Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị điện qua mạng lan CHUONG 2

45 17 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:59

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu PIC 18F4680: Đây vi điều khiển thuộc họ PIC18Fxxx với tập lệnh gồm 35 lệnh có độ dài 16 bit Mỗi lệnh thực thi chu kì xung clock Tốc độ hoạt động tối đa cho phép 40 MHz với chu kì lệnh 200ns Bộ nhớ chương trình 48K byte , nhớ liệu SRAM 3328 byte nhớ liệu EEPROM với dung lượng 1024 byte Số PORT I/O với 44 pin I/O Hình 2.1: Sơ đồ khối họ pic18Fxxx 2.1.1 Sơ lược vi điều khiển PIC 18F4680: - 48 K Flash ROM - 3328 Bytes RAM - 1024 Bytes EEPROM - ports (A, B, C, D, E) vào với tín hiệu điều khiển độc lập - định thời bits (Timer0 Timer2) - định thời 16 bits (Timer1 Timer3) hoạt động chế độ tiết kiệm lượng (SLEEP MODE) với nguồn xung Clock - CCP( Capture / Compare/ PWM) - biến đổi AD 10 bits, 10 ngõ vào SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA - so sánh tương tự (Compartor) - định thời giám sát (WatchDog Timer) - Một cổng song song 16 bits với tín hiệu điều khiển - Một cổng nối tiếp - 15 nguồn ngắt - Có chế độ tiết kiệm lượng - Nạp chương trình cổng nối tiếp ICSP - 35 tập lệnh có độ dài 16 bits - Tần số hoạt động tối đa 40MHz 2.1.2 Hình dạng sơ đồ chân: Hình 2.2 : Sơ đồ chân PIC SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Hình 2.3 : Sơ đồ chân PIC SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA 2.1.3 Sơ đồ khối PIC 18F4680: Hình 2.4: Sơ đồ khối PIC 18F4680 SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Một số điểm đặc biệt CPU: Dao động: PIC 18F4680 có khả sử dụng loại oscillator, là: - LP: (low power crystal) - XT: thạch anh bình thường - HS: (high-speed crystal) - RC: (resistor/capacitor) Trong chế độ LP,XT HS sử dụng thạch anh dao động nối vào chân OSC1 OSC2 để tạo dao động Hình 2.5: Sơ đồ tạo dao động Việc lựa chọn tụ dao động thạch anh dựa vào bảng sau: Lưu ý: Tụ có giá trị lớn tăng tính ổn định dao động làm tăng thời gian khởi động Hình 2.6: Lựa chọn tụ theo thạch anh dao động Chế độ dao động RC sử dụng giải pháp tiết kiệm ứng dụng không cần xác thời gian Hình 2.7: Chế độ dao động RC SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Cách tính chu kì máy: Ví dụ ta sử dụng thạch anh 10Mhz Khi đó: - Tần số dao động thạch anh Fosc = 10Mhz - Chu kỳ dao đông thạch anh Tosc = 1/Tosc= 1/10*106 (s) - Chu kỳ máy: T_instruction = 4*Tosc = 4/10*106(s) = 0.4 µs = 400 ns Các chế độ Reset: Có nhiều chế độ reset vi điều khiển, bao gồm: - Power-on Reset POR (Reset cấp nguồn hoạt động cho vi điều khiển) - Reset trình hoạt động - Từ chế độ sleep - WDT reset (reset khối WDT tạo trình hoạt động) - WDT wake up từ chế độ sleep - Brown-out reset (BOR) - Power-on reset (POR): Đây xung reset vi điều khiển tạo phát nguồn cung cấp VDD Khi hoạt động chế độ bình thường, vi điều khiển cần đảm bảo thông số dòng điện, điện áp để hoạt động bình thường Nhưng tham số không đảm bảo, xung reset POR tạo đưa vi điều khiển trạng thái reset tiếp tục hoạt động tham số đảm bảo - Power-up Timer (PWRT): định thời hoạt động dựa vào mạch RC bên vi điều khiển Khi PWRT kích hoạt, vi điều khiển đưa trạng thái reset PWRT tạo khoảng thời gian delay (khoảng 72 ms) để VDD tăng đến giá trị thích hợp - Oscillator Start-up Timer (OST): OST cung cấp khoảng thời gian delay 1024 chu kì xung oscillator sau PWRT ngưng tác động (vi điều khiển đủ điều kiện hoạt động) để đảm bảo ổn định xung oscillator phát SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Tác động OST xảy POR reset vi điều khiển đánh thức từ chế độ sleep OST tác động lọai oscillator XT, HS LP - Brown-out reset (BOR): Nếu VDD hạ xuống thấp giá trị VBOR (khoảng 4V) kéo dài khoảng thời gian lớn TBOR (khoảng 100 us), BOR kích hoạt vi điều khiển đưa trạng thái BOR reset Nếu điện áp cung cấp cho vi điều khiển hạ xuống thấp VBOR khoảng thời gian ngắn TBOR, vi điều khiển không reset Khi điện áp cung cấp đủ cho vi điều khiển hoạt động, PWRT kích hoạt để tạo khoảng thời gian delay (khoảng 72ms) Nếu khoảng thời gian điện áp cung cấp cho vi điều khiển lại tiếp tục hạ xuống mức điện áp VBOR, BOR reset lại kích hoạt vi điều khiển đủ điện áp hoạt động Một điểm cần ý BOR reset cho phép, PWRT hoạt động bất chấp trạng thái bit PWRT Hình 2.8: Sơ đồ chế độ reset PIC18F4680 SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA MCLR: - PIC18F4680 có lọc nhiễu phần MCLR Bộ lọc nhiễu phát bỏ qua tín hiệu nhiễu - Ngõ vào MCLR chân PIC18F4680 Khi đưa chân xuống thấp ghi bên VĐK tải giá trị thích hợp để khởi động lại hệ thống (Lưu ý: reset WDT không làm chân MCLR cuống mức thấp) Interrupts: PIC18F4680 có nhiều nguồn ngắt khác Đây số ngắt tiêu biểu: - Ngắt xảy chân INT - Ngắt Timer0 - Ngắt Timer1 - Ngắt Timer2 - Ngắt Timer3 - Ngắt thay đổi trạng thái chân PortB - Ngắt so sánh điện - Ngắt Port song song - Ngắt USART - Ngắt nhận liệu - Ngắt truyền liệu - Ngắt chuyển đổi ADC - Ngắt hình LCD - Ngắt hoàn tất ghi EEPROM - Ngắt module CCP - Ngắt Module SSP SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Các ghi chức ngắt: INTCON,PIE1,PIR1, PIE2,PIR2 Hình 2.9: Sơ đồ logic tất ngắt vi điều khiển Pic 18F4680 2.1.4 Tổ chức nhớ: Cấu trúc nhớ vi điều khiển PIC18F4680 bao gồm nhớ chương trình (Program Memory) nhớ liệu (Data Memory) Bộ nhớ chương trình: Bộ nhớ chương trình vi điều khiển PIC18F4680 nhớ flash, dung lượng nhớ 48K byte phân thành nhiều trang (từ page0 đến page 3) Như nhớ chương trình có khả chứa 48*1024 = 49154 lệnh (vì lệnh sau mã hóa có dung lượng word (14 bit) Khi vi điều khiển reset, đếm chương trình đến địa 0000h (Reset vector) Khi có ngắt xảy ra, đếm chương trình đến địa 0004h (Interrupt vector) Bộ nhớ chương trình không bao gồm nhớ stack không địa hóa đếm chương trình SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 10 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Hình 2.10: Bộ nhớ chương trình Pic 18F4680 Bộ nhớ liệu: Bộ nhớ liệu PIC nhớ EEPROM chia làm nhiều bank Đối với PIC18F4680 nhớ liệu chia làm 16 bank Mỗi bank có dung lượng 256 byte, bao gồm ghi có chức đặc biệt SFR (Special Function Register) nằm vùng địa thấp ghi mục đích chung GPR (General Purpose Register) nằm vùng địa lại bank Các ghi SFR thường xuyên sử dụng (ví dụ ghi STATUS) đặt tất cà bank nhớ liệu giúp thuận tiện trình truy xuất làm giảm bớt lệnh chương trình Sơ đồ cụ thể nhớ liệu PIC18F4680 sau: SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 11 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Hình 2.27:Tên chân chức LCD Có nhiều loại LCD,ở ta chon loại LCD 16x2 theo chuẩn HD44780U Loại dùng cho LCD có dòng hiển thị.HD44780U có mode giao tiếp bit bit SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 32 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Các text LCD theo chuẩn HD44780U thường có 16 chân có 14 chân cho kết nối điều khiển chân nguồn Thứ tự chân xếp sau: Chân số Tên Chức VSS Chân nối đất cho LCD, thiết kế mạch ta nối chân với GND mạch điều khiển VDD Chân cấp nguồn cho LCD, thiết kế mạch ta nối chân với VCC=5V mạch điều khiển Vee Chân dùng để điều chỉnh độ tương phản LCD Chân chọn ghi (Register select) Nối chân RS với logic “0” (GND) logic“1” (VCC) để chọn ghi RS R/W + Logic “0”: Bus DB0-DB7 nối với ghi lệnh IR LCD (ở chế độ “ghi” - write) nối với đếm địa LCD (ở chế độ “đọc” - read) + Logic “1”: Bus DB0-DB7 nối với ghi liệu DR bên LCD Chân chọn chế độ đọc/ghi (Read/Write) Nối chân R/W với logic “0” để LCD hoạt động chế độ ghi, nối với logic “1” để LCD chế độ đọc Chân cho phép (Enable) Sau tín hiệu đặt lên bus DB0DB7, lệnh chấp nhận có xung cho phép chân E E + Ở chế độ ghi: Dữ liệu bus LCD chuyển vào(chấp nhận) ghi bên phát xung (high-to-low transition) tín hiệu chân E + Ở chế độ đọc: Dữ liệu LCD xuất DB0-DB7 phát cạnh lên (low- to-high transition) chân E LCD giữ bus đến chân E xuống mức thấp Tám đường bus liệu dùng để trao đổi thông tin với MPU Có chế độ sử dụng đường bus : 7-14 DB0DB7 + Chế độ bit : Dữ liệu truyền đường, với bit MSB bit DB7 + Chế độ bit : Dữ liệu truyền đường từ DB4 tới DB7, bit MSB DB7 Chi tiết sử dụng giao thức đề cập phần sau Hình 2.28: Thứ tự xếp chân LCD 2.3 Tổng quan Internet: SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 33 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Internet hệ thống thông tin toàn cầu truy nhập công cộng gồm mạng máy tính liên kết với Hệ thống truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói liệu (packet switching) dựa giao thức liên mạng chuẩn hóa (giao thức IP) Hệ thống bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ doanh nghiệp, viện nghiên cứu trường đại học, người dùng cá nhân, phủ toàn cầu Chúng cung cấp khối lượng thông tin dịch vụ khổng lồ Internet Mạng Internet mang lại nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, tiện ích phổ thông Internet hệ thống thư điện tử (email), trò chuyện trực tuyến (chat), máy truy tìm liệu (search engine), dịch vụ thương chuyển ngân Nguồn thông tin khổng lồ kèm theo dịch vụ tương ứng hệ thống trang Web liên kết với tài liệu khác WWW (World Wide Web) Trái với số cách sử dụng thường ngày, Internet WWW không đồng nghĩa Internet tập hợp mạng máy tính kết nối với dây đồng, cáp quang, v.v ; WWW, hay Web, tập hợp tài liệu liên kết với siêu liên kết (hyperlink) địa URL, truy nhập cách sử dụng Internet Trong tiếng Anh, nhầm lẫn đa số dân chúng hai từ thường châm biếm từ "the intarweb" 2.3.1 Hoạt động INTERNET: Internet dựa mô hình khách – chủ (client – server), liệu trao đổi thông qua trang web Trong mô hình client – server, máy tính xác định địa Internet protocol (IP) máy tính client, server chấp nhận giao thức chung để để giao tiếp với Các giao thức (Internet protocols): Các giao thức tập luật mà máy tính phải tuân theo giao tiếp Internet : - Tranmission Control Protocol (TCP): thiết lập kết nối hai máy tính để truyền tải liệu, chia liệu thành gói nhỏ đảm bảo việc truyền nhận liệu TCP giao thức hướng kết nối (connection-oriented protocol) - User Datagram Protocol (UDP): thiết lập kết nối nhanh không chắn máy tính để truyền tải liệu, cung cấp dịch vụ để khắc phục lỗi SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 34 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA - Internet Protocol (IP): điều chỉnh đường gói liệu đường truyền nhận Internet TCP giao thức phi kết nối (connectionless protocol) - HTTP: cho phép trao đổi thông tin Internet - FTP: cho phép truyền nhận file Internet - SMTP: cho phép gửi thư điện tử Internet - POP3: cho phép nhận thư điện tử Internet - TCP/IP dùng làm giao thức chuẩn giao tiếp Internet độc lập với hệ thống (platform independent) tổ chức có quyền sở hữu giao thức Địa Chỉ IP(IP adress): Internet mạng kết nối rộng lớn máy tính Để xác định máy tính mạng này, người ta dùng số gọi địa IP Địa IP gồm tập số nhỏ 255 ngăn cách dấu ‘.’ Ví dụ: 41.212.196.197 Mô hình khách – chủ (Client – server model): Trong mô hình khách - chủ, máy khách (client computer) yêu cầu thông tin từ máy chủ (server) Máy chủ chấp nhận yêu cầu gửi thông tin cho máy khách Việc trao đổi thông tin diễn thông qua trang web Hệ thống tên miền (Domain name system): Mỗi máy tính mạng Internet xác định địa IP, số khó nhớ Để khắc phục nhược điểm này, người ta dùng hệ thống tên miền để đặt tên cho máy tính Ví dụ: tên miền www.yahoo.com ứng với địa IP 216.109.127.28 request web page Miền (domain) ứng với tập máy tính Internet Phần mở rộng tên miền (domain name extension) dùng để xác định quốc gia hay tổ chức 2.3.2 Kết nối Internet: SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 35 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Để kết nối với Internet cần có số yêu cầu phần cứng phần mềm sau: - Phần cứng: máy tính, kết nối thông qua đường dây điện thoại kết nối cáp,modem - Phần mềm: kết nối internet, hệ điều hành, giao thức TCP/IP, trình duyệt web - Các yêu cầu thiết yếu kết nối với Internet: kết nối với Internet thông qua nhà cung cấp Internet (Internet Service Provider), modem, trình duyệt địa URL 2.4 Các phương thức truyền tin dựa theo chuẩn Internet: SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 36 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA 2.4.1 Họ giao thức TCP/IP: TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) kết nghiên cứu triển giao thức mạng chuyển mạch gói thử nghiệm mang tên Arpanet ARPA (Advanced Reseach Projecs Agency ) Khái niệm TCP/IP dùng để lớp tập giao thức dịch vụ truyền thông công nhận thành chuẩn cho Internet Cho tới TCP/IP xâm nhập tới nhiều phạm vi ứng dụng khác nhau, có máy tính cục mạng truyền thông công nghiệp TCP/IP bao gồm lớp độc lập : lớp ứng dụng, lớp vận chuyển, lớp Internet, lớp truy nhập mạng vật lí Lớp ứng dụng TELNET FTP SNMP SMTP DNS Lớp vận chuyển TCP UDP Lớp Internet ICMP IP ARP RARP Lớp truy nhập mạng Lớp vật lí Hình 2.29: Kiến trúc giao thức TCP/IP Lớp ứng dụng: - Lớp ứng dụng thực chức hỗ trợ cần thiết cho nhiều ứng dụng khác : SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol ) cho chuyển thư điện tứ, FTP ( File Transfer Protocol ) cho chuyển giao file, TELNET chương trình mô thiết bị đầu cuối cho phép người dùng login vào máy chủ từ máy tính mạng, SNMP (Simple Network Management Protocol) giao thức quản trị mạng cung cấp công cụ quản trị mạng, DNS(Domain Name Server) dịch vụ tên miền cho phép nhận máy tính từ tên miền thay cho chuỗi địa Internet SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 37 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA - Lớp ứng dụng trao đổi liệu với lớp ( lớp vận chuyển ) qua cổng Việc dùng cổng số cho phép giao thức lớp vận chuyển biết loại nội dung chứa bên gói liệu Những cổng đánh số ứng dụng chuẩn thường dùng cổng Ví dụ: giao thức FTP dùng cổng 20 cho liệu cổng 21 cho điều khiển, giao thức SMTP dùng cổng 25… Lớp vận chuyển: - Lớp vận chuyển có chức cung cấp dịch vụ cho việc thực vận chuyển liệu chương trình ứng dụng cách tin cậy hoàn toàn TCP giao thức tiêu biểu nhất, phổ biến phục vụ việc thực chức nói TCP hỗ trợ việc trao đổi liệu sở dịch vụ có nối Khi liệu nhận, giao thức TCP lấy gói gửi từ lớp Internet đặt chúng theo thứ tự nó, gói đến vị trí đích theo phương thức không theo thứ tự, kiểm tra nội dung gói nhận có nguyên vẹn hay không gửi tín hiệu Acknowledge – chấp nhận – tới bên gửi, cho biết gói liệu đến đích an toàn - Nếu tín hiệu Acknowledge bên nhận (có nghĩa liệu chưa đến đích có lỗi ), bên truyền truyền lại gói liệu bị - Bên cạnh TCP, giao thức khác sử dụng cho lớp vận chuyển UDP (User Data Protocol ) Khác với TCP, UDP cung cấp dịch vụ không hướng kết nối cho việc gửi liệu mà không đảm bảo tuyệt đối đến đích, không đảm bảo trình tự đến đích gói liệu - Như TCP coi giao thức tin cậy, UDP coi giao thức không đáng tin cậy Tuy nhiên UDP lại đơn giản có hiệu suất nhanh TCP, đòi hỏi chế xử lí giao thức tối thiểu thường dùng làm sở thực giao thức cao cấp theo yêu cầu riêng người sử dụng, ví dụ tiêu biểu giao thức SNMP - Cả hai giao thức UDP TCP lấy liệu từ lớp ứng dụng thêm header vào truyền liệu Khi nhận liệu, header bị gỡ trước gửi liệu đến cổng thích hợp - Trong header có vài thông tin điều khiển liên quan đến số cổng nguồn, số cổng tới đích, chuỗi số ( để hệ thống xếp lại liệu hệ thống SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 38 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Acknowledge sử dụng TCP ) Checksum (dùng để tính toán xem liệu đến đích có bị lỗi hay không ) - Header UDP có byte header TCP có 20 24 byte (tùy theo kiểu byte lựa chọn ) - Dữ liệu lớp chuyển tới lớp Internet truyền liệu gửi từ lớp Internet tới nhận liệu Lớp Internet: - Lớp Internet có chức chuyển giao liệu nhiều mạng liên kết với Có vài giao thức mà làm việc lớp Internet : IP (Internet Protocol ) có chức gán địa cho liệu trước truyền định tuyến chúng tới đích, ICMP ( Internet Control Message Protocol ) có chức thông báo lỗi trường hợp truyền liệu bị hỏng, ARP(Address Resolution Protocol) có chức lấy địa MAC từ địa IP - Với giao thức IP, lớp Internet sử dụng có nhiệm vụ thêm header tới gói liệu nhận từ lớp vận chuyển, loại liệu điều khiển khác, thêm địa IP nguồn địa IP đích – có nghĩa địa IP bên gửi liệu bên nhận liệu - Mỗi datagram IP có kích thước lớn 65.535 byte, bao gồm header mà dùng 20 24 byte, phụ thuộc vào lựa chọn chương trình sử dụng Như datagram IP mang 65.515 byte 65.511 byte, giao thức IP cắt gói xuống thành nhiều datagram thấy cần thiết - Đối với mạng Ethernet, liệu lên tới 1500 byte, nghĩa kích thước lớn trường liệu frame gửi lên mạng MTU ( Maximum Transfer Unit ) có giá trị 1500 byte Như hệ điều hành tự động cấu hình giao thức IP để tạo datagram IP có chiều dài 1500 byte mà 65.535 byte - Hình minh họa datagram tạo từ lớp Internet giao thức IP Như đề cập header giao thức IP thêm vào bao gồm địa IP nguồn, địa IP đích vài thông tin điều khiển Lớp truy cập mạng: SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 39 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA - Lớp truy cập mạng liên quan tới việc trao đổi liệu hai trạm thiết bị mạng Các chức bao gồm việc kiểm soát truy nhập môi trường truyền dẫn, kiểm soát lỗi lưu thông liệu - Datagram tạo từ lớp Internet gửi xuống tới lớp truy nhập mạng truyền liệu, lớp truy nhập mạng lấy liệu từ mạng gửi tới lớp Internet nhận liệu Như đề cập phần trên, Ethernet giao thức cấp có ba lớp LLC ( Logic Link Control ), MAC( Media Access Control ) lớp vật lí Physical - Lớp MAC (điều khiển truy nhập phương tiện truyền thông ) có nhiệm vụ lắp ráp frame mà gửi lên mạng, thêm địa MAC nguồn địa MAC đích Địa MAC địa vật lí cạc mạng Những frame mà đích tới mạng khác dùng địa MAC router địa đích - Những lớp LLC MAC thêm header chúng tới datagram mà nhận từ lớp Internet Do đó, cấu trúc đầy đủ frame tạo từ hai lớp thể hình vẽ dưới: IP header MAC header LLC header IP header Data Lớp ứng dụng TCP/IP Header Data Lớp vận chuyển TCP/IP Header Data Lớp Internet TCP/IP Header Data MAC CRC Hình 2.30: Gói liệu lớp liên kết liệu Lớp vật lí: SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 40 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA - Lớp vật lí đề cập tới giao diện vật lí thiết bị truyền liệu với môi trường truyền dẫn hay mạng, có đặc tính tín hiệu, chế độ truyền, tốc độ truyền cấu trúc học phích cắm, rắc cắm Lớp có nhiệm vụ chuyển đổi frame lớp MAC tạo thành tín hiệu điện ( hệ thống dây dẫn mạng cable ) thành song từ trường ( hệ thống mạng không dây ) 2.4.2 Cấu trúc gói tin IP: Cấu trúc địa IP: - Mạng Internet dùng hệ thống địa IP (32 bit) để "định vị" máy tính liên kết với Có hai cách đánh địa phụ thuộc vào cách liên kết máy tính cụ thể - Nếu máy tính kết nối trực tiếp với mạng Internet NIC (Network Information Centre) cấp cho máy tính địa IP (IP Address) - Nếu máy tính không kết nối trực tiếp với mạng Internet mà thông qua mạng cục người quản trị mạng cấp cho máy tính địa IP (tuy nhiên cho phép NIC) - Hệ thống địa thiết kế mềm dẻo qua phân lớp, có lớp địa IP : A, B, C, D, E Sự khác lớp địa khả tổ chức cấu trúc Class A Class B Class C Class D Class E 0 1 1 Netid 1 1 1 16 24 Hostid Netid Hostid Netid Multicast address Reverved for future use Hostid Hình 2.31: Tổ chức địa IP Địa lớp A: Lớp A sử dụng byte byte để đánh địa mạng Như hình trên, nhận bit byte địa có giá trị bytes lại sử dụng để đánh địa máy mạng Có 126 địa lớp A (được đánh địa byte thứ nhất) với số máy tính mạng 2563 - = 16.777.214 máy cho địa lớp A (sử dụng bytes để đánh địa máy) SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 41 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Địa lớp B: Một địa lớp B nhận bit byte thứ mang giá trị 10 Lớp B sử dụng byte byte để đánh địa mạng byte cuối đánh địa máy mạng Có 64*256 - = 16.128 địa mạng lớp B với 65.534 máy cho địa lớp B Địa lớp C: Một địa lớp C nhận với bit đầu mang giá trị 110 Mạng lớp C sử dụng byte đầu để đánh địa mạng byte cuối đánh địa máy tính có mạng Có 2.097.152 -2 địa lớp C, địa lớp C có 254 máy Địa lớp D: Dùng để gửi IP datagram tới nhóm host mạng Địa lớp E: Dùng để dự phòng dùng tương lai 2.5 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình HTML: HTML gì?: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn (HTML_ Hypertext Markup Language) ngôn ngữ dùng để viết nên trang wed HTML gọi ngôn ngữ đánh dấu sử dụng tập thẻ định nghĩa sẵn để cung cấp định dạng dẫn khác cho trình duyệt wed Mỗi trang HTML tạo nhiều thành phần Thành phần hộp chứa nội dung trang Web Thành phần khai báo đặc tính mà nội dung thành phần dựa vào Để vào chi tiết thành phần, trước hết ta cần nắm số thành phần trang web sau đây: : Bắt đầu kết thúc văn (bắt buộc có tất văn HTML) : Bắt đầu kết thúc phần lưu trữ thông tin quan trọng văn : Cặp thẻ chứa tiêu đề trang Tiêu đề nằm trong phần hiển thị trình duyệt :Tag thường không cần khóa Tag dùng để khai báo thông tin chi tiết trang Các khai báo bày thường bắt đầu như: , Các khai báo dùng cho Search Engine SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 42 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA : Đây cặp tag chứa đựng nội dung trang Web Những hiển thị Browser nằm cặp tag thành phần trang là: • • • • 2.5.1 Tiêu Đề, Đọan Văn, Đọan Trích Dẫn, Xuống Hàng: - Trong văn bản, tiêu đề (header) thường viết đậm lớn để phân biệt với nội dung văn Để tạo tiêu đề trang HTML sử dụng cặp tags (Thẻ): + Cặp Tags tiêu đề: Header (h) tag Trong văn bản, tiêu đề (header) thường viết đậm lớn để phân biệt với nội dung văn Để tạo tiêu đề trang HTML sử dụng cặp tags (Thẻ): + Cú pháp: Tên tiêu đề 2.5.2 Cặp Tags Đọan Văn: Paragraph Tag Để hiển thị nội dung đọan văn ta sử dụng cặp tag: Ngoài việc tự động xuống hàng, cách dòng bắt đầu đọan văn khác, cặp tags: định dạng canh biên, canh phải, canh Mặc nhiên, khoảng cách dòng văn thiết lập trình duyệt Để định dạng khoảng cách hàng, chữ nhiều thuộc tính khác phải dùng đến Cascading Style Sheet(CSS) - Cú pháp: Nội dung đọan văn bản 2.5.3 Tag xuống hàng: Khi viết thẳng vào HTML không cần sử dụng Paragraph tag (p tag), bạn sử dụng Tag: để xuống hàng Tag tag đóng 2.5.4 Thuộc tính giá trị thuộc tính Tag có thuộc tính Clear dùng để ngăn việc xuống dòng tự động - Cú pháp: Tag thường dùng đoạn Javascript Rolling Text Crossmarque, lệnh xuống hàng làm cho đoạn mã hiển thị không SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 43 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA 2.5.5 Canh nội dung: - Cú pháp: tag Khi không sử dụng cho đọan văn bản, bạn dùng cặp Thẻ để canh nội dung 2.6 Định dạng chữ: 2.6.1 Chữ Đậm : Bold (b) tag Để làm cho chữ đậm ta sử dụng cặp tag: - Cú pháp: chữ cần làm đậm 2.6.2 Chữ Nghiêng: Italic (i) tag Để làm cho chữ nghiêng ta sử dụng cặp tag: - Cú pháp: Cặp Tags: chữ nghiêng 2.6.3 Đặt ảnh lên trang Web: Thẻ dùng để đặt ảnh lên trang Web.Các tập tin ảnh với phần mở rộng jpg gif hỗ trợ hầu hết web Browser Ngoài ra, số trình duyệt chấp nhận tập tin bmp png Trong HTML, tag không dùng để đặt ảnh lên Web mà dùng để chèn ảnh thay cho đọan chữ minh họa liên kết Chúng ta đề cập đến liên kết sử dụng ảnh làm liên kết sau 2.7 Tạo biểu bảng HTML: Các thành phần để tạo bảng: Trước hết, HTML, để tạo bảng, cần cặp Thẻ thành phần sau đây: - : Mở đóng bảng - : Mở đóng hàng - : Mở đóng ô Tạo bảng nhiều cột: Như nói, hàng gồm nhiều cột liệu ( ) Do tạo bảng với nhiều cột liệu cách chia với nhiều HTML Tags SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 44 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Thẻ Mục đích Để tạo liên kết mục liên kết(anchor) title= Nội dung giải thích href= Link đến địa URL từ vùng đồ ảnh color= bgcolor= Làm chữ đậm lên Xác định màu cố định cho chữ Khai báo phần nội dung chính(phần thân) trang web Những nằm tag mở/đóng body hiển thị trình duyệt Xác định màu cho toàn trang br Dùng để xuống hàng (break a line) button Dùng để tạo nút bấm (button) Được sử dụng nhiều Form-rất quan trọng type= Dùng button thành phần Form Thường input type=button value= value= Giá trị hiển thị button Ví dụ: Dùng canh chữ, ảnh thành phần khác span= Xác định số cột nhóm cột color= Xác định màu chữ Dùng để tạo đơn với ô trống để người dùng điền vào nội dung cần thiết method= Xác định phương pháp mà đơn xử lý border= Xác định độ dày của viền quanh khung SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 45 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA bordercolor= Xác định màu viền title= Chỉ định mục đích khung h1,h2,h3,h4,h5,h6 Dùng để tạo tiêu đề cho văn Bắt đầu kết thúc tạo phần đầu trang nơi chứa title, meta, link, script tag Dùng để tạo đường kẽ ngang Bắt đầu kết thúc trang tài liệu viết HTML Hiển thị chữ nghiêng src= Xách định địa URL trang img Chèn ảnh vào trang HTML input Tạo thành phần cho Form checked Đánh dấu nút radio hộp check src= Xác định nguồn ảnh họat động Hình 2.32: Giới thiệu số HTML Tags thuộc tính chúng SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang 46 ... Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA 2. 1.3 Sơ đồ khối PIC 18F4680: Hình 2. 4: Sơ đồ khối PIC 18F4680 SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA. .. đa 40MHz 2. 1 .2 Hình dạng sơ đồ chân: Hình 2. 2 : Sơ đồ chân PIC SVTH: NGUYỄN THANH VINH-VĂN MINH HÙNG Trang ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Hình 2. 3 : Sơ đồ chân PIC... 22 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA Hình 2. 19: ENC28J60 ENC28J60 bao gồm khối chức chính: - Một giao tiếp SPI phục vụ cho kênh truyền thông vi điều khiển với ENC28J60
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị điện qua mạng lan CHUONG 2 , Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị điện qua mạng lan CHUONG 2 , Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị điện qua mạng lan CHUONG 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay