Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chủ đề vật chất và năng lượng của môn khoa học lớp 4 theo lí thuyết kiến tạo

122 44 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:40

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRẦN THỊ HƢƠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG CỦA MÔN KHOA HỌC LỚP THEO LÍ THUYẾT KIẾN TẠO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học TN&XH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : Th.S NGUYỄN THỊ DUYÊN HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn kính trọng sâu sắc tới cô giáo - ThS Nguyễn Thị Duyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học ngƣời tận tình hƣớng dẫn em suốt trình tiến hành thực khoá luận Cô mở cho em vấn đề khoa học lý thú, hƣớng em vào nghiên cứu lĩnh vực thiết thực bổ ích, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cho em học tập nghiên cứu Em xin thể kính trọng lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học, Ban Giám hiệu quý thầy cô giáo em học sinh trƣờng Tiểu học Tiền Phong B (Mê Linh - Hà Nội) tạo điều kiện giúp đỡ em thực hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp Trong trình nghiên cứu, không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 Sinh viên Trần Thị Hƣơng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Những kết số liệu khoá luận chƣa đƣợc công bố dƣới hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Trần Thị Hƣơng DANH MỤC VIẾT TẮT GV : Giáo viên HS : Học sinh LTKT : Lý thuyết kiến tạo CNTT : Công nghệ thông tin PPDH : Phƣơng pháp dạy học MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Quan điểm lí thuyết kiến tạo 1.1.2 Dạy học theo quan điểm lí thuyết kiến tạo 1.1.3 Chủ đề “Vật chất lƣợng” môn Khoa học Tiểu học 16 1.1.4.Sử dụng công nghệ thông tin dạy học Khoa học theo quan điểm kiến tạo 18 1.1.5 Đặc điểm học sinh lớp 21 1.1.6 Sử dụng công nghệ thông tin việc hỗ trợ dạy học chủ đề “Vật chất lƣợng” môn Khoa học lớp 23 1.1.7 Ƣu điểm hạn chế việc dạy học theo quan điểm lí thuyết kiến tạo 27 1.2 Cơ sở thực tiễn 28 1.2.1 Mục đích khảo sát thực trạng 28 1.2.2 Nội dung khảo sát thực trạng 28 1.2.3 Đối tƣợng khảo sát 29 1.2.4 Phƣơng pháp khảo sát 29 1.2.5 Kết khảo sát 29 Chƣơng ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG” CỦA MÔN KHOA HỌC Ở LỚP THEO QUAN ĐIỂM CỦA LÍ THUYẾT KIẾN TẠO 37 2.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp ứng dụng CNTT dạy học chủ đề Vật chất lƣợng môn Khoa học theo quan điểm lý thuyết kiến tạo 37 2.1.1 Nguyên tắc phát huy vai trò thiết kế, định hƣớng, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi ngƣời thầy 37 2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo khai thác ƣu CNTT hỗ trợ việc dạy học chủ đề “Vật chất lƣợng” môn Khoa học lớp theo quan điểm kiến tạo 37 2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt Error! Bookmark not defined 2.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, thiết thực hiệu 37 2.2 Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin dạy học chủ đề “Vật chất lƣợng” môn Khoa học lớp theo quan điểm kiến tạo 38 2.2.1 Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế tƣ liệu dạy học phục vụ dạy học chủ đề “Vật chất lƣợng” môn Khoa học lớp theo lí thuyết kiến tạo 38 2.2.2 Sƣu tầm tƣ liệu máy tính phục vụ dạy học chủ đề “Vật chất lƣợng” môn Khoa học lớp theo lí thuyết kiến tạo 2.2.3 Tổ chức dạy học chủ đề “Vật chất lƣợng” môn Khoa học lớp theo lí thuyết kiến tạo với hỗ trợ công nghệ thông tin 10 Kết luận chƣơng 2: 22 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 23 3.1 Mục đích thực nghiệm 23 3.2 Đối tƣợng phạm vi thể nghiệm 23 3.3 Nội dung thực nghiệm 23 3.4 Tổ chức thực nghiệm 24 3.4.1 Lựa chọn học thực nghiệm 24 3.4.2 Công tác chuẩn bị 24 3.4.3 Cách tiến hành thực nghiệm 24 3.4.4 Cách tiến hành thực nghiệm 25 3.5 Kết thực nghiệm 25 3.6 Kết luận Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình xây dựng công nghiệp hóa - đại hóa đất nƣớc với phát triển vƣợt bậc văn hóa công nghệ yêu cầu phải đào tạo nguồn nhân lực dồi chất lƣợng cao Vì ngành giáo dục nƣớc ta tiến hành đổi cách toàn diện để đáp ứng đƣợc nhu cầu để tạo ngƣời tích cƣc, chủ động hòa nhập phát triển Vai trò to lớn giáo dục ngƣời đƣợc ghi rõ Nghị TW khóa VIII: “Muốn tiến lên công nghiệp hóa - đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đạo tạo, phát huy nguồn lực ngƣời” Trong năm gần đây, việc đổi giáo dục thực đổi cách toàn diện từ nội dung chƣơng trình, sách giáo khoa, phƣơng pháp dạy học, phƣơng tiện dạy học…để đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội nhu cầu ngƣời học Từ xa xƣa đến nay, giáo dục nƣớc ta trải qua nhiều giai đoạn khác Mỗi giai đoạn có điều chỉnh cho phù hợp với thời đại Tuy nhiên, số triết lý giáo dục nhƣ “Tiên học lễ - hậu học văn”, “Học thầy không tày học bạn”…vẫn đƣợc lƣu truyền qua nhiều kỉ Tƣ tƣởng nhƣng làm cho giáo dục bị tụt hậu không tiến hành đổi Vì vai trò giáo dục quan trọng mối quan tâm toàn xã hội, đặc biệt giáo dục Tiểu học có vai trò quan trọng bậc học bắt đầu, tảng, hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài, bƣớc tiến vững cho bậc học Muốn làm đƣợc điều ta phải tiến hành đồng vấn đề bậc Tiểu học, đồng thời phải có nội dung phƣơng pháp thích hợp đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực hoạt động học tập phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh chủ đạo Thực tiễn thời gian quan bên cạnh thành tựu đạt đƣợc giáo dục nƣớc ta tồn hạn chế định Thực trạng việc dạy học diễn theo lối truyền thống “cô giảng - trò nghe” chƣa có tƣơng tác nhiều khiến cho học sinh thụ động trình tiếp thu kiến thức Trong việc dạy môn học mục tiêu cung cấp kiến thức lí thuyết sách vở, học sinh chƣa đƣợc thực hành trải nghiệm thực tế nhiều Giáo viên đóng vai trò chủ đạo dạy học dẫn đến chất lƣợng dạy học thấp, chƣa hiệu Mục tiêu đặt phải tiến hành đổi mới, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với giai đoạn độ tuổi Để tiến hành đổi giáo dục nƣớc ta trọng tâm phải tiến hành đổi phƣơng pháp dạy học Phƣơng pháp dạy học cách mà giáo viên sử dụng để học sinh nắm đƣợc nội dung kiến thức cách nhanh chóng Bên cạnh phƣơng pháp dạy học truyển thống nhƣ: phƣơng pháp dạy học quan sát, phƣơng pháp dạy học hỏi đáp…chúng ta áp dụng phƣơng pháp dạy học tảng phát huy tích cực ƣu điểm phƣơng pháp dạy học truyền thống với phƣơng pháp dạy học Hiện có số phƣơng pháp dạy học đƣợc áp dụng để phát huy đƣợc tính tích cực học sinh nhƣ: phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề, phƣơng pháp dạy học dự án, dạy học kiến tạo… Ngoài việc kết hợp phƣơng pháp dạy học khác với phƣơng tiện dạy học đặc biệt việc sử dụng công nghệ thông tin dạy học khiến cho học sinh chủ động việc học tự tạo kiến thức cho thân trình học tập Lý thuyết kiến tạo (LTKT) quan điểm dạy học đại, tích cực, đƣợc sử dụng nhiều nƣớc giới Dạy học kiến tạo giúp ngƣời học chủ động, tích cực xây dựng kiến thức thân dựa kinh nghiệm có tƣơng tác với môi trƣờng học tập Dạy học kiến tạo không giúp ngƣời học nắm đƣợc kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo cần có mà quan trọng khả tƣ duy, sáng tạo ngƣời học, giúp ngƣời học dễ dàng thích ứng với môi trƣờng xã hội Ở Tiểu học, để giúp em hiểu biết vấn đề tồn sống xung quanh môn Khoa học cung cấp cho em kiến thức Chƣơng trình môn Khoa học đƣợc dạy hai lớp: lớp lớp 5, đóng vai trò quan trọng việc hình thành phẩm chất, lực đạo đức ngƣời đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục Đặc biệt dạy môn Khoa học có nhiều chủ đề đa dạng đòi hỏi tính đầy đủ xác tri thức Chủ đề Vật chất Năng lượng môn Khoa học chủ đề có tính thực tiễn cao Khi học chủ đề phát huy đƣợc kinh nghiệm hiểu biết vốn có học sinh Từ vốn hiểu biết sơ giản thông qua học giúp cho học sinh có kiến thức khoa học logic Ngoài chủ đề cung cấp cho học sinh kiến thức tự nhiên, động vật thực vật, vật tƣợng xung quanh mà qua học sinh đƣợc trải nghiệm với sống tự nhiên, đƣợc hòa với thiên nhiên bao la rộng lớn hình thành ý thức bảo vệ tự nhiên Vì chủ đề Vật chất lƣợng chủ đề học tập mang tính trải nghiệm cao, học sinh đƣợc thực hành tham gia vào hoạt động để hình thành kiến thức cho thân tảng để học tập môn bậc trung học sở Đứng trƣớc thực trạng nhận thức đƣợc tầm quan trọng giáo dục Tiểu học nói chung môn học Khoa học trƣờng Tiểu học nói riêng xin đóng góp công sức vào việc dạy Khoa học trƣờng Tiểu học thông qua việc nghiên cứu đề tài : “Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học chủ đề vật chất lượng môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo” Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp ứng dụng CNTT dạy học chủ đề Vật chất lƣợng môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo 3.4 Tổ chức thực nghiệm 3.4.1 Lựa chọn học thực nghiệm Căn vào kế hoạch giảng dạy bậc Tiểu học nội dung chƣơng trình sách giáo khoa môn Khoa học lớp 4, chọn thực nghiệm theo tiến trình kế hoạch năm học đƣợc quy định chƣơng trình thực thuộc chủ đề Vật chất lƣợng môn Khoa học lớp 4: Bài 22: Mây đƣợc hình thành nhƣ nào? Mƣa từ đâu ra? 3.4.2 Công tác chuẩn bị Việc 1: Kiểm tra trình độ nhận thức HS Trƣớc tiến hành thực nghiệm, để nắm đƣợc mức độ nhận thức HS nhóm: nhóm TN nhóm ĐC tiến hành kiểm tra hình thức làm giấy Đề kiểm tra (phụ lục 2) Qua kiểm tra thấy 96% HS nhóm mây mƣa Hầu hết em có hiểu biết định hình thành mây mƣa Việc 2: Xây dựng hoạt động dạy học có sử dụng ứng dụng CNTT theo lí thuyết kiến tạo Trƣớc tiến hành thí nghiệm, lựa chọn HĐCB 1: Chia sẻ hiểu biết, tái kiến thức cũ nƣớc qua giúp học sinh kiến tạo tri thức trình hình thành mây, mƣa vòng tuần hoàn nƣớc tự nhiên Việc 3: Chuẩn bị đồ dùng dạy học cần thiết Việc 4: Soạn giáo án, quy trình lên lớp cách thực hoạt động 3.4.3 Cách tiến hành thực nghiệm Lớp ĐC dạy theo mô hình trƣờng học áp dụng, không sử dụng CNTT theo lí thuyết kiến tạo hoạt động chia sẻ hiểu biết hình thành mây mƣa Lớp TN dạy học hoạt động theo nội dung thiết kế giáo án dạy học kiến tạo có ứng dụng CNTT học theo mục tiêu mà 24 học yêu cầu.Trƣớc tiến hành thực nghiệm, để nắm đƣợc mức độ nhận thức HS nhóm: nhóm TN nhóm ĐC tiến hành kiểm tra hình thức làm giấy Đề kiểm tra (phụ lục 2) Qua kiểm tra thấy 96% HS nhóm mây mƣa Hầu hết em có hiểu biết định hình thành mây mƣa Việc 2: Xây dựng hoạt động dạy học có sử dụng ứng dụng CNTT theo lí thuyết kiến tạo Trƣớc tiến hành thí nghiệm, lựa chọn HĐCB 1: Chia sẻ hiểu biết, tái kiến thức cũ nƣớc qua giúp học sinh kiến tạo tri thức trình hình thành mây, mƣa vòng tuần hoàn nƣớc tự nhiên Việc 3: Chuẩn bị đồ dùng dạy học cần thiết Việc 4: Soạn giáo án, quy trình lên lớp cách thực hoạt động 3.4.4 Cách tiến hành thực nghiệm Lớp ĐC dạy theo mô hình trƣờng học áp dụng, không sử dụng CNTT theo lí thuyết kiến tạo hoạt động chia sẻ hiểu biết hình thành mây mƣa Lớp TN dạy học hoạt động theo nội dung thiết kế giáo án dạy học kiến tạo có ứng dụng CNTT học theo mục tiêu mà học yêu cầu 3.5 Kết thực nghiệm Trong trình thực nghiệm, GV tiến hành dạy song song lớp TN (dạy theo tiến trình đƣợc soạn thảo) lớp ĐC (dạy theo giáo án bình thƣờng) khoảng thời gian, nội dung học Sau tiết dạy, trao đổi với GV HS, lắng nghe ý kiến góp ý để rút kinh nghiệm cho dạy đƣợc tốt Sau tiến hành dạy sử dụng kiểm tra (phụ lục 2) thu đƣợc kết nhƣ sau 25 * Kết đánh giá mặt định lƣợng Hiện nay, Bộ GD&ĐT ban hành việc đánh giá theo thông tƣ 30 thông 22, không đánh giá học sinh điểm số mà đánh giá mức Hoàn thành tốt, Hoàn thành Chƣa hoàn thành Tuy nhiên, để xác định rõ mức độ hiệu việc sử dụng CNTTtrong dạy học theo LTKT, tiến hành đánh giá mức độ kiến thức học sinh điểm số qua đề kiểm tra để so sánh lớp thực nghiệm lớp đối chứng (phụ lục 3) Kết đạt đƣợc nhƣ sau: Bảng 5: Kết điều tra chất lƣợng học sinh lớp thực nghiệm lớp đối chứng Điểm Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng SL % SL % Giỏi ( 9-10 điểm) 31 77,5% 26 60,4% Khá (7-8 điểm) 17,5% 20,9% Trung bình (5-6 điểm) 5% 18,7% Nhìn vào bảng ta nhận thấy mức độ nhận thức kiến thức, kĩ năng, thái độ lớp đạt mức giỏi Tuy nhiên, lớp TN có kết cao so với lớp ĐC Cụ thể số học giỏi lớp TN đạt 77,5% số học sinh giỏi lớp ĐC 60,4%.Do kiến thức em có đƣợc em tự chủ động khám phá kiến thức, HS nắm kiến thức Tuy nhiên, hoạt động nhóm, bên cạnh học sinh tích cực hoạt động hiệu số em ỷ lại nhiệm vụ cho nhóm, chƣa thực hoạt động tích cực, chƣa chắn với kiến thức mà có đƣợc Nên số HS mức 26 trung bình lớp ĐC nhiều hơn, có tới 18,7% học sinh mức trung bình lớp TN có 5% Dựa vào kết thực nghiệm trên, nhận thấy chất lƣợng học tập HS lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng sử dụng CNTT đƣợc thiết kế theo LTKT Nhƣ vậy, phƣơng án thực nghiệm có tác dụng nâng cao hiệu trình học HS, HS tự khám phá kiến thức, kiến thức HS có đƣợc vững Góp phần giảm tỷ lệ HS trung bình tăng tỷ lệ HS khá, giỏi Điều chứng tỏ sử dụng CNTT dạy học chủ đề Vật chất lƣợng môn Khoa học 4theo LTKT góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học trƣờng tiểu học * Kết đánh giá mặt định tính - Ở lớp TN, em đƣợc tham gia làm trực tiếp máy tính, yêu cầu em hoạt động cá nhân nhiều hơn, buộc em phải tự hình thành kiến thức trƣớc, em phải tự hoàn thành tập từ kĩ em dễ dàng đƣợc hình thành Học sinh tích cực, tự giác, hào hứng với nhiệm vụ học tập Việc sử dụng CNTT học tạo cho học sinh không khí thoải mái, tính thần học tập hăng say, học sinh đƣợc trực tiếp quan sát với video hình ảnh thú vị từ khả nắm bắt kiến thức học sinh nhanh - Còn lớp ĐC, HS không đƣợc sử dụng CNTT học theo LTKT, học sinh học theo hình thức truyền thống cô giảng – trò nghe nên hiệu chƣa cao, kết hợp vào khả tƣ duy, tƣởng tƣợng em hạn chế nên việc tiếp thu kiến thức gặp nhiều khó khăn 3.6 Kết luận Qua kết cho ta thấy đƣợc việc dạy học theo lí thuyết kiến tạo chủ đề Vật chất lƣợng môn Khoa học lớp với hỗ trợ công nghệ thông tin phƣơng pháp dạy học mang lại hiệu cao, 27 biện pháp để học sinh nắm vững kiến thức, chủ động tích cực trình học tập thân Mỗi học niềm vui cho học sinh, học sinh đƣợc tham gia thảo luận, sôi nổi, hào hứng em có niềm tin vào lực thân 28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận chung Nghiên cứu đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin chủ đề “Vật chất lƣợng môn Khoa học lớp theo quan điểm lí thuyết kiến tạo” nghiên cứu tìm hiểu rõ sở việc đề xuất biện pháp để dạy học kiến tạo với hỗ trợ công nghệ thông tin dạy học Khoa học lớp Qua trình nghiên cứu lí luận, thực trạng thực nghiệm việc sử dụng công nghệ thông tin dạy học chủ đề “Vật chất lƣợng” môn Khoa học theo quan điểm lí thuyết kiến tạo, đạt đƣợc kết sau: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu rõ số vấn đề lí luận liên quan đến dạy học theo lí thuyết kiến tạo Qua việc nghiên cứu sâu sắc số vấn đề lí luận, GV nắm đƣợc đặc điểm học sinh lớp 4.Từ GV tổ chức hoạt động dạy học cách hợp lí Thứ hai, điều tra, tìm hiểu đƣợc thực trạng học dạy theo quan điểm lí thuyết kiến tạo, việc sử dụng CNTT trình dạy học Giáo viên chƣa có hiểu biết nhiều dạy học theo quan điểm kiến tạo phƣơng pháp dạy học mới, nên cần nhiều thời gian để học tâp Nhƣng thay vào hiểu biết đinh, biết cách sử dụng CNTT dạy học, đƣợc sử dụng cách linh hoạt khoa học phục vụ cho trình học tập học sinh Thứ ba,qua đề tài đề xuất đƣợc ba biện pháp để ứng dụng công nghệ thông tin dạy hoc chủ đề Vật chất lƣợng môn Khoa học theo quan điểm lí thuyết kiến tạo Thực nghiệm sƣ phạm đáp ứng đƣợc cách sử dụng cho hợp lí phát huy tối đa đƣợc khả học sinh Nhƣ biện pháp để ứng dụng công nghệ thông tin dạy học mà đƣa hợp lí, với nhiệm vụ đề tài đƣợc đƣa 29 đạt đƣợc mục đích Một số ý kiến đề xuất Để vận dụng đƣợc CNTT dạy học giáo viên cần có kĩ thực thao tác với máy tính, nắm bắt đƣợc chức phần mềm đề sử dụng hợp lí, tránh tƣợng lạm dụng CNTT dạy Dạy học theo lí thuyết kiến tạo phƣơng pháp dạy học khó nên giáo viên cần phải đƣợc chuẩn bị tốt sở lí luận dạy học kiến tạo, rèn luyện kĩ , xác định mục tiêu,lựa chọn nôi dung cách hợp lí Tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất nâng cao trang thiết bị dạy học đặc biệt máy tính, máy chiếu, Tivi, loa…cho nhà trƣờng để việc đối PPDH GV có điều kiện phát triển thuận lợi Đề tài cần đƣợc mở rộng phạm vi nghiên cứu mở rộng địa bàn thực nghiệm cho tiếp tục kế thừa phát huy kết đạt đƣợc đề tài 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO *Tài liệu tiếng Việt 1.Bernd Mezer, Nguyễn Văn Cƣờng (2005), Phát triển lực thông qua phƣơng pháp phƣơng tiện dạy học mới, Tài liệu tập huấn Dự án phát triển giáo dục THPT Bùi Phƣơng Nga (Chủ biên) - Lƣơng Việt Thái, Sách giáo khoa môn Khoa học - NXB Giáo dục Việt Nam Đào Thị Việt Anh (2006) “Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy Hóa học theo phƣơng pháp kiến tạo” Tạp chí giáo dục số 141 (tr 35 - 36) Đào Vân Anh (2006), Tâm sinh lý giáo dục Tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm Lê Hồng Chí (2014), Dạy học tìm tòi Tiểu học dựa vào hỗ trợ công nghệ thông tin, Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục Louis Cohen, Lawrena Manion, Keith Morrison (2005),Cẩm nang thực hành giảng dạy, NXB ĐHSPHN, ngƣời dịch: Nguyễn Trọng Tấn Lƣơng Việt Thái (2006), Nghiên cứu tổ chức trình dạy học số môn nội dung vật lý môn Khoa học Tiểu học môn Vật Lý Trung học sở vận dụng tƣ tƣởng lí thuyết kiến tạo Nguyễn Hữu Châu (1996) “Dạy học Toán theo lối kiến tạo” (tr20-21),NXB Đại học Sƣ phạm Nguyễn Hữu Châu - Cao Thị Hà (2004), Cơ sở lý luận thuyết kiến tạo dạy học, NXB Đại học Sƣ phạm 10 Nguyễn Hữu Châu (2005) “Dạy học kiến tạo, vai rò ngƣời học quan điểm kiến tạo dạy học” , Tạp chí Dạy học ngày số (tr820) 11 Nguyễn Nhƣ Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa thông tin 31 12 Nguyễn Thu Hƣơng (2008), Nghiên cứu tổ chức quy trình dạy học số kiến thức chƣơng “Các động lực bảo toàn” (Vật lý lớp 10 Nâng cao) theo quan điểm kiến tạo, Luận văn Thạc sĩ 13 Nguyễn Quy Lạc, Lê Công Triên (1992), Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn Tiểu học - NXB Đại học Sƣ phạm * Tài liệu Tiếng Anh 14 Keith S Taber (2004), Constructivism as educational Theory: Continngency in learning and optimally guided instruction 15 Swayze Emily N (2007), A study of Contructivison the classroom * Trang Web: 16 https://www.google.com.vn 17 http://www.mc.edu/campus/users/swayze/indext/file/paper.doc 18 Violet.vn – Thƣ viện trực tuyến 19 www:/hpu2.vn 32 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho giáo viên) Kính thƣa quý thầy cô Nhằm tìm hiểu số vấn đề liên quan đến việc vận dụng quan điểm lý thuyết kiến tạo dạy học chủ đề “Vật chất lƣợng” để nâng cao chất lƣợng dạy học môn Khoa học Tiểu học đặc biệt lớp Chúng kinh mong thầy cô dành chút thời gian để cung cấp thông tin qua phiếu điều tra theo câu hỏi gợi ý Những ý kiến đóng góp quý thầy cô có ý nghĩa quan trọng trình nghiên cứu vấn đề nâng cao chất lƣợng dạy học Những thông tin phiếu điều tra đƣợc bảo mật nội dung nhƣ danh tính ngƣời trả lời Trân trọng cám ơn quý thầy cô! PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam Nữ Thâm niên công tác… năm Vị trí công tác: Giáo viên đứng lớp Cán quản lí Đơn vị công tác: ………………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG ĐIỀU TRA Thầy cô vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: (Khoanh tròn vào đáp án thầy, cô cho hợp lý nhất) Câu 1: Thầy (cô ) hiểu dạy học theo quan điểm lý thuyết kiến tạo? A Dạy học theo quan điểm lý thuyết kiến tạo lối dạy học dựa kiến thức có ngƣời học để xây dựng kiến thức cho kiến thức phải phù hợp tổng thể có B Dạy học theo quan điểm lý thuyết kiến tạo lối dạy học giáo viên đóng vai trò ngƣời tự tìm kiến thức mới, học sinh ngƣời lĩnh hội C Dạy học theo quan điểm lý thuyết kiến tạo lối dạy mà tự học sinh xây dựng nên kiến thức D.Dạy học theo quan điểm lý thuyết kiến tạo phƣơng pháp dạy học mới, lạ lầm đƣợc sử dụng trình dạy học Câu 2: Theo thầy(cô): Trong dạy học, thầy cô thƣờng dùng công nghệ thông tin để làm gì? E Thiết kế giảng F Khai thác tƣ liệu cho học nhƣ tranh,ảnh, video… G Thiết kế trò chơi, tập trắc nghiệm máy tính H Tìm thông tin Internet Câu 3: Thầy (cô ) có thƣờng xuyên sử dụng công nghệ thông tin dạy học chủ đề “Vật chất lƣợng” môn Khoa học lớp 4? A Thƣờng xuyên C Hiểm B Thỉnh thoảng D Chƣa Câu 4: Thầy (cô ) cho biết: Khó khăn lớn sử dụng công nghệ thông tin dạy chủ đề “Vật chất lƣợng” môn Khoa học lớp là? A Gặp khó khăn trình sử dụng trình độ tin học thấp B.Các phần mềm dạy học khó dùng, chi phí cao C.Tốn nhiều thời gian chuẩn bị, công phu, kĩ lƣỡng D.Khó đánh giá đƣợc học sinh trình sử dụng Câu 5: Thầy (cô ) có thƣờng xuyên sử dụng phƣơng pháp dạy học dƣới trình dạy học môn Tự nhiên xã hội không ? STT Các phƣơng pháp Quan sát Thảo luận nhóm Thí nghiệm Dạy học kiến tạo Thực hành PPDH dự án PPDH trải nghiệm Thuyết trình Thƣờng Thỉnh xuyên thoảng Hiếm Hiếm Phụ lục 2: Nội dung chi tiết thiết kế trò chơi “ Cóc vàng tài ba” * Bộ câu hỏi Bạc gồm có câu hỏi Câu 1: Con ngƣời thƣờng làm hành động để tạo gió? A.Thổi B.Bơm C Hít D Hô hấp Câu 2: Không khí chuyển động tạo thành A.Gió B.Mây C.Mƣa D.Nắng Câu 3: Ở ven biển vào ban ngày gió thổi theo hƣớng nào? A.Từ đất liền vào biển B.Từ biển vào đất liền C.Từ đất liền vào xa mạc D.Cả đáp án sai *Bộ câu hỏi Vàng: gồm có câu hỏi Câu 1: Vào mùa hè oi ả, có gió thổi ta cảm thấy nhƣ nào? A.Mát B Lạnh C Nóng D Đau Câu 2: Ở ven biển vào ban đêm gió thổi từ đất liền biển? A.Vì đất liền cao biển B.Vi đất liền thấp biển C.Vì đất liền nóng biển D.Vì đất liền nguội nhanh biển, gió thổi từ nơi mát đến nơi nóng Câu 3: Con ngƣời sử dụng lƣợng gió để làm gì? A.Tạo nguồn lƣợng điện B.Duy trì sống C.Làm cối tƣơi tốt D.Cho sinh vật phát triển Câu 4: Trong loại gió sau đây, loại gió nóng nhất? A.Gió mùa C Gió đông bắc B Gió lào D Gió bấc * Bộ câu hỏi Kim Cương gồm câu hỏi 10 điểm Câu 1: Nhờ đâu mà cây, diều bay đƣợc? A.Mƣa B Nắng C Gió D Không khí Câu 2: Dƣới tác động ánh sáng mặt trời phần Trái đất nóng lên nhanh hơn? AĐất liền B Núi C Biển D Xa van Câu 3: Ở ven biển vào ban ngày gió thổi theo hƣớng nào? A Từ đất liền vào biển B Từ biển vào đất liền C Từ đất liền vào xa mạc D Cả đáp án sai Câu 4: Gió mang lại không khí lạnh nhất? A.Gió lào B.Gió mùa đông bắc C.Gió tây D.Gió đông Câu 5: Nhà máy điện sử dụng nguồn lƣợng gió tỉnh nƣớc ta? A Bình Thuận Bạc Liêu B.Thái Bình Quảng Nam C.Đà Nẵng Tây Nguyên D.Hải Phòng Bình Định Phụ lục 3: Đề kiểm tra đánh giá mức độ nắm bắt mục tiêu sau thực nghiệm *Phần trắc nghiệm Câu1: Mây đƣợc hình thành đâu? A.Nƣớc C.Không khí B Hơi nƣớc D Sƣơng Câu 2: Các giọt nƣớc có đám mây rơi xuống tạo thành gì? A.Tuyết B Nắng C.Mƣa D Đá Câu 3: Trong loại mƣa sau, loại mƣa gây hại cho môi trƣờng là? A.Mƣa phùn Mƣa axit B Mƣa rào D Mƣa ngâu *Phần tự luận Câu 1: Nêu lợi ích mƣa ngƣời thực động vật? Câu2: Giải thích có tƣợng mƣa axit? ... học chủ đề Vật chất lƣợng” môn Khoa học lớp theo lí thuyết kiến tạo 2.2.3 Tổ chức dạy học chủ đề Vật chất lƣợng” môn Khoa học lớp theo lí thuyết kiến tạo với hỗ trợ công nghệ thông tin 10... học chủ đề vật chất lượng môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp ứng dụng CNTT dạy học chủ đề Vật chất lƣợng môn Khoa học lớp theo lý thuyết kiến tạo 3... nghiên cứu Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học chủ đề Vật chất lƣợng môn Khoa học theo lý thuyết kiến tạo 3.2 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học chủ đề Vật chất lƣợng” môn Khoa học Tiểu học với
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chủ đề vật chất và năng lượng của môn khoa học lớp 4 theo lí thuyết kiến tạo, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chủ đề vật chất và năng lượng của môn khoa học lớp 4 theo lí thuyết kiến tạo, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chủ đề vật chất và năng lượng của môn khoa học lớp 4 theo lí thuyết kiến tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay