so sanh

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:38

Tin học y tế Giống - - Khác Tin học y tế công Hệ thống thông tin y tế cộng Lồng ghép qui trình để thu thập, xử lý, báo cáo sử dụng thông tin y tế tri thức để tác động đến sách, trình định, chuơng trình y tế nghiên cứu Các hệ mạng truyền thông xây dựng sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối chia sẻ liệu, thông tin tri thức nhằm phục vụ mục tiêu tổ chức Các quy định liên quan đến việc quản lý thông tin y học (lâm sàng) chuyển đổi thông tin thành tri thức cho viện định - Chỉ thu thập số liệu lần sử dụng cho nhiều lần cho việc phân tích, báo cáo quần thể - Hỗ trợ định lâm sàng, bao gồm: + Người bệnh + Bệnh án + Nhân viên y tế + Tri thức y học Áp dụng cách hệ thống khoa học thông tin khoa học máy tính cộng nghệ váo hoạt động, nghiên cứu đào tạo Y tế công cộng - Đi từ hệ thống giám sát hệ thống thông tin sức khỏe quốc gia quốc tế - Lồng ghép hệ thống thông tin sức khỏe - Nguồn thông tin phải dựa vào nhiều nguồn khác - Sự lồng ghép quy trình để thu thập, xứ lý, báo cáo sử dụng thong tin y tế tri thức để tác động đến sách, trình định, chương trình y tế nghiên cứu - Đơn giản, bền vững không đắt - Được lưu trữ nhiều dạng khác (các biểu mẫu, hồ bệnh án, số liệu…) - Hỗ trợ định y tế công cộng, bao gồm: + Cộng đồng + Các kho liệu + Nguồn tri thức Nhân viên y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: so sanh, so sanh, so sanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay