bai 1 luyen tap

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:42

Luyện tập: Cho số liệu dân số số người chết năm huyện A B sau: Nhóm tuổi 0-19 20-59 60+ Tổng Huyện A Dân số TB Số người chết (người) 5000 4000 1000 10.000 50 52 14 116 Huyện B Dân số TB Số người (người) chết 3000 5000 2000 10.000 24 65 32 121 a Hãy tính tỷ suất chết thô cho huyện b Tính tỷ suất chết đặc trưng theo nhóm tuổi cho huyện c Hãy chuẩn hóa tỷ suất chết thô so sánh mức chết huyện Nhóm tuổi 0-19 20-59 60+ Tổng Huyện A Dân số TB Số người chết (người) 5000 4000 1000 10.000 50 52 14 116 Huyện B Dân số TB Số người (người) chết 3000 5000 2000 10.000 24 65 32 121 ...Nhóm tuổi 0 -19 20-59 60+ Tổng Huyện A Dân số TB Số người chết (người) 5000 4000 10 00 10 .000 50 52 14 11 6 Huyện B Dân số TB Số người (người) chết 3000 5000 2000 10 .000 24 65 32 12 1
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 1 luyen tap, bai 1 luyen tap, bai 1 luyen tap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay