HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ VÀ PHÂN LOẠI QUỐC TẾ BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG (ICT 10)

33 107 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:38

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BỘ MÔN TIN HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ PHÂN LOẠI QUỐC TẾ BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG (ICD10) Giảng viên PGS TS Phạm Việt Cường Đại học Y tế Công Cộng pvc1@hsph.edu.vn Mục tiêu • Mục tiêu chung (General objectives): – Cung cấp kiến thức Hệ thống Thông Tin Y tế, công cụ phương pháp sử dụng hệ thống thông tin Việt nam giới Môn học cung cấp kỹ cụ thể cách phân loại bệnh tật tử vong theo ICD10 • Mục tiêu cụ thể (Specific objectives) – Trình bày đặc điểm, tính chất sử dụng hệ thống thông tin sức khoẻ Việt nam giới – Mô tả ứng dụng CNTT rào cản triển khai ứng dụng CNTT ngành Y tế – Mô tả trạng sử dụng chất lượng thông tin y tế Việt nam – Trình bày đưa ví dụ ứng dụng ICD-10 số hệ thống phân loại khác Nội dung Giới thiệu Tin học Y tế/Y tế công cộng Giới thiệu quản lý báo cáo số liệu E-Health Chất lượng thông tin y tế ICD10 chuẩn phân loại khác Phương pháp học tập Đánh giá • Phương pháp – Thuyết trình/Hoạt động nhóm – Tài liệu • Elearning – Trình bày • Mỗi ngày nhóm trình bày, nhóm lại nhận xét • Đánh giá – Chuyên cần – Điểm trình bày lớp – Bài tập cuối khóa học viên 10% 30% 60% KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BỘ MÔN TIN HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ Bài 1: Tin học Y tế- Y tế Công Cộng Mục tiêu Định nghĩa phân khái niệm Hệ thống thông tin Y tế, Tin học Y tế, Tin học Y tế Công Cộng Mô tả tầm quan trọng hệ thống thông tin quản lý hệ thống thông tin Mô tả đặc điểm thách thức hệ thống thông tin sức khoẻ Việt nam giới Mô tả giải thích ứng dụng Tin học Y tế VN giới Định nghĩa: Tin học y tế • Tin học Y tế định nghĩa là: qui định liên quan đến việc quản lý thông tin y học (lâm sàng) chuyển đổi thông tin thành tri thức cho việc định… • Nguồn: Norris, T, Fuller SS, Goldberg HI, Tarczy-Hornoch, P eds Informatics in Primary Care: Strategies in Information Management for the Healthcare Provider, Springer,2002 Định nghĩa: Tin học y tế công cộng • Được định nghĩa là: – Áp dụng cách hệ thống khoa học thông tin, khoa học máy tính công nghệ vào hoạt động, nghiên cứu đào tạo Y tế công cộng Nguồn:*O’Carroll et al Public Health Informatics and Information Systems NY, Springer, 2003 Định nghĩa hệ thống thông tin Y tế • Một hệ thống TTYT : – Sự lồng ghép qui trình để thu thập, xử lý, báo cáo sử dụng thông tin y tế tri thức để tác động đến sách, trình định, chương trình y tế nghiên cứu • Một hệ thống cần – Đơn giản, bền vững, không làm tải hoạt động nhân viên y tế không đắt để thực thi Thông tin y tế thu thập nào? • Thông tin y tế thu thập lưu trữ nhiều dạng khác – biểu mẫu, hồ sơ bệnh án, số liệu, … lưu trữ dạng giấy số hoá tuỳ vào bối cảnh khác Nội dung Bối cảnh Người sử dụng Quan điểm Không phải nước nghèo đủ nguồn lực để đầu tư cho hệ thống thông tin tốt Mà nghèo không chịu đầu tư vào Lập kế hoạch định thiếu : – Xác định vấn đề nhu cầu sức khoẻ – Theo dõi trình nâng cao sức khoẻ quần thể – Đánh giá chương trình can thiệp – Ra định dựa chứng sách, chương trình phân bổ nguồn lực Thiết kế triển khai hệ thống thông tin y tế 21 Tin học Y tế: Thiết kế triển khai • Tập trung vào việc sử dụng số liệu, thông tin công nghệ truyền thông cách phù hợp việc tăng cường sức khoẻ cá nhân quần thể • Thu thập số liệu lần (vd: thông tin người bệnh) sử dụng nhiều lần cho việc phân tích, báo cáo, đánh giá dự báo quần thể • Triển khai nghiên cứu để tìm hiểu khả hạn chế công nghệ trình tăng cường sức khoẻ 22 Tin học Y tế: Thiết kế triển khai • Phát triển ứng dụng máy tính để hỗ trợ cho người • Một điểm khó trình triển khai hệ thống thông tin Y tế (TTYT) phải đảm bảo người sử dụng DÙNG hệ thống thiết kế • Hiểu khía cạnh xã hội sách liên quan việc RẤT cần thiết người làm công tác liên quan đến quản lý thông tin y tế 23 Hệ thống thông tin hỗ trợ định lâm sàng Người bệnh Tri thức y học Hồ sơ bệnh án • Ghi nhận • Lưu trữ • Theo dõi dọc • Quần thể • Quốc gia Nhân viên y tế • Chẩn đoán • Kế hoạch chăm sóc điều trị • Tiên lượng • Điều trị • Theo dõi • Nghiên cứu • Kết điều trị • Thông tin • Y văn • Cảnh báo • Hướng dẫn • Qui trình • Hỗ trợ định 24 Quản lý hồ sơ bệnh án 25 Quản lý hồ sơ bệnh án 26 Hồ sơ bệnh án 27 Theo dõi dọc 28 Hệ thống thông tin hỗ trợ định y tế công cộng Cộng đồng Nguồn tri thức Các kho liệu • Ghi nhận • Lưu trữ • Xã • Huyện • Tỉnh • Quốc gia • Quốc tế Nhân viên y tế • Phát vấn đề • Đánh giá, thu thập số liệu • Phân tích • Xây dựng kế hoạch can thiệp • Theo dõi kết • Đánh giá kết • Y văn • Hướng dẫn • Qui trình • Chính sách • Thủ tục • Luật • Qui định 29 Các hệ thống thông tin YTCC • Hệ thống thống kê sinh /tử quốc gia • Dữ liệu bệnh – Điều tra vụ dịch đồ – Mắc bệnh: qui mô gánh nặng bệnh tật thời điểm – Mới mắc : trường hợp khoảng thời gian số cần thiết thành công can thiệp • Phân tích nguy cơ: ví dụ: chất lượng nước, vệ sinh, dự báo mắc sốt rét, sốt xuất huyết, … 30 Hệ thống thông tin sức khoẻ quốc gia Hệ thống giám sát bệnh/dịch tuyến sở Tin học y tế công cộng: từ hệ thống giám sát hệ thống thông tin sức khoẻ quốc gia quốc tế Hệ thống giám sách bệnh/dịch quốc gia Hệ thống giám sát bệnh/dịch khu vực Hệ thống giám sát bệnh/dịch quốc tế Tập trung vào việc lồng ghép hệ thống thông tin sức khoẻ, không giám sát bệnh bao gồm : đăng ký, sinh/tử, nhân lực y tế, theo dõi nguồn lực, … Nguồn: Karl Brown, Rockefeller Foundation 31 Tóm tắt • • • • • Các định nghĩa Tầm quan trọng Các ứng dụng Câu hỏi? Bài đọc thảo luận Yasnoff WA, O‟Carroll PW, Koo D, Linkins RW, Kilbourne E Public health informatics: improving and transforming public health in the information age J Public Health Manag Pract 2000;6:67–75 • Bài đọc thêm Nangle B, Xu W, Sundwall DN Mission-driven priorities: public health in health information exchange AMIA Annu Symp Proc 2009 Nov 14;2009:468-72 32 Chia nhóm, đọc thảo luận • Chia nhóm, 5-8 thành viên Đọc số trình bày 10‟ cho vấn đề sau: – Phân biệt khái niệm: Tin học Y tế, tin học Y tế công cộng, hệ thống thông tin y tế – Trình bày lĩnh vực chuyên môn thực tế có ứng dụng CNTT Lấy ví dụ cụ thể Việt nam/nơi công tác 33 ... đưa ví dụ ứng dụng ICD -10 số hệ thống phân loại khác Nội dung Giới thiệu Tin học Y tế/Y tế công cộng Giới thiệu quản lý báo cáo số liệu E-Health Chất lượng thông tin y tế ICD10 chuẩn phân loại khác... trình bày lớp – Bài tập cuối khóa học viên 10 % 30% 60% KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BỘ MÔN TIN HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ Bài 1: Tin học Y tế- Y tế Công Cộng Mục tiêu Định... Tại HIS lại quan trọng? (1) • „Nền tảng‟ cho việc nâng cao sức khoẻ • „Chất kết dính‟ cho hệ thống chăm sóc SK • “Năng lượng” để hệ thống CSSK vận hành (Lippeveld, 20 01) • “thông tin cho bạn lực
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ VÀ PHÂN LOẠI QUỐC TẾ BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG (ICT 10), HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ VÀ PHÂN LOẠI QUỐC TẾ BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG (ICT 10), HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ VÀ PHÂN LOẠI QUỐC TẾ BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG (ICT 10)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay