TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

19 95 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:37

Đối với Đảng ta, “Đảng cầm quyền” là để chỉ vai trò của Đảng khi đã giành được chính quyền; cũng có nghĩa là Đảng lãnh đạo khi đã có chính quyền; Đảng lãnh đạo toàn xã hội bằng chính quyền, thông qua chính quyền và các đoàn thể nhân dân. TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Chương I : Một số vấn đề chung Đảng cầm quyền Khái niệm Đối với Đảng ta, “Đảng cầm quyền” để vai trò Đảng giành quyền; có nghĩa Đảng lãnh đạo có quyền; Đảng lãnh đạo toàn xã hội quyền, thông qua quyền đoàn thể nhân dân 2 Nội dung phương thức lãnh đạo Trước có quyền Các tổ chức đảng đảng viên trực tiếp tuyên truyền đường lối, chủ trương đến nhân dân Khi có quyền Thể chế hoá đường lối, chủ trương, sách Đảng thành Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch… tổ chức nhân dân thực 3    Năng lực lãnh đạo  Năng lực nhận thức, khả vận dụng sáng tạo  Năng lực thể chế hoá  Năng lực lãnh đạo nhà nước  Năng lực kiểm tra, giám sát  Năng lực phát hiện, đấu tranh Trách nhiệm phía trước đất nước  Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn sống, từ nhiệm vụ cách mạng  Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi nhân dân Đảng phải chịu trách nhiệm định hướng tương lai dân tộc, chịu trách nhiệm chăm lo mặt đời sống nhân dân, hoạt động đất nước Chương II : Vấn đề Đảng cầm quyền số nước giới I Vấn đề Đảng cầm quyền Mỹ: Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ Quá trình lịch sử 1815 – 1832 1864 Nội đảng Dân chủ- Cộng hòa bị chia thành nhiều phe phái Đảng Dân chủ thành lập Bản chất, mục đích tảng tư tưởng đảng dân chủ Mỹ • • Bản chất • • Mục tiêu Nền tảng tư tưởng • Là đảng quan trọng Mỹ Là đảng trị lâu đời Mỹ Nỗ lực giảm nghèo xóa bỏ bất công xã hội Ủng hộ quyền tự dân sự,tự xã hội,bình đẳng,cơ hội đồng Bắt nguồn từ phong trào tiến Mỹ từ hệ tư tưởng nhà trí thức như John Dewey 3 Phương thức hoạt động đảng dân chủ Mỹ Ngân sách tài chính: Thích đánh thuế tăng dần Chính phủ trọng công xã hội, mở nhiều chương trình an sinh, giảm cách biệt giàu nghèo, Quan điểm xã hội • • Nâng đỡ nữ giới người thiểu số Ủng hộ hôn nhân đồng tính, quyền phá thai, kiểm soát vũ khí 4 Hệ thống tổ chức đảng viên đảng dân chủ Mỹ  Là đảng lớn Mỹ  Đứng đầu thường tổng thống đương nhiệm, người chủ tịch ủy ban quốc gia Ý nghĩa lịch sử đời Năm 1789 Nước Mĩ chưa có hệ thống đảng, đảng Dân chủ- Cộng hòa Năm 1864 Đảng cộng hòa đảng dân chủ đời Hệ thống lưỡng đảng thực khởi đầu Đảng dân chủ thành lập nhằm đảm bảo quyền tự bình đẳng, ủng hộ quan điểm ý kiến nhân dân đề cao quyền lợi nhân dân III Vấn đề Đảng cầm quyền Trung Quốc : Đảng Cộng Sản Trung Quốc Quá trình lịch sử 1/1/1912 1/10/1949 Trung Hoa Dân Quốc thành lập Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Nguyên tắc tổ chức phương thức hoạt động  Đảng cộng sản Trung Quốc  Duy trì đường chủ nghĩa xã hội  Duy trì chuyên dân chủ nhân dân  Duy trì lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc  Duy trì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông Hệ thống tổ chức đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc  Đơn vị hành cấp 1/Tỉnh  Địa phương tự trị dân tộc  Khu hành đặc biệt Bản chất, mục đích tảng tư tưởng Đảng Cộng Sản Trung Quốc • Bản chất Mục đích Nền tảng tư tưởng • • • • • Là đội tiền phong gia cấp công nhân Trung Quốc Xây dựng toàn diện xã hội giả Chủ nghĩa Mác Lê-nin Tư tưởng Mao Trạch Đông Lý luận Đặng Tiểu Bình Tư trưởng Ba đại diện quan trọng Ý nghĩa lịch sử đời Thành lập 7/1921 • • • Là kiện vô quan trọng mở trang lịch sử Trung Quốc Xuất đảng hoàn toàn Đổi phương hướng cách mạng Trung Quốc, thúc đẩy tiến trình cách mạng Trung Quốc Chương III : So Sánh khác biệt Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, Đảng Cộng Sản Trung Quốc với Đảng cộng sản Việt Nam Chỉ tiêu so sánh Đảng Cộng Sản Đảng Dân Chủ Đảng Cộng Sản Việt Nam Hoa Kỳ Trung Quốc Gia cấp công nhân Trung Quốc Giai cấp công nhân Bản chất Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân • chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh Nỗi lực giảm nghèo, xóa bỏ bất công xã hội • Ủng hộ quyền tự dân sự, tự xã hội, bình đẳng, hội đồng Mục tiêu • • Chủ nghĩa Mác- lenin Tư tưởng Hồ Chí Minh • Bắt nguồn từ phong trào tiến Mỹ từ hệ tư tưởng nhà trí thức như John Dewey Nền tảng tư tưởng Thực chủ nghĩa cộng sản • • • • Chủ nghĩa Mác Lê-nin Tư tưởng Mao Trạch Đông Lý luận Đặng Tiểu Bình Tư tưởng Ba đại diện quan trọng Chỉ tiêu so sánh Nguyên tắc tổ chức Đảng Cộng Sản Đảng Dân Chủ Đảng Cộng Sản Việt Nam Hoa Kỳ Trung Quốc Tuân thủ cách nghiêm túc, chặt chẽ Độc lập tự chủ , bình đẳng hoàn toàn , tôn trọng nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu lẫn , không can thiệp công việc nội của giai cấp vô sản Chương IV : Liên hệ, rút giá trị tìm hiểu đề tài Hầu hết tất nước giới có đảng lãnh đạo đảng có sức mạnh lớn đảng cầm quyền ... I : Một số vấn đề chung Đảng cầm quyền Khái niệm Đối với Đảng ta, Đảng cầm quyền để vai trò Đảng giành quyền; có nghĩa Đảng lãnh đạo có quyền; Đảng lãnh đạo toàn xã hội quyền, thông qua quyền. .. dân Đảng phải chịu trách nhiệm định hướng tương lai dân tộc, chịu trách nhiệm chăm lo mặt đời sống nhân dân, hoạt động đất nước Chương II : Vấn đề Đảng cầm quyền số nước giới I Vấn đề Đảng cầm quyền. .. đời Năm 1789 Nước Mĩ chưa có hệ thống đảng, đảng Dân chủ- Cộng hòa Năm 1864 Đảng cộng hòa đảng dân chủ đời Hệ thống lưỡng đảng thực khởi đầu Đảng dân chủ thành lập nhằm đảm bảo quyền tự bình
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, Chương I : Một số vấn đề chung về Đảng cầm quyền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay