TMe ENC28J60 header board

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:59

5 D D VCC3 VCC3 C5 100nF VCC3 C6 100nF VCC3 C7 100nF VCC3 C8 100nF C9 100nF VCC3 B CN2 CS#-ETH RST# CN1 SCK MOSI MISO WOL# INT# CN5PIN VCC3 GND RST# CS# CLKOUT R1 1K R3 1K R4 1K C1 22pF Y1 25MHz VCC3 R5 51 FP1 FERRITE BEAD A2 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 J5 C2 22pF R6 51 11 12 VCAP VCC GND LEDA CLKOUT LEDB INT OSC-VCC WOL OSC2 SO OSC1 SI OSC-GND SCK PLL-GND CS PLL-VCC RESET RX-VCC GND-RX TX-GND TPINTPOUT+ TPIN+ TPOUTRBIAS TXVCC R7 51 R2 1K C3 10nF R8 51 C4 10nF B 10 10 11 12 13 14 CLKOUT 100 R10 INT# 100 R11 WOL# 100 R12 MISO MOSI SCK CS# ENC28J60 A1 U1 + C12 10uF A2 C A1 C RJ-45 HR91102A CN5PIN A A Title ENC28j60 Ethernet Development BOARD - www.tme.com.vn Size A Date: Document Number Friday, September 11, 2009 Rev Sheet of 1
- Xem thêm -

Xem thêm: TMe ENC28J60 header board , TMe ENC28J60 header board , TMe ENC28J60 header board

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay