảy Cám ơn quý thầy cô bạn ý theo dõi! THE END ... sử dụng mật mã  Báo cáo nhiệt độ nhà qua mạng điện thoại  Báo động có trộm qua mạng điện thoại  2-Giới thiệu tổng quan mạng điện thoại A- Giới thiệu tổng quan tổng đài điện thoại  Định nghĩa... thoại 5-Nguyên lý hoạt động nhà thông minh qua mạng điện thoai  Khi cấp nguồn, PIC nhận tín hiệu analog(tín hiệu tương tự) từ cảm biến nhiệt LM335,tín hiệu qua q trình chuyển đổi ADC bên PIC chuyển... hợp điều khiển 2-Giới thiệu tổng quan mạng điện thoại A- Giới thiệu tổng quan tổng đài điện thoại  Hiện mạng viễn thơng Việt Nam có loại tổng đài sau : • Tổng đài quan PABX • Tổng đài nơng thơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giam sat ngoi nha thong minh qua dien thoai , Giam sat ngoi nha thong minh qua dien thoai , Giam sat ngoi nha thong minh qua dien thoai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay